Orvosi Hetilap, 1888. szeptember (32. évfolyam, 36-40. szám)

1888-09-02 / 36. szám

1885. augustus 24-én kereste fel először a megfigyelő osz­tályt mint járó beteg, előadva, hogy nehány hét óta erős fej­fájásokban szenved, szédül, gyakran cselekszik zavartan, kifutkos a szobából, össze-vissza beszél. A huzamosabb észlelés alatt külön­féle panaszokkal állott elő, folyton félt, hogy elméje megzavarodik, néha oly vizelési inger lepte meg, hogy álltában összevizelte magát. A háton két tenyérnyi területen barnás-szürke heges be- húzódások észleltettek (lefolyt fekélyesedő folyamat következményei) s a lágyék és nyaki mirigyek be voltak szüremkedve. Ezen tüne­tek bromkaliumnak és iodkaliumnak adagolására megszűntek részben. Augustus 31-én arról panaszkodott, hogy bal fele el van fásulva, a bőrérzés azonban meg volt tartva. September végén a bal homlokfélen teljes érzéstelenség keletkezett, olyannyira, hogy a beteg e helyen hajának felsütésekor több ízben megégette magát a nélkül, hogy megérezte volna. Az érzéstelenség faradizá- lásra megszűnt ugyan egy időre, de ismét előállott. Hosszabb távoliét után végre 1885. deczember 22-én felvétette magát a megfigyelő osztályhoz tartozó hysteriás szobára. A mérsékelten fejlett és táplált középtermetű nőbeteg hajzata barna. A homlokdombok közelállók. Koponyaméretei: hosszátmérő : 190, harántátmérő: 158, magasság: 122, körzet: 554 mm. Test- magasság: 154 cm. Irise barna, a bal láta tágabb, mindkettő elég jól reagál. Nyelve bevont. A bal facialis visszamarad. A kezekben reszketés. A jobb kéz nyomó ereje: 12, a balé: 16 kgm. Látás, hallás, ízlés, szaglás ép. A bal homlokfél anaestheticus, a test egyéb részein jól érez. A villamos ingerlékenység (úgy galvan, mint faradicus) az anaestheticus helyen fokozott. A tengéleti szer­vekben semmi különös eltérés sem mutatkozik. A mozgási szervek zavarokat nem tüntetnek fel. A háton két tenyérnyi területen barnás-szürkés heges behúzódások, a lágyéki és nyaki mirigyek borsó- egész mogyorónyiak. Hangulata esékeny, könnyen haragra gerjed, indulatos. Magaviseleté gyermekes, bizonyos korlátolt fel­fogást árul el. Feledékeny. Különféle paraesthesiái s egyéb sensatiói vannak. Feje fáj, éjjel álmatlan; gyakran vannak szédülési rohamai. Tekintetbe véve az anamnaesticus adatokat s a syphilisnek kimutatható nyomait s a sajátságos szellemi és sensoricus zavaro­kat, antisyphiliticus gyógymód vétetett foganatba. A higanynyal azonban — miután a beteg ezt nem tűrte — csakhamar fel kellett hagyni s e helyett ismét a iodkaliumhoz nyúlni. Erre állapota javulni kezdett, könnyebben s szabadabban kezdte magát érezni. Deczember 31-én egész nap heves fejfájásokról panaszkodik, könnyen elérzékenyedik, éjjel zavartan viseli magát, egy ingben kiszalad a szobából. Január 2-án sokat ájuldozik. A bal szemen conjunctivalis catarrhus mutatkozik, mely collyr. adstr. lut. becsepegtetésre el­tűnik nehány nap múlva. Január 6-án egész testét nagyfokú viszketés lepi el. Január 11-én a baloldali koponyafélen a fejbőr, a homlok felső része, az orr bal fele, a bal halántéktáj, a felső ajk anaestheticus. A villamos ingerlékenység az anaestheticus területe­ken fokozódott. Felső facialis ág: 4 Elem 1 MA baloldalt KZR. » » jobboldalt semmi 5 El i' 5 MA baloldalt KZR' » » jobboldalt semmi 6 El 2-3 MA jobboldalt KZR. Musc.frontális: 5 El 2 MA baloldalt KZR » » jobboldalt semmi. 