Muskátli - Magyar Kézimunkaujság. A Magyar Iparművészet háziipari melléklete, 1936 (5. évfolyam, 1-8. szám)

1936 / 1. szám

MUSKÁTLI MAGYAR KÉZIMUNKAUJSÁG A MAGYAR IPARMŰVÉSZÉT HÁZIIPARI MELLÉKLETE. SZERKESZTI SPOLARICH LÁSZLÓ, A MAGYAR KIR. ALL. NÖIPARISKOLA IGAZGATÓJA FELOLVASÁSOK A JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSON aga a kiállítás anyaga olyan nagy, bő és tanul­ságos, hogy egy cikk keretében méltányolni és vele foglalkozni nem elég. Mégis későbbre marad annak további méltatása, mert a kiállítás rendezősége olyan szerencsés fel­olvasássorozattal kedveskedett a nagyközönségnek, amely méltán számíthat mindenki érdeklődésére. Dr. Nádai Pál, Györgyi Dénes, Czakó Elemér, Németh Antal dr. után Girardi Tibor kormányfő­tanácsos tartott január 24-én a kiállítási nagy elő­csarnokban nagyszámú érdeklődő közönség előtt felolvasást „Divat és művészet“ címen. A nagy érdeklődés is igazolja az Iparművészeti Társulat vezetőségének szerencsés választását, amellyel lehetővé tette az előadás megtartását. Helyes gondolat volt a ruhaművészet illusztris képviselőjét állítani a dobogóra. Helyes volt szoros kapcsolatba hozni a divatipart az iparművészettel. Belevinni az iparművészetek közé nyilvánosan is a ruhaművészetet, amely már tulajdonképen a nagyközönség szemében régen oda is tartozott. Az egyénileg, jól, művészileg megtervezett és technikailag kifogástalanul elkészített ruha olyan keretet ad a viselőjének, amelyben az egyéniségének legmegfelelőbben jelenik meg ott, ahol előnyös megjelenésére súlyt helyez. A ruhaművészet tehát olyan közel áll az emberhez, mint semmi más iparművészeti termék, összefor- vele, mert megjelenése ma ruha nélkül el sem képzelhető. Kíséri mindenüvé ; otthonában vele van, s elkíséri utcára, esküvőre, estélyre, s min­denütt a fontos kíséreten túl kiegészítését adja egyéni ízlésének. Ruháján viszi magával otthonának, környeze­tének keretetadó és megjelenéséhez, fellépéséhez okvetlen hozzátartozó velejáróját. Ruhájával viszi magán az őt megillető milieut. Bizonyos tekintetben a ruha mutatja be az embert. S ezzel a bemutatko­zással olyan előnyök birtokába jut, ami puszta nevének említésével nem lehet osztályrésze. Mert ízlését, társadalmi állását, vagyoni állapotát sejteti ruhájával. Kétségtelenül elsőrendűen fontos iparművészeti alkotás tehát a ruha, mely még a divat befolyá­sával a változatosság gazdag skálájával teszi magát mindig újjá és érdekessé Girardi felolvasásában először a divat és művészet külső, nem szerves összefüggéséből indul ki; majd a belső művészi tényezők felsorolása után vázolta nagy vonásokban a divat történetét, mely kétség­kívül szoros összefüggésben van nemzetek, korok stílusával. A nagy művészeteknek gyakran tárgya a ruha­divat, viszont a divatkreátorok gyakran fordulnak értékes gondolatokért, ötletekért a festészet, szob­rászat alkotásaihoz szín és forma tekintetében. A divat természetszerűen szellemi áramlatok kifejezője is. Mert míg a korstílus sajátságok lassúbb ütemben változnak, addig a ruhadivat gyors változásaival minden szellemi mozgalomra, politikai eseményre rögtön reagál, tükrét adván a divatban az ember érdeklődése minden mozzanatának. A divat egészen érdekes meghatározását is halljuk tőle. „A divat a ruházkodásban s egyéb társas élet­jelenségekben az az időnkint felbukkanó újítás, — amely a hagyományos kereteken belül maradva — néha annak korlátáit is áttörve — egyideig egy- egy társadalmi réteg számára kötelező erejűvé lesz, de állandóvá sohasem gyökeresedik.“ „A divat szeszélyei eredetileg a haladás után való törekvésből támadtak.“ Valóban bizonyos vágyból származnak, amely vágyak az ember testi fejlődésének irányvonalával sejtetnek valami össze­függést. Magának az embernek testi fejlődése a neander­völgyi ember óta csontszerkezetében is észlelhető. Valószínű, hogy ez a fejlődési irányvonal valami vágy-jelenség formájában az emberbe beleoltott irányító készség, melynek lelkiismeretszerű ellenőre a szépérzék. Érdekes jelensége ennek a vonalak, az új formák keresése a ruhákon, — mint a test vágyálmainak időnkinti megnyilatkozásán. Gondoljunk csak az egyes testrészek: fej, vállak időnkinti kihang­súlyozására ! Gondoljunk a willensdorfi Vénusz­M

Next

/
Thumbnails
Contents