Orosházi Friss Hírek, 1939. február (16. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

2 OROSHAZi FRISS HÍREK 1939 február 1. Megalakul az orosházi hegyközség Február 1ő>án lesz az alakuló közgyűlés Az orosházi hegyközség megalakulásának előmunkálatai mint már régebben is megírtuk már befejezést nyertek, úgyhogy a főszolgabíró február 18-ára kitűzte az alakuló közgyűlést. A közgyűlésen választják meg a hegy­községi tisztikart és megállapítják a költ­ségvetést. Irtunk már arról, hogy a második heti­piac ügyében a község az érdekeltek bevonásá­val értekezletet tart. Az értekezletet — úgy volt, hogy már a múlt hétre összehívják, azon­ban a főjegyző beteg lett, igy (Rómából jelentik): Mussolini szombaton nagy beszédet mond, amelyet feszült érdeklő­déssel vár az egész diplomáciai vi ág. A fasiszta nagytanács szombaton este tartja ezévi első ülését, amelynek legfőbb tárgypontja Mussolini külpo­litikai beszámolója lesz. A Duce ebben a beszédben részletesen is­mertetni fogja Chamberlain miniszterelnök leg­utóbbi római tárgyalásainak lefolyását, Ciano A kereskedelmi és közlekedésügyi mi­niszter leiratban közölte Vásárhely város polgár mesterével, hogy Vásárhely és Orosháza állás- foglalása alapján maga is szükségesnek és sür­gősnek tartja az aradi,-ut kiburkolását. Éhez-' képest az építkezéshez állami hozzájárulást he­lyez kilátásba s annak összegét az 1940—41. !évi( költségvetés keretébe fogja beállítani. A miniszter ezzel kapcsolatban azt kívánja, hogy a város szintén gondoskodjék a hozzájárulás fedezetének megjelöléséről, mintegy 40 ezer pengőről. Hitler hétfői békebeszéde élénk visszhan­got keltett Európa sajtójában. Az angol politikai körök határozott tartóz­kodást mutatnak a beszéddel szemben. A kancellár — Írják az angol lapok — a nyugati államokról állandóan úgy beszél, mint tolvajokról, akik Németországot mindenéből ki­forgatták, megfeledkezett azonban arról, hogy a hetvenes háború után Németország i,s beke­belezte Elzász-Lotharijngiát. Sajnálattal állapít­ják meg londoni politikai körökben, hogy a kancellár politikai ítéleteiben nem volt túlságosan objektív. A francia sajtó egyöntetűen megállapítja, hogy Hitler Adolf félreérthetetlenül bejelentette (újból a német gyarmati igényeket és hogy az élettér iránti követelést Olaszország számára is jogosnak tartja. Nem maradt hatás nélkül az a kijelentés sem, hogy Németország maradék­talanul Olaszország mellé áll, ha bármilyen támadás émé. selő választáson a gyér érdeklődés miatt nem lehetett megejteni a választásokat, igy a cso­portképviselőket a főszolgabíró fogja kijelölni. Eddig Orosházán mintegy 526 hegyközségi tag jelentkezett, körülbelül 320 kát. holdnvi gyü­mölcsös és szöüőteru ettek A közgyűlés után megindulhat tehát a mun­ka, amelynek áldásait főleg a hegyközségi tagok fogják érezni. ségháza tanácstermébe. Mint már megírtuk, ugyanez az értekezlet foglal állást a sertéspiac kérdésben is, Úgy a termelők, mint a kereskedő és jparostársadalom nagy érdeklődéssel várják az értekezlet ered­ményét. gróf magyarországi és délszláviai látogatásának eredményét, a spanyol nemzeti hadsereg barce­lonai, győzelmének jelentőségét és Hitler kancellár birodalmigyü ési beszédének következ­ményeit. A fasiszta nagytanács zárt ajtók mögött ülésezik. <1 ! ' i | s Mussolini többórás beszédéből csak hiva­talos kivonatot közölnek a nyilvánossággal. —o— Ezzel kapcsolatban Szemenyei Ádárn, a végrehajtó bizottság elnöke tegnap megbeszé­lést folytatott Endrey Béla polgármesterrel s ennek alapján közli az érdekeltekkel, hogy Vásárhely város márciusi közgyűléséig a2 orosházi Nagytakarékba be kell fi­zetni az utkövezésre megajánlott össze­geket, < különben elmarad az lutkövezés. A törvény- hatóságnak ugyanis jelentést kell tennie a mi­niszterhez, hogy a megajánlott összeg együtt van. A román lapok bő kivonatokban közük, Hitler Adolf birodalmigyü’.ési beszédét. A tu­dósítások legfontosabbnak a beszédben hangoz­tatott békekészséget tartják. A Popolo di Roma vezércikke szerint Hit­ler beszéde, olyan tisztító hatású volt, min (t villám és a legnagyobb világosságot kell, hogy gyújtson a legelhomályosultabb agyak­ban is ) s meg kell, hogy szüntesse a legvadabb téve­déseket a tengely gyengeségéről. Hitler beszéde mértékadó belgrádi poli­tikai körökre a legnagyobb hatást tette. Büsz­keséggel és megelédegéssel emelik ki azokat az elismerő szavakat, amelyeket Hitler Jugo­szláviáról tett és különösen 'jólesik Belgrád­iban, hogy Hitler Jugoszláviáról mint baráti hatalomról emlékezett meg. Jaross Andor bontja ki február 5-én Békéscsabán a „Magyar Élet Mozgalom“ békésmegyei illetve déltiszántuli zászlóját A magyar életet akarja Imrédy Béla igazán emberi boldog életté tenni. A kicsinyeket, 'fi. szenvedőket, a becsületesen dolgozókat akarja az őket megillető sorshoz juttatni. Le akarja nyesni a kirívó ellentéteket. Azt akarja, hogy Magyarországon a becsületesen dolgozó ma­gyar találjon ijgazi otthont, hogy ne legyen nél­külöző, nyomorgó magyar, hogy a magyar ró­nákon, halmokon a szociális igazság legyen az ur. Azt akarja, hogy a magyár közélet igazán magyar legyen és az igazi krisztusi szellem has­sa át a magyar élet minden jelenségét. Nagy magyar fellendülést, keresztény nem­zeti újjászületést akar Imrédy Béla. Ezért bontotta ki a Magyar Élet Mozga­lom zászlaját, mely alá hiv és vár társadalmi és pártállásra való tekintet nélkül minden magyart, aki őszintén kívánja a magyar jövendőt építő és biztositó reformok megvalósítását. Ennek az eszmekörnek a békésvármegyei, illetve déltiszántuli zászlóbontása lesz 1939. feb­ruár 5-én délután fél 3 órai kezdettel Békés­csabán a vigadó nagytermében. Ezen a zászlóbontó nagygyűlésen meg­jelenik, több közéleti férfi kíséretében és be­szédet mond, Jaross Andor felvidéki miniszter, A vármegye és a Déltiszántul minden ré­széből ezrek készülnek erre az alkalomra Békés­csabára, hogy hitet tegyenek a Magyar Élet Mozgalom eszméi mellett, hogy katonáiul sze­gődjenek annak a nemzetépitő küzdelemnek, melynek vezére: vitéz Imrédy Béla. A svájci mozgósítási törvóny kiterjesztése A svájci szövetségtanács a parlament elé terjesztendő határozat tervezetét fogadta el,, amely felhatalmazza a szövetségtanácsot, .hogy kiképzési célokra is mozgósíthasson csapa­tokat. Prága nyugdíjazza az összes zsidó közalkalmazottakat Csehországban hétfőn hvalamennyi zsidó állami alkamazott hivataos feszóitást kapott, hogy menjen szabadságra. Nyugdíjazni fogják őket. Zsidónak tekintenek minden zsidó szülők­től származó állami akamazoftat. Rövid hírek Berlini jelentés szerint a német és az an­gol ipari megbízottak február 20-án Düsseldorf oan tárgyalni fognak. Nevyorkból jelentik: A munkanélküliek szá­ma az Egyesült Államokban az elmúlt év de­cemberében 9,952.000 volt. A Kisfaludy Társaság Mécs Lászlót, a je­les felvidéki pap költőt rendes, Haukis János debreceni, egyetemi tanárt ievezelő tagnak vá­lasztja. I 1 f ’j A kormányzó dr. Kráthy Istvánnak, Nagy­kanizsa polgármesterének és Szathmáry Pál bakai földbirtokosnak a kormányfőtanácsosi cí­met adományozta. Békéscsaba közgyűlése a felvidéki magyar házak építéséhez 1000 pengőt szavazott meg. A felsőház bizottsága elfogadta a védő- erői^ivaslatot. Imrédy vasárnap Székesfehérvárott bontja ki a Magyar Élet Mozgalma zászlaját. Olaszország ma ünnepli a fasiszta mili- cip felállításának tizenhatesztendős jubileumát. A TESz közgyűlése a lemondott Baross Gábor helyébe Zadravetz püspököt választotta elnökké. Az árkormánybiztos a gyárakkal folytatott tárgyalás után a papitr árát 2—6 ' százalékkal csökkentette. Február 26-án 'Amsterdamban Magyar- Holland válogatott labdarugó mérkőzés lesz. Mint ismeretes a közgyűlési csoportképvi­Ma lesz a piacértekezlet Dólelőtt II órára hívta össze a főjegyző a község tanácstermében ma délelőtt 11 órára hívták össze a köz­Mussolini szombaton nagy KUlpolitilcaibeszédetm R márciusi vásárhelyi törvényhatósági közgyűlésig be keli fizetni az Rradi-ut kikövezésére felajánlott összegeket Hitler beszéde az angol, francia, romón, jugoszláv sajtóban Tisztító ffalúsu volt, mint a villám — Írfa egyiR olasx lap

Next

/
Thumbnails
Contents