7 El 4 MA baloldalt KZR' » » jobboldalt KZR. Musc. orbicularis oris: 6 El 4 MA baloldalt KZR. » » jobboldalt semmi. Musc. levator menti: 5 El 3 MA baloldalt KZR » » jobboldalt semmi. Nerv, ulnaris: 8 El 2 ’ 5 MA baloldalt KZR. » » jobboldalt KZR. Nerv, medianus: 10 El 6‘5 MA jobboldalt KZR. 13 El 9'5 MA jobboldalt AZR. 9 El 4 MA baloldalt KZR. 9 El 4 MA baloldalt AZR. Musc. supinator longus: 14 El 6'5 MA jobboldalt KZR 13 El 6 MA baloldalt KZR. — 1167 — — II68 — Január 12-én jobban érzi magát, táplálkozása javul. Január 13-án erős fejfájása van, mely a jobboldali koponya­félre szorítkozik. Január 15-én erősen szédül, a bal láta tágult, az érzés visszatért az anaestheticus helyen. Január 16-án az egész mellen, háton, alsó és felső végtagok hajlító felületén vörösen kiemelkedő s viszkető foltok. Rendeltetett spirit, vini-vel bekenés és amylummal behintés. Január 17-én a bőrküteg elhalványodott. Január 18-án a bal szemöldök felett vékony csík alakjában nem érez. Január 22-én erős fejfájásokról panaszkodik, álmatlan, ren­deltetik 2 gm. chloralhydrat, melyre azután bekövetkezik az álom. Január 26-án heves fejfájások. Január 27-én a baloldali homlokfélen is mindenütt érez. Január 29-én erősen szédül, hány. Január 30-án a bal homlokfél anaestheticus. Január 31-én saját kívánságára elbocsáttatott. 1886. február 19-én újra felvétette magát, a midőn a hát és karok izmainak nagyobb fokú érzékenysége, a bal homlokfél bőrének csökkent érzése, bal facialis paresise, a bal láta tágabb volta észleltetett nála, e mellett heves fejfájásokról s álmatlanság­ról panaszkodott. Az izomérzékenység natrium salicylicumnak adagolására február 22-én megszűnt, a fejfájás azonban folyton tartott, úgy­szintén aludni sem volt képes. 2 gm. chloralhydrat nem csillapí­totta az álmatlanságot. A iodkalium adagolását a nagyfokú étvágy­talanság miatt egy időre be kellett szüntetni. Márczius 2-án a bal láta erősen tágult, alig reagál, a jobb felső végtagban erős reszketés s ütemszerű rángások jelentkeznek. Az érzés csökkent a bal arczfélen és az orrháton. Heves fejfájá­sok gyötrik a beteget, melyek 3 darab nitroglycerin-szeletkére megszűnnek. Márczius 6-án igen gyenge, nem képes felkelni. A homlok­tájon olyan fájdalmat érez, mintha »késsel hasogatnák«. Egész teste reszket. A fájdalom nitroglycerin-szeletkékre megszűnik. A fejfájások, álmatlanság, reszketés, szédülés kisebb-nagyobb alábbhagyásokkal folyton tartanak. Márczius 18-án a bal láta igen tág, az érzés a bal orrháton, felső ajkon, homlokfélen nagy fokban csökkent, a bal facialis erő­sen lóg. Igen ingerlékeny, betegtársaival folyton veszekedik. A fejfájás opium-kenőcsre csökken. Márczius 23-án mindkét keze annyira reszket, hogy étkezés­kor a kanalat kiejti. Márczius 25-én ágyából kikelvén összeesett, de öntudatát nem vesztette el. Igen gyengének érzi magát. Márczius 26-án reggel fésülködés közben ismét összeesett, feje fáj, álmatlan, 2 gm. chloralra s 1 cgm. morphiumra sem alszik. Étvágytalan, bal szemében szúrást érez. Márczius 29-én nyugodtan aludt, jobban érzi magát. Márczius 30-án éjjel nyugtalankodott, egyes tárgyakat a földre dobált, kiabált s minderről reggel mit sem tud. Ez idő óta időnkint zavart, álmatlan, ingerlékeny, sokat sír, ürülékeit maga alá bocsátja. April 4-én éjjel meztelenre vetkőzött s a szoba közepére rakta székletétét. Étvágya rósz. A bal homlokfélen nem érez, ellenben a bal felső ajkon az érzés javult, szédül. April 8-án a bal karban intendált mozgásoknál reszketés mutatkozik. April 10-én kábult, nehezebben percipiál. A bal láta tágabb. Mindkét felső végtagban rhythmicus rángások. April ii-én éjjel zavartan futkos ide-oda, kiabál. Reggel kissé zavart, homályosan orientálódik. April 13-án éjjel nyugtalan, kiabált, kiugrott ágyából, zavar­tan deliral, azt mondja bordélyházban van s tűzoltók mászkálnak körülötte. April 14-én azt látta, hogy egy katona feküdt betegtársnője mellé. Úgy hallja, hogy mindig járnak-kelnek a szobában. Újra rendeltetik iodkalium. April 16-án éjjel jól aludt, hallucinatiói megszűntek. Bal szemével homályosabban lát. A bal homlokfélen teljes, a bal felső ajkon kisebb fokú anaesthesia.

Next

/
Thumbnails
Contents