Napi Gazdaság, 2001. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

Idén talán minden jobb lesz Vélhetően kevés tőzsdei befektető őrzi majd meg kellemes emlékei között a 2000-es esztendőt. Az év eleji remények hamar szertefoszlottak, s az utóbbi hónapokban a lassú lemorzsolódás mel­lett a részvénypiac likviditása is egyre jobban csökkent. A prompt piac nem túl szívderítő ada­tai ellenére a határidős piacon növekedni tudott az éves forgalom, a derivativ szekció talán 2000- ben érte el igazi nagykorúságát, amelyben az új kereskedési rendszeren kívül a bevezetett termé­kek is nagy szerepet kaptak. Az állampapírpia­con a mozgalmas 12 hónap ellenére gyakorlati­lag ott tart a piac, ahol egy évvel korábban. Igaz, a szereplők itt némi optimizmussal tekintenek a jövőbe, ezt a bizakodást azonban pontosan ugyan­azok a tényezők táplálják, mint tavaly ilyenkor. Befektető melléklet 2000 LEGDRÁGÁBB FESTMÉNYEI* A festő neve A kép címe Árverezőhöz Leütési ár (millió fonni) Orbán Dezső Kannás csendélet Kieselbach 42 Kmetty János Csendélet Újsággal és KÚT folyóirattól Mű-Terem 30 Moholy-Nagy László Bennett Sculpture Blitz 25 Ferenczy Károly „Bertalan kert. Napos" Nagyházi 24 Tihanyi Lajos Csendélet Biitz 24 Munkácsy Mihály Gobieinhimző lány Polgár 22 Kmetty János Csendélet Blitz 20 Székely Bertalan Forrás Polgár 18 Vaszary János Akt a műteremben Mű-Terem 17 Munkácsy Mihály Ratal nő képmása Kieselbach 16 Rippl-Rónoi József Fiatal párizsi nő virágos kalappal Kieselbach 16 Vaszary János Cirkusz Blitz 16 Kassák Lajos Népi motívumok Blitz 15 Munkácsy Mihály Tanulmányfej Mö-Terem 15 Tihanyi Lajos Kompozíció Blitz 15 Mattis Teutsch János Érzet Kieselbach 14 Perliotl Csoba Vilmos Rúokt ólmával Mö-Terem 13,5 J. C. Droochslott Civakodó társaság Nagyházi 13 Lotz Károly Pusztai fergeteg Mű-Terem 13 Vaszary János Akt o tengerparton Mö-Terem 13 Forrás: NAPI Gazdaság-gyűjtés A Gazdasági Minisztérium köz­zétette a Széchenyi terv finan­szírozási tervét. A legtöbb pénz autópálya-építésre jut. Autópálya-építésre... BH9 Érdeklődik a magyar magazin­piac iránt a Corriere della Sera kiadója, amely új céget alapí­tott Fabbri Lapkiadó Kft. néven. A Corriere della Sera... B3| Jobblétre szenderült a fogyasztási globálkvóta Mától szabadon importálható a hal, a személyautó és a nemesfém Az év első napjától kezdődően véget ért a fogyasztási globálkvóta pályafutása, így a WTO-tagországokból származó fogyasztási célú behozatal szabaddá vált. Ez elsősorban a személygépkocsi-importot érinti előnyösen, amely az utóbbi két évben csaknem teljes egészé­ben kimerítette a kvótát. A külkereskedelmi forgalom nem egészen egy százalékát adó nem WTO-tag országokkal szemben a kvóták va­lamilyen formában várhatóan fennmaradnak. Január elsejével jobblétre szen- derült a fogyasztási globálkvóta in­tézménye, amely 11 termékcso­port esetében megszabta a fogyasz­tási cikkek magyarországi import­jának lehetséges felső értékét. A globálkvóta megszűnésével egy- időben kimúlnak az EU-ból szár­mazó az ipari termékekre kivetett maradék importvámok is, ami pél­dául a személygépkocsik piacán akár árcsökkenéshez is vezethet. A kvóta mindenkori nagyságát a gaz­dasági miniszter rendeletben egy évre előre rögzítette, és félévente hirdette ki a pontos értékeket. Az I GLOBÁLKVÓTÁS TERMÉKEK 1 Háztartási tisztítószer Szőnyeg Bőrlábbeli Ékszer, nemesfém tárgy Felsőruházat Személygépkocsi Rövidáru Hal, halkonzerv Forrás: GM 1998-1999-ben nem volt keresletélénkítő a gazdaságpolitika zső Kannás csendélete 42 millió forintért kelt el (NAPI Gazdaság, 2000. december 9., 1. oldal). Kieselbach Tamás galériatulajdonos szerint ez való­ban kivételes kvalitású alkotás volt, de ő már koráb­ban felfigyelt az Orbán-képekre. Az őszi szezonban a Nagyházi Galériánál felkínált, Csendélet vörös drapé­riával című Orbán Dezső-alkotást ugyanis 1,8 millió