Népújság, 1983 (27. évfolyam, 2-52. szám)

1983-01-13 / 2. szám

XXVII. évfolyam, 2. szám Murska Sobota, január 13-án Ára 3 dinár Vasárnap szövetkezeti választások a lendvai községben Vasárnap, január 16-án a szavazóurnák elé járulnak a lendvai földművesszövetkezet társastermelői. Az önigaz­gatási szervek mandátuma ugyanis lejárt és az elkövet­kező, két évig terjedő megbízatási időszakra most választ­ják meg az öt alapegység szövetezeti tanácsainak tagjait, a központi szövetkezeti tanácsot, a munkástanácsot. A va­sárnapi választásokon a választók azonban még egy űrla­pot is kapnak, mert referendum útján döntenek majd a szövetkezet önigazgatási aktusairól, azaz több önigazga­tási megegyezés javaslatáról, köztük arról is, amely mező- gazdaságfejlesztési alap megalapítását látja eső. Nem először vesznek részt gazdáink a szövetkezeti vá­lasztás okion. Sok év óta be- járódott mód ez arra, hogy a szövetkezet és a termelők között miinél szorosabb kap­csolat alakuljon ki, hogy mi nél több földmqvest vonja­nak be önigazgatási céljaink megvalósításába, a mezőgaz­dasági politika gyakorlati megvalósításába. Akárcsak gazdasági éle­tiünk más területein, a mező gazdaságban is érezhetőek a gazdálkodás megszigorított körülményei és ezekből kö­vetkezően a szövetkezet ú- jonnam megválasztott önigaz gatási szerveire is bokros teendők várnak) az elkövet­kező mandátum! időszakiban. Az előttük álló feladatokról érdeklődtünk Jože Vidiénél, a lendvai tföldiművesszövat- kezet igazgatódénál. Mint elmondta, a válasz­tásokat széles körű előkészü letek előzték meg. Alapegy­ségenként megtartották a tár sastermelők összejöveteleit, Hazánkban, de szűkebb pátriánkban, a lendvai köz­ségiben is adottak azok a tér .mészetá, feltételeik/, amelyek lehetővé teszik, hogy az el­következő időszakiban több tejet húst, búzát, kukoricát, cukorrépát termesszünk, azaz több piaci felesleget kínál­junk fel a társadalomnak. Eddig e téren már értünk el eredményeket (pl. az új kul túra, a cukorrépa termeszté­se téréin), a jövőben azonban még mindig előttünk állnak azok a tennivalók, amelyek feltételezik a további fejlő­dést. Ez elsősorban a talajja vitás, az ármentesítés és a tagosítás. 'Ez a fontos munka eddig sem volt kömnyq, de az eredmények már láthatók. Mindez azonban megköveteli azt is, hogy a szövetkezet és a földművesek együttműkö­dése tovább erősödjön, és hogy maguk a gazdák is ősz szefogással, a munka megosz tásával, a termelés és a jö­vedelem megosztásával já­ruljanak hozzá a saját és az egész társadalom jobb bol­dogulásához. Valamennyi me eőgazdasági termék termesz tése terén vannak lehetősé­gek, hogy mind mennyiségi, mind minőségi eredményeket érjünk el; hogy fokozódjon a földművesek részvétele a •köztársaság hús, tej, búza, kukorica stb. termesztésé­A fenti adatok azt illuszt­rálják, hogy a szerződéses társastenmelés terén még sok kihasználatlan lehetőség raj Ük. Ezzel kapcsolatban már több ízben is elhangzott a megállapítás, hogy ez egyál talán nem könnyű miunka. Jól tudjuk, hogy a lendvai amelyek a legtöbb helyen i- gen látogatottak voltak. Jó alkalom volt ez arra, hogy az időszerű kérdéseket is megtárgyalják mint amilyen az újratermelési anyagokkal való ellátás, a fejlesztőszol­gálat munkája és mások. Az előttünk álló feladatok kai kapcsolatban Vidič igaz gató elmondta, hogy azok a község és a köztársaság kö­zéptávú tervéiben vannak meghatározva és az elkövet­kező megbízatási időszakiban arra kell törekednünk, hogy azok minél maradéktalanab- bul megvalósuljanak. •ben. A szövetkezet az elmúlt évek során jelentős összegek kel járult hozzá e célok meg valósításához mindenekelőtt hitelpolitikájával. Jól műkö­dő takarékszolgálata útján már eddig is több mint 3 milliárd régi dinárt juttatott a gazdaságukat korszerqsíte- •ni vágyó gazdáknak. A jövő­ben is van lehetőség e kölcsö nős együttműködésre, hiszen saját jövedelmükből és a nemzetközi fejlesztési bank­nál kapott eszközökből fo­lyósíthatnak kölcsönt a föld műveseknek. Ennek azonban feltételei is vannak, hiszen a juttatás kötelezettséget is ■feltételez., A társadalomnak érdeke, hogy ne csak egyik évről a másikra tervezhes­sen, hanem hosszabb távra. A kedvezmények tehát min­denekelőtt azokra a gazdák­ra vonatkoznak, akik a szö­vetkezettel tíz évre szóló tár sastermelési szerződést köt­nek. Ilyen földműves 1214 van a lendvai földművesszö­vetkezet •területén és a va­sárnapi választásokon ők szavaznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szövetke­zettel együttmqködő gazdák száma csak ennyi. Mintegy kétezren vannak olyanok, a- toiiknek ilyen vagy olyan for mában van együttműködési szerződésre — legtöbbször egy évre szóló. község földműveseinek át­lagos életkora 60 év körül mozog, s hogy a parcellák igen felaprózottak. Két oldal ról is tehát bizonyos mérté- ■kq korlátok állnak a szerve­zett mezőgazdálkodás előtt, amelyek azonban nem áthi- idalhatatlanok. Végső soron az sem jelenthet leküzdhe­tetlen akadályt, hogy a ter­melők nagy többsége úgyne­vezett kisgazda. A kimuta­tások szerint ugyanis 1 hek­tárig terjedő birtoka 2159 gazdaságnak, 1—2,5 hektárig terjedője 2262 gazdaságnak és 2,5—4 hektárig terjedő birtoka 1127 gazdaságnak van a lendvai község terüle­tén az összesen 6410 gazda­ság közül. Ezek számára is van lehetőség hogy egy-egy •kultúrára, tejtermelésre és borjúhizlalásra kössenek hu zamosabb időre szóló szerző dést. Jó példa erre a cukor - népateinmesztés, hiszen itt a termelési parcellák átlagos nagysága 30—40 ár körül ■mozog. Az életkort tekintve már kedvezőtlenebb a hely­zet, hiszen azoknak a föld­műveseknek az életkora, a- kikre a szövetkezet számít­több időszerű kérdést vitat­tak meg a jelenlévők. Töb­bek között megvitatták az általános fogyasztással kap­csolatos politika megvalósí­tásáról szóló társadalmi meg állapodás javaslatát, vala­mint a jövedelem és a tisz­ta jövedelem társadalmi irá nyitásáról szóló megállapo­dás javaslatát az 1983-as év re vonatkozóan. Már az 1981-es év közepe táján széles körű vita folyt miind a végrehajtó tanács, mind pedig a községi kép­viselő-testület tanácsainak ülésén az építőipar átszerve­zéséről a lendvai községben. A szerdai ülésen a végrehaj­hat 51—60 év körül mozog és ők teszik az öaszföldmű- veslakosság 31,57 százalékát, a többiek mind idősebbek. A idő kerekét azonban ■visszaforgatni nem lehet, e- zért inkább azt kell tekinte­ni a dologiban, amit javunkra lehet fordítani. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre inkább felmerül a munka­nélküliség kérdése, amely a négy muravidéki község kö­zül éppen a lendvaiiban a legkiifejezettebb. Vajon nem volna-e jobb, ha azok, akik most közepes, vagy pedig még ennél is csekélyebb e- redménnyel dolgoznak mun kaezervezeteinkiben végre el döntenék: kifizetődőbb volna jó földművesnek/, mint átla­gon aluli gyári dolgozónak lenni. Talán ebben az irány ■ban is hoz majd valamit a jö vő. Egy mindenképpen bizo­nyos: hogy a földművesek, és a szövetkezet is jelentős feladatok előtt állnak a folyó középtávú tervidőszak, azaz 1965 végéig. Az együttmqkö dés továbbfejlesztésével, az önigazgatási viszonyok to­vábbi kibontakoztatásával a- zonban lehet eredményeket elérni. Báti Konc Zsuzsanna láspontok és irányelvek meg valósítását. Megállapították, hogy ezen a téren nem tör­téntek lényegesebb változá­sok. Végül pedig a községi vég rehajtó tanács a szerdai ülé sen szóltak még a polgárok megadóztatásával kapcsola­tos szabályrendelet terveze­téről és a községi pót-forgal- miadó fizetésével kapcsola­tos szabályrendelet módosítá sáról, valamint jóváhagyták a községi képviselő-testület tanácsiaknak az idei évre szó­ló munkatervének javaslatát. N. J MINDENEKELŐTT FOKOZOTT ÉLELMISZERTERMELÉS MILYENEK A TÁVLATOK? NÉPÚJSÁG a muravidéki magyarok lapja 4S oJXm,telő itvvLSojos HHHH————— Lendva a végrehajtó tanács A lendvai községi végre- tó tanács elemezte és érté- hajtó tanács szerdai ülésén kelte az akkor elfogadott ál Meddig lesz ez így? AZ INTERVENCIÓS TÖRVÉNYEK HOSSZÚ TÁVÚ »IDEIGLENESSÉGE« ARRÓL TANÚSKODIK, HOGY AZ EGYES IDŐSZERŰ KÉRDÉSEKET NEM TUDJUK A TÁRSULT MUNKÁN BELÜL, ÖNIGAZGATÁSI ALAPO­KON MEGOLDANI A nem gazdasági és a gaz dasáigi jellegű beruházások finanszírozására szolgáló tár sadalmi eszközök felhaszná­lásának ideiglenes orlátoz á- sáról szóló törvény érvéne sajnos, meghosszabbodik. Ez említett, az 1980-ban elfoga­dott törvény hatályossága több ízben meghosszabbodott, szövege módosult és kiegé­szült, a múlt héten pedig a JSZSZK Képviselőháznak Szövetségi Tanácsa sürgőssé gi eljárás szerint ismét elfo­gadta és így ideiglenes érvé nye meghosszabbodott. így a iberuházáiSii nagyraványásá- nak (ki és mi áll mögötte?) még egyszer a törvény és nem pedig a társult munka gazdasági logikája (vajon mindinkább elhagy bennün­ket? ) szegült szembe. A küldöttek! e törvényt töb bek között az e téren érvé­nyes előírásoknak ez év első kilenc hónapjában való al­kalmazásáról sízóIó 68 olda­las részletes jelentés alapján fogadták el. Az idén szeptember 30-áig a Társadalmi Könyvviteli Szolgálat 3230 nem gazdasá­gi és gazdasági jellegq beru­házást tartott nyilván, 89,3 milliárd dinár előszámítási értékben. A törvény rékény szerítette a beruházókat, hogy leállítsák 76 létesít­mény építését (5,2 milliárd dinár előszámítási értékben), míg a Társadalmi Könyvvi­teli Szolgálat meghagyására 26 létesítmény építését (574,2 millió dinár értékben) szakították félbe. E törvény alkalmazásának' megelőző el lemörzésével a Társadalmi Könyvviteli Szolgálat 577 e- setben a társadalmi eszközök 494 használójának) megaka­dályozta 181,5 millió dinár beruházási célokra való ki­fizetését. Ezenkívül