Napi Gazdaság, 2000. október (10. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

ARA: 148 Ft www.napi.hu 2000. OKTOBER 2., HÉTFŐ X. ÉVFOLYAM 231. (2716.) SZÁM ¥ gazdasag ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP A dohányzás visszaszorítása ér­dekében közös kampányba fog az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az EU Uniós vita... El A jegybank szerint a hazai hi­telintézetekre egyre nagyobb kockázatot ró a mérlegen kívüli tevékenység. Növekvő kockázatot... Brit tulajdonból svéd kézbe ke­rült az MHC Szerviz Kft. Az új anyacég csaknem hatvanszoro­sára emelte leánya tőkéjét. Brit tulajdonból... Vű jWb// ■ ^ f-\ A Nemzetközi Valutaalap a magyarországi árfolyamrendszerről ^Monetáris és fiskális szigort javasol az IMF A forint árfolyamának rugalmasabbá tételét ajánlja a magyar dön­téshozóknak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) világgazdasági körkép­ében. Emellett a külső egyensúly megőrzése érdekében a jelentés készítői szigorúbb monetáris és fiskális politikát javasolnak - utób­bi a kétéves költségvetés sarokszámainak ismeretében kicsit idejét múlt tanácsnak tűnik. A lapunk által megkérdezett szakértők egyet­értenek abban, hogy a csúszó leértékeléses rendszer a végét járja, a dezinfládós trend megtorpanása miatt azonban nem feltétlenül látják napok kérdésének az árfolyamrezsim „megbuktatását”. Nem várható, hogy a hivatalo­san várt 6-7 százalékra csökken jövőre az infláció, ezért megszo­rító jellegű fiskális és monetáris politikát javasol Magyarország­nak az IMF legfrissebb világgaz­dasági körképében. A lapunk ál­tal megkérdezett elemzők szerint a dokumentumon máris nyomot hagyott az idő, hiszen a kétéves büdzsé fényében kicsit mulatsá­gosan hat a figyelmeztetés a költ­ségvetési megszorításra. A büdzsé tervezete az elsődle­ges többlet jelentős csökkenésé­vel számol, ezért a makrogazda­sági stabilitás megőrzésének fel­adata egyedül a Magyar Nemzeti Bankra (MNB) hárul - véli Rácz Anikó, a CA-IB Értékpapír Rt. elemzője. (Folytatás a 3. oldalon) Magyar arany esőt hozott a sydneyi játékok zárónapja V í 1f fa Összesen 230 milliói kapnak a helyezett olimpikonok^ A tegnap véget ért olimpiai játékokon a magyar sportolók 17 érmet és 135 pontot szereztek, amiért mintegy 230 millió forint üti a markukat., Az összegből az olimpiai bajnok vízilabdások 42,25 millió, az ezüsté mes kézilabdás lányok pedig 29,25 millió forintot osztoznak. oldal). Ebből a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) mintegy egymil- liárdot költött a 189 sportolóból és 105 kísérőből álló ausztráliai különítményre. , (Folytatás a 3. oldalon) ' __________________ Tegnap Sydneyben véget ért a XVII. nyári olimpia, amelyen a ma­gyar sportolók - bámulatos utol­só napot produkálva - összesen nyolc arany-, hat ezüst- és három bronzérmet szereztek. Az állam és a magánszféra összesen mintegy kétmilliárd forintot áldozott az olimpián való szereplésre (NAPI Gazdaság, 2000. augusztus 18., 3. (millió forint) _______Első Második Harmodik Negyedik Ötödik Hatodik Egyéni 6,5 4,55 3,25 1,95 U 0,65 Páros 5,7 3,9 2,75 1,7 1,15 0,58 Csapat 3-4 fős 4,9 3,25 23 1,5 1,0 0,5 13-15 fős 3,25 1,95 ~ Iß 1,0 0,65 Üff" Forrós: M0B ____________________________________ Lassan formálódik az agrárkibontakozási program Kitolná a gazdahitel-pályázatok határidejét az FVM Az idei költségvetésbe való kerülésekor nagy reményeket keltett agrárkibontakozási programra benyújtott pályázatok közül mostanáig még egyet sem bírált el a szaktárca, sőt kitolná a gazdahitel-pályázatok beadási határidejét. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Orszá­gos Szövetsége (MOSZ) úgy véli, hogy a program hitelgarancia-kereté­nek szűkítése ellenére hozzájárulhat a gazdálkodók konszolidációjához. Az év elejétől mintegy 1500 pá­lyázatot nyújtottak be a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztériumhoz (FVM) a gazda­kibontakozási programra, „leány­kori nevén” agrárreorganizációs programra. Ez a szaktárca és a gazdák tavalyi megállapodása ré­vén eredetileg a fennálló gazda­hitelek rendezésére irányult vol­na, később azonban a minisztéri­um jelentősen átalakította. A megállapodás szerint a reor­ganizációs programban a terme­lők pályázhatnak, hogy fennálló hiteleik egy része (legfeljebb 50 százaléka, a parasztgazdaságok esetén 70-90 százaléka) a rende­zési programba kerüljön. A ren­dezésbe vont hitelekre az állam t 100 százalékos készfizető garan­ciavállalása mellett a hitelező hosszú távra (legfeljebb 10 évre) vállalná, hogy az érintett hitele­ket átütemezi és egyéves morató­riumot ad a részletfizetésre, átla­gosan 50 százalékos kamattámo­gatás mellett. Az állami garancia a visszafizetési kötelezettség üte­mével azonos. (Folytatás a 7. oldalon) A gyors növekedés az inflációt is erősíti fBHHHHHii Pozitívan értékeli az S&P Dél-Korea kilátásait A Standard & Poor’s amerikai hi­telminősítő megerősítette Dél-Ko­rea BBB minősítését, megjegyez­ve, hogy középtávon, akár 2-3 éven belül sor kerülhet további javításra. Szeptemberben azonban felgyorsult az infláció, s ez az ér­tékelőket is nyugtalanítja. A Standard & Poor’s Corporation országjelentése szerint a neves amerikai hitelminősítő fenntartja Dél-Korea eddigi BBB besorolását annak pozitív kilátásaival, ami azt jelenti, hogy akár 2-3 éven belül reális lehetőség nyílik a minősítés javítására. Ehhez arra van szükség, hogy a kormány hatékonyan fejez­ze be a vállalatok szerkezetátalakí­tását a rossz hiteleket átvevő álla­mi pénzintézet, a Kamco tulajdo­nába került vagyon értékesítésének felgyorsításával és szigorítsa mak­rogazdasági politikáját. Az illeté­kes kormányhivatal (FSS) a Yon- hap hírügynökség értesülései sze­rint szerdára állítja össze azokat az irányelveket, amelyek alapján a hi­telező bankok a fizetésképtelen vállalatok közül a véglegesen fel- számolandókat e hó végéig kivá­lasztják Ogava Takahira, az S&P igaz­gatója a Reutersnak úgy nyilatko­zott, hogy egyelőre nem lehet tud­ni, a felminősítésre még az idén sor kerül-e, vagy csak 2-3 éven be­lül. (Folytatás a 2. oldalon) MAI SZAMUNKBAN Menedzserkereső 6. oldal Agrárfinanszírozás 7. oldal Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal KáMotoMció A Fiberneté a barcsi rendszer A A Fibernet Rt. vásárolhatja meg a barcsi kábeltelevíziós hálózatot - döntött a helyi önkormányzat. A vételárat nem hozták nyilvános­ságra. A helyhatóság azt követően Alg­írt ki pályázatot a rendszerre, j j hogy a felkért szakértők vélemé- nye szerint a hálózat korszerűsí­tése, csillagpontossá alakítása több millió forintos beruházást igényelne, amelyet az önkormány­zat nem tudott finanszírozni. Nö­veli a hálózat értékét, hogy alapja lehet egy, a Dráva menti térség te­lepüléseit magában foglaló kábel- rendszernek. A Fibernet az ameri­kai Prudential biztosítótársaság Argus Capital nevű kockázati alap­jának tőkéjével alakult, üzleti stra­tégiája szerint elsősorban kisebb hálózatokat vásárol fel. K. Zs. Népszavazási félelmek Gyengülőben a szlovák korona Szlovákiában a novemberi népsza­vazásig várhatóan folyamatosan csökkeni fog mind a vagyonalapi kötvények értéke, mind a korona árfolyama - mutatnak rá elemzők A növekvő külkereskedelmi defi­cit egyelőre kevéssé gyorsítja fel a fizetőeszköz gyengülését. A november 11-én esedékes szlovákiai referendum kiírása ne­gatívan befolyásolja a nemzeti va­gyonalap (FNM) által kibocsátott lakossági vagyonalapi kötvények árát, amely az év eleji 5900 koro­nával szemben augusztus végén már 11 500 koronánál tartott. Amióta a Vladimír Meciar vezette HZDS aláírásgyűjtése nyomán ki­írták a népszavazást a választások előrehozataláról, azóta folyamato­san esik a 2001-ben kifizetendő, s akkor 13 500 koronát érő va­gyonalapi kötvények ára. (Folytatása2.oldalon) I ® rí CIB ÉRTÉKPAPÍR AUKCIÓ CIB Classic II. Kötvény • Ötéves futamidő • Likviditás • Magánszemélyeknek is • Biztonság • Változó kamatozás • Kedvező hozam (3 hónapos BUB0R) |A 3 hónapos BUB0R a 2000.09. 26-án évi 11.10%) A CIB Bank Rt. CIB CLASSIC II. Kötvénye aukcióra kerül 2000. október 2-án 09-00-12.00 között, a CIB Bank Rt. teljes fiókhálózatában. Az aukcióval kapcsolatban kérjük hívja a CIB Értékpapír Rt. munkatársait (214-6659), vagy CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat (06 40242 242) Az első kamatperiódusra érvényes kamatot a kibocsátó 2000.10.2-án teszi közzé A stabil euró hosszú távon kedvező lehet Az euró védelmében tíz nappal ezelőtt végre­hajtott intervenció a jelek szerint sikeres volt, hi­szen egyelőre megálljt parancsolt a közös, pénz rohamos értékcsökkenésének. A történelmi pél­dák azt mutatják, hogy az összehangolt jegyban­ki beavatkozások középtávon meghozzák a kí­vánt eredményüket. Ha valóban sikerül megállt'-^ K tani az euró értékvesztését - sőt az a közeljövő­ben mérsékelten erősödésnek indul -, az várha­tóan hosszú távon kedvező lenne az európai gaz­daságok, így értékpapírpiacaik számára is. Igaz, rövidebb távon kedvezőtlen hatásokra is számí­tani lehet. A közös pénz és a kontinens gazda­ságainak erősödése azonban akár az amerikai gazdaság elmúlt évtizedben tapasztalt fellendü­lésének megismétlődését is eredményezheti az uniós tagoknál és a felvételre váró jelölteknél. \ .yi i- /Ili)) úvs. Interjú Bogsch Erik vezérigazgatóval , Á Richter bízik az orosz piac megerősödésében A napokban lezajlott BorsodChem-Mol-TVK részvény- ügylet első felvonása után joggal vetődik fel a kérdés, hogy a privatizálás során szakmai befektetők nélkül ma­radt, ám régiós multivá fejlődni kívánó magyar nagyvál­lalatok közül valamelyik nem válik-e kívánatos célpont­tá ágazata külföldi óriása, netán az erősödő orosz gaz­daság valamely szereplője számára. Ezt a felvetést a ve­zető magyar részvények árfolyamának tavasz óta tartó tőzsdei mélyrepülése különösen aktuálissá teszi. Számos nagyvállalat még ma is a volt szovjet piacok jelentős sze­replője, ezért nem lenne meglepő, hogy a keleti befek­tetők amint szabad tőkéhez jutnak, Magyarországon is körülnéznek. A Richter Gedeon Rt. talán az egyik lehet­séges célpont, hiszen ma is az orosz gyógyszerpiac leg­nagyobb beszállítója. Bogsch Erik vezérigazgató ugyan nem tud konkrét felvásárlási érdeklődésről, de nem tartja kizártnak egy ilyen érdekcsoport feltűnését. A vezérigaz­gató úgy látja, hogy a belföldi piád helyzet jelenlegi bi­zonytalanságaival szemben egy korrekt szabályozási fel­tételek között működő vállalat nehezebben válhat áron aluli felvásárlási ügylet célpontjává.- Nem tűnik-e fel kérő a Richter körül, talán ép­pen az orosz piacról?- Erre a mostanában elég gyakran felmerülő kér­désre válaszolva mindig azt mondtuk, hogy nyilván­való a multinacionális gyógyszercégek részéről meg­nyilvánuló Richter iránti érdeklődés, hiszen a régió­ban erős a piaci helyzete. A Richter erős pozíciója, to­vábbá a Richternél felhalmozódott kutatási-fejleszté­si valamint gyógyszergyártási tapasztalat, szellemi tőke bármelyik diverzifikálni akaró cégnek érdekes lehet. Tudomásunk szerint azonban jelenleg nincs olyan társaság az orosz piacon, amely nagyobb része­sedést akarna szerezni a Richterben, de egyáltalán nem kizárt ilyen érdekcsoport feltűnése. Konkrét felvásár­lási érdeklődés azonban jelenleg sehonnan sincs.- Ha mégis lenne ilyen, idejében észlelnék?- A Richternek ma nincs 10 százaléknál nagyobb érdekeltséggel rendelkező tulajdonosa. Alapszabá­lyunk szerint a befektetőnek 10, 15 és 20 százalékos részesedés elérésekor bejelentési kötelezettsége van, 25 százalék felett pedig vételi ajánlatot kell tenni az összes többi részvényesnek. Úgy gondoljuk, hogy ez­zel az alapszabállyal az intézményi és magánbefekte­tőknek az érdekeit szolgáljuk, hogy egy felvásárlás ne érje őket váratlanul. Eddig részvényeseink megértet­ték, hogy a társaság függetlenként sokkal dinamiku­sabban tud fejlődni - például a stratégiai, hosszú távú együttműködési üzleti szerződések révén -, mintha egy szakmai befektető lenne a domináns tulajdonosa. (Folytatás a 4. oldalon) NAPI NAPI!------------online --------------- ^ ^ JÄ ------------online --------------­■ II 0 0 2 3 1 9 771 21 7 55001 5 II lllll

Next

/
Thumbnails
Contents