Orvosi Hetilap, 1880. július (24. évfolyam, 27-30. szám)

1880-07-04 / 27. szám

L Budapest, í88o. 27. sz. JULIUS 4, ELŐFIZETÉSI ÁR :helyben és vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 új kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztöségné nádor-utcza 13. szám és Kilian György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. •jToNI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZOMEGYEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Korányi Fr. ny. r. túr. A szívbillentyűk viszonylagos elégtelenségéről. (Vége.) — Szabó D. tr. A hökhurutról. (Folyt.) — Wittmann L. tr. Garatmögötti tályog elvérzéssel. — Könyvismertetés. Compendium der Balneotherapie von Dr. Jac. Pollach. — Lapszemle. Kábálom só­savas szunyái befecskendése után. — A salicylsavas vas. — Íztelen hashajtó. Tárcza : Laufenauer K. tr. A somnambulismusról. (Folyt.) — f Alfred Swaine Taylor. — Vegyesek. — Igazítás. — Szerkesztői levelezés. — Előfizetési felhívás az „Orvosi Hetilapénak 1880-diki julius—decemberi folyamára. Pályázatok. Melléklet : A Franklin-társulat előfizetési felhívása „A Vasárnapi Újság“ és „Politikai Újdonságok“ XXVI. évfolyamára. A szívbillentyűk viszonylagos elégtelenségéről. Korányi Frigyes egyetemi tanártól. (Vége.) II. Bogner János, 48 éves, mészáros. Ifjú korában egészséges volt, később koronkint nehéz légzésben szenvedett. 1879. év végén nagyfokú hörghuruttal feküdt a II. belgyógytani kórodán, 1880. január hóig jól érezte magát ; ekkor gyakori szívdobogás, nehéz légzés, s felhastáji fájdalmak léptek fel, melyek rövid szünetekkel mindinkább fokozódván, beteget foglalkozásának abbanhagyására kényszerítették. Martius hó végén lábai dagadni kezdettek. April hó 3-kán jött a koródára, következő jelen állapottal: A magasabb termetű, lesoványodott férfibeteg bőre halavány, az alszárakon fénylő kréta-fehér, vizenyős. Az arcz színe kékes szederjes, az ajkak szárazak, szintén szederjesek, az orrszárnyakon kisfokú lihegő mozgás vehető észre. A nyakizmok erősebben feszültek. Mindkét oldali torkolati viszér duzzadt, lelt. A mellkas jól alkotott, mindkét mellkasfél légzési kitéré­sei egyenletesek, felületesek, számuk perczenkint 36. Szivlüktetés majdnem tenyérnyi terjedelemben tapintható. Szivcsúcslökés kissé ki és lefelé helyezett, a 6 és 7 borda között a bimbóvonalon kívül tapintható, kissé emelő, elég határolt. A felhas és jobb rászttáj nyomásra érzékeny. A kopogtatás! hang a tüdők felett úgy mellül, mint hátul mindenütt teljes éles nem dobos, hangzatos, a rekesz mélyebben áll, s így a máj- tompulat is a rendesnél alantabb kezdődik és pedig a jobb szegymelleti vonalban a hatodik borda, míg az emlővonalban a hetedik borda alsó szélénél, továbbá a hőnaljvonalban a nyolczadik borda magasságában, s az előbbi két vonalban mintegy két cm- nyire követhető a bordaív alá. A szívtompulat jobbra a szegycsont közepét túlhaladja, balra a szivcsúcslökés helyéig terjed, felső határa a negyedik borda magasságában foglal helyet, s alsó határa összefoly a máj bal lebenye által okozott tompulattal. Léptompulat viszonyai rendesek. A has kopogtatása eltérőt nem mutat. A tüdők felett azok egész kiterjedésében érdes be- és megnyúlt kilégzés hallható számos vegyes hólyagú szörtyzörej kíséretében. A szívcsúcs felett egy erősebb systolicus és egy gyengébb diastolicus zörej hallható ; a 4-dik bal bordaporcz felé haladva, a systolicus zörej gyengébb, a diastolicus kifejezettebb lesz : utóbbi a 4-dik borda magasságában a szegymelletti vonalban legerősebben hallható. A jobb gyomrocs hangjai zörejek által leplezettek. A tüdőütér második hangja erősen ékelt. A függér hangjai tiszták. . Az ütérlökés mérsékelten szapora, perczenkint 80. Beteg láztalan, sokat köhög, kiköpés nehezített, a kiürített köpet kevés, nyákos tapadó, részben habos, helyenkint vérfesteny által színezett. Étvágy csekély, székletét renyhe. Vizelet napi mennyisége 4—500 kcm., narancssárga, zava­ros, állás közben sok veres téglaporszerű üledéket képez. Vegy- hatása erősen savi, fajsúlya 1028. Húgysavas sók nagy mennyi­ségben vannak jelen, fehérnye nyomai kimutathatók. Az uroe- rythrin-próba intensiv. April 6-dikáig a vízkoros tünetek gyarapodásán kívül más változás nem fordúlt elő. E napon a szívtompulat jobbra terje- dettebbnek találtatott, a szivcsúcs felett a systolicus zörej helyett tompa systolicus hang volt hallható ; a diastolicus zörej jelleme és elterjedése ugyanaz maradt ; a tüdőütér 2-dik hangja erősen ékelt, a függér hangjai tiszták. A hörghurut tünetei némileg enyhültek. A húgyban nehány hyalin henger találtatott; a húgy mennyisége igen csekély. 7-kén a szívcsúcs felett úgy systoliuus, mint diastolicus zörej vehető ki. A szivcsúcslökés gyengébb. A beteg köhögés közben a mellkas alsó részén fájdalmat érez. A bőrvizenyő terjed. April 10-kig gyiiszünke adagolása mellett a beteg légzése némileg javult; a húgymennyiség 500 kcm-ről 900 kcm-re emel­kedett fajsúlya megfelelőleg csökkent, s a fehérnyének alig nyomai voltak kimutathatók. Az utóbbi napon azonban a hurut ismét súlyosbodott, a kiköpés nehezült, a szívtompulat nem válto­zott, a szivcsúcslökés inkább gyenge, felette egy gyengébb systo­licus és erősebb mély diastolicus zörej volt hallható, mely leg- kifejezettebb a 4-dik bal bordaporcz szegyi végén, a függér és tüdőütér hangjai a nagyszámú légzési és szívzörejek által leple­zettek, az ütérlökés időnkint kissé peczkelő. April 14-kéig a pangási tünemények és főleg a kékkóros színezés észrevehető gyarapodása mellett a szívtompulat felső határa kissé alább szállt, jobb határa valamennyire előre nyomúlt. Hallgatodzásnál a szívcsúcs felett ismét csak systolicus tompa hang, diastole alatt pedig zörej volt hallható, mely legkifejezet- tebb a szegycsont bal szélének mentében egész a 3-dik bordáig ; 27 I

Next

/
Thumbnails
Contents