Orvosi Hetilap, 1889. október (33. évfolyam, 40-43. szám)

1889-10-06 / 40. szám

Harminczharmadik évfolyam. 40. szám. Budapest, 1889. október 6. ORVOSI HETILAP. Szerkesztőség: HogyesEndre IV. kér., Calvin-tér 4. szám. A lap megjelenik minden hé­ten vasárnap 1 '/2—2 íven. Mel­lékletei a „Szemészet“ s a „Közegészségügy és Tör- vényszéki orvostan“ minden 2 hónapban 1—2 íven. Kéziratok, közlemények a szerkesztőséghez bérmentve küldendők. A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. Alapította Markusovszky Lajos tr. 1857-ben. Szerkesztik: HŐGYES ENDRE és ANTAL GÉZA egyetemi tanárok. Kiadótulajdonos: ANTAL GÉZA. Kiadóhivatal: Antal Géza IV. kér., Sebestyén-tér 8. sz. A lap előfizetési ára: helyben és vidéken egész évre 10 frt, fél évre 5 frt. Orvos- és gyógyszerészhallgatók felét fizetik. Hirdetésekért soronkint 15 kr. Fizetések, reklamátiók a kiadóhivatalba bérmentve küldendők. Tartalom. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Székely Ágoston tr. Közlemény a budapesti egyetem általános kór- és gyógytani intézetéből. A gyermeknek való sterilizált tej és a tejsterilizálás. — Pólyák Lajos tr. Kreosot és guajakol bőr alá fecskendősek értéke tüdővésznél. — Pollák Siegfried tr. Közlemény a pesti izr. kórház, Stiller Bertalan tr. egyet, tanár vezetése alatt álló, belgyógyászati osztályából. Vizsgálatok a melanuriáról. — TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. Schwimmer Emii tr. Megemlékezés a párisi első nemzetközi bőrgyógyászati congressusról. — IRODALOM-SZEMLE. I Könyvismertetés. Handbuch der allgemeinen chirurgischen Pathologie und Therapie in 40 Vorlesungen für Aerzte und Studirende von Dr. Albert Länderer, Docent für Chirurgie an der Universität Leipzig. — Die Urämie von Dr. L. Landois Prof, der Physiologie an d. Universität Greifswald. — II. Lapszemle. Gyógyszertan. Méreytan. Az oxygen belelielések tlierapeutikus értékéről. — Az Eau de Cologne mint ital. — A chloroform-asphyxia. — Belgyógyászat. A genyes mellhártya-izzadmány kóroktana és kórismézése. — A renalis eredetű vízkór pathogeniája. ■—Sebészet. Szabad-e bujakórban szenvedő sebész és szülésznek gyakorlatot űzni? — Hydrocelenél jodtinetura előtt cocain. — Szülészet és nőgyógyászat. A méh daganatainak kezelése villamossággal. — Apróbb jegyzetek az orvosgyakorlatra. — TÁRCZA. Tanárky Árpád tr. Úti vázlatok a német- és francziaországi sebészeti koródákról. 1. — Klug Nándor kolozsvári egyetemi rektor megnyitó beszéde. — Hutyra Ferencz tanár. Az új állategészségügyi törvény. — Heti szemle. Egyetemi vagy szakiskolai rendszer? — A kisdednevelési kiállítás. — Vegyesek. — Boríték: Előfizetési felhívás az „Orvosi Hetilap“ 1889. október-deczemberi folyamára. — Pályázatok. — Hirdetések EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Közlemény a budapesti eyyetem általános kór- és gyógytani intézetéből. A gyermeknek való sterilizált tej és a tej sterilizálás.1 Székely Ágoston tr. egyetemi tanársegéd. Alig- hogy életbe lépett nálunk a tejsterilizáló intézet, már is kételyek merültek fel, hogy az kitűzött czélját elérni képes lesz-e és hogy általában van-e jogosultsága az ilynemű intézménynek; mind általánosabbá kezdett válni azon nézet is, hogy tejet biztosan sterilizálni, azaz bacteriummentessé tenni egyáltalában nem is lehet. Ezen kételyek és nézet arra indí­tottak engem, hogy egyrészt az említett intézet által forgalomba hozott tejet arra nézve vessem vizsgálat, illetve bírálat alá, hogy kitűzött czélját, t. i. teljesen bacteriummentessé tett tejet a gyermek egyes étkezésének megfelelő mennyiségben és a gyermek korához képest megfelelően hígítva hozni általános árúba, elérte-e; másrészt, hogy kutassam, van-e alapja azon nézetnek, mely szerint tejet sterilizálni nem lehet. A gyermek mesterséges táplálásánál főszerepet a tehéntej játszik. Hogy az anyatejet nem pótolhatja teljesen, sőt gyakran határozottan káros befolyást gyakorol a vele táplált gyermekre, három okból magyarázhatjuk. Az első ok a tehéntej mikro- organismus-tartalma; a második az emberi és tehéntej táp­anyagainak százalékos arányában mutatkozó különbség; a harmadik, és valószínűleg fontossága tekintetében is utoljára említhető okot a két tej tápanyagainak vegyi különbözősége adja, mely a casein elütő voltában találja magyarázatát és már 1 Előadatott a budapesti kir. orvosegyesület 1889. május 18-diki ülésén. azzal is elárulja magát, hogy a tehéntej durvábban alvad meg. Az ilyen durvább megalvadásra hajlandó tej mindenesetre nehezebben emészthető; azon tapasztalat alapján azonban, hogy jó tehéntejjel táplált gyermek, ha különben is jó egész­ségi feltételek közt él, épen úgy gyarapodik, mint az anya­tejjel táplált gyermek, azt következtethetjük, hogy a tehéntej elütő vegyi összetétele nem fontos tényező. A második okról, t. i. az emberi és tehéntej százalékos arányában mutatkozó különbségről később még röviden megemlékezünk, a mennyi­ben annak ismerete szükséges a gyermeknek való sterilizált tej ismertetésénél. Behatóbban tehát csupán a tehéntej mikro- organismus-tartalmával és az annak megsemmisítését czélzó el­járással akarok foglalkozni. A tejben található mikroorganismusok részint a tehén szervezetéből jutnak bele, részint pedig a külvilágból. Fertőző betegségben szenvedő tehén teje tartalmazhatja az illető beteg­ség kórokozó mikroorganismusait. Megbízható adatok1 mutat­ják, hogy a ragályos száj- és körömfájás tejjel már átment az emberre. Chambrelent és Moussons lépfenés tehén tejében lépfene-bacillusokat találtak.2 Legmegbízhatóbb adataink minden­esetre a gümőkórról vannak; ÍJ a ng:! vizsgálataiból u. i. ki- i tűnik, hogy tehenek gümős tőgyéből vett tejében sok a gümő- bacillus, a nélkül, hogy a tej külsejében valami változást mutatna; a gümős tőgy ép részleteiből vett tejben szintén talált gümőbacillusokat, sőt általános gümősödésben szenvedő tehén nem gümős tőgyéből vett tej házi nyálba oltva ennek gümős megbetegedését okozta egy esetben. A külvilágból juthat a tejbe a himlő, vörheny, diphtheria 1 Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär- Medicin. 5. Jahrgang (1885.) 39. 1. 2 Compt. rend. 1883. 3 Deutsch. Zertschr. f. Thiermed. 1885. Bd. XI. p. 45.

Next

/
Thumbnails
Contents