forintért maga Kieselbach vásárolta meg. Számított tehát arra, hogy megélénkülhet a kereslet a Nyolcak festészeti csoporthoz tartozó mesterek művei iránt. (Folytatása 16. oldalon) Felszámolási eljárás indult a Pharmafontana-utód ellen Bár a Pharmafontana az ellene benyújtott 21 felszámolási kérelmet meg­fellebbezte, a Legfelsőbb Bíróság döntése nyomán a Beiersdorf Kft. kez­deményezésére szeptember 11-i hatállyal az eljárás mégis jogerőre emel­kedett. A Bogáncsvirág Rt. néven szereplő egykori gyógyszer-nagykeres­kedőtől mintegy hárommilliárd forintot követelnek a hitelezői. Előfordul­hat, hogy a felszámoló visszaköveteli a Real ’96-kötvényeseknek - szin­tén befagyott követelésük után - kifizetett több milliárd forintot is. Szeptember 11-ei hatállyal élet­be lépett az azóta Bogáncsvirág Szolgáltató Rt.-re átkeresztelt Pharmafontana Rt. felszámolása - tudta meg lapunk Hajdú Ágnes­től, az eljárás lefolytatásával meg­bízott Hunyadi Válságmenedzser és Szolgáltató Rt. felszámoló­biztosától. Bár a társaság ellen összesen 21 felszámolási kérelem A vártnál is jobb eredmények 2000-ben Ismét gyorsul a kínai gazdaság bővülése A pekingi kormány által tervezettet meghaladó mértékben nőtt a kí­nai gazdaság 2000-ben. Az előzetes adatok szerint hét év óta elő­ször ismét gyorsult a bruttó hazai termék bővülése, s az értéke Kína történelmében először meghaladta az ezermilliárd dollárt. A pekingi statisztikai hivatal évzáró jelentése szerint az előze­tes adatok azt mutatják, hogy a GDP növekedése 2000-ben az előző évi 7,1 százalékkal és a kor­mány által várt 7 százalékkal szemben 8 százalékos volt. Ezzel hétévi lassulás után először gyor­sult a kínai GDP emelkedése. Eb­ben meghatározó szerepe volt az export növekedésének, amit első­sorban a térség országainak gyors fellendülése segített. A ki­vitel az első 11 hónapban 30,1 százalékkal haladta meg az elő­ző év azonos időszakáét, és 227,2 milliárd dollárt ért el, míg az im­port 37,4 százalékos emelkedés­sel 203,7 milliárdra ugrott. így a külkereskedelmi mérleget az or­szág 23,7 milliárd dolláros aktí­vummal zárta, ami elmarad az egy évvel ezelőtti 26,4 milliárd dollártól. A Reuters szerint a fej­lődés másik mozgatórugója az állami beruházási tevékenység volt, amelynek összege 11,7 szá­zalékkal nőtt. Új sportcsatorna A Canal Plus francia kereskedelmi tévé eladja részesedését a Eurosport csatornában, mert saját európai sportadót kíván indítani. A Vivendi Universal tulajdonában levő Canal Plus eladja részesedését a 425,3 millió dollárra becsült Eurosportban a társtulajdonos TFl-nek. A Canal Plus birtokában van a Eurosport International rész­vényeinek 49,5 százaléka és a Eurosport France 39 százaléka. Az indoklás szerint új, a Eurosportot kiegészítő, s azzal versengő euró­pai sportcsatornát kívánnak indíta­ni. A Canal Plus kábelhálózatain változatlanul továbbítja az Euro­sport műsorát az előfizetőknek. Az 1989-ben indított Eurosport az egyik legnépszerűbb európai csa­torna, amely 17 nyelven 47 ország 92 millió lakásába jut el: napi né­zőszáma meghaladja a 18 milliót. Az adásvételi tárgyalások még foly­nak a két vállalat között, így egy­előre nem tudni, mennyit fizet a TF1 a pakettért (Reuters) A német-magyar tulajdonú llzer Sörgyár Rt. közgyűlésén kétmil­lió márkával megemelték a társa­ság alaptőkéjét. A cég 90 ezer hektoliteres kapacitását évi 200 ezerre növelik. Nem kizárt a to­vábbi tőkeemelés sem. Az 50 százalékban a német Behn fivérek, 50 százalékban pedig a magyar Genzwein. család tulajdo­nában lévő, 5 millió márka alaptő­kéjű llzer Sörgyár Rt. részvényesei december 18-án 2 millió márkával megemelték a cég alaptőkéjét. A tu­lajdoni arányok a tőkeemelés nyo­mán nem változtak - tájékoztatta a NAPI Gazdaságot Genzwein Fe­renc vezérigazgató. Az llzer Sör­gyár idén egymilliárd forintot megközelítő forgalmat remél, ami mintegy 50 százalékos növekedés a tavalyi árbevételhez képest. (Folytatás a 4. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) 9 www.napi.hu ÁRA: 148 Ft www.napi.hu NAPI 2001. JANUÁR 2., KEDD XI. ÉVFOLYAM 1. (2790.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP k áj évezredben is az Ügyfelek szolgálatában CIB ÉRTÉKPAPÍR További információk: • e-mail: cibbroker@cib.hu • internet: www.cibertekpapir.hu • CIB24: 06-40-242-242-es kék számon, valamint a CIB Bank fiókhálózatában. MAI SZÁMUNKBAN Média 5. oldal Agrárium 7. oldal Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal 11-16. oldal Canal Plus-manőver importőröknek az ide tartozó ter­mékkörben engedélykérelmet kel­lett eljuttatniuk a gazdasági tárcá­hoz. A rendelet szerint az engedélyek szétosztásánál előnyt élveztek azok az importőrök, akik korábban i§ hoztak be ilyen termékeket. (Folytatás a 3. oldalon) Az USA növekedésének megtor­panása visszaveti a válságból gyorsan kibontakozó ázsiai gaz­daságokat is - állítják elemzők. Ázsia megérzi... Kieselbaché a Nagy Házi Orkán-képe Hány aukciós ház marad a piacon? A magyar műtárgypiacot a viszonylag sok aukciós ház erős versenye jellemzi. A NAPI Gazdaságnak nyilat­kozó műkereskedők többnyire ugyanakkor arra is pa­naszkodnak, hogy a tárgyak tulajdonosai feltétlenül árveréseken akarják értékesíteni festményeiket és más antikvitásaikat. Vannak olyan vélemények is, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn sokáig, és vagy az árverezőházak egyikének-másikának megszűnése, vagy pedig a jelenlegi piaci szereplők szakosodása válik szükségessé. A tavalyi árverési szezonban visszafo­gottabb festményárak jellemezték a piacot: egy két ki­vételtől eltekintve elmaradtak a nagyon kiugró árak. A festmények árverezéséből a magyar aukciós há­zak közül 2000-ben - akárcsak egy évvel azelőtt - a Kieselbach Galéria érte el a legnagyobb forgalmat. A decemberi aukció forgalma meghaladta a 263 mil­lió forintot, ami ugyan csak a második legnagyobb volt a Mű-Teremé után, de a legmagasabb ár a Kieselbach árverésén alakult ki, amelyen Orbán De­NAPI — online----­NAPI-----online-----­0 10 0 1 771217 550022 Növelik a kapacitást Tőkét emelt az llzer Rt. Kicsi, nyitott gazdaságban - így Magyarországon is - az egyensúlyit meghaladó belföldi kereslet által hajtott növekedésnek nem annyira az infláció megugrása, mint inkább a külkereskedelmi egyensúly rom­lása az ára. Mivel ez most nem jelentkezik, a jelen gazdasági növeke­dés fenntarthatónak tűnik - vélik az MNB munkatársai tanulmányuk­ban, amely azonban nem feltétlenül tükrözi a jegybank álláspontját. A kibocsátást - vagyis a nem­zeti összterméket - hosszú távon a termelési tényezők mennyisége és a technológia fejlettsége hatá­rozza meg. A kibocsátás a keres­let bővítésének hatására ideigle­nesen meghaladhatja a potenciá­lis, hosszú távon fenntartható szin­Mintegy hárommilliárd forinttal tartozik hitelezőinek a Bogáncsvirág Rt. tét, ám a túlkereset révén kiala­kuló úgynevezett kibocsátási rés inflációhoz vezet. Az infláció letörése pedig elmé­letileg csak keresletszűkítéssel, egy negatív kibocsátási rés létre­hozásával lehetséges, amivel vi­szont elvész a korábbi növekedé­si többlet - írja Darvas Zsolt és Simon András. a (Folytatás a 3. oldalon) Fenntartható a jelenlegi növekedés érkezett, azokat a cég rendre megtámadta. Végül a Legfelsőbb Bíróság augusztus 19-ei döntésé­vel a kozmetikumokat forgalma­zó, egy dokumentum szerint a társaságtól 17 millió forintot kö­vetelő Beiersdorf Vegyészeti Ter­melő és Forgalmazó Kft. egy év­vel azelőtt beadott igénye ért el­sőként „célba”. Az ország hajdan második leg­nagyobb gyógyszer-nagykereske­dőjével szemben a legmagasabb összegű, mintegy kétmilliárd fo­rintos követelést az APEH nyúj­totta be, a második a Realbank Rt. 466 millió forinttal. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents