Napi Gazdaság, 2000. május (10. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

Lehet-e hinni a makró-előrejelzéseknek? Az utóbbi pár évben a magyar részvénypiaci, ál­lampapír-piaci szereplők számára is nyilvánvaló­vá vált a makrogazdasági folyamatok, a nemzet- gazdaságról nyilvánosságra hozott adatok piac­befolyásoló szerepe. Egyre több elemző foglalko­zik ezek előrejelzésével, és egyre több média ezen előrejelzések összegyűjtésével, átlagolásával. Kér­dés, hogy mennyire lehet hinni ezeknek a becslé­seknek, és ha lehet, akkor melyeknek. Cikkünk elemző szerzője az eddig felgyülemlett, hároméves adatok elemzése ( ’apján arra a megállapításra ju­tott, hogy egyes fő gazdasági mutatók esetében az idő előrehaladtával az elemzők becsléseinek átlaga egyre pontosabbnak bizonyul, más számok esetében viszont nem. Az elemzők között is van­nak ugyanakkor különbségek, egy részük rendsze­resen pontosabb értékeket produkál, mint a töb­Befektető melléklet Interjú Nagy Gáborral Válaszút előtt a számviteli szakma Részben lezár egy jogszabály-változtatási folyamatot, részben utat nyit egy gyökeresen új jogalkotási mód­szer előtt az új számviteli törvény tervezete. Az EU- harmonizádó ezen a téren lényegében befejeződik, ugyanakkor a 176. paragrafus lehetővé teszi, hogy a törvény a későbbiekben „vékonyabbá” váljon, azaz a részletes eljárási szabályokat e szint helyett a szám­viteli szakemberek, szakmai egyesületek, kamarák vitáiban kialakuló standardok röqzítsék. A magvar gyakorlatra emellett az is hatással lesz, hogy az USA és az európai országok számviteli rendszerei között - amelyek egyelőre „farkasszemet néznek egymás­sal” - milyen kompromisszum születik - derült ki a 7 ^ Nagy Gáborral, a Pénzügyminisztérium számviteli fő­osztályának volt vezetőjével, a törvényjavaslat szak­mai előkészítőjével folytatott beszélgetésünkből.- Két évvel ezelőtt lezajlott a jelenleg érvényben lévő számviteli törvény európai uniós átvilágítása. A mostani tervezet az akkor elhangzott kifogások alap­ján szükségessé vált módosításokat tartalmazza?- Az átvilágítás tízéves folyamat része, amelynek so­rán az 1991-ben elfogadott számviteli törvény folya­matosan bővült (ma kétszer olyan hosszú, mint ami­lyen akkor volt). 1991-ben már úgy készítettük a tör­vényt, hogy figyelembe vettük az EGK idevonatkozó 4-es irányelvét, két évvel később pedig a konszolidált beszámolóról szóló 7-es irányelv alapján módosítot­tuk a szöveget. Az 1998. januári átvilágítás során az EU szakemberei két-három olyan pontra hívták fel a figyelmünket, amelyeknél a magyar szabályozás meg­engedett olyasmit, amit az unióé nem, vagy lehető­ségként kezelt ott kötelező előírásokat. Ezeket figye­lembe vettük a törvénytervezet elkészítésekor. A jogharmonizációt a számvitel területén nem úgy kell elképzelni, hogy az egyes országoknak a megadott szabályokat egy az egyben át kell venniük. Az unió elvárja irányelveinek figyelembevételét, de ettől az egyes tagállamok számviteli szabályozása még lénye­gesen eltérő maradt. Még nagyobb a különbség Eu­rópa és az Egyesült Államok gyakorlata között. Klasszikus példa a szakmában, hogy amikor a Daimler Benz annak idején úgy döntött, meg akar je­lenni a New York-i tőzsdén, a német jog alapján ké­szült beszámolóját nem fogadták el. Kénytelen volt az USA számviteli rendjének megfelelő beszámolót készíteni, ám a két rendszer közti különbség miatt a Németországban nyereséges cégből a tengerentúlon - az átmenet időszakában - veszteséges vállalat lett. Az uniós irányelvek, az európai államok, illetve az Egyesült Államok szabályozása jelenleg - képletesen szólva - farkasszemet néznek egymással, amit az egy­ségesülő világgazdaság nehezen tűr. (Folytatás az 5. oldalon) Soros György átszervezi a Quantum Fundot és csökkenti a kockázatos ügyleteket fede­zeti alapjainál. Soros átszervezi... A következő három évben Ma­gyarország, Csehország és Len­gyelország egyaránt fizetési- mérleg-gondokkal küzdhet. Közép-Európában... A KLM holland légitársaság fel­mondta az olasz Alitaliával való együttműködést és új part­nert keres magának. Meghiúsult... A kukorica ára magasabb a búzáénál Importkényszert okozhat az FVM exporttámogatása A kukorica ára a Budapesti Árutőzsdén (BÁT) magasabban futott ki májusi határidőre, mint a búzáé - ez négy éve nem fordult elő. A lapunk által megkérdezett piaci szakértők szerint ugyanakkor a ku­koricaárak felszökése után elérkezett az enyhe csökkenés időszaka, s emelkedés csak július körül várható. Akkorra ugyanis - jórészt az agrártárca exporttámogatása miatt - elfogyhat a belföldi kukori­cakészlet, s a hiány importkényszert okozhat. A BÁT-on az elmúlt két hétben folyamatosan csökkent a kukori­ca ára, s a múlt hét pénteken ton­nánként 27 180 forinttal futott ki a májusi határidő. Ez a tonnán­ként havi ezer forint raktározási költséget figyelembe véve ala­csonynak tekinthető a fizikai piac 27-28 ezer forint tonnánkén­ti áraihoz viszonyítva, de maga­sabb a búza 26 840 forint, szin­tén májusi kifutó áránál. A búzá­énál magasabb kukoricaár négy éve nem fordult elő. Ráadásul az országban már egy ideje alig vagy egyáltalán nem lehet kuko­ricát vásárolni takarmányozásra. A lapunk által megkérdezett szakértők szerint a piacon már ér­zékelhető hiány kialakulásában szerepe volt annak, hogy a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) tonnánként 2000 forinttal támogatja 100 ezer tonna magyar kukorica Oroszor­szágba, illetve a volt Szovjetunió tagköztársaságaiba irányuló ex­portját (NAPI Gazdaság, 2000. áp­rilis 4., 1-3. oldal). Emlékeztettek arra, hogy az agrártárca támoga­tása - amellett hogy a takarmány­árak emelkedését idézte elő - csak fokozta az amúgy sem lany­ha kivitelt. (Folytatása3. oldalon) í/AA-r lu/WA- . X M\ A készpénz félmillió dollár, a többi szellemi vagyon Amerikai cégek a telnet Rt.-ben Az egyesült államokbeli Central European Internet Investment Fund (CEIIF) LLC tőkeemeléssel 77 százalékos részesedést szerez a telnet Rt.-ben - tudtuk meg. A 423,5 millió forintos szellemi ap­port a cég által eddig is kezelt négy internetes tartalomszolgálta­tás becsült értékéből áll. Ezenfe­lül a Concorde Értékpapír Rt.-hez közel álló alapok 123,5 millió fo­rint készpénzzel jutnak 22,5 szá­zalékhoz a cégben. A telnet Magyarország Rt.-ben a tervek szerint tavaly év végi ha­tállyal 547 millió forint tőkeeme­lést hajtanak végre, de a cégbíró­ság, úgy tudjuk, még nem adta ál­dását az ügyletre. A részvények 77 százaléka a CEIIF LLC nevű ame­rikai céghez kerül, amely 423,5 millió forint szellemi apportot visz a telnetbe. A CEIIF részesedé­sére opciós joga van a telnet-me- nedzsmentnek. A szintén amerikai Danubius Net Investors (DNI) Ltd. - amelynek tagja a Colgate McCallum Advisors -, valamint az Eclipse Befektetési és Szolgáltató Rt. számításaink szerint egyaránt 61,75 millió forint készpénzzel egyenként 11,25 százalékos részt szerzett a cégben. Az Ecliüse va­gyonát a Concorde Értékpapír Rt. kezeli, kisebbségi tulajdon- részt birtokolva ben­ne - tudtuk meg Szombati Andrástól, a Concorde képvise­lőjétől, az új telnet felügyelőbizottsági tagságának váromá­nyosától. A DNI-t Gavin M. Susman képviseli, aki a Concorde egyik ügy­fele, de nincs tulajdo­nosi viszony közöttük. (Susman net-gazdasági befektetésekkel rendelkezik Horvátországban is.) Az új telnetben összesen egy százalék alatti részaránya van az igazgatóknak, Nemes Dánielnek, László Saroltának, Gautier Ta­másnak és Vaszary Zsoltnak. A tő­keemelés előtt a társaság 3 millió forint törzstőkéjű kft. volt (NAPI Gazdaság, 2000. április 19., 1-6. oldal). Az átalakulással a kft. mí- . nusz 9,9 millió forintos saját tő­kéjét is pótolni kellett, ennek ér­dekében a befektetők további 40 millió forintot raktak a kft.