Orvosi Hetilap, 1963. szeptember (104. évfolyam, 35-39. szám)

1963-09-01 / 35. szám - Sárkány Jenő: Budapest csecsemőhalálozásának alakulásáról. Miért marad el Budapest csecsemőhalálozása az ország fejlődésétől?

ORVOSI HETILAP 1634 azok a csecsemők, akik megérik az első hét végét, Budapesten nem halnak meg nagyobb számban, mint Csehszlovákiában, sőt a 30 és 90 nap között még valamivel kisebb a veszteség fővárosunkban. Megállapíthatjuk, hogy Budapest hátránya kizáró­lag az első hét magas halálozásából származik. Csehsziüvü*.ű Magyarország ______________ Budapest ______________ Szabolcs m. 10 000 2. ábra. A. fetoinfatitilis halálozás kor struktúrája. Elhalálozás a magzati élet 2S. bete és az első életév vége között, 19)8 Szabolcs megye éppen ellentétes jelleget mutat a csecsemőhalálozás kor szerinti megoszlásában, mint Budapest. A megye halálozása az első napon, sőt az első héten is lényegesen jobb, mint Budapesté, de ez az előny már a 7. és 30. nap között elvész. A két görbe az 1. hónap végén kereszteződik és ettől kezdve Sza­bolcs megye görbéje meredeken esik, jelezve, hogy ezen a területen a késői halálozás igen nagy. Más vizs­gálatokból tudjuk, hogy külső ártalmak, elsősorban in- fectiók, nemcsak a késői halálozásban játszanak domi­náló szerepet, hanem már a 7—30 napos időszakban is éreztetik hatásukat. Szabolcs megye 6 napon túli veszteségét, tehát döntően exogén ártalmakra, külön­böző fertőzésekre kell visszavezetni. Magyarország görbéje mintegy középhelyet foglal el Budapest és Szabolcs megye között: 1 hónapon be­lüli halálozása jobb a fővárosénál, az első év végén vi­szont a kettő között körülbelül a középen helyezkedik el. A 6. napnál leolvasható számok a halvaszülés és 6 napon belüli halálozás együttes nagyságát, tehát a perinatális halálozás arányszámát adják, a 364. nap metszőpontjában pedig a halvaszülés és a teljes évi ha­lálozás összegét kapjuk meg. Ezek után vizsgáljuk meg, hogyan alakult Bu­dapest csecsemőhalálozása 1938 óta, összehasonlít­va Magyarország megfelelő adataival. Budapest csecsemőhalálozása a felszabadulás előtt lényegesen alacsonyabb volt, mint az országé, de ez a különbség fokozatosan csökkent, annyira, hogy ma már szinte egy magasságon állnak. En­nek a jelenségnek az okát, természetét csak akkor tudjuk meghatározni, ha a csecsemőhalálozás glo­bális értékeit különböző szempontok szerint bont­juk és az egyes komponensek alakulását tanulmá­nyozzuk. A csecsemőhalálozás globális értékének össze­hasonlítása arra alkalmas, hogy felhívja figyelmün­ket a fejlődés vagy stagnálás tényére, arra azon­ban nem, hogy magyarázatot is adjon e jelenség természetéről és okairól. Csak úgy ismerhetjük meg a különböző alakulás alapjait, lényegét, ha fel­tárjuk a csecsemőhalálozás összetételét, struktú­ráját. Ezekután hasonlítsuk össze Magyarország és Budapest csecsemőhalálozásának, valamint 6 napon belüli és 1—11 hónap közötti mortalitásának ala­kulását 1950. és 1960. év vetületében. A tábla tar­talmazza a halálozás %°-es értékei mellett az egyes értékek %-os csökkenését is, az 1950. évi szintet 100%-nak véve. A táblázatból láthatjuk, hogy 1950-től 1960-ig a csecsemőhalálozás hazánkban 44,5%-kal, Buda­pesten azonban csak 30,9%-kal csökkent. A csök­kenés azért volt a fővárosban kisebb mértékű, mert 1. táblázat Budapest és Magyarország csecsemőhalálozásának alakulása 1000 élveszülöltre számítva 1938 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Budapest ................ 8 6,0 74,6 69,9 66,7 72,6 71,0 58,9 60,5 55,0 54,0 54,8 48,2 46,7 46,1 Magyarország............. 1 31,4 94,0 91,0 85,7 83,9 69,9 70,8 60,7 60,0 58,8 63,1 58,1 52,4 47,6 2. táblázat Magyarország és Budapest kor szerinti csecsemőhalálozásának alakulása 1000 élvesziilöttre számítva Cs. halálozás Cs. halálozás csökkenése index 1950 =* 100 6 napon belüli halálozás 6 napon belüli halálozás index 1950 = 100 1—11 hónap közötti halálozás 1 — 11 hónap közötti halálozás csökkenése index 1950 = 100 1950 1960 1950 1960 1950 1960 Budapest.......................... Magyarország .................... 6 6.7 85.7 46,1 47,6 30,9 44,5 30,6 26,3 30,5 22,1 0,3 16,0 28,1 44,7 11.2 20.2 60,1 54,8

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents