Mohácsi Napló, 1979 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-06 / 1. szám

1979. január 6., szombat Dunántúli napló 5 NAGYVILÁGBAN TESTVÉRLAPJAINK ÍRJÁK AbBOBCltaR npaeaa Az iskolai tanulmányok befejezése után mind több fiatal telepedik le saját szülőfalujában, hogy a helyi kolhozban vagy állami gazdaságban dolgozzon. Például a Trenygulszkij járás mezőgazdasági oktatási intéz­ményeiben több mint nyolcvanon vé- getzek, közülük harminc fiatal ment el dolgozni a Borlinszkij Állami Gaz­daságba. A nyáron üzemi gyakorla­ton vettek részt, arattak mint kom- bájnosok. A betakarítási ismereteket így nemcsak a géptan című tantárgy keretében sajátították el. cambehcko AEAO A „V. I. Lenin" Elektrovakuum Gyár­ban hagyományai vannak a szocialista munkaversenynek. Két termelési sza­lagjuk, mely közvilágítási lámpákat gyárt, Kojcso Zselev és Boncso Aposz- tolov vezetésével 23 nappal korábban teljesítette éves tervét és 320 000 lám­pával többet gyártottak a tervezett­nél. Hasonló eredményességgel zárult az év a szlivenj tejgyárban. Itt a kollektíva vállalta, hogy 450 000 leva értékű terméket termel terven felül, s ezzel 36 000 leva többlet nyereséget biztosítanak. Vállalásukat teljesítet­ték. Nogr az érdeklődés Ernst Barlach művei iránt. Güstrow város fennállá­sának 750. évfordulójára fejezték be az Ernst Barlach emlékhely felújítá­sát. 1978-ban több mint 51 ezer lá­togatója volt, köztük nyolc ország küldöttsége tekintette meg a múze­umot. Csupán a heidelbergi műte­remnek 29 ezer látogatója volt, mely 1978 márciusa, a gondos újjáalakítás óta fogadja az érdeklődőket. A há­rom hajdani munkateremben a mű­vész 70 legjelentősebb plasztikája ta­lálható, valamint számos grafikai al­kotás. Köztük van egy sor kiemelkedő műalkotás, mint például a Magde­burg i hősi emlékmű modellje (1928/29.). A műteremben, amelyben Barlach 1931-től 1938-ban bekövetke­zett haláláig jelentős műveit alkotta, őrzik a szobrász, grafikus és költő teljes hagyatékát. ELÁS SLAVONIJE Dinamikus tervekkel néz az 1979. esztendő elébe a jugoszláviai fémfel­dolgozó ipar egyik óriásüzeme, a Duro Dakovic társult munkaszervezete Slavonski Brodban. A terveket az eddigi eredmények és az ebből fa­kadó lehetőségek alapján dolgozták ki, számbavéve a hazai és a külföldi piacon kötött ületeket és a várható üzletkötéseket is. Eszerint 32 száza­lékos emelkedést terveznek az össz­jövedelemben, ami 6,2 milliárd di­nárt jelent. Érdemes megemlíteni, hogy az 1978-as jövedelem is már 30 százalékkal szárnyalta túl az 1977 évit. A Duro Dakovic társult munka­szervezet, amely 9000 munkást foglal­koztat, érezhetően kiaknázza azt a konjunktúrát, amely számára előállt a hazai és a külföldi piacon. Mivel az 1978-as évben sikeresen zártak, a továbbiakban a tavalyihoz képest 38 százalékkal kívánják emelni az üze­mi lakásépítkezésekhez adott hozzá­járulást. Ilyen termelési, pénzügyi vi­szonyok mellett a dolgozók személyi jövedelme a tervek szerint 35 szá­zalékkal nő majd az 1979. évben. Négyes csúcsértekezlet Guadeloupe szigetén pénte­ken — értesülések szerint — az európai kérdések megvitatásá­val folytatódott a négyes csúcs­találkozó. Az amerikai a brit, a francia és a nyugatnémet ál­lam- illetve kormányfő eredeti­leg „magánjellegűnek" minő­sített eszmecseréje (az eddig kiszivárgott hírek szerint) sza­bályos politikai tanácskozás a karib-tengeri sziget rendőri és katonai erőkkel őrzött luxusszál­lójában. Megbízható forrásból számozó értesülések szerint az eddigi megbeszéléseken már szó volt a kínai—amerikai kap­csolatok normalizálásáról, az iráni válságról. ♦ 4 TOKIÓ: Tizenhárom japán iskoláslány, három tanár veze­tésével megmászta a Himalá­jában, a nepáli fővárostól 60 km-re északnyugatra fekvő 5360 méter magas Gokyo csú­csot. A lányok, akik iskolájuk hegymászó klubjának tagjai, a nagy vállalkozásra a japán légierő laboratóriumaiban és a japán csúcsok megmászásával készültek fel. 4 MOSZKVA: Január 17. és 24. között az októberi forrada­lom óta hatodszor országos népszámlálást tartanak a Szov­jetunióban. Az egész országra kiterjedő egyhetes akció köz­vetlen megszervezésében csak­nem 900 ezren vesznek részt. A több mint 600 ezer, külön tanfolyamokon felkészített számlálóbiztos január 17-én reggel 8 órakor lót munkához. 4- BRIXHAM: Elsüllyedt egy görög teherszállító hajó csütör­tökön éjjel a La Manche csa­tornán. A tizenhat főnyi sze­mélyzetből a jeges vízben mindössze egy személy élte túl a szerencsétlenséget. Eddig négy tengerész holttestére ta­láltak rá. Az eltűntek után fo­lyik a kutatás. A szerencsétlen­séget feltételezések szerint a viharos idő okozta: 4 MOSZKVA: Több mint 2 millió teher- és személygépko­csi készül a Szovjetunióban, közölte a gépkocsigyártási mi­nisztérium. Csak a Togliatti autógyár csaknem 700 ezer Lada típusú személygépkocsit bocsát ki az év folyamán. Moszkvában és Izsovszkban több mint 200 ezer Moszkvics típusú személyautót gyártanak, és nőni fog a Volga és Zapo- rozsec típusokat gyártó üzemek termelése is. A kómái autó­gyárban a tervek szerint nem­sokára 150 ezer Kamaz típusú teherautó készül majd évente. A szovjet gépkocsikat csaknem nyolcvan országba exportálják. 4 WASHINGTON: „Bolygó­kutatási stratégia az 1977— 1987-es években" címmel je­lentést tett közzé oz Egyesült Államok Tudományos Akadé­miája. A dokumentum értéke­lése szerint a szovjet—amerikai űrkutatási együttműködés lehe­tővé tenné a két ország tudo- mányos-műsziki potenciáljának lehető leggazdaságosabb ki­használását, s azt, hogy mini­mális ráfordítással a legjobb eredményeket érjék el. A jelen­tés szerzői javasolják az ame­rikai—szovjet közös kutatások megkezdését a Vénusz és a Hold tanulmányozásában, amelyben mindkét ország egy­mást kiegészítő technikai meg­oldásokat dolgozott ki. Munka vagy sterilizálás Ot amerikai munkásnő kényte­len volt sterilizáltatni magát, hogy ne veszítse el állását az Ame­rican Cyanamid Vállalatnál — er­ről tájékoztatta a sajtót a vegy­ipari cég egyik szakszervezeti ve­zetője a nyugat-virginiai Willow Islandben. A vállalat igazgatósága tavaly ősszel munkahelyük elhagyására szólította fel a festékanyag rész­legnél dolgozó, szülésre alkal­mas korban lévő munkásnőket, arra hivatkozva, hogy a jövőben az esetleges magzat számára ká­ros ólomporral kell dolgozniok. Felajánlotta nekik, hogy három hónapig megkaphatják fizetésük kilencven százalékát, de a cégen belüli más munkakörbe való át­helyezést vagy új munkalehe­tőséget nem volt hajlandó biz­tosítani számukra. A nyolc elbo­csátott nő közül öten — 26 és 43 év közöttiek — ezért inkább a sterilizálást választották, nehogy kitegyék magukat a munkanélkü­liség veszélyének. 4 NEW YORK: A Niagara- vízesés közelében Niagara Falls városkában a Hooker Chemical and Plastic Corpo­ration nevű cég mérgező anya­gai állandóan szennyezik a le­vegőt. A cég nem hajlandó tisztítóberendezéseket felszerel­ni és emiatt, a környezetvédel­mi hivatal adatai szerint, a vá­ros egész környéke és légköre olyannyira szennyezetté vált, hogy már ártalmas az emberi szervezetre. 4 MOSZKVA: A 14. metró fog felépülni a Szovjetunióban a szibériai Omszkban. A mély­vasút terveit moszkvai szakem­berek készítették, akiknek ta­pasztalatait már 13 szovjet vá­rosban hasznosították. A leg­utóbbi időben Minszkben, Jere­vánban és Gorkijban, ahol megkezdődött a földalatti épít­kezés, valamint Szverdlovszk- ban, Kujbisevben és Novoszi- birszkben, ahol a feltáró mun­kálatoknál tartanak. Kambodzsa hat tartománya felszabadult Újabb két tartományi szék­helyet szabadítottak fel a kam­bodzsai forradalmi erők —je­lentette pénteken az SPK, a Kambodzsai Nemzeti Egység­front hírügynöksége. Az ellen­állási front fegyveres osztagai január 3-án két irányból tá­madást intéztek Koh Nhek, Mondolkiri tartomány székhe­lye ellen. Megtörték a reak­ciós kormányzat csapatainak ellenállását és felszabadították a várost. Ezzel egyidejűleg a lakos­ságnak a népfrontban tevé­kenykedő forradalmi erői meg­adásra szólították fel Svay Rieng tartomány azonos nevű ^székhelyének reakciós egysé­geit. Csütörtökön a felszaba­dító alakulatok behatoltak Svay Riengbe, felszámolták az ellenséges állásokat és nagy mennyiségű fegyvert, hadi­anyagot zsákmányoltak. A kambodzsai hírügynökség közlése szerint ezzel hat észa­ki és északkeleti tartomány fel­szabadult. Egyes jelentések szerint további körzetek, illetve tartományok felszabadítása várható. ♦ Iráni fejlemények A sah pénteken az esti órákban visszaérkezett Tehe­ránba egynapos pihenőjéről. Jól értesült források szerint szombaton fogadja kinevezett miniszterelnökét, Sapur Bak- tiort, aki bemutatja kormányát az uralkodónak. Teheránból és más vidéki városokból újabb zavargások­ról, lövöldözésekről érkeznek jelentések. Az iráni főváros­ban péntekre virradóra heves lövöldözések voltak, a tünte­tők sah-ellenes jelszavakat kiáltoztak. Súlyos incidensek­ről érkeztek jelentések Mashhadból és Ghazvinból, valamint más iráni városokból is. Mashhadi szemtanúk sze­rint ebben a városban a ka­tonaság páncélozott járműve­ket, harckocsikat vetett be a tüntetők ellen. Ellenzéki for­rások szerint Ghazvinban a hadsereg automata-fegyverek­kel lőtte a tüntetőket, s kór­házakat is támadtak. ♦ 4 RÓMA: Az olasz rendőr­ség csütörtökön Rómában le­tartóztatott egy fiatal férfit, egy asztalost, aki a hatóságok szerint kapcsolatban állt a Vö­rös Brigádok elnevezésű terror­szervezettel. Az őrizetbe vett férfi lakásán a házkutatás al­kalmával temérdek fegyvert ta­láltak. KÜLGBZDOSflG A Szovjetunió kolhozaiban és szovhozaiban a gabonafé­lék ösztönző felvásárlási rend­szere jelentős eredményeket hozott. A múlt ötéves tervidő­szakban az állami készletek terven felül 92,6 millió tonna gabonával növekedtek, a je­lenlegi ötéves terv első két esztendejében pedig további 36,7 millió tonna a tartalék növekedés. A kolhozok és szovhozok 1976—1977-ben több mint 1,7 milliárd rubelhez ju­tottak a felvásárlási felárak­ból. A SZKP KB múlt évi júliusi ülése foglalkozott ezekkel az eredményekkel, ugyanakkor megállapította, hogy a felvá­sárlási rendszerben bizonyos torzulások is előfordulnak, mert a rögzített tervek mellett megjelentek az általános fel- vásárlási összegek. E mögött az a gyakorlat húzódik, hogy nem veszik figyelembe egyes köztársaságok, területek, kör­zetek termelési adottságait. Például Baskiriában egy ton­Korszerűbb felvásárlási rendszer na rozsért 92, egy tonna bú­záért 107 rubelt fizettek, ugyan­akkor a Tatár ASZSZK-ban 10-25 rubellel kevesebbet, jól lehet itt a termesztési le­hetőségek miatt alacsonyabb a termésátlag és hasonlók for­dultak elő több más körzet­ben is. A dolog másik oldala, „ hogy legjobban azok a kolho­zok és szovhozok jártak jól a terven felüli gabonaeladásók- kal, amelyek magas termelési szintet értek el és kedvezőbb adottságokkal rendelkeznek. A tapasztalatok alapján a fel- vásárlási rendszer javításra szorul. A fő kérdés: mikor le­het kifizetni a felárat? Mi­után a gazdaság teljesítette a felvásárlási tervet, vagy miután túlszárnyalta az elért szintet a tervteljesítéstől füg­getlenül? Ez utóbbi némileg csavaros kérdés háttere, hogy a jól termelő gazdaságaik nyilván ragaszkodtak a nö­vekvő termésátlagok ellenére is az évekkel ezelőtt megálla­pított állami felvásárlási mennyiséghez és túlteljesíté­sével könnyen jutottak a gaz­daságnak és személyeknek járó jelentős összegű prémiu­mokhoz. A megoldás: rövi­debb időszakra kell megálla­pítani a felvásárlási terv meny- nyiségét, de ugyanakkor az érdekeltség fenntartása érde­kében a felvásárlási terv tel­jesítéséért is kapjanak felárat, illetve prémiumot a gazdasá­gok és azok dolgozói. A ked­vezőtlenebb termesztési adott­ságokkal rendelkező területe­ken pedig az átvételi árakat korrigálni kell, hogy ne ke­rüljenek hátrányba. A gabonaátvevő vállalatok a nedvességtartalom és szeny- nyezettség arányában levon­ják a gazdaságoktól a szárí­tás és tisztítás költségeit. Ez a másik probléma, ami javí­tásra szorul. A gazdaságok is elvégezték egyszer ugyanezt a munkát, majd megismétlik az átvevő vállalatok, mert más az átvételi minőségi előírás és más a vállalatok által to­vább adandó gabonafélék minőségi - követelménye. Ugyanakkor a tároló vállala­toknál a korszerűbb berende­zésekkel kétszer-háromszor ol­csóbb ez a művelet. A járha­tó útnak az kínálkozik, hogy a gabona szárítását, tisztítá­sát végezzék el az átvevő vál­lalatok, és ennek költségét részben számítsák be az át­vételi árakba, illetve a má­sik részt viselje az átvevő vál­lalat, hiszen ezért van beren­dezése, ezért működik és lé­tezik. A minőség megállapítá­sánál pedig első helyre kerül a sikértartalom: minél maga­sabb, annál több felár jár ér­te. Objektív megállapítását az e célra rendszeresített felsze­relésekkel kell elvégezni, mert e téren is előfordultak jogos kifogások, amelynek hátteré­ben az átvevő vállalatok köny- nyen elérhető nyereségvágya húzódott meg a termelő gaz­daságok kárára. K. J. ifjabb kínai provokációk Vietnam ellen Közlemény Vietnam és Laosz együttműködésének erősítéséről Újabb kínai fegyveres betö­résekről, a Vietnam-ellenes úszí- tó-propaganda folytatódásáról számolt be pénteken a hanoi sajtó. December 28. és január 3. között felfegyvérzett kínai alakulatok három alkalommal hatoltak be vietnami területre Cao Bang, illetve Hocng Lien Son tartomány térségében. A határőrszolgálatot teljesítő viet­nami katonák és dolgozó pa­rasztok ellen irányult kínai raj­taütéseknek egy halálos és négy sebesült áldozata van. A kínai fegyveresek egy vietnami határ­őrt magukkal hurcoltak. A fegyveres betörések és más zavartkeltő akciók mellett Kína fokozta félrevezető kampányát az állítólagos „vietnami provo­kációkról". Hanoi tájékoztatás szerint a kínai fél a forgalma­sabb határátkelő-helyeknél han­gosbeszélőkön keresztül Vietna­mot gyalázó propagandát fejt ki és a kínai „kulturális forra­dalomhoz" hasonló lázadásokra próbálja felbújtani a vietnami lakosságot, Vietnam és Laosz különleges kapcsolata a jelenlegi, új hely­zetben is tovább fejlődik éseiő- södik — állapítja meg a Nguyen Duy Trinh vietnami külügymi­niszter laoszi látogatásáról szó­ló közlemény, amelyet Hanoi­ban pénteken hoztak nyilvános­ságra. A vietnami diplomácia vezetője csütörtökön érkezett ha­za Laoszból, ázsiai látogató- kőrútjának befejező állomásá­ról. A hanoi közlemény rámutat: a két testvérnép különleges ba­rátsága hozzájárul nemzeti épí- tcmunkájuk, honvédelmük sike­reihez, meghiúsít minden olyan akciót és kísérletet, amely a vietnami-laoszi szolidaritás megbontására, a két nép for­radalmának szobotálására irá­nyul. Vietnam és Laosz mindent megtesz a többi délkelet-ázsiai országgal való barátság és együttműködés fejlesztéséért, ez­zel is hozzájárulva a térség bé­kéjéhez és stabilitásához. Kurt Waldheim, az ENSZ fő­titkára csütörtökön felhívást in­tézett a vietnami—kambodzsai konfliktusban érdekelt felekhez. A főtitkár, szóvivője útján nyil­vánosságra hozott felhívásában növekvő nyugtalanságának adott hangot a két ország viszonyá­nak alakulása miatt, valamint közölte, hogy egy ideje állan­dó kapcsolatban áll a két or­szág képviselőivel. Lövöldözés, izraeli provokációk Libanonban Libanonból érkező hírügy­nökségi jelentések szerint to­vábbra is feszült a helyzet az országban. Csütörtök este óta a libanoni jobboldal fegyve­resei tüzérséggel lövik Arkub térségét, Nabatijeh és Hasz- baja helységeket. Az izraeliek támogatta jobboldaliak provo­kációival egyidőben Tel Aviv vadászbombázói is megjelen­tek az Arkub-térség területe felett; a támadások következ­tében több polgári személy megsebesült és jelentős anya­gi kár keletkezett. Tyr városa felett több hul­lámban izraeli harci gépek repültek át és Tyr és Nakura között libanoni felségvizeken izraeli hadihajók cirkálnak na­pok óta. A libanoni helyzet új fejle­ménye, hogy a bejrúti kor­mány döntése értelmében kor­mánycsapatokat küldenek az ország déli részébe, hogy se­gítsék az ott állomásozó ENSZ-csapatokat békefenn­tartó küldetésükben. A Liba­nonban ideiglenesen állomá­sozó ENSZ-erőkkel (UNIFIL) összefüggésben Fuad Butrosz libanoni miniszterelnök-helyet­tes, külügyminiszter pénteken bejelentette: Irán arról tájé­koztatta az ENSZ-t, hogy visz- szavonja az UNIFIL-ból csapa­tait. Butrosz bejrúti sajtókon­ferenciáján elmondotta, hogy az UNIFIL egyébként január 19-én lejáró küldetésének meghosszabbítása biztosra vehető. Hozzáfűzte: Kurt Wald­heim ENSZ-főtitkár most azon munkálkodik, hogy a francia UNIFIL-csapatok decemberi, és az irániak mostani vissza­vonása után betöltetlen „űrt” más nemzetiségű ENSZ-csapa- tokkal töltse be. Teng Hsziao sajtónyilatkozata Teng Hsziao-ping kínai mi­niszterelnök-helyettes pénteken fogadta a kínai-amerikai dip­lomáciai kapcsolatok rendezése alkalmából Pekingben tartózko­dó huszonkét amerikai újságírót és válaszolt kérdéseikre. • A kínai miniszterelnök-helyet­tes felhívta az Egyesült Álla­mokat, csatlakozzék Japánhoz és Nyugat-Európához a Kína ál­tal meghirdetett négy moderni­zálás megvalósításáért folyta­tott „versenyben". Tagadta, hogy Kína katonai szövetségre törekednék az Egyesült Államok­kal és Japánnal, de hozzátette, hogy a három ország között sok a közös vonás, ami a globális stratégiát és a politikai kérdé­seket illeti. Arra a kérdésre, hogy Kína érdekelt-e amerikai fegyverek vásárlásában, Teng Hsziao-ping azt válaszolta, hogy Kína szeretne mindent magába szívni, ami korszerű, de tudo­mása szerint az Egyesült Álla­moknak nincs, ilyen irányú szán­déka. Egy további kérdésre vá­laszolva kijelentette, reméli, hogy az Egyesült Államok által felvetett emberi jogok kérdése nem kerül napirendre Peking és Washington között, mivel ezt a kérdést mindkét fél a maga módján értelmezi. Hangoztatta, azért utazik az Egyesült Álla­mokba, hogy egyrészt tanuljon az Egyesült Államoktól, más­részt véleményt cseréljen az amerikai politikusokkal, különö­sen Carter elnökkel kölcsönös érdekű kérdésekről. Teng Hsziao-ping a tajvani problémáról szólva elmondotta, reméli, hogy még ebben az év­ben sikerül tárgyalásokat kez­deni Peking és Tajpej között Tajvan „visszatérítéséről" és a szárazföldi Kínával való „újra­egyesítéséről". Ami a tajvani kérdés rendezésének határide­jét illeti, a miniszterelnök-he­lyettes kijelentette: „Mi kínaiak nagyon türelmes nép vagyunk". A tajvani probléma rendezése Kína kizárólagos belügye. Kína ugyanakkor figyelembe veszi azt az amerikai óhajt, hogy ezt békés eszközökkel oldják meg. Teng Hsziao-ping a továb­biakban Kambodzsa ellent „nyílt és nagyméretű agresszió­val” vádolta a Vietnami Szocia­lista Köztársaságot és Kambod­zsa támogatására szólította fel az Egyesült Nemzetek Szerveze­tét.

Next

/
Thumbnails
Contents