Ország-Világ, 1901 (22. évfolyam, 1-26. szám)

Tartalom, 1901/1

TARTALOM Költemények. Oldal Aggházy Kami II : Két vers ........- _ 352 A lba Nevis: Madárposta ... ... _ _ 354 B alázs Olga : Festett világ ................ 270 B ecsei Sándor : Klárika halálára _ 424 B odor Aladár: Múlandóság.................... 71 Császár Imre: Donna Clara_ _ _ 223 C sorvássy Miklós : Ábránd_ _ _ 418 D órits István : Atyám sírján .. _ _ 472 D ura Máté : A szerelem születése _ 7 — Napfényre vágyom_ _ _ _ 231 — Szeretsz ?_ _ ... __ _____ __ 294 E rdélyi Zoltán : Husvét _ _____ ... 261 E reky István : Falusi párbaj____ _ 333 F arkas Emil : Rózsa... ...................... 408 F arkas Klára : Szivek ...................... 332 — Szomorú napok............................. 395 — Rege.............. 444 Feleki Sándor: Lenau verseiből _ 142 E lmerülni ábrándokba......... ... 384 — Akáczvirág _ _ _ _ _ ... 457 F ülei Sz. Lajos : Dalolgatok................ 95 — Venite _______ __ ... __ ... 274 G oll Elemér: Alvó szobor vagyok ... 287 Győző Lajos : A kenyér_ ... .......... 171 H orthy Jenő: Szerelmi dal _... ___ 8 H ugo Viktor (ford. Ereky István) :_Ima 448 Ittirik Péter: Az igazság... _ _ _ 267 I vánfi Jenő: Leila........................... ... 504 J eszenszky Imre : Első szerelmem bokrétája... ..................... .......... 91 — A halál .................................. ... 271 — Fenyőfák alatt _ _ __ _ _ 388 J ózsa Gyula : Barna leány, barna asz­szony................................................ 296 — Ha jön a tavasz .......................... 307 K iss Menyhért: Egy levélre_ _ _ 13 E . Kovács Gyula: A régi színkörnél 82 Kulcsár Ferencz : Anyám beteg..._ 512 L auka Gusztáv: Ermelinde ................ 66 — Lorenza... ................... 203 — Csendélet... .......................... 242 — Késő bánat.................................... 434 — Helvilához ... _ __ _ _ _ 464 M adarassy László: Az Alföldön _ 24 M a kai Emil : Vörösmarthy .............. 26 — Hűség................................................ 284 Miklós Elemér: A jogász ............... 452 M inke Béla: Sokszor olyan ... .......... 32 — Téli estén ... ............... 53 T űnődés .............. 288 — Száz lelkem, ha volna ... ... __ 325 N agy András: A fenyő....................... 113 Palágyi Lajos : Szabadság-dalnokok 202 — Váláskor .. . 304 Pallos Alfréd : Levél egy barátomhoz 432 — Hátunk mögött az alvó város morgott .......................................... 517 Papp Zoltán: Az erdőben ............... 22 P avlovits Sándor: Ideál............... 102 P ekry Károly : Dalok............................. 3 — Az élet ... _ ... _____ _ __ 252 — Az ócsai régi templom................ 314 — Czím nélkül................................... 412 • — Miként a nyári fuvalombul_505 G . Pilisi Lajos: Áldatlan éjszakán... 335 Báró Podmaniczky Pál : Sebus Johanna... ............. ... .......... 324 R eininger Gizella: Dalok ................ 496 R évész Tivadar: Este ............ 47 — Dalok egy szőke asszonyról ... 213 Rubner Ágost: Farsangi dal......... ... 21 R udnai Győző: Jer, édes leányka ... 425 Siklóssy László: Szeretsz?... .......... 369 S zentmiklósi József: Isten................ 372 S zirmay Ödön : Májusi alkony ... ... 428 Taksonyi József: Kétség között _ 492 T ichy Ákos: Az orvosság ................ 456 T ömöri Jenő : Krasznahorka vára ... 162 Oldal Torkos László: Asmódi látogatása a pokolban... ................ ......... — 293 T óth Pál : A négyes lóhere _ ... ... 193 S zent Margit szigetén................ 315 V ághó Ignácz : Zászlószentelésre ... 392 Váradi Antal : Mindörökké ................ 122 — Emlékezés .......... 344 V áradi Jenő: Az örök dal ............. 106 V arga Bálint: A Gellérthegyhez— ... 484 Versényi György : Teleky Blanka ... 10 — A kivándorlókhoz ..................... 227 M iért jöttél ... ..................... .... 404 V idor Marczi : A költő lelke .......... 154 — Madonna............................- .......... 268 V ikár Béla : Lemminkájnen házassága 182 B. Virág Géza : Gondolatok az éjsza­kában... _ ... ... .......... .......... 364 Z akál Zsigmond : Rossz halászat ... 312 Zizim : Arczkép előtt.............. .... ... 468 Z ombory Gyula : Egy szál nefelejtsre 308 Elbeszélések, tárczák. Abonyi Árpád : A borsószivű ember 275 Ágh Endre: A fehér és piros rózsa... 365 Allais Alfonz : Új keztyűk ... ... _ 47 A ltai Rezső : Egy ember tragédiája .. 192 Andor József: Ásszonyok az erdőn 103 Bródy Sándor : Levél egy házasulandó ifjúhoz ... ... ... ................ ... 344 C ourtelin György: Az első cseléd... 513 Csapó Gizella : Édes és fájó emlékek 369 — Tévesztett utak 405, 428, 444, 464, 489, 504 Csíki Albert: Vallomás ..................... 66 — Tavasz ......... ........ .......... ... 350 D omokos László : Páter Hiláriusz ... 353 Domonkos László : Mese Hófehérkéről 509 Enderszegi Jolán : Mese egy isme­retlen szigetről...................... ... 142 E ötvös Károly: Az utolsó Palásthy_ 2 H ogy lett egy disznóból két disznó 42 Farkas Klára : Egy asszony története 409 Fligl József: Habakuk tanár................ 46 — A tizennegyedik............................. 163 F ran?ois Henrik: A társ-szerző ... 43 Gaál Árpád István : A szomorú néni 392 Gárdonyi Géza : Hogyan kell verset csinálni _ . ...................... ... 82 C s. Guits Matild : Isten keze ..........7, 23 — A különcz .............................483, 508 Hamvas József: Ellenségek... .......... 208 H armath Lujza : A mostoha leány... 408 Herczegh Jenő: Vili... ....................... 247 H evesi József: A nagy gyerek és a filigrán asszony... ....................... 6 — Gyermek-mosoly ....................... 191 Hódy Lajos : Spitova Kázmér szeren­cséje .................................. 394 N agyváradi Horváth Janka : Emlé­kezés Bem apóról ....................... 11 Jókai Mór: A ki a csizmadiának ha­dat izén ... .... ................ .... _ 2 K álmán László : Az utolsó ____ __ 464 K urucz Miklós : Beke András kalászai 424 Lauka Gusztáv: Zorzina...................... 87 — Egy költői délután... ............... 188 — Utolsó találkozás ....................... 308 — Megváltás .......... 373 — Holdvilág, csalogánydal stb. ... 503 Lövik Károly : Otthon............................ 227 Maróthy János : Jubileum ... _ ... 88 — Halottrablás................................... 221 — A czigány ........ 414 G uy de Maupassant: A plébános... 14 O’Monroy Richard : Az anya _ _ 113 N agyvárady Myra : Pusztulás ... ... 485 Pakots József: A főpróba ................ 6 O ldal Reschner Ilona : Napfényben, ho­mályban ................ — ................ 315 — A tűz meséje_ _____ ... — ... 403 R évész Mihály: Nehezen szokik — 374 Richepin Jean : Az óra......... ... — 373 S algó F. László: Szabadulás után ... 335 Sárossy Bella : Boldog öregek ... ... 172 Scossa Dezső : A farsangkirály........- 71, 92, 101, 136, 151 — Mulatok a fiammal....................... 202 Szomaházy István : Rábay jubileuma 273 Szépfaludi Ö. Ferencz: Húsvéti tör­ténet ... ... ................................... 293 T elegdy Lajos: A varróleány meséje 226 — A baba .......................................... 388 U nger 11a: A margaréta-huszár ... _ 449 V alincsek Béla : Művész, a ki magá­nak fest.............. 345 V áradi Antal : Az utolsó kaland ... 21 — Halál Peti ......... ... .......... 146 — Senki fia................266, 288, 303, 325 V áradi Aranka : Fehér virágok......... 295 V értesy Gyula : Adáry László úrról 47 — Utolsó este .................................... 242 — Az anyja büszkesége .................. 363 — A szürke tragédiákból.................. 488 V ékony Pál : Gyöngyvirág a síron ... 394 Dr. Z.: Levél egy menyasszonyhoz_ 385 É let és jellemrajzok ld. dr. Elischer Gyula : Dr. Korányi Frigyes .............................. 323 D r. Fürst Zsigmond : Dr. Kovách Aladár .................................. — 463 K erekes György: Vajda János élete és munkái 9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189, 209, 229, 294, 269, 291 Kövér Ilma : Felekyné életéből 246, 267, 284, 313 Szekrényessy Kálmán : Luitpold, Bajorország herczegkormányzója_ 201 C sernátony Lajos ................................... 181 D iósyné Handel Berta..................... 254 G arba Gyula ............................. .... ... 41 K acziány Viola... ................................. 456 G róf Karátsonyi Jenő ................ ... __ 423 Dr . Kresz Géza......... ......... 283 L aufenauer Károly................................ 343 L évay Sári és Lévay Margit ................. 234 P. Lukács Juliska ..................... ... ... 337 L ukácsy Sándor.......................................... 233 Dr. Mariska Vilmos..........'........................ 443 O brenovics Milán ................................... 121 Dr . Pikier Gyula ............................... 443 S árkány József........................... .... ... 241 Dr . Schermann Adolf ............................. 393 Dr . Vargha Gyula .................................... 313 Verdi Guiseppe .......................................... 81 V értessy Sándor........................................ 141 Dr. Vízaknai Antal..................... .......... 333 V egyes czikkek. Csergő Hugó: A halálbüntetés........ 213 Dr. Esterházy Sándor: A szoczia­lizmus ................................... ... 111 F irtinger Károly: Régi naptárakról... 52 Nagyvárady Myra : Rideg valóság (Afo­rizmák) ... .................................... 50 — Szív és ész (Aforizmák) _ ... 478 L akatos Károly : Párisi erdészeti ki­állításunk itthon............... .......... 455 R eich p. Kornél : Sziczilia műtörté­netéből .................... 334 — Malta szigete ............................. 355 — Tunisz .......... ... _____ _ ... 413 — Katánia és az Étna............... 446 Dr . Simon Vilmos: Gondolatok a szerelemről .................................... 210 Oldal Dr. Solymossy Sándor : Az arczfályol 468 Sulyok Ida : A művészi Ízlés fejlesztése 433 Dr. Szabolcsy Antal : A vasutasok szerelméről .........................— _ 93 S zalay Károly : Andreas Gerhardus De Wet Budapesten...................... ... 475 S zekrényessy Kálmán : A király ajándéka......................................... 135 D r. Thim József: Az országos köz­egészségügyi tanács................. ... 144 V értesi Károly : A szelámlik...............- 270 Ifj. Zsoldos Benő: Egy olasz szo­cziologus a nőkérdésről 309, 328 ­A Magyar Kereskedelmi Csarnok........ 123 A népszámlálásról ......... ................... 233 A z angol királynő halála................... . 61 B úr vendégeink............... 476 F estészeti, iparművészeti és kézimunka­kiállítás .............. — — .......... 426 H azai forrás- és fürdőügyünk 356, 368, 396, 416, 435, 453, 473, 494, 515 Korányi Frigyesről (orvosok vélemé­nyei) ......... .............—__ 348, 349 L ukács Béla halála ....'..................... 35 B áró Orbán Balázs emléke................. ................. 477 P illanatfelvételek a túriról...............- — 376 U tóhangok a Ludovika Akadémia zászló­szentelő ünnepéről......... ... — 391 V idéki múzeumaink és könyvtáraink felügyelete _ _ _ __— — 123 V ilágtörténet-............................................... 253 I rodalom és művészeti czikkek. Dr. Fáik Zsigmond : Lamond Frederic 31 — Wagner-hangverseny ......... 114 — Herczeg Ferencz és az Ocskay brigadéros ......... ?.. 134 — Filharmónia........................... 213 — Színházak ..................... 231 — Művészi események... .............. 262 D r. Zöllner Béla : Heine családi éle­téről ............... 133 A Nemzeti Szalon kiállítása _ 173, 192 H ófehérke ............................ 75 S zínmüvek. Bogisich Mihály: A társadalom 51, 66,86,106, 126, 143, 166, 186, 204 Zenemüvek. Bátori Lajos : Szerelem.............. ... 506 — Édes emlék ........................... 507 P ékár Gyula (zenéjét szerzé Kern Aurél): A táncz az Urániában 346, 347 Rácz Laczi : Laczi csárdás ... _ _ 164 T isza Aladár: Vörösmarty-dalok: 1. Haj, száj, szem...................... 128 2. A gyászkendő ....................... 224 3. Ilus panasza... ... .... .......... 225 Z ádor Jenő (szövege Taksonyi Jó­zseftől) : Hívlak vissza, édes rózsám ......................................... 450 Z sadányi Armand: A legújabb ma­gyar dal.......... ......................386, 387 R egények. V. Gaál Karolin : Vak szerelem 12, 32, 34, 73, 83 Mariot Emil (ford. Pápay Lajos): i Rejtelmes történet 161, 183, 211, C •— 232, 243, 277, 285, 305 Hadenstierna Alfréd: Jönsson úr emlékei 311,331, 351,371, 383, 411, 431, 451, 471, 491, 511 í

Next

/
Thumbnails
Contents