Orvosi Hetilap, 1857. augusztus (1. évfolyam, 10-13. szám)

1857-08-06 / 10. szám

151 152 szercsegés helyett sejtlégzés, itl-ott szortyogás állott be; a kontatási hang éles meg teljes lett, szóval a tüdők ép­sége csaknem egészen helyreállolt. De mivel a beteg ereje igen meg volt törve, a kínahéj-fözetet December végéig itattuk vele, de vilsav és kámfor nélkül. Azután vérsza- poritó étkezés által annyira lábrakapott a fölüdülö, hogy következő Januárhó 6-án bizton haza mehetett. 4) J. P. 19 éves, hajadon, cseléd; két évvel előbb kapta meg a hószámát, mely azóta összesen csupán három­szor jelenkezett. Tavai egész nyáron át harmadnapos vál­tólázban, télen pedig négy hetes vérköpésben szenvedett.— Jelen baja 1856-iki December végén kezdődött következő­képen: a beteg először heves nyilaié fájdalmat érzett kéztö- és térdizületeiben, e fájdalmakhoz hideg és forróság érzete, tikkasztó szomj,meg nagy elgyöngülés folytonos szívdobo­gással járult, s nyolc napi fekvés után, baját mindinkább súlyosbodni érezvén, orvosi koródánkra hozatta magát. 1857-ki Január 10-kén került a beteg orvosi vizsgá­lat alá. Láza rendkívül nagy volt, melyben föltűnő volt a magas testi hévmérsék s az érverés szaporasága, az ütér percenkint 125 ízben lüktetett; e lüktetés meglehetősen teljes, erős és feszült volt; a testi bágyadtság pedig akora, hogy a beteget mellvizsgálásközben ülő helyzetében is tartani kellett. A mellkas szabályos alakú s térfogatú; há­tul mindkét oldalon az ötödik bordától le végig a kontatási hang az ürest és tompát közelítette meg, ugyan e helyeken, kivált a bal mellkasban, terjedt szer­es égést hallottunk; a beteg ritkán köhög, de légzése rövid, s percenkint 16 helyett legalább 28-ig szaporodik. A szív hatalmasan ver, minden verésével megrendíti a bal rászttájat; a szivtáj haránt átmérőben terjedtebb tompa hangot ad a rendesnél, a bal szivgyomorban az első hang helyett fuvó zörejt (strepitus flatuosus) lehetett tisztán hallani, a tüdütér tövében a máso­dik hang nyomatékosabb (magis accentuatus). A kéztö- és térdizületekhevesen fájnak, a hajlitást épennem tűrik, kívül mérsékelten duzzadtak, forrók. IJasürülés az előbb vett hajtószerre következett. Vizelete kevés, láng- szinü, magas fajsúlyú (1029), erősen savas hatású, min­den só nagyobb mennyiségben van benne hugyanynyal együtt, csak a halvagok fogytak meg, a kihűlt húgysav húgysavas-sókat üleszt. Imént elősorolt kórjelekböl e betegség szívbe 1- hártyalobbal együttföllépő kétoldali karélyos tüdőlobnak határoztatok. A jóslat kétes, mert a) a vérkeringés mindkét köz­pontja és tényezője van terjedelmes lob által megtámadva, b) a láz belterje még szerfölött nagy, jelül, hogy a lob I. osztályban hol mind a két fél hajadon volt . 72% II. ti ,, ,* 1* ft özvegy t, • . 5, / o III. „ ,, özvegy hajadon menyasszonnyal 14,% IV. „ „ ,, nő nőtlen férfival . . 9,% Az 1851—ík évben Magyarhon nagyobb városaiban leg­több házasság köttetett hajadonok közt Pozsonban és pedig 35%, legkevesebb N.