A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (3. kötet, 4. szám)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztőbizottság tagjai LAKÖ G YÔRGY, SZABOLCSI BENCE, TOLNAI GÁBOR A szerkesztésért felelős LAKÓ GYÖRGY osztálytitkár Technikai szerkesztő VARGA JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., NÁDOR -U. 12. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya a követ­kező idegennyelvű folyóiratokat adja ki : Acta Linguistica, Acta Orieiitalia. A Nyelv- és Irodalomtudományi, valamint a Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya közös folyóirata : . , . J 1 Acta Antiqua. Az Actákban orosz, német, angol és francia nyelven (az Acta Antiquában latinul is) jelennek meg a tudományos világot is érdeklő cikkek a nyelv-, irodalom-, művészet­és zenetudomány, orientalisztika és klasszika-filológia köréből. A közlés nyelvét a szerző és a szerkesztőség együttesen állapítja meg. Kéziratok magyar nyelven, vagy a fenti nyelvek egyikén az illető Acta szerkesztőségének küldendők meg. Áz Acta Linguistica szerkesztő­sége Budapest, V. Váci-u. 12., az Acta Orient alia és az Acta Ant itpia szerkesztősége Buda­pest, V., Álkotmány-u. 21. A Közleményekben megjelent munkák tiszteletdíja nyomtatott ívenként 400 Ft, valamint 100 különlenyomat. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehe­tőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a kéziratok megőrzéséért felelősséget nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként (egy kötet négy füzetből áll) belföldi címre 40 Ft, külföldi címre 60 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány-u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 04-878-111-48), külföldi meg­rendelések a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 45-790-057-50-032) útján eszközölhetők. E SZÁM TARTALMA A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének üdvözlő levele Kodály Zoltánhoz 70. születésnapja alkalmából A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály üdvözlete Trencsényi Waldapfel Imre: Nyelv- és irodalomtudományunk feladatai a Szovjet­unió Kommunista Pártiának XIX. kongresszusa után 321—357 Tamás Lajos hozzászólása 358—363 II aj du Péter « 364—368 Kardos Tibor « 368—372 Barta János « 372—-374 Trencsényi Waldapfel Imre válasza 374—375 Marót Károly : Praehomerikus katalógusok 377—407 Az Osztály életéből: A Zenetudományi Bizottság munkája az 1951 —52. évben és a zenetudományban ez időben végzett munkálatok értékelése (Szabolcsi Bence—Bartha Dénes) ... 109—414 Szemle: József Attila összes művei I—II. (Komlós Aladár) 415—122 Kodály—Gyulai : Arany János népdalgyüjteménye (Hartha Dénes) 422—429 Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény ÍIÍ. (Sz. Kispál Magdolna) 429 —436 A Nyelvtudományi Bizottság vitája Bárczi Géza : »A tihanyi apátság alapító levele. mint nyelvi emlék« című könyvről (Imre Samu) 436—439

Next

/
Thumbnails
Contents