Kalauz, 1865. október - 1866. szeptember (2. évfolyam, 1-52. szám)

1865-10-06 / 1. szám

Második évfolyam. ®ÖOA»**T Pécs, október 6. 1865.\лД. Szám. átW _ a nevelés és oktatás terén. Előfizetési föltételek: egész évre 4 fr., félévre 2 fr. Megjelenik e kath. hetiköz- löny minden pénteken. Szerkesztői lakás: a püspöki könyvtárépületben Előfizetési fölhívás „K A L A U Z“ czimű hetiközlőny második évfolyamára. Igen sok ügybarátunknak volt kívánsága, hogy a „Népnevelők Kalauza“ egyszerűbb czimmel hetiközlönynyé változtassék át. Ez óhajtásnak hódolva, folyamodvá­nyunkat a magas kir. kormányszéknek benyújtottuk, minek folytán már aug. 7-én a kért kegyes engedélyt megnyerhetni szerencsések valánk. Amidőn tehát hetiközlönyünk második évfolyamát ma már megindít­juk, kötelességünknek tartjuk a t. ez. olvasóközönség tájékozása végett a következőket tudomásul hozni. Mindenelőtt kijelentjük, miszerént szakközlönyünk jövőben „Kalauz a ne­velés és oktatás terén“ czim alatt fog megjelenni és mindazon óhajok, melyek szak­közlönyünk 22. számában e lapok bel tartalma- és külalakjára nézve nyilváníttattak, tőlünk tellietőleg teljesíttetni fognak. Ugyanis 1.) az „Élet- és korra jzvázlatok“ rovatában a jelesb külhoni nevelészck között főleg magyar tan férfiak fognak szerepelni s ez utóbbiak élet- irására jutalmat is tüzendünk ki. 2.) A nevelészeti rovat a neveléstan minden részére ki fog terjeszkedni, míg 3.) az „Oktatástani ezikkek“-nél a legfőbb súlyt a gyakor­latra fektetendjiik. Szándékunk: előirt „Olvasókönyv“ - einkből az olvasmányokat rendszeresen és gyakorlatilag tárgyalni, ezek mellett nagy gondot fordítván a nyelv- és irálytan módszertani előadása- s egyéb tantárgyak könnyű módoni tanítására. 4.) A „Tárczá“ -ban nevelészeti elbeszéléseket, életképeket, legendákat, románczokat, verse- zeteket, balladákat, gyermekeknek való költeményeket és hasznos orvosi tanácsokat fogunk adni. E rovatban főgondjaink közé fog még tartozni az egyházi ének és orgonászat emelé­sére szakavatott toliakból származott czikkeket közölni és iparkodandunk, hogy hangjegyes műveket is adhassunk. 5.) A „Tárogató“ hangja erős és messze hallatszó leend, vagyis: nem csupán a pécsi s pécsmegyei híreket, hanem az egész haza, sőt a külföld nevezetesebb mozzanatait is fölveendi s rövid tömörségben tudomásul hozandja. 6.) A „Vegyesek“ -ben ezután is adandunk érdekes történetkéket, példákat, sőt néha-néha kedvderítő és ‘mulattató apróságokat is. 7.) A „Közgazdászati rovat “-ban hasznos útmutatást köz- lendünk a földmivelés-, állattenyésztés-, gazdászati ipar-, kereskedés-, szőlészet-, kerti gazdaság-, fatenyésztés-, selymészet-, méhésze és gazdasszonykodásról. Ugyané rovatban közlendjük a nevezetesebb piaczok terményé „ is és végre 8.) h i r d e t é s e к n e к is adunk helyet. Orgonák, harangok, papi s egyházi öltönyök, oltárképek hol készíttetnek, aranyo-

Next

/
Thumbnails
Contents