a Társa­dalmi Könyvviteli Szolgálat 1210 létesítmény ellenőrzése kor (előszámítási értékük 34,6 milliárd dinár) 47 léte­sítmény esetéiben törvényel­lenséget állapított meg (elő­számítási értékük 1,1 mil­liárd dinár). Az említett adatok az ed­digi törvényes előírásoknak az év első 9 hónapjában va­ló 'alkalmazása közvetlen pénzügyi eredményeiről ta­núskodnak, amelyeket a fcül döttek az új, még szigorúbb törvény elfogadásakor szem előtt tartottak. De feltehet­jük a kérdést, hogy e tör­vény a magatartásunk tük­re-e? Mert a törvényt még 10 törvénnyel együtt fogad­tuk el, amelyek még szigo­rúbban korlátozzák a fogyasz táisrt a iberuházásii politiká­ban, a társadalmi-politikai közösségekben és az önigaz­gatási érdekközösségekben belüli jövedelem- és többlet­osztásiban. Noha mindez a % stabilizáció érdekében törté­nik, feltehetjük a kérdést, meddig lesz ez így? Nem sze retnénk részletezni a jelen­legi adminisztratív beavatko zás oait, de megállapíthat­juk, hogy az ilyen gyakor­lat, amely leszűkíti az önigaz gatási kezdeményezések lehe tőségét, megszilárdulhat és komolyan veszélyeztetheti az önigazgatás további fejlődé­sét. Muraszombat A szakirányú oktatásról Széles körű tanácskozásra hívta össze az illetékeseket a Szocialista Szövetség mu­ravidéki községiközi tanácsa, hogy megvitassák az együtt­működés további teendőit a Maribori Egyetemmel. Hason ló tanácskozásokat minden évben hív össze a községközi tanács, ezúttal a szakirányú oktatásban képzett káderek ről lesz szó. A Maribori Egyetem kép­viselőivel a jövő szerdai ülé­sen a többi között azt tár­gyalják majd meg, hogy a szakirányú oktatás keretéiben milyenek a káderszükségle­tek a négy muravidéki köz­ségben és hogy ezek közül kokét lehet az egyetemmel e- gyüttműködve képezni akár a rendes oktatás keretében, akár a mamka melletti kép­zés különböző formáiban. A szerdai összejövetelen mindenképpen szó lesz azok ról a kérdésekről is, amelyek a kétnyelvq szakirányú okta tásban jelentkeznek a káder képzés terén. Mindenekelőtt a magyar nyelv oktatásának kérdését kell megoldani a maribori közgazdasági főisko Ián, mert a magyar nyelv (fakultatív oktatását ezidáig csak a főiskola külkeres'kedel mii szakán oldották meg. Me goldásra vár még ezenkívül a magyar oktatásának meg­szervezése az a maribori óvó nőképzőben is. B.K.ZS. Megjelent az ifjúsági tájékoztató Közvetlen az elmúlt év vé gén jelent meg a Szlovén Szocialista Ifjúság miuraszom bati községi választmánya tájékoztatója, amely már több éve INFORMATOR cím alatt jut el a fiatalok­hoz. Két hónaponként jele­nik meg az újság és sok ér­dekesett tartalmaz a fiatalok életéből ©s alkotásaiból. A bevezetőben a szerkesz­tőség az idei évi feladatok­ról, a fiatalok szerepéről szól. A következő írásban alapo­san elemezik a célkitűzése­ket és mmunkamódsizereket. A tájékoztató második fele padiig teljes egészében a fia talclk alkotásainak van szén telve. A tud ősitek beszámol nak az Ifjúság elnevezésű ve telkedéről, a közös sport- és kulturális rendezvényekről. Az alapszervezetekben törté­nő eseményekről külön rovat ban van szó. A tájékoztató­ban több vers és rövidebb szórakoztató jellegű írás is megjelent.-ep

Next

/
Thumbnails
Contents