-be, így az eredménytartalékban 27,1 millió forint maradt. (A CEIIF ez esetben is apportált.) (Folytatás a 6. oldalon) A TELNET RT. TULAJDONOSAI Bill Gates az amerikai gazdaságot félti Benyújtották a keresetet a Microsoft feldarabolására A várakozásoknak megfelelően a washingtoni igazságügy-miniszté­rium és 17 szövetségi állam a pénteki tőzsdezárást követően benyúj­totta a Microsoft Corp. feldarabolását kezdeményező keresetet. A szoftveróriás alapítója szerint a kereset megalapozatlan és károkat okozhat az egész amerikai gazdaságnak. A kormányzati kereset azt kéri a bíróságtól, hogy a verseny visszaállítása érdekében két füg­getlen társaságot hozzon létre a Microsoftból. Az egyik az alkal­mazásokra épülne, a másik pedig a PC-k túlnyomó részén használt, a társaság értékesítéseinek 41 szá­zalékát adó Windows operációs rendszerre - az egy hónappal ez­előtti bírósági határozat úgy talál­ta, hogy ez utóbbi a PC-iparágban érvényesülő MicrosoFt-monopóli- um forrása. A kormány azt is el kívánja érni, hogy a PC-gyártók változtatásokat hajthassanak végre a Windows- rendszereken. A Microsoftnak má­jus 10-i határidővel kell benyújta­nia védekezését, amit az igazság­ügy-minisztériumnak egy héten belül kell megválaszolnia a május 24-én esedékes bírósági meghall­gatás előtt. A szoftveróriás már korábban is egyértelművé tette, hogy a végsőkig küzd a feldarabo­lás ellen és minden lehetséges fel­lebbezési fórumot igénybe fog venni. Bill Gates, a Microsoft ala­pító elnöke szerint a feldarabolás igénye példa nélküli módon túl­zó, jogilag megalapozatlan, erő­sen sérti a társaság, a részvénye­sek, valamint a felhasználók érde­keit és káros az amerikai gazda­ságra is. (Folytatás a 2. oldalon) USD-kötvények 6,2% hozammal Euro-kötvények 3,5% hozammal megvásárolhatók. Információ: 327-0541 NÉMET A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapitó tagja 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. Telefon: (+36-1)327-0540 7621 Pécs, Flunyadi út 2/A Telefon: (+36-72)512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II. emelet Telefon: (+36-46)500-170 MAI SZAMUNKBAN Menedzserkereső 4. oldal Reklám - marketing 7. oldal Autósvilág 8. oldal Törvényalkotás 9. oldal Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal : : i (Mó. 3 Változó stratégia? 4. oldal 7. oldal 8. oldal Fellegi távozik a Matávtól <a— Értesüléseink szerint Fellegi Ta- más, a Matáv vezérigázgáTó-he- lyettese május elejétől megválilTa távközlési cégtől. Utódját még keresik a társaságnál. A személy- csere stratégiaváltást is hozhat a cég életében. Távozik a Matávtól Fellegi Ta­más vezérigazgató-helyettes - tudta meg a NAPI Gazdaság. Fel­legi 1996-tól a kormányzati kap­csolatokért és a szabályozásért felelős ágazati igazgató volt a Matávnál. Ő vezette azokat a hír­közlési tárcával folytatott tárgya­lásokat, amelyek a Matáv kizáró­lagosságának a tervezettnél ko­rábbi megszüntetését célozták. j ( /Folytatás az 5. oldalon) ; W-jGLvfC') Elhdlasztott IPO Tárgyal a KPN és a Telefonica A Royal KPN NV (KPN) elhalasz­totta mobilrészlegének első nyil­vános részvénykibocsátását, mi­vel stratégiai szövetség kialakítá­sáról tárgyal. Lehetséges partner­ként számos vállalatot emleget­nek, de a holland távközlési cég csak azt erősítette meg, hogy megbeszéléseket folytat a Telefonica SA-val, a legnagyobb spanyol távközlési társasággal. A holland távközlési társaság - amely Magyarországon a PanTel 75,2 százalékos, a Pannon GSM 45 százalékos tulajdonosa és közvetve érdekelt az Eurowebben is - belföldi médiaértesülések szerint több héttel elhalasztotta a KPN Mobile NV mára tervezett első nyilvános részvénykibocsátá­sát (IPO). (Folytatás a 6. oldalon) 9 Iliin ll Hl Hl ÁRA: 128 Ft WWW.NAPI.HU I 2000. MÁJUS 2., KEDD X. ÉVFOLYAM 101. (2586.) SZÁM rrm gazdaság kgJP ÜZLETI HÍRLAP

Next

/
Thumbnails
Contents