Munkás, 1910 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-01 / 1. szám

Szociáldemokrata politikai helilap, az ipari-, földmioelfi- ás bányamunkások küzliinye. Előfizetési díj: Egész évre 4 kor. 80 fill., fél évre 2 kor. 40 fill, negyed évre 1 kor. 20 fill., egy hóra 40 fill , egyes szám ára 10 fill. Felelős szerkesztő: Szőke Sándor. Kiadótuladonos: Pozsgai Ferenc. Mindennemű pénzek e címre küldendők: Pozsgai Fercr Makár-utca 74. szám. Vidéki levelek, közlemények: Szőke Sándor, Radrics utca 23. szám. Előfizetési felhívás. Magyarország közállapotai annyira betegségben szenvednek, hogy annak akár közigazgatási, közegészségi és politikai irányváltozása, berendezke­dése tovább már elmaradhatatlan, Az ország lakosai az adóterhekkel annyira megrakva vannak, hogy vagy elpusztulnak alatta, vagy ezer és száz­ezer számra hagyják el ezen „gazdag“ országot, hazát. A munkanélküliek sokasága és a munkában lévők kizsarolása, az élelmi­szer és lakásdrágaság mesterséges elő­idézése a telhetetlen kapitalizmus és feudalizmus számításon alapuló szüle­ménye. A munkás- és polgáriosztály, továbbá a felekezeti és nemzetiségi éles ellen­tétek, a klerikálizmus fékevesztett erő­szakoskodása a békés együttélésnek, a fejlődésnek rémes jelenségei. Mindezek a politikai rendszerben gyökeredznek és azért oly szembetűnők a jelenben, mert a különböző hatalmi csoportok, a kiváltságoltak társasága éppen most „alkothatnak“ ezen bajok elősegítésére. A demokrácia tette önmagának fel­adatává, hogy a kiváltságoltak és el­nyomók helyére a modern szellemet ültesse, amely a bajokat fokozatosan megszüntetni fogja. A szociáldemok­rácia terjedése mindinkább láthatóvá válik, ami a szívós munkának és az igazságnak, a letagadhatatlan igazság­nak gyümölcse. Munkánknak, célunk és ügyünknek első és leghatalmasabb segítőtárs — a sajtó. A tiszta és pausal nélküli sajtó, a szociáldemokrata sajtó, ame'y kímélet nélkül leplezi le az országrovására törőkét, a panamázóvagy [ csaló társaságot. A szociáldemokrata sajtó, amely az ellentétek megszünte­tését és a megélhetés könnyebbitését segíti elő. A „Munkás“ tizenharmadik éve* immár, hogy bátor és vissza nem riadó szószólója azoknak, akik a szociál­demokrata igazságot felismerték, úgy mindazoknak, kik igazságtalan és el­nyomó karmpk ! *zé aéíek Ti. en- ftamra&íretfTty« inkább: kötelessségéf teljesiti azzal, ha Pécs I város lakosságát felhívja, mely szerint ne a maradi, a számításon és érdeken alapuló sajtó pártolását teljesítsék, ha­nem, amely a világosság és népjólét ügyét szolgálja. A „Munkás“ tettre szólítja mind­azokat, akik sem önmaguknak, még kevésbé az általánosságnak rosszakarói. Szerezzünk érvényt a jelszónak: „azt a sajtót pártoljuk, amely mlndannyiun- kat pártol“. Agitáljunk és munkálkod­junk a „Munkás“ érdekében, mert min­den ilyen lépésünk, minden egyes uj előfizetőnk által csak siettetni fogjuk a győzelmet! „Munkás“ előfizetési ára: Egész évre . ... 4 kor. 80 fill. kél évre........................2 ,, 40 „ Negyed évre ... 1 „ 20 „ Egy hóra . . . . — „ 40 „ A ,MUNKÁS“ szerk. és kiadóhivatala. Uj év — uj idők. Hányadik ízben fordul már az esztendő, midőn azzal köszöntjük, hogy ez az év az általános vá­lasztói jog éve lesz, meg semtud­juk számlálni hamarosan. His évtizedek óta harcol Magyaron munkássága a választói jog éi kében, de a magyar osztályállau; oszlopai szilárdan tartották magu­kat, nem engedték ledőlni azt az épületet," mely kiváltságaikból és az elnyomottak elnyomásából van összeróva. Uj esztendők jöttek, esztendők tűntek el ismét, de nem jött el a nép jogának korszaka és nem fönt el az lz osz'.áiyufáíöni. amely nem engedi érvényesülni az állami élet terén éppen azokat, akik­nek munkáján az ország jóléte és virágzása múlik. Ámde az igazság győzelmét az osztályerőszak fel­tartóztathatja bár útjában, elhalaszt­hatja annak megvalósulását, de nem gátolhatja meg véglegesen annak érvényesülését. Azt az igaz­ságot milliók lelkesedése támogatja, annak az igazságnak érdekében milliók hajlandók a legerősebb el­határozásokra, annak tehát meg kell valósulni, még ha osztályok bukásával, hatalmasak letörésével és jogbitorlók megsemmisitésével jár is. És úgy látszik az idő közeledik. A nyomásnak, melyet háttérbe szo­rított jogfosztott proletárok gya­korolnak, nem tud többé ellen­állni az az osztályuralom, melynek minden bordája recseg-ropog, te­hetetlenségében alkotásra immár teljesen képtelen. Nincs rettegettebb mumus a ha­talmon levők képzete előtt, mint a népparlament, melyet a népjogok birtokában levő munkástömegek akarata szervezne meg. Minden Egyesülésben rejlik a2 erő. XIII. évfolyam. Pécs, 1910. január 1. t. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents