Orvosi Hetilap, 1887. augusztus (31. évfolyam, 32-35. szám)

1887-08-07 / 32. szám

ßuDAPEST, 1887. 32. sz. /Augusztus 7. ELŐFIZETÉSI ÁR : h e 1 y b e n és vidéken egész évre 10 frt, fél évre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesi- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 0. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám, Kilián Frigyes és Grill Richárd könyv- kereskedésében. ORVOSI HETILAP. fíONI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HARMIN CZEGYEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Goldzieher Vilmos tr. Közlemények a gyakorlati szemészet köréből. — Tóth Lajos tr. Kísérletek a chloroformnak bőr alá fecskendésével. (Vége.) — Az erdélyi orsz. muzeum orvos-természettudományi szakosztályának 1887. márczius havi orvosi szakülése. — Könyvismertetés. Die klimatische Behandlung der Lungenschwindsucht von B. Fromm. — Die Verwerthung der Bacteriologie in der klinischen Diagnostik. Von Dr. Adolf Gottstein. — Lapszemle. A huamauripa gyógyhatása. — Béleredetű fertőző broncho-pneumonia. — Drumin, új helybeli érzéstelenítő szer. — Antipyrin bőr alá fecskendezve. Tárcza : Bókái Árpád tnr. Eddigi ismereteink a cocainról. (Vége.) — Alapy Henrik tr. Úti levél. III. — Heti szemle. Magyar gyógyszerkönyv. — A szünidei orvosi cursus. — Arányi Lajos tr. — Vegyesek. — Pályázatok. Közlemények a gyakorlati szemészet köréből.1) Goldzieher Vilmos tr., egyetemi magántanár és kórházi főorvos. I. Elsődleges sarcoma a corpus ciliareben. A szemészet azon szakaszaihoz, melyeket minden orvosnak ismernie kell a legkisebb részletekig, véleményem szerint a szem újképleteiről szóló tan tartozik. A szem ugyanis azon szomorú előjoggal bir a test többi részei felett, hogy macroscopicus tekintetben még lényegtelennek látszó újképleti elváltozások már igen lényeges zavarokat hoznak létre, úgy hogy azok kellőleg felismerve és méltányolva, már oly idő­ben szólítanak fel bennünket beavatkozásra, midőn ugyanazon újképlet a test más helyén bizonyára még sokáig elkerüli figyel­münket. Minthogy az emberi szemben számos jóindulatú újképlet mellett, többféle rosszindulatú is előfordul, nagyon természetes, hogy helyes kórisme megállapításához szükséges úgy a kórboncz- tani, mint a kórodai tapasztalat által nyújtott differential diagno­sticus mozzanatok pontos ismerete. Ez okból nem tartom felesleges­nek egy esetet közölni, mely úgy kórodai mint kórboncztani tekin­tetben igen érdekes, annál is inkább, mert az irodalomban kevés ilynemű, pontosan vizsgált eset van feljegyezve. És ez, elsődleges sarcoma a corpus ciliare-hen, mely korai stádiumban jutott kezelés alá, melynél azonban a diagnosis fel­állítására útmutatásúl szolgált elváltozások nem —- mint az várható lett volna — a szem belsejében mutatkoztak, hanem az irisen. Oly- nemű elváltozások voltak ezek, melyeket szabad szemmel nagyon jól lehetett látni és így a diagnosist bármely elméletileg képzett orvos felállíthatta volna, ha a szemtükröt csak kevéssé, vagy ha épen nem is tudta volna kezelni. Múlt év aprilhó 6-án 55 éves vasúti hivatalnok jött hozzám azon panaszszal, hogy jobb szemén rosszúl lát. A vizsgálatnál következők tűntek ki: 1. A bal szem teljesen rendes volt, kivéve finom maculákat a corneában, hypermetropicus (Via) 52 "/3 0 és a beteg korának megfelelő alkalmazkodási széles­séggel. 2. A jobb szem kisebb látélességet mutatott (a rendesnek J) Előadatott a budapesti kir. orvosegyesület 1887. évi márczius 26-án tartott ülésében. ! körülbelül Vb-ét), azonban megfelelő convex üveggel finom nyom­tatást, habár fáradságosan, el tudott még olvasni. Megtekintésnél kivehető volt, hogy ezen szem szivárványhártyáján elváltozás van jelen. Ugyanis ezen hártyának belső és alsó negyedében kiemel­kedés volt látható, mely a ciliaris szélen a mellső csarnok szegle­tében kezdődött, ezen szegletet kitöltette, a csarnok peripheriájá- ban leginkább kiemelkedett, azután lelapult, még egy darabon a pupilla felé húzódott és a közönséges látatágasságú iris közepén j végződött. Az egész képlet legnagyobb átmérője 4—5 mm., leg­kisebb talán 3 mm. lehetett. Színe barnás, egy helyen sötétfekete. A szem absolut semmi lobos izgatottságot nem mutatott. Csak az volt feltűnő, hogy a szemteke köthártyáján körülbelül 1 1 5 mm.-nyire a limbus alatt, barnás, kásaszem nagyságú pigmentfolt volt látható. Szémtükri vizsgálatnál kitűnt, hogy a közegek teljesen tisz­ták ; a szem fenekében absolut semmi változás. A kőrelőzményből megtudtam, hogy beteg ezelőtt soha szem­beteg nem volt, de számos gonorrhoea-n ment keresztül és való­színűleg bujakórosan is inficiálva volt. Szorgos tudakozódásra elő­adta beteg, hogy fájdalmai ugyan nincsenek szemében, de néha éjjel tompa, kínos érzés lép fel szemüregében, melyet a fogfájás első stádiumához hasonlított. Az egyedüli objectiv elváltozás, mely segédeszközeinkkel megállapítható volt, azon képletből állt, melyet az iris-en leírtam, és melyet kicsinysége daczára azonnal újkép­letnek és pedig, tekintettel színére, előfordulási helyére, továbbá a conjunctiva sclerae-n jelenlevő pigmentfolt miatt Sarcoma mela- nodes-nek nyilvánítottam. Más képlettel vagy egyszerű pigmentfolttal, vagy melanomá- val felcserélni nem igen volt lehetséges; lobos túltengés ki volt zárható a lobos tünetek hiánya miatt, szintúgy a syphilis. Ily körülmények közt csak az újképlet eltávolítására gondol­hattam és ennek annál gyorsabban és alaposabban kellett meg­történni, mivel a melanosarcomák nagyfokú rosszindulatúsága miatt már nem annyira a beteg szeméről, mint élete megtartásáról volt szó. Az újképlet eltávolítása czéljából csak két műtét foroghatott szóban. Közelfekvő, hogy iridectomiával az iris egész negyedét — a hol az újképlet ül — kivágjuk, mint a hogy ezen műtét hasonló esetekben (bár mindig sikertelenül) meg is kiséreltetett.*) *) A iridectomia által az újképlet sikeres eltávolítását csak akkor lehet elvárni, ha az újképlet nem az iris ciliarszélén, hanem inkább ezen hártya közepén székel. Ilyen operatio Little (1883) és Knapp (1878) által lett leírva. A Little-féle esetnél azonban kétes, váljon valódi sarcoma forog-e fenn. Egy (1882) Fuchs által leírt esetben egyszerű melanoma volt jelen; a beteg későbbi sorsáról nincs tudomásom. 32

Next

/
Thumbnails
Contents