Népújság, 1990. július-december (34. évfolyam, 25-49. szám)

1990-07-06 / 25. szám

CÍM XXXIV. ÉVFOLYAM 25. SZÁM MURASZOMBAT, 1990. JÚLIUS 6. ÁRA 5,00 DINÁR A SZLOVÉNIAI MAGYAROK HETILAPJA Deklaráció a szlovén állam szuvereni­tásáról A szlovén parlament legutóbbi, hétfői össze­jövetele bizonyára törté­nelmi jelentőségű: a ta­nácsok együttes ülésén elfogadták a szlovén ál­lam szuverenitásáról szó­ló deklarációt, mint a politikai akarat aktusát és mint a választások előtt tett ígéretek megva­lósítását mind a jobbol­dali, mind a baloldali pártok részéről. A dekla­ráció a DEMOS soraiból jött, de miután a küldöt­tek előtt világossá vált, hogy egy ilyen deklaráció tartalma a nemzeti és a pártok feletti egyetértés tette, megkezdődött a pártok közötti egyezke­dés róla. A deklaráció egyébként nem szerepelt a parlament ülésének na­pirendjén, a képviselők utólag tettek rá javasla­tot. Jóllehet a szuverenitás­ról elfogadott deklaráció szimbolikus tett, mégsem marad következmények nélkül. Szlovénia önren­delkezésének és szuvere­nitásának megvalósítása hosszan tartó folyamat, amelyet nem lehet egyet­len aktussal, és legke­vésbé deklarációval elér­ni. Még az új szlovén al­kotmány elfogadása sem lesz az utolsó tett, hiszen ezt követően egy egész sor törvényt kell elfogadni, hogy ne találjuk magun­kat légüres térben miután a szövetségi előírások egy része megszűnik, sajá­tunk pedig még nem lesz. A képviselőháznak tehát még sok ilyen és hasonló határozatot kell hoznia, egyre kevésbé szimboli- kusakat hanem olyano­kat, amelyek a törvény és a jog erejével köteleznek. Ki kit tart bolondnak, miniszter úr?- 7. OLDAL- 3. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents