Napi Gazdaság, 2001. február (11. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

ARA: 148 Ft www.napi.hu Tőkét emel a Zalakerámia Alig egy héttel az ugyancsak az Arago Holding ellenőrzése alatt álló Pick után a Zalakerámia igazgatósága is tőkeemelésről döntött. A csempe- gyártó 761 ezer új részvényét (amellyel az alaptő­ke 5jl54 milliárd forintra nő) részvényenként 2350 forintos árfolyamon az Arago jegyezheti le. Része­sedése ezzel 29 százalékra nő, ami a gondosan szerkesztett alapszabályi háttérrel biztosítékot je­lent a váratlan kivásárlási kísérletek ellen. Az im­már négy tőzsdei céget magában foglaló Arago-hol- ding a Pick 3 milliárdja után 1,8 miüiárdot költ a Zalakerámia feltőkésítésére, és tegnapelőtt 500 millió forintért megszerezte a gyöngyösi Falcotrade húsipari társaság ellenőrző pakettjét is. A nagy ét­vágyú egykori jegyhasznosító a most elhatározott 5,3 milliárd forintos befektetéssorozatát részben saját, február végére tervezett 3,5 milliárdos tőke­emeléséből, részben az ugyancsak a csoporthoz tar­tozó Eravis múlt héten bejelentett szállóértékesíté­séből finanszírozza, ám lehet, hogy eddigi, ala­csony eladósodottsági mutatója is nőni fog. A Zalakerámia hazai gyárépítésre fordítja a tőkein­jekciót, várhatóan Romhányban létesül egy új csempegyár. 9. oldal Az eurózóna több országában csökkent a termelői árindex, ami az inflációs nyomás mér­séklődését vetíti előre. Enyhül az inflációs... El A környező országokban gabo­nahiányra lehet számítani, ám szakemberek szerint Magya­rországnak nincs árualapja. Magyarországnak... El A gyógyszeráremelés elhalasz­tását rossz üzenetnek tartják az elemzők, a gyártók viszont egyelőre hallgatnak. Rossz üzenet... Wí% Drámaian lassult a GDP-növekedés Újabb vaskos kamatcsökkentés a Fedtől Az Egyesült Államok jegybankjá­nak szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a várakozásoknak megfelelően tegnap 50-50 bázis­ponttal mérsékelte az irányadó egynapos kamatot, valamint a diszkontkamatot. A Fed egyúttal jelezte, hogy a gazdaság további gyengülésének ellensúlyozása ér­dekében újabb monetáris enyhí­tés várható. A tavalyi utolsó ne­gyedév kiábrándítóan csekély GDP-bővüléséről közzétett adatok ismeretében erre kétségtelenül szükség is lesz. A Fed nyíltpiaci bizottsága (FOMC) kétnapos ülésén 50 bázis­ponttal, 5,5 százalékra csökkentet­te az irányadó egynapos kamatot és ugyanilyen mértékben, 5 szá­zalékra mérsékelte a diszkontka­matot. A hírügynökségek által megkérdezett elsődleges állampa­pír-piaci forgalmazók szinte egy­öntetűen erre számítottak, bár né- hányan arra is láttak esélyt, hogy az FOMC - példátlan módon - 75 bázispon­tos mérséklés mellett is dönthet. A Fed által kiadott közlemény je­lezte, hogy az infláci­ós nyomás visszafo­gott, ezért a közeljö­vőben minden bi­zonnyal tovább gyen­gülő gazdaság fellen­dítése érdekében újabb kamatcsökken­tés várható. A kamatkontraktusok határidős jegyzésének a döntést megelőző alakulásából az követ­kezik, hogy a piaci szereplők az FOMC március 20-i ülésétől továb­bi 50 bázispontos enyhítést vár­nak. (Folytatás a 2. oldalon) GDP VÁLTOZÁS AZ USA-BAN* Tőzsdék-piacok BÉT: erősödés a nap végén A BUX jórészt a ,.ap utolsó perceiben lezajlott áremelke­désnek köszönhetően 64 pontos erősödéssel fejezte be a kereskedést. A forgalom egy Démász-óriáskötéstől elte­kintve riem volt túl magas, sokak szerint ennek legfőbb oka az esti Fed-ülés előtti kivárás volt. A Matáv nagy for­galom mellett erősödött egy keveset, a Mól is magasab­ban zárt, mint egy nappal korábban. Jól szerepelt a Zalakerámia, egészen 2665 forintig emelkedett, a Phylaxia felfüggesztésig drágult. Külföld: megtörtént a kamatcsökkentés A Fed várakozásoknak megfelelő kamatcsökkentésére a tengerentúli indexek hektikusan reagáltak. Lapzártánkkor a Dow Jones és az S&P-500 stagnálás közeli állapotban volt, s a Nasdaq rövid ideig tartó határozott erősödése is lassult. A vegyesen záró vezető európai tőzsdemutatókra már nem tudott hatni a kamatcsökkentés, míg az euró dol­lárral szembeni árfolyama tovább