Az Érem, 1979 (35. évfolyam)

1979 / 1. szám - Erdőhelyi Kálmánt A római pénzek rövidítéseinek feloldása és fordítása

A római pénzek jelentősebb rövidítéseinek feloldása és fordítása ERDÖHELYI KÁLMÁN Néhány megjegyzés a rövidítés jegy­zék összeállításáról: 1. ) Célunk volt, hogy egy közepes terjedelmű, nem teljességre törek­vő rövidítésgyűjteményt adjunk a római pénzek felirataiból. Jegyzé­künkbe felvettük a leggyakoribb rö­vidítéseket, a ritkábban előfordulók­ból a fontosabbakat, valamint né­hány koloniálisat, mégpedig mind a köztársasági, mind a császárkorból. Nem hagytuk ki a verdejegyeket, officina-jelzéseket és a gyakoribb ellenjegyeket sem. A ligatúrákat vi­szont mellőztük. 2. ) A rövidítéseket azonban nem­csak feloldottuk latinul, hanem ma­gyar fordításukat is megadtuk, itt- ott rövid magyarázatot fűzve hozzá­juk, valamint az előfordulási he­lyekre való utalásokat. 3. ) A könnyebb eligazodás céljából a rövidítések után mindig kitettük a pontot, bár az eredeti feliratok­ban nem találunk ilyen pontot, leg­feljebb igen ritkán ehhez hasonló ún. interpunctiót a betűk derekánál. 4. ) Helymegtakarítás az oka a rö­vidítésekben a sok zárójel haszná­latának. Pl. O(B). C(IV). S(ER). rö­vidítés lehet: O. C. S. vagy: OB CIV. SER. így a két rövidítési va­riációt egy címszóba összevonva, megtakarítottunk egy sort. 5. ) A feldolgozott szavak végén is előfordulhat zárójel, benne valami­lyen toldalékkal. Ez azt jelenti, hogy az adott rövidítés toldalékkal is szerepel (ez természetesen a ma­gyar fordításra is vonatkozik). Pl. VLT. = ultor(-i) = a megbosz- szuló(-nak), azaz a feloldása: ul­tor = a megbosszuló, vagy: ulto- ri = a megbosszulónak. 6 ) Ha egy több elemből álló, hosz- szabb rövidítésben egyik szó nincs rövidítve, utána természetesen nem következik pont, de térköz igen (1 fentebb a 4. pont példáján az 03 után!). Az eredeti feliratokon a szó­köz szintén ritka, és sokszor nem is a szavak határán van, mert a szö­vegmegszakítást a hely, a kép stb. határozta meg. 7.) A magyar fordítást sokszor nem szó szerint adtuk meg. A feliratok igen gyakran kihagyásos szövegek, mondatok és többféleképpen értel­mezhetőek; ilyen esetekben — ha a szó szerinti magyar fordításban sután hangzanának — a legvalószí­nűbb értelmezés szerint kiegészítve fordítottuk le őket. A A. — 1. mint verdehely rövidítése le­het: a) Alexandria, b) Colonia Ag­rippina (a hátlapi mezőben mel­lette még a C is előfordulhat). 2. officina sorszámaként (mint gö­rög betűszám) latinul = prima, magyarul = első (ti. műhely). 3. kitüntető cím vagy tisztség: a) Augustus (főként ellen jegyeken), b) augur (papi tisztség, eredetileg madárjós). 4. személynév (praeno- men) = Aulus (pl. Vitellius). 5. nemzetségnév (nomen gentile) = a) Annius, b) Aurelius. A. A. = 1. Apollo Augustus (v. Apollini Augusto) = a fenséges 1

Next

/
Thumbnails
Contents