Pomurski Vestnik, 1957 (2. évfolyam, 1-19. szám)

1957-01-17 / 1. szám

A POMURJEI DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE HETILAPJÁNAK MAGYARNYELVŰ KIADÁSA H évfolyam, l.szám Murska Sobota, 1957 jan. 17-én Ára 10 dinár (a szlovén résszel együtt) Tanácskozás a mezőgazdaságról A világesemények nagy porondjáról A kudarc elismerése A sokat emlegetett lehetőség a napokban valóra vált: Ant­hony Eden angol miniszter- elnök lemondását Erzsébet ki­rálynő elfogadta. Ez a világ­raszóló eseménnyel lezárult a Commonmelt történelmének egy nem túlságosan dicsősé­ges szakasza. Eden bukása már régóta a levegőben lógott. A szerencsét­len szuezi hadjárat kiélezte Anglia bel-és külpolitikai ne­hézségeit. Ezek magában a kormányban is megmutatkoz­tak, hisz ismeretes, hogy a szuezi hadjárat miatt a kor­mány néhány tagja benyúj­totta lemondását. Még a job­boldali lapok is követelték, hogy Eden mondjon le és ez­zel ismerje el politikájának kudarcát. A laburisták egyre erősebben támadják a kor­mányt, annál is inkább, mert a külpolitikai nehézségek mel­lett súlyos gazdasági követ­kezmények is felléplek. Eden politikai pályafutásá­nak valószínűleg az ENSz tü­zet szüntes határozata adta a kegyelemdöfést. A világszer­vezet határozata alapján a támadok szégyenszemre visz- szavonultak Egyiptomból. De sikertelen hadjáratuk gazdasá­gi és politikai következményei továbbra is hatottak. Eisenho- roer meghirdette uj középkele­ti doktrínáját. Ez tovább gyen­gítette az angol kormány helyzetét. Az elkövetkező napok ese­ményei megmutatják, hogy Anglia milyen mértékben von­la le az utóbbi évek sikertelen politikájának tapasztalatait. Eisenhower kockáztat Kormánynyilatkozat eddig még ritkán vert fel akkora port a világon, mint Eisenho- mer uj politikáját bejelentő középkeleti doktrínája. Ez az uj politika tulajdon­keppen nem is uj. Már eddig (Folytatás 2-ik oldalon) A szövetségi mezőgazdasági kamara nemrég megtartott háromnapos ülésezésén töb­bek között porondra került beruházási politikánk, a szo­cialista gazdaságok fejleszté­se, a gépesítés, a szakképesí­tés, a földmüvesszövetkezetek és az ügyviteli szövetségek munkája, valamint a mező- gazdasági tudományos intéze­tek működése. Volt itt pro és kontra, bi­zonyos kérdésekben nem egyeztek meg, az egyik előbb a gazdasági eszközöket, az­tán a terveket, a másik vi­szont a terveket helyezte előtérbe és csak aztán jöhet Atomtudósok uj felfedezése Két francia atomtudós kije­lentette, valószínűnek tart­ják, hogy felfedezték a rádio- aktiv sugárzás káros behatá­saitól való hathatós védelmet. A francia akadémia elé terjesz­tett jelentésükben a két tudós bejelentette, hogy a vékony gyantaréteggel be­vont kísérleti egereken vég­zett kísérleteik alapján bi­zonyosra vehető, hogy mód­szerük bizonyos mértékben megvédi a szervezetet a káros rádióaktiv sugaraktól. Bejelentették, hogy kísérle­teiket folytatják mindaddig, amig hatékony védelmet nem találnak az emberi szervezet védelmére. Ismeretes, hogy az utóbbi időben a jemeni határon több összeütközésre került sor a jemeni és az angol egységek között. Most az adeni angol katonai főparancsnokság be­jelentette, hogy a jemeni ka­tonai egységek ismételten megtámadták az adeni pro­tektorátus területén lévő baj- hani helységet. A jelentés szerint a jemeni egységek az Aden várostól 240 mérföldnyi- re fekvő Barib helységig ju­tottak el, amely már az Aden protektorátus területén fek­a pénz. Abban sem egyeztek meg, hogy miként szorgal­mazzák a földmüvesszövetke,- zetekben a hozamnövelő pro- grammokat, abban azonban egyöntetűek voltak, hogy a kutatóintézetek eddigi mun­kája helytelen volt, mert nem idomult az élethez. Sok-sok kérdés vetődött fel, de a kamara nem is azért ült össze, hogy végleges me­goldást találjon, hiszen ezek Az egyiptomi kormány, a napókban kéréssel fordult az Egyesült Nemzetek Szerveze­téhez, hogy a legrövidebb időn belül hívja össze a közgyűlést, mert Izrael nem vonta vissza csapatait, és nem teljesítette a közgyűlés ha­tározatait. A kérést Vajtakon elnökhöz terjesztették be. Az Egyesült Nemzetek Szer­Január 12-én Moszkvába érkezett az a jugoszláv gaz­dasági küldöttség, amely tárgyalásokat folytat a Szov­jetunió képviselőivel az 1957-es évi árucsere forga­lomról. Valószínűnek látszik, szik. Az angol léglökéses va­dászgépek parancsot kaptak, hogy vegyenek részt a Baj- han környéki katonai műve­letekben. — Kairóban toborzó irodát nyitottak Jemen megsegítésé­re. A káiroi rádió jelentése szerint az irodát a lakosság követelésére nyitották meg, mert az egyiptomiak segítsé­get akarnak nyújtani a je­meni népnek az imperializ­mus ellen és az arab népek szabadsága érdekében folyta­tott küzdelmükben. a problémák még a járások, szövetkezeti szövetségek ülé­seire is kívánkoznak. A Szövetségi Végrehajtó Ta­nács néhány bizottsága is dolgozik majd az emlitett kérdéseken, a Szocialista Szövetség is megadja az irány­vonalát, és végül is majd a Képviselőház ülése után ölt végső formát a mezőgaz­daság, a falufejlesztés távlat- terve. vezetőnek ázsiai-afrikai or­szágainak csoportja január 12-én értekezletet tartott. Az értekezleten megvitatták azt a határozati javaslatot, ame­lyet ez a csoport az ENSz elé terjeszt Izrael vonakodá­sával kapcsolatban, hogy vé­grehajtsa az Egyesült Nemze­tek Szervezetének határoza­tát. kivizsgálják egy hosszabble- járatu kereskedelmi egyez­mény megkötésének lehető­ségeit is. Arucsereforgalmunk a Szov­jetunióval jelentősen fejlő­dött már a múlt évben is. 1956 elején 70 millió dolláros ke­retben állapodtunk meg, de junisban további 40 millió do- lárral emeltük, és ezek sze­rint tavalyi árucsereforgal­munk 110 millió dollár volt. A napokban kaptunk végle­ges adatokat a két ország árucseréjéről, és ezekből me­gállapítható, hogy tervünket közel 10 százalékban teljesí­tettük. A Szovjetunió vezető szere­pet foglal el a jugoszláv kül- kereskedelmben. A két or­szág kedvező árucseréjéhez hozzájárultak az időközben megkötött egyezmények, igy az áruhitelről és a gépszálli- tás hitelezéséről szóló egyez­mények is. 11 háború veszélye? Izrael nem vonta vissza csapatait A Szovjetunió vezető szerepet foglat el a jugoszláv külkereskedelemben hogy a tárgyalások folyamán

Next

/
Thumbnails
Contents