Mohácsi Hirlap, 1915 (5. évfolyam, 1-56. szám)

1915-01-01 / 1. szám

/ Mohács, 1915. január 1. V. évfolyam 1. szám. Péntek. Előfizetési ára: Egy évre ...................10.— kor. Fél évre ...................5.— > N egyedévre .... 2.50 > FELELÖSSZERKESZTŐ : SZARVADY KÁLMÁN Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Kardos Kálmán utca 148. szám. Telefon 67. Megjelenik csütörtökön és vasárnap. Száma: 10 fillér. Hirdetések árszabás szerint. Nyilttérnek petitsora 60 f. Boldog: uj évet! Üres chablon, mely évrőlévre meg- ujhódik. Amikor az év beütotta 365 részre osztott pályáját, ai emberek szertartásosan odasugjék egymásnak, hogy b. u. é. k.! anélkül, bgy annak az uj évnek a boldoggá tételre a leg­parányibb befolyást is gyakcolhatnák. 1914. január 1-én is lrebegték az emberek egymásnak a szokásos b. u. é. k.-ot s mire végére rt az év, sötét, mély gyászban áll a vilg, frissen hantolt sirhalmok ezrei fölöt mélázik a borongó emlékezet s nap-ap után dúló rettenetes harcok véres ulláinak hekatombái fölött virrad az G15. év hajnalcsillaga, hogy bevezesse egy uj évet, mely pénteki nappal keiődik s pénteki nappal záródik. Mit szánt a sors e nymorult, züllött világnak az 1915. évbi? A kétségbeesés tompa reláció­jával nézünk a jövendő köd^ távla­tába. Vigasztalan fásultság vz erőt rajtunk, mely egyenesen az öiyilkos- ságba vezetne, ha nem adatc volna az emberiségnek egy titkos talmán, a remény, mely a legválságosabb elyze- tekben is felújítja leikeinkben morá­lis erőt s a legsötétebb situációan is kivezető utat sejtet fosforeszkáli'ényé- vel a feltorlódó bajok fekete birin- tusából. Óh jó reménység! Te az íberi- ségnek csüggedő haláltusájában? él­tető istenajándéka, bűvös ta-liiánja Te! Maradj velünk a válságosapok súlyos perceiben s erősödj, éikülj meg lelkeink imádságos foháshan! Harcok viharaiban gazdag eiéves múltúnk véres emlékei legyeneknu- ságtevő bizonyságai annak, hy a Magyarok Istene őrködik a hármanegy és négy folyam határin, melyekeieg- fogyva bár, de törve nem, vünk meg a második ezredévnek. Legyen a mai nagy megpál- latás erőforrása egy fellendülő öz- gazdasági élet újjá születésének, sly­! ben a termelő és fogyasztó osztályok érdekei arányos kiegyenlítődésre talál­janak. Legyen ez kulcsa ama nehéz szo­ciális problémák hét lakatos zárjának, melyet annyi-annyi féktelen szenvede­lem döngetett áldatlan társadalmi har­cok viharaiban a múltban. Legyen ez a kölcsönös megértés szülő édes anyja ádáz politikai küz­delmek meddő tusáiban, melyekben nemzeti erők alkotásra hivatott ener- zsiái forgácsolódtak el improduktív tülekedésekben. Legyen ez az istenfélelem s az emberszeretet kutforrása, melyhez hitet meggyőződést meríteni járuljunk vallás és nemzetiségi különbség nélkül s mely­től a békés, szeretetteljes együttélés szük­ségleteit hordjuk el békés családi tüz- lyeink mellé. Oh! akkor megenyhül lelkűnkben a nehéz napok iszonyatának emléke, levetjük a gyászt, harmatos virágot fonunk koszorúba azoknak emlékére, kik e nagy átalakulás mártírjaiként idegen földek jeltelen sirhalmai alatt pihennek. Hősök emlékével uj nemze­dékeket tanítunk hazaszeretetre, békés, boldog, munkás polgári élet áldásos jótéteményeire és a jövendőben biza­kodó lélek átható melegével, minden szenvedelem, kaján indulat, önző erő­szak, féltő irigység nélkül mondjuk egymásnak el az uj év hajnalhasa­dásán. hogy: Boldog uj évet! Hit küldjünk harctéren levő fiainknak? Csak az tudja, aki már közvetlen ta­pasztalatokkal gazdagodhatott ebben a nagy európai zűrzavarban, hogy mi a messze ide­genben e y-egy hozzánk tartozóra nézve az a néhány soros tábori levelezőlap, mely hirt hoz a lövészárokba az otthon hagyott boldog­ságról, kis ialu, város nagyobb, kisebb ese­ményeiről . .. Mennyi borút, mennyi aggodal­mat oszlat el az a néhány bölű! . . . Hátha még csomag is érkezik hazulról s a sok jó történetesen valamelyik megszokott újság több hetes példányaiba van begöngyöl­ve!.. . Hogy jár az a zsíros papiros kézről- kézre; még az apróhirdetéseit is hányszor és hányszor olvassák el! . . . A helyi lapok a katona szükebb hazá­jának minden számba vehető eseményéről hirt adnak. Mindig akad bennük valami, amit a leveleinkből kifelejthetünk s e mellett a há­borúról szóló hivatalos jelentéseket épp úgy hozza, mint akármelyik fővárosi lap. Valósá­gos időszaki levél a katonára nézve egy-egy ilyen újság. Megtalálja benne mindazt, ami érdekli, ami megvigasztalja, bátorítja, nagy cselekedetek véghezvitelére ösztönzi s e mel­lett mindenről tájékoztatja, ami fontos a népek csatájában. El sem képzelhetünk tehát kellemesebb meglepetést távol idegenben harcoló kedve­seinkre, mintha gondoskodunk arról, hogy ez a levél — az újság — minden 3—4 napban megérkezhessen hozzájuk. A „Mohácsi Hírlap" most lép ötödik évfolyamába. Mindig hű sáfárja volt a hon érdekeinek. Fölemelte szavát mikor vesze­delembe sodorták, de vele van — m >rt vele kell lennie — nehéz napjaiban is. Ha tűz van, nem azon lamentálunk, hogy ki okozta, hanem minden gondolatunk csak oda irányul, hogy miként lokalizáljuk. A magyar vitézség csodákat művel a harctéren. Egyenlőek va­gyunk — pártpolitikai tekintet nélkül — min­denkivel e vitézség csodálatában s versenyre kelünk a megéneklésóben. Kiálltuk e történelmi pillanatokban is a tüzpróbát s bebizonyítottuk, hogy nem va­gyunk érdemtelenek a magyar újságolvasó- közönség támogatására. Egy ilyen újság tehát nemcsak a család asztalán, hanem messze idegenben, puskatüz- ben harcoló katonák között is szivesen látott, epedve várt vendég lehet. Most az uj év be­köszöntésével ne csak a magunk jószántából, a magunk részére, hanem az ő számukra is fizessünk tehát elő rája. A kiadóhivatal épp oly lelkiismeretes­séggel felel meg a tábori posta utján irányí­tandó expediálásoknak is, mint amily ponto­san szállítja a lapot helyben bármely előfize­tőjének a lakására. Ez a meglepetés bizonyára kellemesen fogja őket érinteni s mi is boldogak leszünk, hogy örömük megszerzésében ré­szünk lehetett. A lap előfizetési ára csupán : Egész évre . . . 10 K Fél évre .... 5 K Negyed évre . . 2 K 50 f. Egyes szám ára 10 fillér. A téli háború borzalmai ellen katonáinknak prémre van szük­ségük. A kinek van, küldje e címre: Hadsegélyző Hivatal Budapest, Váci-utca 38. A posta ingyen szállítja. /

Next

/
Thumbnails
Contents