Mohácsi Hirlap, 1938 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1938-01-02 / 1. szám

Tek. Városi szakkönyvtár MOHÁCSI HÍRLAP POLITIKAI ÉS TáBSADALMI HETILAP Mohács, 1936. január 2. vasárnap. XXVII. évfolyam 1. szám. Előfizetési ára: Negyedévre 1 pengő 60 fillér Számai 16 fillér. Szerkesztőségi 88, kiadóhivatal! telefón sz. 67. Ax uj esztendő. Az elmúlt esztendő ese­ményei közül az uj eszten­dőre is átmennek s egész biztosan annak ugyan ilyen súlyos jelentőségű eseményei lesznek: a háború és béke kérdése. Az már régi meg­állapítás, hogy nincs béke. A békekötések után közvet­lenül állapították meg s azóta minden év újra és újra en­nek helyességét bizonyítja. A pariskörnyéki bosszút lihegő és megalázó békék és azok megalkotói elfeledkez­tek arról, hogy a modern élet, a fejlődött közgazdaság, az ipar, a kereskedelem a kultúra nem tűrik meg egyes népek gúzsbakötését. Nem lehet sokáig uralkodni kultu­rált nép felett, nem lehet megnyomorító intézkedések­kel elnyomni, mert nemcsak a legyőzöttek, hanem a győ­zők is kárát vallják ennek. Ez az igazság bár igen lassan, de mindjobban kiala­kul az európai politika lég­körében és ez az útja az igazi békének. Az uj esztendő reméljük, folytatása lesz ezen az utón a réginek. Azok a hangok, amelyek az európai zűrzava­ros politika szó és beszéd­tengeréből mirdsürübben ki- magaslanak és hirdetik az igazi béke, a revizio útját, minderősebbé válnak. Bízunk abban, hogy mindsürübbek is lesznek és egyszer a ma­gyar igazságnak is megvirrad. A másik uralkodó kérdése az elmúlt esztendőnek a szo­ciális alkotások sürgetése. A nagytömegek sanyarú és néha az emberi mértéket sem megütő helyzete mind na­gyobb világosságot követel s érdekes, hogv nem a tö­megek megmozdulása fordí­totta erre a figyelmet, hanem azok, akiknek jobban megy, kezdik belátni, hogy az em­beri méltóságon esik sérelem, ha ember és ember között ily nagy a szakadék. A belpolitikának az uj esz­tendőben ez lesz az alapja, a kiinduló pontja. Az első lépés mindenesetre a titkos választójog, Hívei vagyunk és voltunk mindenkor a tit­kosságnak, azonban nem va­gyunk fanatikusai. Mi nem merjük állítani, hogy a tit­kos választójog mindent meg­old, azonban mindenesetre hatalmas eszköz, hogy be­csületes emberek kezében egy jobb világ felé vezesse az embereket. Az eddigiek szerint nem valószínű az, hogy a meg­alkotandó titkos választójog alapján uj választás legyen a képviselőház mandátumá­nak lejárta előtt, azonban igen könnyen megtörténhet, hogy olyan légkör alakul ki a titkos választójog tör­vénybeiktatása után hogy nem lehet majd kitérni a nemzet megkérdezése elől. Ha ez megtörténik, a titkos választójog akkor fogja meg­mutatni, hogy a magyar politikában mennyire volt helyes? Tudnak-e majd élni a tömegek ezzel a joggal és tényleg azokat a férfiakat küldik a törvényalkotás há­zába, akik átérezve a hiva­tás nagyszerűségét, súlyát és felelősségét, tényleg a nagy néptömegek jóiétét ke­resik. Akkor fog eldőlni, hogy a demagógia arat-e majd az elvetett jogok kalászai között, vagy tényleg megérett már a magyar politika termése és a titkos választójog uj, szociális alkotásokkal te­lített életet hoz. Az uj esztendő születése hajnalán mindenkit uj remé­nyek, vágyak, célok feszíte­nek. Minden lélek valami különös érzésben várja az ismeretlen jövőt. Mi a bol­dog uj esztendő kívánságát továbbítva azt szeretnénk, ha az uj esztendő nem hoz­na senkinek sem csalódást, ha mindenki elérné azt, amire szenvedett magyar tényleg vágyik s egyszer ez a sokat boldog uj esztendőt érne meg! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A kormány jóváhagyta a Ferenc csatorna építését Kinek érdeke a híd felépítése? — Szeged—Baja—Mohács— Pécs—Nagykanizsa autóbusz terve. Mindenki előtt ismeretes, hogy a nagybaracskai szigeti ut meg­építése óta az autóforgalom igen megélénkült, amit az átkelési üzem autóforgalmának emelke­dése is bizonyít. Ennek az útnak azonban igen nagy akadálya a Ferenc csatornán át való közle­kedés, ahol igen kis teljesitmé nyü komp bonyolítja le a for­galmat. Ennek a kompnak egyébként az egyéb szigeti forgalmat is le kell bonyolítani s különösen a nagybaracskaiak veszik igénybe. Már régen foglalkoznak az érdekeltek azzal a gondolattal, hogy ezen a helyen hidat kellene építeni s igy megkönnyíteni a forgalom lebonyitását. Még 1936 évben tervet készíttetek s 1936. évi julius hó 2 án helyszíni be jáiást tartottak a hídépítés ügyében. A helyszíni bejáráson Mohács megyei város is képvi­seltette magái Feherváry István műszaki tanácsnokkal. Ezen a bejáráson ponton'híd építéseién ál­lapodtak meg, amelynek költsége 40 ezer pengő lenne. Az összes érdekeltek a hid épités szükségessége mellett fog­lallak állást s különösen Nagy baracska község képviselői sür­gették a megépítést. Nagybaracs- ka gazdái ezidőszerint időtrabló hosszú és kínos átkeléssel ke- kerülhetnek csak el a mohácsi szigeten levő földjeikhez, azok megművelésére. A termés beta karfásakor a komp alig győzi a forgalmim és órák hosszat ácsorognak a gazdák, amíg át jutnak. Hangsúlyozták, hogy nem csak helyi, hanem nemzetgazda sági és forgalmi érdek is a meg­építés, mert éjjeli szolgálat nem lévén, éjszaka semmiféle jármű itt át nem mehet.* A helyszíni bejárásról felvett jegyzőkönyv a kereskedelmi és I özlekedésügyi miniszterhez ke tült s most érkezett meg a minisztérium jóváhagyó értesítése. A hid megépítésének most már semmi akadálya nincs. Kér­dés azonban, hogy ki viselje a megépítés költségeit és milyen arányban. A jóváhagyó leirat Bács-Bodrog vármegyét, Nagy- baracska községet és Mohács megyei várost jelöli ki, mint közvetlenül érdekelteket a meg­építésére s közvetlen tárgyalások fel­vételére utasítja arra vonatkozóan, hogy melyik mily arányban járul hozzá a felpitéshez ? A leirat egyébként jóváhagyó­lag tudomásulveszi azt is, hogy a Ferenc csatorna r. t. nak 1945- ig joga van elmaradt hasznát kérni az uj hid birtokosaitól. Ezt a hasznot a Ferenc csatorna r. t. évi 4000 pengőben állapí­totta meg a maga részéről. A miniszter az elmaradó haszon összegszerűségébe nem szólt bele, csupán elvként hagyta jóvá a vállalat követelési jogát. Mohács város közönségét a jóváhagyás megérkezése után most az a kérdés érdekli, hogy milyen arányban vegyen részt az építési költségekből. Minden­esetre elsősorban Bács Bodrog vármegye közönsége és Nagy- baracska község érdeke a fel­építés, azonban a nagybaracskaiak a mohácsi szigeten, ide. adózó földjeikre járnak, tehát a városnak min­denesetre segítségükre kelt lenni. Emellett szól a hídépítés által feltétlenül még jobban megélén­külő forgalom, amely Mohácson keresztül a Dunán át bonyoli- tódnék le. A híd megépítése esetén pld. közvetlen autóbusz- járatot lehetne beállítani Bajáról. Eddig a nagy autóbuszokat a csatorna kis átkelő kompja nem bírta el, mig a mi kompunk nagyobb lévén, megterhelhető* volt vele. Már is egy nagyszabá m autó- I busz terv van kialakul^ rin. A

Next

/
Thumbnails
Contents