-Váradon és pedig 59%. B. Születések. A népesség mozgalma leginkább függ a szülötteknek a megholtakon fölüli számától. A születések száma semmikép sem egyezik meg a szülöttek számával, miután többes születések is fordulnak elő. Mindenütt bebizonyulva látjuk azon tényt, miszerint a gyúlékony tápanyaga, a vér rostanya, most is túlmennyi- ségben kering az edényszerben; miért méltán a lob tovább terjedésétől kell tartanunk. A vér túlrostanyossága csök­kentésére kapott a beteg kén savas rézéleget szok­ványos vényünk szerint. Rp. aquae destill. simpl. unc. sex, adde cupri sulfurici cryst. gr. sex, pulv. laudani puri gr. semis. MS. Óránkint egy ótkanálnyit be­venni. Jan. ll-kén mindkét oldalon terjedtebben haliszott a szercsegés; különben a beteg állapota a tegnapi; a kén­savas rézéleget ismételtük. Jan. 12-kén, tizenkét szemer kénsavas rézélegre az érverés 110-ig szállott lejebb, az ötödik bordától le a kon­tatási hanga hal mellkasban teljesen üres és tom­pa lön, ugyanitt szercsegés helyett hörgiégzést és hörghangot hallottunk, a jobb mellkasban a kontatási hang a t o mp á h oz köze lit ö maradt, s a gyérülö szercsegést együttnem hangzó szortyogás (stertor nőn consonans) váltotta föl, jelül, hogy a tüdölob nem terjedt tovább, hanem ez baloldalon májosodásba ment át, jobb oldalon pedig az első szak maga oszlásnak indult. A szív s az Ízületek kórjelei tegnapelöttiek. Betegünk a fölolvasztott kénsavas rézéleg iránt undorral viseltetvén, utolsó bevételkor kihányta, miért azt poralakban nyújtot­tuk neki: Rp. cupri sulfurici cryst. subtil, pulv. gr. sex adde P. laudani puri gr. semis, P. rad.liquir. serup. unum. M. exactis., f. pulvis, div. in dós. aeq. nro duodec. S. egy napra való. Jan. 13-kán a beteg a kéns.rézéleget porban jól tűri; árverése 100-ig csökkent. A szívdobogás s az izületi fáj­dalmak engedtek. Gyógyszerünket poralakban folytattuk. Jan. 14 — 15. A láz minden kórjeleivel szemlátomást fogy, érverése 90—és 80 közt ingadoz; a mellkas jobbján a kontatási hang éles-teljesbe megy át, balján az üres meg tompa hang osztani kezd, amott gyér szortyogás, emitt hörglégzés helyett harmadik szaki szercsegés hallszik; a gyógyszer a tegnapi. Jan. 16. A láz harminchat szemer kéns. rézéleg ada­golása után megszűnt, az érverés 75-ig lassudott, a szív fuvózöreje gyöngén hallszik, a test hévmérséke rendes; a bal tüdőben a szercsegés gyérül; az ízületek csak mozdí­tásra fájnak, a szívverés lassú ugyan, de erős. A kénsavas rézéleg félretétetvén a szív túltevékenysége lehangolására s ha a szívbillentyűkön levő lobtermény heveny szárma­zású, ennek fölszivatására piros-gyűszűvirág levelei forrá- zata eképen lön rendelve: Rp. Inf. föl. digit.purp, e gr. sex colat. unc. quatuor, adde natri nitrici serup. unum. tart. sti— hiati grani unius quartam ptem, sacch. albi dr. duas. gyári kerületekben és a szegényebb néposztályiak közt arány­lag legnagyobb a születések száma. Születések és szülöttek. A születések és szülöttek száma nem egyenlő a többes születések miatt; amazok rendesen 4%-al kisebb számmal for­dulnak elő. 185%-ben Pesten 5,918 gyermek született élve és 254 halva. „ Budán 2221 „ „ „ 51 „ Összesen . 8139 285 Főösszeg: 8424. (F olyt. köv.)

Next

/
Thumbnails
Contents