Nemzeti Ujság, 1843. július-december (38. évfolyam, 70-172. szám)

1843-07-01 / 70. szám

törvényszékeken az elnökséget maga is Jviendi. f 4) Országgyűlési követ uraknak 2 rendbeli je­lentéseik — mellyek már a hírlapokból ismere­tesek — a kegyelmes királyi előadásokkal együtt szőnyegre kerülvén, miután ez utóbbiak a nem­zet legforróbb óhajtásait, éslegsürgetó'sbszüksé­géit magukban foglalnák: ő cs. k. apostoli tő­ségének az ország java és boldogsága e omozt i tására intézett legkegyelmesebb atyai szándékáért jegyzőkönyvileg hálás köszönet fejeztetett ki. Egyébiránt követ urak a k. k. előadások csak­nem minden pontjaira kimeritőleg utasítva lé­vén , csupán a megyei tiszt es- követvalaszta- sok alkalmával történni szokott veíkes kihágások iránt adtunk általános utasítást olly értelemben , hogy municipalis jogaink sérelme nélkül e rész­ben czélszerü törvényt alkotni igyekezzenek. Úgy szinte a kir. kincstár által , az országgyű­lési küldöttségek költségeinek fedezésére kölcsö­nözött sommára nézve azon utasitásunk keletke­zett , miszerint az országos pénztár számadásai előbb megvizsgáltassanak, és ha csakugyan min­den a törvényben értett jövedelmi forrásoknak az országos pénztárba történt rendes befolyása mel­lett is, országos pénztárunk üres lenne, az érintett kölcsön megtérítését követeink ez esetben ajánl­ják meg. 4) A katonai élelmezés s szállásolásról úgy a büntető s javító rendszerről készült orszá­gos választmányi munkálatokat nádor ő fönsége egy egy nyomatú példányban a megyének meg- küldvén , áttekintés végett küldöttségekhez utasi­tattak. 5) H. M. Vásárhely városának bírája és előjárói azt panaszolván , hogy mélt. nagy- káro­lyi gróf Károlyi György ő méltósága , a még el nem különözött de a méltóságos grófi nemzetség­gel és velük közös vásárhelyi legelőn egy na- gyobbszerü juhaklot épitetett légyen. Minek kö­vetkeztében jóllehet az illető uradalom által mind írásban mind szóval előterjesztetett, miszerint a panaszlott épület a közös legelőn korán sem fog­lalási szándékból , hanem legeltetési közös jognál fogva, a legelő czélszerübb használhatása tekin- teből tétetett, — mindazáltalannak 30 nap múlva — ha ez alatt a czimzett gróf onnan elhordatni nem fogja — lerontása elhatároztatott és e rész­ben a járásbeli főszolgabíró és esküdt utasittatott. 6) Kihirdettetett ő cs. k. apostoli Fölségének Palaviccini Mark grófok között e megye kebelében fölállított majorátusra múlt 1842dik év végével kiadott k. k. beleegyező levele (consensus regius). 7) A marhahús ára 12 vkrban meghagyatott; a juhhúsé pedig 10 król 8ra leszállitatott. 11. S*ei>esböl? jun. 24én. Ajanuariusi köz­gyűlés határozatának következtében — elérkez­vén követeink jelentése — e hó 19ére rend­kívüli közgyűlés hirdettetett. Megjelentek ugyan nagy számmal a RR. , de ujság-vágyukat kielé­gítve egyenkint elszéledtek, úgy, hogy tanács­kozásuk harmadik napján a zöld asztalnáli szé­kek üresen állának azon teremben, melly néha a közgyűlés utolsó perczéig telve vala. Meghite- lesitetvén az utolsó kisgyülés jegyzőkönyve, más napon a követi jelentés , s a k. k. előter­jesztések olvastattak. — A RR. áthatva azon atyai gondoskodás- s szeretettől, mellynek tolmá­csai s jelei a fölolvasott k. propositiók voltak, — mind a mellett hogy már az or.gyülésen megjelent törvényhozók hasonlót tettek — ő Fölségének kö­szönő fölirást egyértelmüleg határoztak. Atmenve ezután egyes pontokra, minthogy e megye eleve már mindegyikre nézve utasítását ekészitette s küldöttjeinek általadta, csupán a két első, úgymint, mellyek iránt semmi vagy legalább kitnerito utasítás nincsen, maradt tárgyaltatandó. Nevezetesen a) elérkezvén ő cs. k. fönségétől ország nádorától a büntető törvény egyik példá­nya , ez a választmány nak adatott által, melly is julius I8án ülend össze, hogy a nyári közgyű­lésnek véleményét s részletes észrevételeit beadja, b) A megyei tanácskozások, és választásokat il­lető k. k. propositióra nézve. Miután e megye RRei a megyei gyülekezetekbe és választásokba — habár Szepest e nemzeti romlástól mindeddig a mindenható megóvta s abban magát szerencsés­nek érzi — becsúszott hiányokra és a törvényes szabadsággali visszaélésekre figyelmezve már az anyautasitásban a 1-ae tit. 11. és 1723 : 58. czik­kel megegyezőleg a jó rend fentartása, a főis­pánok és RRek kölcsönös jogai méltánylása és történhető kihágások rögtöni fékezése és meg- gátlása, valamint a nagy tömegben egy helyen történendő összecsődülésének elmellőztetése te­kintetéből , azokra való nézve , kik a tanácsko­zásokhoz szükséges qualificatioval nem birnak , a képviseleti rendszer behozatala iránt már is meg­állapodtak ; ha ezen utóbbi rendszer a kerületi tanácskozásokban kifejlendő többség által elfo­gadtatnék, követ urak az e tekintetben javallandó és előterjesztendő részletesb intézkedéseket irán- tok nyerendő bővebb pótló utasítás végett azonnal közlendik. De ha ezen rendszer többséget nem nyerne a fék ező rendszer mellett szavazván, miután a tapasztalás mutatja, hogy a kihágások onnan is erednek, mert az elnökök jogaikkal vis­szaélnek , ha valahol általok szavazatok vásár­lása , vagy egyéb pártoskodások akár közvetlen akár közvettetve követnének el, az anyautasitásban 1000 pen. írtban megállapította kicsapongókat s kicsapongások okozóit érendő büntetés alól ők sem vétethetvén ki, egy önállásu független állandó megyei bíróság által rögtön ítéltessenek. Nem mellőzhetem el itt csak kevés szóval a ta­nácskozások folyamát érinteni. Ha valaki a gö- möri, szathmári, mármarosi s. a. t. utolsó kö­vetválasztások történetit nem tudván egyedül a fő­ispánok elleni kitöréseket e teremben hallotta s ezek után ítélt volna, lehetetlen volna a sok ki­csapongást egyedül a főispánoknak nem tulaj- donitani; de hála Istennek az egypár szónok he­veskedése átalános visszatetszést s roszalást éb­resztett , mert tudatik mikép az érdeklett megyék­ben épen nem az elnökök, hanem az azok jogait tapodó vágtatok által okoztatnak többnyire a szomorú események. Olvastatván a kerületi ülések jelentései két tárgy : a magyar nyelv és a vallási ügy hosszú s figyelemre méltó vitákra szolgáltattak anyagot; miről jövő postával. K. HÍILFÖLDI NAPLÓ. .Szerbia.— A török határszélről, jun. 15. Tegnapestve jött Zimonyba Lieven b., s Watschenko orosz consullal több órai be­szélgetés után ma délelőtt Belgrádba visszatért. Mondják , hogy beszédük leginkább W u c s i c s és Petronievics körül forgott, kiknek feje- delemválasztásigi megmaradhatásukért maga W a t- schenko is igen buzgott, de Lieven azt le- hetlennek állitá. Azonban a választás előestjéigi itt mulatósuk tagadhatlanul nagy befolyással lesz a fejdelemválasztásra. Lieven tábornok min­denütt úgy nyilatkozik, hogy a fejdelemválasztás szabad és háborítatlan legyen. De kérdés, szabad lesz-é itt, hol egyik párt tetszése szerint műkö­dik, a másik pedig ebben akadályozva van ? Hogy Oroszország a dolgok illyképeni állásáról értesít­ve van, bizonyos s minthogy nem ügyekszik el­lene munkálni, természetesen sok gyanúra ad al­kalmat. Hogy Lieven b. jelen leend-é a vá­lasztáson ? kétséges, mert Watschenko van orosz biztosul fölhatalmazva, ki megsejditvén. hogy Milosch hg pártjáni tovább maradása vis- szahivatásába kerülne, elhatározottan a másik részre lépett. Kara Georg ievics utósó hírek szerint Kragujevaczban tartózkodik. — Szinte ma megtörtént Belgrádban az ideiglenes kormányt ké­pezendő három kaimakan választatása; e szertar­táshoz meghivattak: Simics Stojan az előbbi tanácsalelnöke, ki három év előtt Vucsicscsal a hont elhagyni kénytelenitteték s csak a septem- beri lázadás által nyeré vissza állását $ Stepha­no vies (máskép Tenka) István tanácsnok, és Stanicsics Pál, Mikály hg alatti pénzügymi- nister, s e szerencsétlen hg egyetlen tanácsadó­ja— mint olly férfiak, kiknek Obrenovics család elleni indulatjuk ismeretes ; mig annak szi­tái, s különösen a kivándorlottak, kik átalában Szerbia legmiveltebb fiai, nélkülöztelek. E kö­rülményt a Wucsics-párt természetesen javá­ra magyarázza, s ha meggondoljuk a szoros köteléket, melly Wucsics, Petronievics és Watschenko barátságos egyetértése által szövődött, s mit többszöri nyilvános együtt be­szélgetésük is erősít, úgy Obrenovicsék ügyét el­veszettnek tarthatjuk. Az utóbbiak szitói ellenben Lieven nyilatkozatára hivatkoznak, miszerint a vá­lasztásnak szabadnak kell lennie, s előbb meg nem történnie, mig Wucsics és barátja a hont el nem hagyja, a foglyok szabadon nem bocsáttatnak s a honhagyottak meg nem térendnek. A Toptsider- ben a mostani hatalomvivők által egybecsődített gyűlés Lieven nyomatos nyilatkozata szerint sem­mi esetre sem ismertetik él választónak. Milosch pártja továbbá számos barátjaira számol, kik el nem mulasztandják Wucsics távozta után, fejdel- mük ügyét hathatós demonstratióval védeni; illy érzelemben — mint halljuk — 6 kerület oszto­zik s várják a kedvező pillanatot. A honhagyot­tak közöl nehányan elősompolyogtak már, s hir szerint igen szívesen fogadtatnak; a jelentősbek, mint a hős Mileta, csak Wucsics kiköltözé­sét várják. Ez utósó, mint igen hiv embere Mi- loschnak, mindig támoszlopaul tekinteték , nyil­vánosan mondá, hogy hazatérte után 24 órával, több ezer fegyveressel induland Belgrád felé. így állnak Szerbiában a fejdelemválasztás előestjén az ügyek. Adja Isten, hogy az szerencsésen s nagy emberélet veszteség nélkül történjék meg. Spanyolország. — Paris, junius 17. A franczia lapok egymást czáfolják a spanyol hírekben , s nagyítva közlik az álhireket egymás után; még a J. des Débats nak is megvan saját szerepé: minden szerencsétlen hir, melly a regens uralmának közel halálát kürtöli, benne ter­jedelmesen — minden színezetben, és oldalról közöltetik; ellenben minden tudósítás, mi a spa­nyol kormány erejét, s szilárdságát gyanittatja, a lehető legkisebb betűkkel néhány sorba burkoltatik. Zurbano 9én Tarragonában beszállásozott, s Ükén Prime t akarta Reusban megtámadni. Éhez Zurbanonak elég ereje volt, s azon hir, miszerint előcsapata a lázadókhoz csatlako­zott, valótlan; az egész hűtlen elhagyás Za­mora ezred nehány tiszteit szennyezd. A mad­ridi junta mint mondják eloszlatott s Granadában Alvarez tábornokszázados csapataival 9. vagy lOén alkalmasint beszállásozott; mivel 8kán elő­csapata A i b a r ezredes parancsa alatt a város­sal szemközt láttávolságra állott. Paris, junius 18. Telegraphi tudósítások szerint P ri m Z ur b an o által megveretett, sReug megadta magát; Valencia föllázadt, s C o r t i n e %. tábornok a barcelonai juntához szegődött. — C o r t i n e z tette ugyan csak szinletes , s egye­dül a körülmények jobb kifejléseig tartó ; — azonban Monjuich ágyúi még folyvást fenyegetve a városnak irányozvák, s a parancsnok hivata­láról nem akar lemondani; bár helyére Corti- nez Pujol nyugalmazott ezredest nevezte ki. Mindaddig, mig a szükségesekkel jól ellátott Mon­juich föntartja magát, Barcelona a kormány ré­szére el nem veszett. A barcelonai hírek Z úr­ba n o t Sarragossa felé forditák, honnan erősítést vár. 12kén éjjel Perpignanból mintegy 300 spa­nyol szökevény, közöttük az ismeretes Carsy titkon a határig jöttek , a nélkül, hogy a fran­czia őrök legkevésbé akadályoztatnák; mintegy 50 Cristino is elhagyta e napokban Parist, ugyan­azon irányt vevők. Ezen tett dolgoknak egybevéve a kormány organjai nyilatkozatait, nem kell com- mentar. Figyelemre méltó , hogy A m e 111 e r al­ezredes , Francesco de Paula infant volt segéde, testvérével az ezredessel, és volt kép­viselővel a geronai lázadás élén áll. A.-Brltaiinia. — London, junius 15. F. hó fi. — vasárnap — a Mallowban tarta­tott repeal-ünnep egy volt a leglátogatottabbak kö­zöl. A jelenlévők száma 400,000re tétetik. A katholikus intézet f. hó 13án a szabad- kőmivesek csarnokában tartá szokott évülését, melly ezúttal dámák által is rendkívüli számban látogattaték. Az elnöklő Camoys lord beszédé­ben legközelebb emlité ,,azon kitűnő férfiút, ki azt kezdetétől fogva táplálta, és ápolgatta, s ki az intézet e jelen évünnepét csak azért nemtisa telte meg látogatásával, mivel most ép azon dől- gozik, hogy szerencsétlen roncsolt hazáját ezen kedvetlen bonyolodásból kielégítő föloldáshoz ve­zesse.u Ezen emlékezet az ir izgatóra nagy tet­széssel fogadtatott. Ezután a szónok az oxfordi theologikus vitákról kezde szólni, s vonatkozólag az előbb ez egyesületben kimondott szóra : megjegyzé : „reménylhető, hogy eljő azon nap, mikor a West-

Next

/
Thumbnails
Contents