Orvosi Hetilap, 1883. december (27. évfolyam, 48-52. szám)

1883-12-02 / 48. szám

jäuDAPEST, t88í}. 48. SZ. PeCEMBER 2. ELŐFIZETÉSI ÁR .’helyben és vidéken egész évre MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 10 irt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesi- Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél tendok. nádor-utcza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. fio NI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Fömunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom; Jordán F. tr. Közlemény Wagner J. kir. tan- és egy. ny. r. tanár kórodájából. — Dirner G. tr. Az Iró-görcs egyszerű és sikeres orvos­lása. — Déri Zz. tr. A vidéki gyakorlatból. II. Bronchitis putrida egy esete ; gyógyulás. — A budapesti kir. orvosegylet rendes ülése 1883. november 24-ikén. Korányi Fr. tnr. bemutatásai. Navratil I. tnr. gégeiirbeli daganat esete. Mann J. tnr. hasmetszések gyógyult esetei. Janny Gy. tr. A penis hátsó részének elüszkösödése.. — Könyvismertetés. De l’hysterie gastrique, par le dr. Lticien Deniau. — Lapszemle. A bűzös orról. — Gyűrű-és paiszporcz-közötti gégemetszés. — Rosztermészetű nyirk-daganatok. Tárcza : Id. Purjesz Fr. tr A kosi és knidosi orvosi oskolák alapelvei. (Folyt.) — Heti szemle. Orvos-szigorlók kórházi gyakorlatának beszámí­tása. A térdkalács törésének kezelése. A cholera Egyptomban. Fertőző anyagok beoltása állatok farkába. Az aponeurosis palmaris zsu­gorodása czukros húgyárban. — Vegyesek. Melléklet : Kőnyomatú tábla Jordán tr. czikkéhez. Szemészet 6. száma. Közlemény Wagner János kir. tanácsos egyetemi ny. r. tanár kórodájából. Nagyfokú stenosis ostii venös, sinistr. esete1). Jordán Ferencz tr. tanársegédtől. Mélye?t tisztelt orvosegylet! Midőn szerencsés vagyok alka­lom vevésére, hogy a kóros elváltozás fokát illetőleg eddig egyedül álló szívet a mélyen tisztelt orvosegyletnek bemutathas­sak, hibát követnék el azon érdekességeknek elhallgatásával, melyek ahhoz fűződnek ; mert valóban oly érdekfeszítő, s egy­másnak oly ellentmondó tünetcsoportot tárt elénk annak egykori tulajdonosa, hogy az ebből származó) gordiusi csomó megoldá­sánál a lehető legnagyobb elővigyázattal voltunk kényszerítve fel­használni ismereteinket és tapasztalatainkat arra nézve, hogy fel­találjuk azon biztos ösvényt, mely e rejtélyes homályból a vilá­gosságra vezet. S hogy ne veszítsen érdekességéből az eset, úgy hozta a bonczolás, hogy míg ez egyrészt fáradtsággal és nagy óva­tossággal felállított kórisménket igazolta, addig másrészt — a mint ezt majd önök is látni fogják — oly képet tárt elénk, melynek lehetőségét és előjöhetőségét, ha meg is kellett a látottak folytán engednünk : azt azonban, hogy ily mérvű kóros elváltozás mellett élni absolute még lehetséges legyen, elképzelni legalább is lehetlen. Hogy pedig a bemutatást sikerrel tehessem, szükségesnek látom a jelenállapotot, ennek kórelőzményével együtt, a diagnosisnál követett és sok nehézségbe ütközött gondolatmenetünket, s végül a bonczolás jegyzőkönyvét, s a kóros változásokat magában rejtő szívet közzé tenni. Kór előzmény. Krammer János, 35 éves, r. kath., vasaló, szül. és lakott Budapesten, beteg lett 7 hó előtt; felvétetett 1882. mart. 28. Beteg védhimlővel sikeresen be van oltva. Atyja 43 éves korában a beteg előtt ismeretlen betegségben, anyja 63 éves korában rögtöni halállal múlt ki. Két testvére él és egészséges. Kiállott betegségekre nem emlékezik. Beteg a tömör szeszes ita­lokat kedvelte, s nagyobb mennyiségben élvezte. Jelen bajára vonatkozólag előadja, hogy az ezelőtt 7 hónappal kezdődött, mi­') Felolvastatott és a készítmény bemutattatott a budapesti kir. orvos­egylet 1883. május 5-én tartott XII. ülésében. dőn is állítólag meghűlés után gyomra kezdett fájni, majd hirte­len megdagadtak lábai úgy, hogy czipőt húzni képtelen volt, járása nehezült és ágyba kellett feküdnie. Egyideig otthon orvo- soltatta magát; ezelőtt 4 héttel a Rókus-kórházba vétetett fel, honnan pedig, miután kezei és arcza is dagadni kezdettek, mart. hó 28-ikán koródánkra jött a következő jelenállapottal. Jelenállapot. A közép termetű elég jól fejlett, de gyen­gébben táplált férfi beteg bőre általában véve halavány, az arczon kissé fakósárgás. Az egész test felett, de kiválóan a bokákon és az arczon a köztakaró erősen feszült, duzzadt, s az újjbe- nyomás helyét hosszabb ideig megtartja. Szellemi és külérzéki működései épek. Közérzetét nagyfokú nehézlégzés, általános feszültség érzete, gyengeség, köhögés és étvágytalanság lehan­golják. A pupillák közép tágak, egyenlők, fényre kellően vissza­hatnak. A látható nyákhártyák halaványak ; az ajkak kissé kéke­sek. A nyelv tiszta, nedves. Étvágy nincs ; szomj kissé fokozódott ; nyelés szabad. A nyak részarányos, rajta belégzésnél a nyakiz­mok körvonalai kifejeződnek. A mellkas elég jól fejlett, alsó részle­tében kitágúlt, légzésnél mindkét mellkasfél egyenlően, de kissé felületesen emelkedik. Kopogtatást' viszonyok. A jobb hónaljvonalban a 6. bordáig teljes éles, innen a mellkas széléig tompa üres. A jobb bimbó-vonalban az 5. bordáig teljes éles. innen a mellkas széléig tompa üres. A középvonalban a proc. xyphoideusig teljes éles, e felett éles dobos. A bal parasternál-vonalban a 3. bordáig teljes éles, 3—4 közt toinpúlt, 4—5 közt tompa üres, ettől aláfelé mély dobos. A bal bimbó-vonalban az 5. bordáig teljes éles, innen alá­felé mély dobos. A bal hónaljban a 6. bordáig teljes éles, innen a 9-ik dobos, 9-tol a mellkas széléig tompa üres, mely tompulat a 11. borda csúcsát nem előzi meg. Hátul mindkét oldalt a scapularis vonalban a 8., a gerincz- melletti vonalban a 9. bordáig terjed a teljes éles kopogtatási hang. A légzés mindkét tüdő felett úgy mellül, mint hátul érdes sejtes, mi mellett a belégzésnél közép számú kisebb-nagyobb hólyagú szörty-zörej hallható. A szívcsúcs-lökés határozottan nem tapintható. A szívtom- pulat hosszirányban a bal parasternál-vonalban a 3—4 borda közt mint relativ, 4—5 közt mint absolut, haránt irányban pedig a szegycsont bal szélétől kifelé az 5. borda magasságában 10 em-nyire kopogtatható ki. 48

Next

/
Thumbnails
Contents