Orvosi Hetilap, 1963. december (104. évfolyam, 48-52. szám)

1963-12-01 / 48. szám - Budai József - Farkas Elek - Nyerges Gábor - Csapó József: A gamma-globulin hatásmódja a kanyaró elleni védelemben

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. • DARABOS PÁL DR. * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE DK. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF DR. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR D R. . Szerkesztő: BRAUN PÁL D R. 104. ÉVFOLAM 48. SZÁM, 1963. DECEMBER 1 Budapest Főváros László Kórház, I. sz. Gyermekosztály és Országos Közegészségügyi Intézet, Vírusosztály A gamma-globulin hatásmódja a kanyaró elleni védelemben Budai József drFarhas Elek dr., Nyerges Gábor dr. és Csapó József dr. A morbilli (a továbbiakban mo) elleni véde­kezés alapjait Degkwitz rakta le, aki a reconvales- cens savó, majd a normál felnőtt szérum beveze­tésével lehetővé tette, hogy a fertőzésnek kitett cse­csemők és gyermekek fajlagos passzív védelemben részesüljenek az oly sokszor végzetes betegséggel szemben. Eljárását az ellenanyagot magasabb kon­centrációban tartalmazó gamma-globulin (a továb­biakban g. gl.) ipari méretű előállítása magasabb szintre emelte. A megfelelő időben és mennyiségben adott el­lenanyag a kanyarós fertőzés sorsát, klinikai és immunológiai következményeit megváltoztatja. A klinikai változások közismertek, a teljes tünetmen­tességtől a kórkép mitigáltságának különböző fo­káig variálódhatnak. Az inkubációs idő, valamint a teljes védelemhez, illetve a mitigáláshoz szüksé­ges ellenanyag mennyisége között fennálló össze­függéseket Csapó egy régebbi munkájában közölte (1). Minden egyes inkubációs napra megadta a vé­delemhez szükséges minimális mennyiségnek, a határadagnak az értékeit 10%-os g. gl.-ra vonat­koztatva. A fertőzés megtörténte előtt egészen kis mennyiség (0,02 ml/kg) teljes védelmet nyújt, mert megakadályozza a vírus belépését a szervezetbe. A fertőzés megtörténte után az ellenanyagszükséglet eleinte hirtelen, majd az inkubáció előrehaladtá­val lassabban emelkedik. A mo-vel kapcsolatos immunológiai problémá­kat a legutóbbi időkig csak járványtani módszerek­kel lehetett vizsgálni. E megfigyelések értékelését bizonytalanná tette az, hogy az újrafertőződést kö­vetően csak a megbetegedések szerepelhettek biztos eredményként, míg a klinikai tünetek hiánya a vé­dettségen kívül még azt is jelenthette, hogy nem történt meg a fertőzés. A mo-vírus Enders és Peeb­les (2) által kidolgozott tenyésztése tette lehetővé a savók ellenanyagtartalmának vírusneutralizáción alapuló meghatározását. A különböző szerológiai eljárások kidolgozásával nyílt lehetőség arra, hogy az imunológiai problémák exakt vizsgálatok segít­ségével kerüljenek megoldásra. A természetes mo utáni immunitásról korán ki­alakult az az utóbb szerológiailag is igazolt állás­pont, hogy az élet végéig fennáll. A mitigált mo-t követő védettség tartósságát már az epidemiológiai megfigyelések is igazolták (3, 4), a későbbi szero­lógiai vizsgálatok pedig e tapasztalatokat megerő­sítették. A teljes védettséget, klinikai tünetmen­tességet biztosító g. gl. hatását viszont a passzív immunitás típusos esetének tartottuk, mely az el­lenanyag kiürülésével megszűnik. Már Degkwitz is felvetette azonban, hogy a szervezetben a rekon- valeszcens savó beadásáig zavartalanul szaporodó vírusok ellenanyagtermelést indíthatnak meg. El­méletének igazolására megfelelő módszer hiányá­ban csak később, a szerológiai eljárások kidolgozá­sa után kerülhetett sor. Az első e problémával foglalkozó exakt vizsgá­latokat Black (5) végezte és a következőkről szá­molt be. Intézetben elhelyezett 38 fogékony gyer­mek kanyarós fertőzésen ment át. A lappangás 5. napján adott 0,2 ml/kg 16%-os g. gl. valamennyi­nél teljes tünetmentességet biztosított, 19 gyermek­ben ennek ellenére ellenanyagtermelés indult meg, 1:22 átlagtiterrel. Közülük 5 gyermek, hét hónap­pal később, természetes fertőzéssel szemben még védettnek bizonyult. Eredményei alapján ismét elő­térbe került az „inapparens” mo kérdése, melynek létezése körül oly sok vita folyt. Saját kísérletünkben e meglepő eredmények utánvizsgálata mellett tisztázni kívántuk azt a fon­139

Next

/
Thumbnails
Contents