Napi Gazdaság, 2006. szeptember (16. évfolyam, 171-191. szám)

2006-09-01 / 171. szám

KENYELMETLEN HELYZETBEN A DANUBIUS MENEDZSMENTJE Meglehetősen fur­csa helyzetbe ke­rült a Danubius menedzsmentje: míg pénzügyi szak­értőjük a nyilvános ajánlat 5825 forin­tos árfolyamát mél­tányosnak nevezte, addig az Erste leg­frissebb elemzése a papírok 12 hóna­pos célárát 7233 forintban jelölte meg. A tőkepiaci törvényben leírt szakér­tői vélemény teljes értelmetlenségére világít rá ismételten tehát az a paradox helyzet, amelybe a Danubius menedzs­mentjét kergette bele a fő tulajdonos által tett nyilvános vételi ajánlat. Az igazgatóság - tekintve, hogy a fő tulajdo­nos delegálja tagjainak jelentős részét - nem nagy meg­lepetésre elfogadásra javasolja az ajánlatot. Ugyanakkor a brókercég szerint a papírok jelenlegi fair értéke a DCF-mo- dell alapján 6490 forint, a csoport ingatlanállományának elemző által becsült értéke részvényenként pedig megha­ladja a 12 000 forintot. Ha a többi nyilvános szállodacég értékével kerül összehasonlításra a részvény, akkor is 9000 forint feletti érték adódik. 9. oldal Tőzsdék-piacok ► BET: MEGINT VISSZANYOMTÁK AZ OTP-T Huszonharom- milliárd forint feletti forgalom, de a fő részvények pia­cán árfolyamesés jellemezte a hónap utolsó tőzsdenap­ját. A nap sztárja a Graphisoft volt, amely az Erste felmi­nősítésének hatására több mint 10 százalékkal emelke­dett. A blue chipek között, a Magyar Telekom kivételé­vel, általános volt az áresés. A távközlési társaság rész­vényeinek piacán több mint másfél százalékkal emelke­dett az árfolyam. A legnagyobb forgalmú részvény mégis az OTP volt, amely a nap eleji, 6400 forint feletti köté­sek ellenére 2 százalékkal az előző napinál alacsonyab­ban, 6250 forinton fejezte be a napot. ► KÜLFÖLD: MEGVOLT A HÉT ELSŐ ESŐS NAPJA Ötnapos menetelésnek szakadt vége csütörtökön, miu­tán az Európai Központi Bank kamatdöntő ülésén ugyan nem változtatott a jelenlegi 3 százalékos irányadó érté­ken, de az ülés után az ECB elnöke, Jean-Claude Trichet kemény szavakkal egyértelműen felkészítette a piacokat egy 25 bázispontos októberi kamatemelésre. A hír mí­nuszba lökte a mutatókat, bár a csökkenés csak néhány tized százalékot jelentett. A tengerentúlon sem alakultak másképp az árfolyamok, a kereskedés felénél a Dow és a Nasdaq is az előző napi záróérték körül ingadozott. ► ÁLLAMPAPÍRPIAC: KEVESEBB KÖTVÉNY FOGYOTT Kezdet­ben csend volt a hazai devizapiacon, a főbb devizák ala­csony szinten ingadoztak. Délután azonban meglódult az euró és a dollár árfolyama is. A szokásos államkötvény­aukciókon mindkét - az öt- és tízéves - sorozatnál csökkentették öt-öt milliárd forinttal az eredetileg fel­ajánlott mennyiséget. A hozamok még így is 2, illetve 5 bázisponttal meghaladták a megfelelő másodpiaci refe­renciahozamokat. Kamatemelési szünetet tart az ECB >• GÁTI TIBOR Az Európai Központi Bank (ECB) tegnap a vá­rakozásoknak megfelelően érintetlenül hagyta 3 százalékos irányadó kamatát, de jelezte: a négy héttel korábbi 25 bázispontos szigorítás után csak rövid pihenőt tart, és a kormányzótanács leg­közelebbi, október 5-ei ülésén ismét szigorít. Jean-Claude mehet, az ECB elnöke az erre uta­ló fordulattal élt, amikor kijelentette: fokozott éberségre van szükség az inflációs kockázatok miatt - a bank éppen tegnap emelte fel az inflá­cióra és a gazdasági növekedés ütemére vonat­kozó korábbi előrejelzését. részletek az 5. oldalon >• SIM0R SZERINT DÖNTSÖN AZ ÖT PARLAMENTI PÁRT 2008-BAN AZ EURÓBEVEZETÉSRŐL Program van, céldátum nincs Azt javasoljuk, hogy a pártok a következő vá­lasztás előtt együttesen tűz­zék ki a céldá­tumot, ezzel el­kerülhető vol­na, hogy olyan felelőtlen ígére­tek szülesse­nek, amelyek újabb jó pár évig késleltetik az eurót - nyi­latkozta a NAPI Gazda­ságnak Simor András, a konveigpnciatnnács tagja, a Deloitle tanácsadó cég elnök-vezér­igazgatója. NAPI HÍR ► 3. OLDAL >• BAKA ZOLTÁN- Azután, hogy a konvergenciaprogram el­megy Brüsszelbe, véget ér a tanács munkája, vagy a továbbiakban is számít önökre a kor­mányfő?- Ez nem dőlt még el; abban maradtunk, hogy akkor térünk vissza erre a kérdésre, miután az Európai Unió véleményezte a programot. Ez va­lamikor október közepe táján esedékes.- A konvergenciatanács megalakulásakor voltak olyan vélemények, hogy ez csak egy ki­rakattestület lesz, amire azért van szüksége a kormánynak, hogy az euróbevezetés prog­ramjával kapcsolatos felelősséget áttolja a tagokra. Hogy vélekedik erről, valóban érde­mi munkát végeztek az elmúlt hetekben?- Ez a tanács nem több, mint aminek szán­ták, azaz egy véleményező testület. Hatásunkra sok esetben átalakult az anyag. Úgy érzem, volt értelme annak, hogy elmondtuk a véleményün­ket, bár ez igazából akkor nyer igazolást, ha meg is valósulnak az abban foglaltak.- Melyek voltak azon javaslataik, amelyek végül bekerültek a programba?- Az alapszámokban kezdet­től fogva megvolt az egyetértés; a munka arról szólt, hogy ezek­hez miképp lehet a megfelelő intézkedésekkel eljutni, ho­gyan építhetők tartalékok a rendszerbe, amelyekkel akkor is megvalósul a program, ha megváltoznak a külső-belső gazdasági feltételek.- Megfelelő súlyokat talál­tak a bevételeket és a kiadá­sokat érintő intézkedéseket taglaló fejezetekben? Vagy a tanács másképpen súlyozott volna?- Abban, hogy az adórend­szer átalakítása szükséges, na­gyon hangsúlyos volt a vélemé­nyünk. Nem gondoljuk, hogy az adókat csökkenteni lehet az elkövetkező pár évben - bár adófizetőként persze örülnék ennek, de ez most nem reális alternatíva. Viszont az a hatá­rozott álláspontunk, hogy az adórendszeren belül komoly átalakítások kellenek ahhoz, hogy az adott adószint mellett a gazdasági versenyképesség növekedjék. A fogyasztási típusú adók súlyát nö­velni kellene, az ingatlanadót be kellene vezet­ni minden ingatlanra, ellenben a jövedelemhez kötött adóknál és járulékoknál a kulcsok csök­kentésére és az adófizetők táborának szélesíté­sére lenne szükség. Többek között arra is fel­hívtuk a kormány figyelmét, hogy a nyugdíj- rendszer átalakítása nélkül nem tartható fenn a gazdaság hosszú távú egyensúlya. Nem a rö­vid távon szükséges korrekciókról van csak szó, hanem egy távlati stratégiáról. Ebben is hang­súlyos lépések kellenek. folytatás a 3. oldalon >• NEM LESZ DÍJEMELÉS Megugró kárösszeg >• HAGY LÁSZLÓ NÁNDOR A lapunknak válaszoló biztosítók közül egye­dül az Uniqánál fogalmaztak úgy, hogy a tavaly nyári időszakhoz képest közel 50 százalékkal ugrott meg a viharkár-bejelentések száma. A Generáli Biztosító adatai szerint május-augusz­tusban a 2004-es 11 722 és a tavalyi 10 984 lakáskár után eddig 10 694 lakáskár-bejelen- tés érkezett jégesők, viharok és heves esőzések miatt. Az Aegon Magyarországnál a meteoroló­giai károknál még szerény mértékű csökkenést is tapasztaltak. folytatás a 2. oldalon >• Mexikóból hoz gyártást az MTD >- KÖRTÉSI ZSOLT Még az idén Mexikóból magyar cégéhez te­lepíti a benzinmotoros fűkaszák gyártását az amerikai MTD-csoport. A jelenleg például fű­nyírókat, komposztálókat és gyepszellőztető gé­peket gyártó MTD Hungária Kft.-nél hamarosan elindulhat egy logisztikai központ építése is. Erre a beruházásra 1 milliárd forintot szánnak az idén 26 milliárd forintos forgalommal kal­kuláló társaságnál. részletek a 4. oldalon > KAMATADÓ: ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS Befellegzik a forintbetéteknek? A kamatadó jelentős változásokat hozhat a befektetések terén, hatására akár az ingatlanpiaci kereslet is meglódulhat. > B- VARGA 1UDIT A jelenlegi várakozások alap­ján a következő évi infláció már egyértelműen meghaladhatja azt a szintet, amelynél a kamat­adó bevezetését szakértők le­hetségesnek tartották. Ennek következményeként (is) előáll­hat olyan helyzet, amikor a jegybanki alapkamat nagyobb ugyan az inflációnál, de a ban­ki betétesek mégis pénzük fo­lyamatos értékvesztésével kény­telenek szembesülni. Az utób­bi egy évben a lekötött betétek­re adott átlagos banki kamat számításaink szerint 0,84 szá­zalékponttal múlta alul az irányadó kamatot. A jegybanki adatok alapján ugyanennyit számoltunk 2003 első félévé­ben is, amikor a jegybanki alapkamat időarányosan körül­belül megfelelt a mostaninak. Lényeges különbség azonban, hogy akkor az ideinél legalább NAPI ADATOK egy százalékponttal magasabb volt az infláció, ugyanennyivel alacsonyabb tehát a reálka­matszint. FOLYTATÁS A 4. OLDALON ► WWVOAPÜILJ ____________________________________________________________________________________________ 2006. szeptember 1-2. BSBBSTzLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT 1 I XVI. ÉVFOLYAM 171. (4252.) SZÁM || f i | gÉ I Z d éP^ fi ágazati hírekkel Z ijL. .-4; szolgálunk > internetes oldalára, >■ hírlevelébe, intranetjére, Bulgária is Bővít és csökkent JK Nem félnek > kiadványába, 11 " o / M rmr > gazdasági műsorába! beelőz: jkj a magyar UPC w* a terrorizmustól BOKROS LAJOS ----- ENGED INTERNETCSOMAGJAINAK , KÖZEL FELÉRE CSÖKKENTETTE A blr'szerzést blzza expénzügyminiszter BL» ' ■'cS*jge{ « havidíjából a UPC, amelynek _ a világ légitársaságainak 0 NAPI Gazdaságra! Jjf szerint még Bulgá- /1 kábeltelevíziós kínálata J idei veszteségére vonatko­/ ria is előbb vezethe- Z I hamarosan az anyavállalat | zó prognózisát az IATA, (fmmá ti be az eurót _ jj,.. filmcsatornájával bővül t, lf# miután nő az utazási kedv MAI számunkban NEMZETKÖZI GAZDASÁG Is PIHENŐ I? I TŐZSDÉK-PIACOK Is ________________________________________________| VESZÉLYES A TÚLZOTT LIBERALIZÁCIÓ?_________________ TÜKRÖS TRÜKKÖK_____________________________________| ELMARADT AZ ÁRFELHAJTÁS________________________ >• Budapesti tőzsdeindex 22130,87 pont (-191,08) > 1 euró (Budapest, 19 óra) 276,67 Ft ______(1,31) >• Étkezési búza (szeptember) 29 450 Ft_____(-200) II |j|||| 0 6 17 1 ► FTSE-100 (London) 5906,10 pont (-23,20) ► 1 USD (Budapest, 19 óra) 216,15 Ft (1,61) Takarmánykukorica (szeptember) 29 400 Ft (-100) > Xetra DAX (Frankfurt) 5859,57 pont (-7.96) > Euró/dollár (19 óra) _________1,2796 ÜSD (-0,0033) > Arany (1 uncia) 623.50 USD (-7,85) új' >• CAC-40 (Párizs) __________5165,04 pont' (-17,75) >• Font/dollár (19 óra) ........ L9018 USD (-0,0028) > Brent (1 hordó) 69,78 USD (-0,09) 9 7712i7 550053 I

Next

/
Thumbnails
Contents