Orvosi Hetilap, 1859. március (3. évfolyam, 10-13. szám)

1859-03-06 / 10. szám

IO. Sí. Pest, 1859. Előfizetési ára: helyben 4 fr 50 kr. egészé* 9 fr. vidéken félév 5 Tr. egészév 10 fr. új pénzben. A lapot illető közlemények és Bzetvények bérmentesen küldendők. Hirdetések közüliéinek soronként 14 uj krérl. Manius 6. megjelenik minden Vasárnap. rendelhetni minden cs. hir. posta-hivatalnál, a szerkesz­tőnél ujtér 10-dik szám, és a kiadónál Derottya-uteza 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Dr. MARKUSOVSZKY L. MÜLLER EMIL, Tulajdonos és felelős szerkesztő. kiadő-könyynyomdász. Tartalom : Adalék a gőg vizsgálatához. (Vége.) C z e r m a k János tanártól. — A dextrinkötés méltánylásához. Dextrinkötés a Pott-féle gerincz-szuvasodás ellen. Közli Dr. Batizfalvi. — Takáros köthártyalob. Dr. V o y t i t s Adolftól. — Gyógyszerta­niközlemények. — .... Tárcza : A Bánffi-hunyadi járás tájrajza egészségügyi tekintetben. Máthé János jár. id. orvostól. — A magyar természettudományi tár­sulat feb. 19. gyűlése. — Budai magan őrülde. — Vegyesek. — Pályázat. — Szerk. levelezés. ADALÉK A GŐG VIZSGÁLATÁHOZ (Laryn­goskopie.) Czermak János tanártól Pesten. (Vége.) Harmadik eset. A következő kóresetet Dr. Koller ur szívessé­gének köszönöm. „Sz. F. 11 éves, bajai születésű , egy éves korában nem­ző részén állítólag vörös szemölcsös kütegben szenvedett, mely 3 hónap alatt meggyógyult. Három éves korában szembaj által lepetett meg, mely azóta folyton tartott. 1858-dik év nyarán néhány hétig valami heveny lázas bajban szenvedett, melynek tartama alatt az orrhát besülyedt és a lágy és kemény ínyré­szeken fekélyek képződtek. Ősszel nagy fokú rekedtség társult bajához. Múlt év nov. 23-án a pesti gyermekkórházba hozatott és pedig baloldali könytömlőlob (Dakryocystitis) miatt , hol is azóta mint járó beteg szereltetett. 1859-ki jan. 14-kén a kórházba következő állapottal vé­tetett föl : Gyönge testalkat, korcsvegyes külem , jobboldali nehéz hallás, beesett orrhát és orrgyök. A baloldali alsó szem­héj és orr közt borsó nagyságú keményded dag, több gombos­tűfej terjedelmű nyílással , melyekből vékony szennyes szinű geny szivárog. Ugyanezen szemhéjon meglehetős fokú besze- gély volt jelen, a szempillák is tökéletesen hiányozván. A ke­mény íny közepén két egymás mellett álló gombostűfej nagy­ságú fekély-felület volt látható, melyekbe a bebocsátott kutasz- szal fölfelé egy ujjnyira lehetett behatolni és ott érdes felületet érezni. A lágy ínyrészen jelentékeny állomány veszteség, a nyelcsapnak csaknem tökéletes elpusztulásával , s ezen kí­vül heges zsugorodás észleltetett. A torok hátsó fala sárgás­szennyes ; a lehelet rósz szagu. A nyak oldalrésze s a nyak- szirt mirigyei mérsékelten dagadtak, jelentékeny rekedtség, hortyogó légzés kíséretében. Én a beteget fölvétele előtti napon — jan. 13-kán — gögtü- 7. ábra. körrel meg­vizsgáltam , (lásd 7-dik ábra a.); az élénken ve­res gögfedö a b rendkívül (csaknem egy haránt ujjnyira) meg volt da­gadva és jobb oldalról egy mélyen, hátlapja felé ter­jedő széles fekélyt mutatott, vastag, szennyes-sárga genyizzadmánynyal. A légcső bemenete annyira szű­kült, hogy a kissé megdagadt hangszálagoknak csak kis része volt látható és a légár hallható dörzszörejjel hatolt ki és be. Jan. 20-kán , miután időközben bedörzsölési gyógymód (Schmierkur) alkalmaztatott , a beteget másod ízben újra megvizsgáltam, s azt találtam, hogy nem csak a jobb oldali fekély ágyalta be magát jóval mélyebbre , a genyes izzadmány fogásán szétrepedez­vén ; hanem még a baloldalon is kisebb de mély fe­kély képződött, úgy, hogy a még mindig dagadt gög­fedö igen sajátságos három lebenyii alakot öltött. — (Lásd 7-dik ábra b.) Bö genyes nyák, — mely névszerint a baloldali fekély, a gögfedö, és a baloldali gögfedö-kán-szálag közt látszott előtűnni, — akadályozá a légzést és kö­högési ingert okozott. A gőg bemenete a részek daganata által még mindig szűkült , habár a jobb oldali fekély tetemes összehúzódása köveik eztében az ezoldali dagadt valódi és álhangszálagok nagy része látható volt. A bedörzsölési gyógymód folytattatott, de hogy ennek eredményét tisztán észlelni lehessen , a gögfedö fekélyének helybeli etetése nem eszközöltetett, melyet különben a gögtükör segélyével legnagyobb biztos­sággal végrehajthattam volna. A mint a beteget jan. 29-kén ismét megvizsgál­tam , a gögfedö beszürödése és daganata tetemesen lohadt, a fekélyek repedezett alapja csekély vékony geny kiválasztásáig megtisztult és rendes vöröses tak- hártya szint mutatott; de a két fekély által okozott anyagveszteség nagyon jelentékeny volt, s a gögfedö há­rom lebenyii alakját megtartotta. A középső három­szögű lebeny most éles szélével hátra- és aláfelé kü­lönösen kiáll, a még mindig dagadt jobboldali ál- hangszálagon két, nehány vonalnyi hosszú, szögletes sárga szinű izzadmánylemezt vettem észre. — A kö­högés csekélyebb lett , a rekedtség azonban válto­zatlanul tart.

Next

/
Thumbnails
Contents