emelkedett. Állampapírpiac: túljegyzés az aukción Jelentősen mérséklődtek a hozamok a 6 hónapos futam­idejű diszkontkincstárjegyek tegnapi aukcióján. Az érté­kesítésen ismét 11 százalék alá, 10,83 százalékra csök­kent az átlaghozam. A másodlagos állampapírpiacon je­lentős forgalom mellett minden lejáratra mérséklődtek a referenciahozamok. A forintpiacon az overnight árak to­vábbra is 9 3/4 százalékon maradtak, a devizapiacon a forint nem mozdult el az intervenciós sáv erős széléről. BÁT: zuhant a napraforgómag ára A búza elszámolóára márciusra, májusra és szeptemberre emelkedett, 180/120/40 forinttal, ezzel szemben a ta­karmányárpa jegyzése augusztusra és szeptemberre csök­kent, 400/100 forinttal. Olcsóbb lett a kukorica is, má­jusra 60, novemberre 50, decemberre pedig 130 forinttal esett az elszámolóár. A napraforgómag májusra drágult, 500 forinttal, a távolabbi határidőkre viszont a megelőző napi hatalmas áremelkedés után 1700-2100 forinttal zu­hant az elszámolóár. Márciusra és májusra esett a szója­dara jegyzése is, limittel, 800-800 forinttal. , A forint felértékelődése gyorsírja a folyamatot Nagy talány az EU-hoz való felzárkózás időigénye A magyar gazdaság GDP/fő mutatója alapján mért fejlettsége 15-30 év alatt érheti el az Európai Unió átlagát - jelentek meg találgatások az utóbbi hetekben. A reál GDP alapján számított utoléréshez leg­alább 25 esztendő szükséges, amely kedvező esetben némileg rövi- >' bb idő alatt is lehetséges. Ezt azonban jócskán csökkentheti a si­keres modernizációkat általában kísérő felértékelődés, amivel az em­lített találgatások jellemzően nem számolnak. A politikában és a gazdaságpo­litikában az utóbbi hónapokban többször is megfogalmazódott a kérdés, hogy a magyar gazdaság­nak mennyi időre lesz szüksége az Európai Unió átlagának eléré­séhez. Erre többféle válasz is ad­ható. Az utoléréshez legalább 25 esztendő szükségeltetik, ám ked­vező esetben akár rövidebb idő Eladta hőszigetelő-üzletágát a német építőipari cég Kiszállt a Nikecellből a Heidelberger Értékesítette hőszigetelő-üzletágát a Heidelberger Zement AG - tudta meg a NAPI Gazdaság. A német építőipari óriás magyarországi érde­keltségét, a Nikecell Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.-t az egyik nagy cementipari érdekcsoport, az E. Schwenk két cége vette meg. A NAPI Gazdaság értesülése szerint eladta hőszigetelő-divízi­óját a német Heidelberger Zement. A gyár többsége az épí­tőipari cég egyik vállalata, a Heidelberger Demmsistäme GmbH tulajdonában volt. Ezt a társaságot - amelynek forgalma 1999-ben 47 millió angol font volt - a nálunk főleg gipszkarton­jairól ismert angol BPB (British Plasterboard) Plc. vásárolta meg 22 millió fontért. A világ egyik legnagyobb hőszigető-gyártójá- nak számító, Európában mintegy 70 gyárat birtokló BPB azóta át­keresztelte a vállalatot, amelyet most már Rigips Demmsistäme GmbH-nak hívnak - mondta el lapunknak Földi Tamás, a BPB magyar érdekeltsége, a Rigips Hungária Gipszkarton Kft. ügyve­I ►''V I A Hírlapkiadó Rt. helyett kellene fizetnie a vagyonkezelőnek zetője. A Heidelberger Zement néhány gyárát, elsősorban kelet- közép-európai, illetve holland és svájci cégeit azonban az európai cementipar nagy részét kézben tartó E. Schwenk-csoport szerez­te meg, amely egyébként 30 szá­zalék körüli részesedésével a Heidelberger legnagyobb tulaj­donosa. Az E. Schwenk élt elővá­sárlási jogával Magyarországon is, s így a korábbi közvetett 50 százalék helyett most már 100 százalékos tulajdonosa a fűzfőgyártelepi Nikecell Kft.-nek. (Folytatás az 5. oldalon) > mä A New Horizont beperelte az APV Rt.-t Budapesti tőzsdeindex 8145,81 pont (+64,87) 1 euró (Budapest) 265,18 Ft (+0,01) ’ 1 USD (Budapest) 284,79 Ft (-1,28) FTSE-100 (London) 6297,50 pont (-37,00) Xetra DAX (Frankfurt) 6795,14 pont (+55,84) Euró 0,9334 USD (+0,0067) Font” 1,4610 USD (-0,0019) Arany (1 uncia) 264,50 USD (-0,45) Brent (1 hordó) 26,60 USD (-0,29) Mintegy 200 millió forint kártérítést követelt tegnap a Fővárosi Bí­róságon a New Horizont Kft. jogi képviselője az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt.-től azzal összefüggésben, hogy a követe­lést megítélő korábbi elsőfokú ítélet ellenére a pervesztes Hírlapki­adó Rt. nem rendelkezik vagyonnal. A polgári per mellett a felpere­sek fedezetelvonás és hűtlen kezelés miatt feljelentést kívánnak ten­ni a rendőrségen. Várhatóan csak a következő tárgyaláson, márciusban hoz íté­letet a Fővárosi Bíróság a New Horizont Kft. által az ÁPV Rt. el­len indított, a kamatokkal együtt mintegy 200 millió forintra tehe­tő kártérítési perben. A tárgyalá­son elhangzott: a felperes erede­tileg a Hírlapkiadót perelte, amellyel 1996-ban kötött bérleti szerződést. Ennek célja az volt, hogy a New Horizont és amerikai befektetőtársa franchise rendsze­rű áruházat hozzon létre a Blaha Lujza téri egykori sajtószékház egy részében. Utóbb azonban a Hírlapkiadó végelszámolás alá került és a végelszámoló felmond­ta a megállapodást. A New Hori­zont kártérítési keresetet nyújtott be a volt partner ellen, a pert első fokon meg is nyerte tavaly októ­berben, ám a Hírlapkiadó jogi képviselője fellebbezett a Legfel­sőbb Bírósághoz. A konszernjogi szabályok alap­ján a mögöttes felelősségre hivat­kozva - a privatizációs szervezet a Hírlapkiadó tulajdonosa - a New Horizont a fizetőképes ÁPV Rt. ellen indított keresetet. , (Folytatás az 5. oldalon) alatt is lehetséges a felzárkózás - állapítja meg egy, a Miniszterel­nöki Hivatal és a Pénzügyminisz­térium közreműködésével ké­szült tanulmány. A szerzők szerint megfelelő gazdaságpolitikai és külgazdasá­gi feltételek mellett a magyar gazdaság számára reális az esély a tartósan évi 4,0-5,0 százalék közötti növekedésre. Az egy főre jutó GDP-nél tíz év alatt elérhető az uniós átlag 75 százalékának megfelelő szint, ha eközben az EU átlagosan évi 2,0 százalékos növekedési pályán mozog. (Folytatás a 3. oldalon) USD-kötvények 6,4% hozammal Euro-kötvények 4,7% hozammal megvásárolhatók. Információ: 484-5400 NÉMET BEFEKTETÉSI TÁRSASÁG RT. A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 1074 Budapest, Dohány u. 14. Telefon: (+36-1)484-5400 7621 Pécs, Hunyadi út 2/A Telefon: (+36-72) 512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II. emelet Telefon: (+36-46) 500-170 A Boscolóé a palota Kifizették a New Yorkot Lezárult a budapesti New York- palota több mint egy évtizede húzódó eladási kálváriája. Az olasz Boscolo-csoport kifizette a bruttó 2,5 milliárd forintos vétel­árat. A szállodaüzemeltető társa­ság az ingatlan 8 milliárd forint költségűre tervezett felújítására céget alapított New York Palace Szálloda- és Vendéglátóipari Kft. néven. (Részletek az 5. oldalon) Sawyer Miller-tervek Reklámcéget alapít a multi Tavasszal átszervezi a Marke­ting Centrum Kft.-t az amerikai Sawyer Miller Grouphoz (SMG) tartozó SKBH Kft., amely 83 szá­zalékra növelte tulajdonrészét a kutatócégben. Az amerikai mar­keting-kommunikációs csoport idén reklámügynökséget akar alapítani Magyarországon. (Részletek az 5. oldalon) Marad a prognózis Lassul a német növekedés A német kormány éves beszámo­lója szerint a gazdaság növekedési üteme erőteljes marad, de 2,75 százalékra lassul a tavalyi 3,1 szá­zalékról, mivel a világgazdaság és különösen az Egyesült Államok lefékeződésével kell számolni, emellett még érezhetők a koráb­ban magas olajár kedvezőtlen ha­tásai. Az óvatosan derűlátó Hans Eichel pénzügyminiszter úgy véli, hogy az eurózóna gazdaságának erősödése felfelé nyomja az euró árfolyamát. A német gazdaság növekedésé­nek kilátásai jók, mivel a külgaz­dasági feltételek kedvezőek, a bérpolitika stabilitása középtá­von biztosított, az adócsökkentés és a szerkezeti reformok pedig kellő hátteret adnak - áll a berli­ni kormány éves gazdasági beszá­molójában. (Folytatás a 2. oldalon) 2001. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK XI. ÉVFOLYAM 27. (2816.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP MAI SZÁMUNKBAN Menedzserkereső 4. oldal ^------------------------i CUE hírverő 7-8. oldal Idegenforgalom 15. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents