Mohácsi Napló, 1979 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-06 / 1. szám

Sokak számára marad emlékezetes Rendhagyó évforduló Kellemes, már-már tavaszi- as idővel búcsúzott az óesz­tendő, s dühödt haraggal ér­kezett az új esztendő. Alig­hanem az 1978-as szilveszter és az 1979-es év első napja sokak számára marad emlé­kezetes. Következőkben kör­járatunk tapasztalatait szeret­nénk közreadni, hogy kinek miért volt rendhagyó az év fordulója. Csendes szilveszter A Pannónia Kisvendéglőben mét kapott energiát száz fo­gyasztó, de Dunaszekcsőn is még kedd délelőtt kicserélték a meghibásodott biztosítót. Szerda reggel a rév környéke maradt áram nélkül, a közvi­lágításban következett be meghibásodás. A hirtelen hideg következ­tében lefagyott a komp cső­rendszere, szerda délelőtt si­került elhárítani a hibát, s délután megindulhatott a for­galom. De pénteken délelőtt az erős jégzajlás miatt ismét le kel­lett állítani a kompforgalmat. A személyszállítást a Bendegúz dolgozóknak a közepes for- kishajó bonyolítja le galom miatt. Két héttel ko­rábban már valamennyi hely „elkelt”, óm a szilveszterezők úgymond szolidan ünnepeltek, jóformán csak az éjféli koc­cintáshoz rendeltek pezsgőt. A Béke Étteremben ezúttal az Agócs zenekar szolgáltatta a talpalávalót a hazai és kül­földi vendégeknek. Svédor­szágból érkezett is volt a Ha­lászcsárdában szilveszterezők között. Mint tíz esztendeje minden éviién, az eszékj ZOT Utazási Iroda ismét indított különbuszt, hogy déli szomszé­daink egy csoportja a Duna- parti városban köszöntse az új esztendőt. A csárda házi disznótorost kínált vendégei­nek, s éjfélkor virslit. Forgal­muk valamivel meghaladta a tavalyit. A hideg több közkutat is befa­gyasztott a városban, de sze­rencsére viszonylag kevés csa­lád volt kénytelen nélkülözni néhány óráig a vizet. Sajnos, az energiahiáiy nyomáscsök­kenést idézett elő, főként a Radnóti és Felszabadulás la­kótelepen. A Vízmű tájékoz­tatása szerint keddtől nem volt fennakadás az ellátásban. Az időjárás szeszélyeinek leginkább kitett építőipari munkások jóformán fagysza­badsággal kezdték az új évet Mohácson. A Baranya me­gyei Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat ötven dolgozó­ját küldte „pihenni", csupán néhány zártabb munkahelyen tudják az embereket foglal­koztatni. így például a gim­názium rekonstrukcióján, Hogy személy szerint kinél amelybe az ÉPSZÖV szakem­mikor kezdődött pontosan a szilveszter, nem lehet tudni, Bódi Jenő már december 30- án jócskán felöntött a ga­ratra. Ittasan vezette személy- gépkocsiját és a rihai elága­zásban karambolozott, szabá­lyosan közlekedő autóbusszal ütközött. Szilveszter éjszakája és az új év első napja viszont szokatlanul csendes volt: mind­össze egy verekedőt kellett le­csillapítaniuk a rendőröknek. A nyugalmat magyarázza, hogy a Járási és Városi Rend­őrkapitányság széles körű köz- biztonsági ellenőrzést tartotta város területén. Úgy látszik, ez a mentők munkájára is kihatott. Három esetben ri­asztották őket, egy részeg fel­állításában kellett segédkezni­ük és két szülőnőt szállítottak kórházba. Az első mohácsi újszülött 3 óra 55 perckor jött a világra, Gungl Jánosné 3 kilós fiúgyermeknek adott életet. A tűzoltók sem „panasz­kodhattak", csendesen telt az ügyeletük. Nem úgy a GEL- KÁ-nál. December 31-én ki­lenc órától délután egy óráig 17 készüléket javítottak meg, s az új év első két munka­napja szerint 1979-ben is lesz elegendő munkájuk. Ja­nuár 2-án és 3-án csaknem negyven meghibásodott ház­tartási gép, bojler, hűtő, mag­nó, rádió és televízió adott munkát a szervizben dolao- zóknak. ítéletidő A szolgáltatás más terüle­tein az ítéletidővel beköszön­tő új esztendő „serkentette" munkára az embereket. Meg 'kellett szüntetni az hő- és a villamosenergia-ellátásban je­lentkező zavarokat. Kedd este a _ távfűtéses lakásokban a hőmérséklet már elérte az előírt mértéket, volt áram az Újvárosban és a Tömöri ut­cában, Somberek térségében tíz órás áramszünet után is­Javitás a GELKA-nál