Napi Gazdaság, 2002. január (12. évfolyam, 1-22. szám)

2002-01-02 / 1. szám

ARA: 178 Ft WWW.NAPI.HU 2002. JANUÁR 2., SZERDA XII. ÉVFOLYAM 1. (3076.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Sikeres évet zárt Oroszország, amely Putyin elnök szerint 5,5 százalékos gazdasági növeke­dést ért el 2001-ben. Oroszország... WPM A magyar gazdaság tavaly a 2000. évinél lényegesen lassab­ban növekedett, a beruházási dinamika visszaesett. Kedvező külső... A Hanwha Bank Magyarország Rt. magába olvasztja értékpa­pírcégét, ami javíthatja a haté­konyságot. A Hanwha magába... P3 Kedvező tapasztalatok az első napon Jutalékkötelessé vált az átváltás A felvásárlások éve volt a tavalyi Alighanem az ajánlatok és a felvásárlások éve­ként vonul be a BÉT történetébe 2001. Öt rész­vényt vezettek ki az amúgy is mind csendesebb parkettről - Fűzfő, Aranypók, Kékkúti, OTP-el- sőbbségi, Graboplast - és csak egyetlen, forgal­mat alig generáló új bevezetés történt, a Skoglundé. A tőzsde jövője szempontjából még aggasztóbb, hogy az utóbbi fél évben 12 tőzsdei részvényre tettek nyilvános ajánlatot felvásárlá­si szándékkal, és ezek nyomán az idei évre to­vábbi 6 kivezetés érlelődik. Ezen túlmenően leg­alább egy tucatra tehető azon kis forgalmú, sa­ját tőkeértékéhez képest alulértékelt részvények száma, amelynél a fő tulajdonos valószínűleg fontolgat hasonló lépést, így 2002 végére akár az 1993-as szintre zsugorodhat a magyar tőzs­dei részvények száma. Mind kevesebben vannak a tőzsdetagok is: a négy évvel ezelőtti 63-ból mára 35-en maradtak, igaz tavaly már nem vol­tak látványos brókerbukások. MAI SZAMUNKBAN 1513 csődfigyelő Friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről Csődfigyelő adatbázis a NAPI Online-on: www.napi.hu Az új pénzt ünnepelte szilveszterkor Európa Felkészültek az euróra a magyarországi bankok Január 1-jétől készpénz formában is megjelent a számlapénzként már 1999 óta létező euró, és az európai Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) 12 tagországának valutáit ettől kezdve az eurózónához ha­sonlóan Magyarországon is felváltotta a közös pénz. A magyar ke­reskedelmi bankok már rég elkezdték a konverzióra való felkészü­lést, a NAPI Gazdaságnak nyilatkozó hitelintézetek így zökkenőmen­tes átállásra számítanak. A tagvalutákat még tavaly érdemes volt az új fizetőeszköz számlapénzére váltani, mert ez 2002-ben jellemzően csak jutalék ellenében lehetséges. Nyugat-Európa szilvesztere az euróról szólt: az új év mellett az új pénzt köszöntötték politikusok és utcabálok egyaránt. Tegnap, a közös valuta hétköznapi forgalom­ba kerülésének első napján szá­mos országban valóságos rohamot intéztek a bankautomaták ellen, csakhogy mielőbb kézbe vehessék 300 millió ember fizetőeszközét. A szilveszterkor az uniószerte rendezett nagyszabású ünnepsé­gek és politikusi méltatások után jól indult a 12 nemzeti valutát le­váltó euró első munkanapja. A brüsszeli bizottság sikeresnek mi­nősítette a bemutatkozást - a be­érkező jelentések szerint az embe­rek lelkesen és érdeklődéssel fo­gadták az új pénzt, sok helyen so­rok alakultak ki a bankauto­matáknál, s úgy tűnik, simán megy végbe a világtörténelem leg­nagyobb pénzcseréje. Belgiumban az új év első két órájában percen­ként 600 pénzfelvételt jeleztek az automaták. Az igazi próba a mai nap lesz, amikor kinyitnak a ban­kok és az üzletek, de a szakértők bíznak benne, hogy csak apróbb problémák lehetnek. (Folytatás a 2. oldalon) A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának betetőző- déseként január 1-jétől a szám­lapénzként már három éve léte­ző euró felváltotta 12 nyugat-eu­rópai ország nemzeti valutáját. A magyar kereskedelmi bankok­ban már jó ideje tart a felkészü­lés, amelynek keretében elvé­gezték a szükséges számítás- technikai fejlesztéseket, felké­szítették a pénztárosokat az új valuta kezelésére, beszerezték a biztonságos működést lehetővé tevő euró-készpénzállományt, és tájékoztatták az ügyfeleket a vál­tozásokról - közölték a NAPI Gazdaság által megkeresett hi­telintézetek illetékesei, akik en­nek megfelelően nem is tartanak az átállástól. Az első, nyolcmillió eurós készpénzszállítmány tavaly de­cember 19-én érkezett meg Ma­gyarországra, a Postabankba. (Folytatás a 3. oldalon) Esetenként indokolatlan lehet a kedvezményes telefonálás A távközlési cégeknek évi 11 milliárd forintba kerül az egyetemes szolgáltatás Nem lesz argentino? Újabb váltás Argentínában Feszültségek lehetnek az Alföldön A státustörvény nem segít a munkaerőhiányon A magyar-román egyetértési nyilatkozat magyaror­szági munkavállalást lehetővé tevő passzusa csak szűk munkavállalói körben okoz versenyhelyzetet, ugyanakkor nem oldja meg a magyar gazdaság mun­kaerő-hiányos ágazatainak problémáit. Egyelőre szinte lehetetlen fölmérni a román mun­kavállalók magyarországi megjelenésének hatásait. A Magyarországon jelenleg is munkát vállaló külföldi­ek zöme feketén foglalkoztatott, így nem állnak ren­delkezésre adatok arról, hogy a gazdaság mely ága­zataiban mennyire elterjedt a vendégmunkások alkal­mazása. A kormány a státustörvény vitájában a kül­földiek magyarországi alkalmazásával kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy ez megoldás lehet a magyar gazdaság munkaerő-hiányos ágazatainak problémá­jára. Éppen ezért a román munkavállalók magyaror­szági megjelenésével kapcsolatban nemcsak az a kér­dés, hogy kiszorítja-e a román munkaerő a magyart, hanem az is, hogy találhatnak-e szakképzett munka­erőt a határon túl azok a cégek, amelyek itthon már hiába keresnek ilyent. A kedvezménytörvény 3 hóna­pos szabad munkavállalást tesz lehetővé, ez sok ága­zatban kizárja az ilyen engedéllyel belépők alkalma­zását. Tipikusan ide tartozik az egészségügy. Az el­múlt hetekben több kórházigazgató is felvetette a ro­mániai ápolónők foglalkoztatásának lehetőségét, de ez a gyakorlat mégsem mondható elterjedtnek. Egy szociális otthon lapunknak nyilatkozó vezetője sze­rint ennek oka az, hogy az eltérő gyógyszerezési szo­kások miatt 2-3 hónapra tehető a betanulási időszak, így csak akkor éri meg a külföldi ápoló alkalmazása, ha hosszú távon állásban maradhat. (Folytatás a 3. oldalon) Információink szerint 2003-ban 11 milliárd forintot kellene össze­adniuk a távközlési vállalatoknak ahhoz, hogy az egyetemes szolgál­tatók - a Matáv és a helyi koncessziós társaságok - finanszírozzák a mindenki számára megfizethető úgynevezett egyetemes szolgálta­tást. Az érintettek egy része sokallja az összeget, s vitatják a ked­vezményes szolgáltatásra jogosultak körét is. Annak érdekében, hogy a de­cember 23-i távközlési piacnyitás kedvező hatását ne csupán a nagy vállalati ügyfelek élvezzék, a hír­közlési törvény bevezette az egye­temes szolgáltatás fogalmát - mondta a napokban Stumpf Ist­ván, kancelláriaminiszter. Ennek keretében a koncessziós, későbbi­ekben egyetemes távközlési társa­ságoknak - a Matávnak és a helyi koncessziós cégeknek: Vivendi, HTCC, Monortel - mindenki szá­mára elérhető áron kell biztosíta­niuk bizonyos szolgáltatásokat - ezek árát a hatóság állapítja meg. Az egyetemes távközlési szolgál­tatás megfizethetősége érdekében az egyetemes szolgáltatóknak az egyes fogyasztói csoportok szá­mára díjcsomagokat kell képezni­ük. Ezek várhatóan hasonlóak lesznek azokhoz a kedvezményes csomagokhoz, amelyeket a táv­közlési cégek már most is kínál­nak ügyfeleiknek. A jelenlegi ked­vezményes csomagok alapvetően abban különböznek a normál elő­fizetői csomagoktól, hogy az előb­biek havidíja alacsonyabb és egy bizonyos összegű kedvezményt is tartalmaz a hívások tarifáiból, az összeghatár fölött azonban jelen­tősen nő a hívás tarifája a normá­léhoz képest. A hírközlési törvény szerint az egyetemes szolgáltatás nyújtásá­ból adódó, többletterhet jelentő, indokolt és elismert pénzügyi terhei mérséklésére a szolgálta­tó támogatásra jogosult. (Folytatás a 3. oldalon) Januárban előszerződést kötnek a Fonyódi Ásványvízre A Bankár Holding visszafizette 15 millió dolláros hitelét A NAPI Gazdaság információi szerint 2002 márciusában nem szűnik meg a Hungarian Capital Fund (HCF), ugyanis a közelmúltban lezajlott közgyűlés értelmében még egy évig folytatja tevékenységét. A Ban­kár Holding (BH) által kezelt, zárt végű alap többségi tulajdonában lévő Fonyódi Ásványvíz Kft. eladásáról várhatóan még januárban elő­szerződést kötnek magyar magánszemélyekkel. A BH egyébként a kö­zelmúltban fizette vissza a kilencvenes években felvett, összesen 15 millió dollár hitel utolsó, ötmilliós részletét a Reorg Rt.-nek. A Bankár Holding kezelésében lévő HCF közelmúltban tartott közgyűlésén a tagok a tevékeny­ség meghosszabbításáról döntöt­tek - értesült lapunk -, így a zárt végű befektetési alap nem fejezi be működését 2002 márciusában, ahogy azt tervezték, hanem még egy évig működni fog. A HCF 92 százalékos tulajdonában lévő Fo­nyódi Ásványvíz eladása jó ütem­ben zajlik - közölte Kovács Gá­bor a BH tulajdonosa: a társaság eladásáról várhatóan még január­ban előszerződést írnak alá ma­gyar magánszemélyekkel. Az alapnak 69 százalékos részesedé­se van a Zalai Nyomda Rt.-ben, a fennmaradó 31 százalékos pakett a társaság menedzsmentjéé. Ezt a társaságot várhatóan 2002-ben értékesítik. A BH egyébként a kö­zelmúltban fizette vissza a ki­lencvenes évek elején felvett cél­tartalék nélküli hitel utolsó, öt­millió dolláros részletét a Reorg Rt.-nek. (Folytatás a 8. oldalon) Az argentin parlament lapzár­tánk után tartotta rendkívüli ülé­sét, hogy megválassza az ország legújabb elnökét, miután mind­össze egy hét után lemondásra kényszerült Adolfo Rodriguez Saá ideiglenes államfő. Utóda várhatólag felhagy a Saá bukását okozó terv megvalósításával, az új nemzeti valuta bevezetésével. (Folytatás a 2. oldalon) Dupla bért akarnak Légiforgalmi sztrájk A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságnál (LRI) működő Ma­gyar Légiforgalmi Szolgálatok Szakszervezete (MLSZSZ) ma nul­la órától határozatlan időre be­szüntette a munkavégzést. Péterffy Gábor, az LRI szóvivője az MTI-nek nyilatkozva irreális­nak nevezte a szakszervezet köve­telését, amely szerint száz száza­lékkal kellene megemelni a légi- forgalmi irányítók bérét. Ez mint­egy egymillió forintos bért jelen­tene. Az LRI hangsúlyozta, hogy a légi forgalomban nem várható fennakadás, lévén az MLSZSZ tá­mogatottsága elég alacsony. (NAPI) Az ingatlan jó befektetés, mostantól Önnek is! Információ: 225-2500 www.europaalap.hu Megvásárolható: HVB Bank (BankAustria Creditanstalt) Inter-Európa Bank, Raiffeisen Értékpapír Rt Concorde Rt., ERSTE Bank Befektetési Rt. CIB Értékpapír Rt., BNP Paribas Bank EASTBROKERS Rt NAPI Tematikus oldalaink: Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal §CEM Reklám - marketingIMédia Csődfigyelő, NAPI informatika (számítástechnika, intemetgazdaság) NAPI hírverő (közbeszerzések, árverések, felszámolások) PÉNTEK NAPI pihenő Városbemutató, Ipari parkok Menedzserkereső (álláspiac), Idegenforgalmi ajánló mioiilliit tmmmmmmm, Ja.'■ naplndltó Percenként frissülő gazdasági hírek Csödfigyelés ■ Tőzsdei társaságok részletes adatai ■ Bankkártyaválasztó Cégradar 30 OOO cég adataival Lakáshitel-választó

Next

/
Thumbnails
Contents