Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 4. 1557—1563 (Bp., 1876)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. Kaphatók saját könyvkiadó-hivatalában (Akadémia épületben) és minden könyvárasnál. ARCHÍVUM RÁKÓCZIÁNUM. II. Rákóczi Ferencz Levéltára, bel- és külföldi irattá­rakból bővitve. I. Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thaly Kálmán. I. köt. Rákóczi Ferencz fejedelem Leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival 1703—6. XXVIII és 688 1. — II. 1707—9. XXVIII és 656 1. — III. 1710 — 12. X és 747 1. Pest 1873—4. Mindenik kötet ára 2 frt. — IV. kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez I. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. 1875. XII és 764 lap. Egy utóirati táblával. Ára 3 frt 60 kr. — — II. Oszt. Diplomatia I. II. köt. Angol diplomatiai iratok, angol levéltárakból közli Simonyi Ernő. Pest 1871 — 73. 639, 672 1. Egy-egy kötet ára 2 frt. II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és »Egy keresztény fejedelem áhitásai« czímű munkája. Budapest, 1876. VIII. 589. 1. Ára 3 frt. TÖRÖK-MAGYARKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. Első osztály: I. II. köt. Ok­mánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Szilády Áron és Szi­lágyi Sándortól. I. II. köt. 1863. XXX és 458 és 480 1. 4 frt. — — — III.—IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kori Állam-Ukmánytár szerk. és jegyzetekkel ellátták, Szilády Áron és Szilágyi Sándor. I,—VII. k. 1868—73. mindenik kötet 2 frt. A kiltncz kötet együtt megrendelve 15 frt. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A történelmi kútfők ismeretének előmozdítására. Szer­keszti Toldy Ferencz I—XXI. kötet. 1856—1875. 8-rét. Ára a 21 kötetnek együtt véve 16 frt. Egyenként egy-egy kötet ára 80 kr., kivévén a XX. és XXI. köt. egy­egynek ára 1 frt 80 kr. MAGYAR LEVELES TÁR. I. köt.: Négyszáz magyar levél 1504—1560. Szalay Ágostontól. XX. és 432 1. kilencz köriratu hasonmásos táblával 1 frt 20 kr. FEJÉR GYÖRGY MAGYARORSZÁGI OKMÁNYTÁRÁNAK betürendü tárgymutatója Czinár Mórtól. XVI és 549 1. 2 frt. ÉVMUTATÓ Fejér György Okmánytárához. Knauz Nándor által. 44 1. 20 kr. HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON Gr. Teleki J ó z s e f t ö 1. I.—V., VI: 1 és X.—XII. köt. Mindenik kötet ára 3 frt 50. kr. — (VI. köt. 2. része sajtó alatt.) PAULER GYULA. Wesselényi Ferencz nádor és társai sszeesküvése 1664 —1671. Két kötetben. 1876. Kis 8-rét I. Köt. X és 412 lap, — II. köt. 450 ap. Ára 5 frt 60 kr. MAGYARORSZÁG HELYRAJZI TÖRTÉNETE. Főtekintettel az egyházi intézetekre vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspök-megyék szerint rendezve. Rupp Jakabtól. Első kötet két darabban. Az esztergami egyháztartomány a hozzá tartozó püspökmegyékkel együtt. Pest 1870. XVIII és 807 1. 1 frt. — — Második kötet: Az egri érseki egyháztartomány, a hozzá tartozó püspöki megyékkel együtt. Pest 1872. XIV és 473 1. Ára 50 kr. — — Harmadik kötet: A bácsival törv. egyesitett kalocsai főegyházme­gye. 1876. XV. és 375. lap. Ára 1 frt 80 kr. BUDA-PEST és környékének helyrajzi története, Rupp Jakabtól. Két térképpel. Pest 1868. 306 1. 50 kr. ACTES ET DOCUMENTS pour servir á l'histoire de l'Alliance de George Rákóczi. Prince de Transylvanie, avec les Fransais et les Suédois dans la Guerre de Trente ans publiés par A. Szilágyi. 1874. In 8. VI-491. pag. 3 frt 60 kr. FRAKNÓI V tr. A magyar országgyűlések története. 1526 — 1558.1— III. köt. 1874—1876. 8-rét. (I. köt. Vril és 235 lap, — n, köt. 168 lap, — III. köt. 173 lap.) Ára 5 frt 60 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents