Pajtás, 1954 (9. évfolyam, 1-51. szám)

1954-01-20 / 1-2. szám

/ J-f ' ItZ «C £1 A DISZ KÖZPONTI VEZETŐSÉG LAPJA ÚTTÖRŐK ÉS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA BnHBHMBBHHMMnaBHHnaaHHHHnMMMi IX. ÉVFOLYAM. 3-4. SZÁM. ARA 60 FILLÉR 1954 JANUÁR 27. A négy nagyhatalom taiálkozójáról Az elmúlt évek során a békéért küzdő milliók egyik legdöntőbb követelése az volt, hogy a nagyhala-!mák békés" úton, tárgyalással egyezzenek meg. Minden be­csületesen gondolkodó ember meggyőző­dése, hogy az ellentéteket emberséges módon, háborúskodás nélkül is meg le­het szüntetni. A nyugati imperialisták sokáig hallani sem akartak a tárgyalásokról. Mindenféle nehézségeket támasztottak a megegyezés lehetősége elé. A Szovjetírnió által készí­tett javaslatokat hónapokig tárgyalhatták maguk között, végülis csaknem mindig megoldhatatlannak találták, mindig voit kifogásuk a javaslatok egyik-másik pontja ellen. Az emberiség nagy békeakarata most mégis arra kényszerítette az imperialistá­kat, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek. A Szovjetunió, az Egyesült Államok, Anglia, Franciáórszág külügyminiszteréi, hétfőn, január 25-én megkezdték tárgya­lásaikat, hogy megvitassanak minden olyan problémát, amely a népek béké­jét veszélyezteti. Még nem tudni, milyen eredménnyel jár ez a tanácskozás, de mi azt várjuk ettől a találkozótól, hogy végérvényesen meg­szüntet minden háborús felkészülést, min­den ellentétet, amely egy újabb háború­val fenyegetné a világ népeinek békés életét. kezdődött meg az országgyűlés új ülésszaka. Az országgyűlés első napján népünk vezetői felállással tisztelegnek Lenin • elvtárs emlékének AZ ORSZÁGGYŰLÉSEN 201633 DOLGOZÓ NÉPÉRT, A HAZÁÉRT - RÁKOSIVAL ELŐRE! Néhány nap múlva bekö­szönt a félév. Magával hoz­za ölhónapi munkánk ered­ményéi: a bizonyítványunkat. Néhány betűt ír csak taní­tóbácsi a tantárgyak neve., mellé, jeles, jó, közepes... Mégis ez a néhány betű sok­sok izgalmas órát, jó felele­tet, kemény tanulást foglal magában. Az én bizonyítványomban a számtan mellé jeles kerül. Féléven keresztül minden órára megtanultam leckémet. Ötöst is kaptam mindig. Mé­gis, a sok ötös között az a legkedvesebb, amelyet no­vemberben, a házi feladat megoldásáért kaptam. Az egyik példa nagyon nehéz volt. Már azt hittem, hogy nem tudom megoldani. De csak azért is, addig nem tet­tem le a füzetem, amíg a példát meg nem oldottam. Ez az ötös teszi igazán csil­logóvá a számtan-jelesemet. Itt van előttem a magyar könyvem. A magyart nagyon szeretem. Mindig azt tanu­lom meg először. Ebből is jelesem lesz. Benne lesz az az ötös is, amelyet a „Tol­di”-ért kaptam. ,;Ez volt ám az ember, ha keltett a gáton..." Azt mondják u többiek, olyan szépen sza­valtam el az ,iETöhang”-Ot, hogy még a nyolcadikosok is felfigyeltek rá. (Pedig ők éppen a fizikát olvasgatták.) 