béréi is besegítenek. A hely­színen dolgozók elmondták, nincs elegendő munkaterüle­tük, már az év elején „lazí­tani” kényszerültek. Ezt erő­sítette meg tájékoztatójában a szövetkezet elnöke, aki azt is elmondta, péntektől ötven dolgozójukat fagyszabadságra küldik. De január 20-a után, enyhébb időt remélve lakás­építésre irányítják munkásaikat. Kilátások 1979-re Átcsoportosította dolgozóit a TEMAFORG Vállalat is, a ki­szerelő üzemből csaknem hu­szonötén most bolyhozással foglalkoznak. Az előzetes jel­zések szerint több bolyhozott mohair fonalat igényel a ha­zai piac, várhatóan 260 ton­nát termel a mohácsi gyár­egység, a tavalyi 100 tonná­val szemben. Tovább fokozza a lakkozott lemezek gyártását a Mohácsi Farostlemezgyár. Idén össze­sen 3 millió 600 ezer négy­zetmétert kíván értékesíteni, laminált lemezből 1 millió 800 ezer négyzetmétert, s a ta­valyi évhez hasonlóan 93 ezer négyzetméter nyers farostle­mezt. A hideg idő okozta nehéz­ségeket sikerült hamar leküz­deniük, s valamennyi üzem­részben zökkenő nélkül indul­hatott a termelés. A II-es üzemben kicserélték a présla­pokat, míg az V-ös üzemben új hengereket állítottak be az ünnep előtt. A szerelők a dolgozók segítségével vala­mennyi berendezést rendbe hozták a januári indulásra. Befejeződött az új hétmilli­méter vastagságú farostlemez próbatermelése, még ebben a hónapban, a gyári minősítés után, elküldik a mintapéldá­nyokat a Csomagolástechnikai Intézetnek, ahol vizsgálat alá vetik azokat Új termékével fenyőfűrészáru kiváltására tö­rekszik a MOFA. Horváth Teréz Festés a gimnáziumban Fotók: Soós Mihály mongcst napló — „KMP 60” címmel nyílt meg a Magyar Munkásmozgal­mi Múzeum vándorkiállítása, január 2-án, a filmszínház eme­letén, A hónap közepéig nyit- vatartó tárlaton fotók, doku­mentumok, tablók mutatják be a munkásmozgalom eltelt hat évtizedét. — Asszonytorna. Első ízben biztosítanak rendszeres sporto­lási lehetőséget asszonyoknak Január 9-től, minden kedden este 6 órától fél 8-ig Rezsek Ibolya testnevelő tanárnő ve­zetésével tornászhatnak a mo­hácsi asszonyok, a Széchenyi téri általános iskola torna­termében. Az asszonytornán díjtalanul bárki részt vehet. —Tömegsport. összesen 15 csapat nevezett az asztalite­nisz városi bajnokságába. Az AFIT-nál és az ÉPGÉP-nél any- nyi jelentkező volt, hogy mind­két vállalat 2—2 csapatot indít a január 9-én kezdődő és hét héten át tartó bajnokságon. — Közlemény. A Bartók Bé­la Művelődési Központ közli, hogy a Psota Irén önálló estjére kiadott jegyek január 15-ig visszaválthatók a művelődési központban. — Koszorúcska. Véget ért a múlt esztendő utolsó táncisko­lája. A záróprogramot, a ko­szorúcskát január 13-án, este 7 órai kezdettel tartják, a mű­velődési központban, Gil Imre tánctanár vezetésével. — A Pécsi Nemzeti Színház A néma levente c. január 6-i előadása elmarad. Az új idő­pontot következő számunkban közöljük. — Külföldön is sokat hang­versenyező művészek adnak szo­nátaestet január 15-én, a film­színház emeletén. Este 7 óra­kor Bálint Mário hegedűmű­vész és a pécsi származású Jandó Jenő, zongoraművész Beethoven-műveket adnak elő. A komolyzenei műsor az Orszá­gos Filharmónia idei bérleti hangversenyének nyitóprogram­i°. Személyi változás A Mohács városi Pártbizott­ság végrehajtó bizottsága — más fontos beosztása miatt — felmentette tisztségéből Dorogi Zoltánt. Az apparátus új mun­katársa Kutasi Géza lett. Tanácstagi beszámolók Francia piacra termel a székgyár olasz, osztrák geppel Százezer széket rendelt Fran­ciaország a Szék- és Kárpitos­ipari Vállalat mohácsi gyáregy­ségétől. A barokk jellegű székkülön­legesség gyártása tulajdonkép­pen megkezdődött. Éppen a termék különlegességéből adó­dóan új gépek vásárlása vált szükségessé. Ausztriából a széklábak megmunkálásá­hoz másoló-maró-csiszológé- pet vásároltak a mohácsiak. A díszítés már nem kézzel törté­nik, nagy teljesítményű prés­gép érkezett Olaszországból, üzembeállításukhoz mindent előkészítettek a gyáriak, pén­teken megérkezett az olasz szerelő, és így várhatóan a jö­vő héten termelni kezd a prés­gép. Az osztrák szerelő érkezé­sét is várják. Jelenleg a nullszérián dol­goznak a munkások. Valószí­nűleg február elején útnak in­díthatják az első szállítmányt Franciaországba. Olasz szerelő állította üzembe a présgépet Fotó: Soós Mihály Gyermekek éve 1979 a gyermekek nem­zetközi éve. Ebből az al­kalomból programot szer­veznek a mohácsi közmű­velődési intézmények a vá­rosi gyerekeknek, s termé­szetesen a környéken élők­nek is. Rövid előzetes a művelő­dési központ kínálatából. Január 14-én délután lél négykor és öt órakor a Bó­bita bábegyüttes Prokof­iev: Péter és a farkas, va­lamint Vass—Donászy: A kiskakas gyémánt félkraj­cárja című bábjátékokat mutatja be. Február 21-én a Népszínház művészei lá­togatnak Mohácsra, a Pi- nocchiót tűzik műsorra. A művelődési központ tervei között szerepel a Magyar Rádió gyermekkórusából alakult kisegyüttes Mese, móka, muzsika című műso­rának bemutatása. Valószí­nűleg bohócversenyt is lát­hatnak az érdeklődők. Jú­niusban és júliusban Gyur- kovicsné Kamarás Kata iparművész gyermekjáté­kaiból nyílik kiállítás a könyvtárban. Mohácsra várják az Állami Bábszín­házát, Havas Gertrud és B. Kiss István Jászai-dijas művészeket, akik szintén bábprogramot nyújtanának Mazsola és a többiek cím­mel. Ezeken kívül rendkívü­li irodalomórák, Csizmadia Sándor fellépése, balett-, és tánciskola indítása, va­lamint Tilos csillagon cím­mel Horváth István, a Pé­csi Nemzeti Színház művé­szének önálló Pilinszky-est- je szerepel a művelődési központ tervében. A Móra Könyvkiadó is „kirukkol" idén. Lényege­sen több mese-, és ifjúsá­gi könyvet dob piacra, mint korábban. A teljesség igénye nélkül néhány cím. A Csíkos, a Pöttyös és a Delfin könyvek mellett a nemrégiben Mohácson járt meseiró, Tordon Ákos új könyve, a Libaluli, Kresz Mária Húsvéti mondókéi, Hárs László Hótündére ke­rül a boltokba. A mohácsi könyvesbolt másfél millió forint értékű könyvet, kiad­ványt rendelt a gyermekek számára. Utcai árusítóhe­lyeket állít lel a városban, a böngészdében bárki ked­vére válogathat majd. Természetesen író-olvasó találkozók, könyvkiállitások sem hiányoznak majd a gyermekek éve programjá­ból. Anyakönyv SZÜLETTEK: Zentai Ágnes, Reith Gyula, Kispataki Edina, Somogyi Tamás, Baumholczer Melinda, Mé­száros Erika, Nagy Zoltán, Weigert Zsanett, Kapusi Krisztián, Balogh István. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Pávkovics István és Ignác Julianna, Holló Fe­renc és Frech Katalin. MEGHALTAK: Micheli Józsefné Gaug Brigitta, Gödi Antal, Kulcsár Ferencné Küfner Johanna, Andok Ist­vánná Gyuricza Mária, Horváth Ju­lianna, Gergeta Lukács, Freund Adámné Brachmann Katalin, Zupka Katalin, Miltner Istvánná Tirnbach Terézia. MOHÁCSI NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottsága és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 2. sz. Telefon: 617 X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Január 8-án, hétfőn este 6 órakor Tóth Ferencné, a 11-es választókerület tanácstagja a Bajcsy-Zs. utcai óvodában tart­ja tanácstagi beszámolóját. Január 8-án, hétfőn este 6 órakor Dér László, a 4-es vá­lasztókerület tanácstagja, ai új­városi HNF klubban tart be­számolót. Január 8-án, hétfőn este fél 7-kor Mózer Béla, a 24-es vá­lasztókerület tanácstagja az Üj Barázda Tsz Táncsics Mihály utcai klubiában tartja a tanács­tagi beszámolóját. Január 10-én, szerdán este 6 órakor Bubreg Antal, a 23-as választókerület tanácstagja tartja a beszámolóját a Bartók Béla Művelődési Központban. Január 10-én, szerdán este 6 órakor Blumenreich Miklós, a 41-es választókerület tanács­tagja, a Jókai utcai napközi otthonban tartja tanácstagi be­számolóját. Január 11-én, csütörtökön este 6 órakor Mester András, a 37-es tanácstagi választókerü­let tanácstagja tart beszámolót, a B. m. Szerelőipari és Elektro­technikai Vállalatnál (volt ME­GYESZER). A tanácstagi beszámolókat követően a választókerületek lakóbizottságát újjáválasztják.

Next

/
Thumbnails
Contents