Orvosi Hetilap, 1964. október (105. évfolyam, 40-43. szám)

1964-10-04 / 40. szám - Budvári Róbert - Horváth Dezső: A modern anaesthesiologia kockázatai

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL D R. * FISCHER ANTAL D R. * HIRSCHLER IMRE D R. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatárs: PAPP MIKLÓS D R. 105. ÉVFOLYAM 40. SZÁM, 1964. OKTÓBER 4 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Igazságügyi Orvostani Intézet (igazgató: Budvári Róbert dr.) és Gyógyszertár (vezető: Horváth Dezső) A modern anaesthesiologia kockázatai* Budvári Róbert dr. és Horváth De&sö dr. A korszerű orvostudomány preventív szemlé­letéből fakad, hogy az orvosi „műhibák” utólagos elbírálása mellett azok megelőzésére is törekszik. Ezt szolgálja az igazságügyi orvostan, amikor az előforduló esetek és az irodalom tapasztalatainak összegezésével idejében figyelmeztet egyes gyógyító beavatkozások helyes kockázatának kialakítására. Ennek különös súlyt ad, hogy a „gyógyítási kocká­zat” problémáját az Orvosi Rendtartás megjelenése most előtérbe hozta. Az Orvosi Rendtartás szerint az orvos „ ... nem alkalmazhat olyan vizsgálati vagy gyógyító eljárást, amelynek kockázata na­gyobb az eljárás elmaradásával járó kockázatnál” (!)■ Gyógyítási kockázat —- az anaesthesia kockázata A gyógyítás kockázata — a beteg életének vagy testi károsodásának azt az objektíve meglévő, akár előrelátható, akár rejtett veszélyét jelenti, amellyel az adott gyógybeavatkozás járhat. Bár kockázata van az elektroshock alkalmazásá­nak, az alkoholelvonó kezelésnek, vagy bármely más gyógyszeres therapiának, vizsgáló eljárásnak is, a gyógyítás kockázatát mégis úgyszólván kizá­rólag az orvosi gyakorlat legnagyobb ismert koc­kázatával, az ún. „műtéti kockázattal” (Operations­risiko, operation-hazard) kapcsolatban szokták em­líteni. A műtéti kockázatba azonban nemcsak a manualis beavatkozással, hanem a prae- és post- operatív kezeléssel, a műtéthez szükséges helyi, vagy általános érzéstelenítéssel járó kockázatot is beleértettük a legutóbbi időkig. E „komplex” koc­kázaton belül mindig is nagy súllyal jelentkezett * A honvédorvasok továbbképzésén elhangzott előadás nyomán. 118 az alkalmazott anaesthesia: a rettegett chloraethyl syncope, a novocain-allergia lappangó veszélye, az aetheres túlaltatás stb., mégis a teljes kockázatot és az ezzel értelemszerűen együtt járó etikai, fe­gyelmi vagy bűnvádi felelősséget az operatőr egye­dül viselte. _ Az „önálló” anaesthesiás kockázat problémája akkor merült fel és vált időszerűvé, amikor az anaesthesiologia az orvostudomány önálló szak­ágazatává kezdett fejlődni és világszerte különvált, vagy különválóban van a sebészettől és a többi operatív szakmától. Azzal ugyanis, hogy az általá­nos érzéstelenítés a régi nyílt vagy félig zárt (zö­mében) aether altatásból bonyolult gyógyszeres és gépi műveletté alakult át — nagyobb, sokoldalúbb szakértelmet igényel és a szövődmények veszélye is megsokszorozódott. Ugyanakkor az új általános érzéstelenítési eljárások nyújtotta, szinte korlátlan, műtéti lehetőségek, a műtéti indikációk kiterjesz­tésének perspektívája háttérbe szorították a mo­dern anaesthesia veszélyének, azaz: kockázatának megnyugtató mérlegelését. Az anaesthesiában — úgyszólván — „Sturm und Drang” periódus ala­kult ki, a lehetőségek és a kockázat egyensúlya helyreállásának csak most vagyunk tanúi. Ez in­dokolja a modern anaesthesiologia kockázatai kér­désének tárgyalását. „Modern” anaesthesiáról szólva elsősorban an­nak leggyakrabban alkalmazott módszerét: az izom- relaxansokkal kombinált, potenciált, endotrachea- lis úton végzett gépi narkózist értjük, de lényegé­ben ide soroljuk az intravénás barbiturátnarkózist és a potenciált helyi érzéstelenítést is. A gépi alta­tással kapcsolatban a narkózis eddigi — jobbára toxikus — ártalmaival szemben a szövődmények­nek egyszerre hármas csoportja jelentkezett: ^ sebészeti [ * KÖttíVlMtA

Next

/
Thumbnails
Contents