'Történelem-je gyem is őriz egy ötöst. Amikor a rabszol­gaságról tanultunk, elolvas­tam a „Spartacus’’ című könyvet és felelet közben sok érdekes történetet mond­tam el belőle. Földrajzjegyem is emlékez­tet egy ötösre... és a többi is. Ki tudná ezt mind elso­rolni? Érdemes volt tanulni! Mindegyik jegyemnek hosszú története van, mégis belefér . ebbe a kis könyvecskébe: a bizonyítványomba. Hegedűs Bite Mária VI. osztály. Csorva-Ruki II. számú ált. iskola Csöngettek. A hatodik osztály­ban hosszú szünet következett. A lányok vidám arccal, tisztelettel­jesen" álltak fel. A tanárnő kedve­sen bólintott és kiment az osz­tályból. Á tanulók átnézték a követ­kező óra anyagát, füzeteiket elő­készítették. Benczúr Zsuzsi na­gyot harapott piros almájába és kíváncsian teste,, hogy mit ír Ko­vács Piroska. Piroska szép, egyenletes írá­sával faliújságcikket fogalma­zott: „Megdicsérjük Halász Évát, mert órák alatt rendesen viseli magát...” Tovább nem folytathatta, mert Zsuzsi hangosat kiáltott: — Fi­gyeljetek ide lányok! Piri meg akarja dicsérni Halász Évát a faliújságon. Nem helyeslem. Két héttel ezelőtt még mindennap tízszer is rászóltak: „Maradj csendben Haiász!” „Ne fecsegj!” „Ne beszélj vissza!” — Igaz is — állt Zsuzsi mellé Kardos 'Ilona. — Még nem fe­Félévi hajrá „Történelem? Földrajz? Magyar?...- Melyiket tanuljam először? — így tépelő- dött Ferkó minden délután. Sehogysem tudta eldönteni. Úgy vették körül a köny­vei, mint János vitézt az óriáskirály gyer­mekei apjuk palotájában. Most félév előtt jó ötlete támadt. Idő­beosztást készített magának. Katonás rendbe állította a tantárgyakat, mint egy híres hadvezér. így már kezdődhet a csata. lehettük el, hogy tiszteletlen volt, vállát rángatta és sokat feleselt. Nagy zúgás támadt erre az osztályban. — Számtanból javított — ki­áltotta Fehér Juci. — Dicsérjük meg, megérdemli! Nehéz dolog ám megjavulni! — Még majd elbízza magát —- vetették többe/i Is eiiene. . — Meg kell dicsérni! Igenis . ki kell írni a faliújságra! Buzdí­tani kell a további jó munkára! — zúgták többen is. ■— Azokat kell megdicsérni, akik hónapok óta jól tanulnak. .— Ezentúl mindig: jó lesz. Ezentúl mindig tanulsz, ugye, Éva? Halász Éva pedig állt. Nem tudott szólni egy szót sem. Arca piros volt, szeme gyanúsan csil­logott, tekintetével hálásan né­zett osztályára. — Igen, íme a többség mellé áll... Végre csen­desen megszólalt: — Köszönöm pajtások. Meg* fogadom,. hogy továbbra is ren­desen viselem magam, figyelni fogok, nem zavarom az órákat. — Végül nagyon halkan hozzá­tette: — Higgyétek el, nem bízom el magam, ne féljetek. Halász Éva tekintete és sza­vai meggyőzték az osztályt. A lányok elcsendesedtek. Kovács Piri ünnepélyes léptek­kel ment a faliújsághoz, négy rajzszögge! felerősítette: „Megdicsérjük Halász Évái, mert óra alatt rendesen viseli magát...” KULTURHIRADÓ Olvasópályázók figyelem! Válaszolunk levelezőink kérdéseire: 1. Azok, -akik csak most kezdenek az olvasónapló vezetéséhez, még pályáz­hatnak-e? Természetesen. Fontos, hogy a pályázati felhívás­ban kijelölt könyvekről az előírt módon megírják vé­leményüket. 2. Szabad-e olyan köny­vekről Is írni, amelyek a pályázatban nem szerepel­nek? Csak abban az esetben, ha három kijelölt kötelező könyvről már leírtuk gon­dolatainkat. 3. Hová kell küldeni az olvasónaplókat és a pályá­zat megfejtett rejtvényeit? Az olvasónaplókat és a megfejtett rejtvényeket márciusban az igazgató és a csapatvezető elvtársak gyűjtik össze és továbbít­ják a pályázati felhívásban kijelölt helyre. Pajtások! Az a tapaszta­latunk, hogy a Pajtás de­cember 9-i számához mel­lékelt olvaső^ályázati fel­hívást nem olvastátok elég figyelmesen. Ezért azt ta­nácsoljuk, hogy a legköze­lebbi őrsi gyűlésen közösen olvassátok el és vitassátok meg ezt a fontos pályázati felhívást!

Next

/
Thumbnails
Contents