Pajtás, 1970. július-decenber (25. évfolyam, 26-52. szám)

1970-07-02 / 26. szám

г/аа тплтийчёш f ,1 •ЛД-ТДЧТ! EL2I4* • !' £>• и ORSZÁGOS BAB FESZTIVÁLON . . versenyeztek a leg­jobb bábszakkörök június 29—Július 1. között a buda­pesti József Attila Ottöró- házban. Tudjuk, hogy a versenyt kemény munka, komoly felkészülés előzte meg, ezért örültünk a cso­portok sikeres szereplésé­nek, A fesztiválról egyébként, képes riportban is beszá­molunk majd. 4S% AZ Allatkertben KÖVETKEZŐ SZAMUNKBAN OLVASHATJÁTOK к munka értéke: százezer torint Riportunkban a nyúli úttörőket mutatjuk be, akik a nyáron is szorgal­masan dolgoznak új isko­lájuk felépítésénél. Ör őrszolgálat A Szojuz-9 útjáról köz­lünk érdekes, ismeretter­jesztő Írást. Mai rabszolgák < Hogyan került Salah Szaud-Arábiába? Mennyi­ért vásárolja Rasid a sivatagban élő családok gyerekeit? A Kozmosz I. sz. jelentkezik Megkezdjük gitórépitő tanfolyamunkat A PTI JELENTI UTAZÓ ÉNEKKAR Nagy öröm érte a tanév végén а IX. kerületi úttö- röház énekkarát. A negy­ven tagú kórus meghívást kapott a Német Demokra­tikus Köztársaságba. Ütjük elsó állomása a porcelán- gyáráról híres Meissen. A magvar úttörők zenei éle­téről és színvonaláról hirt adó együttes Miklós Gyula karnagy vezetésével jú­nius 20-án utazott el „ven­dégszereplésére”. MIT CSINÁLJUNK A SZÜNIDŐBEN? „Hova menjek? Mit csi­náljak a szünidőben? — Sok gyerek kérdi ezt, sok országban. íme, az egyik megoldás: Prága Podolí ke­rülete egyik iskolájának igazgatója egy olyan, öt teremből álló intézményt teremtett meg, ahol a gye­rekek tanítás után elszóra­kozhatnak, méghozzá — munkát játszhatnak. Az egyik teremben konyha van, a másikban üzlet, ahol a „házi gyártmányú” bank­jegyekért saját készítményű árukat vásárolhatnak a kis vevők, akik másnap talán eladók lesznek A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Fiiiukeuli: VASVARI FERENC Főszerkesztő-helyettes: PAPP LÁSZLÓ Szerkesztők: CZIFFERSZKY BÉLA FORRAI JANOS FULEKI JANOS PETŐ GABOR PAL Rovatvezetők: ___ ALAKSZA TAMAS FARAGÓ GYÖRGY ÖNODY GYÖRGY SZIGETI PIROSKA VINCZE JENŐ Főmunkatársak: HUNYADY JÓZSEF ORSI FERENC Kiadja ai Hiúsági Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: TÓTH LÁSZLÓ Igasgato Sierkesstőség: Budapest V., Beloiannisz utca 16. Telefon: 121-790 Kiadóhivatal: Budapest VI., Rávay utco 16. Telefon: 116-660 A beküldött kéziratokat és raj­zokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatal­nál, a kézbesítőknél, a Posto hírlapüzleteiben és о Posta Központi Hírlap Irodánol (Központi Hírlap Iroda: Buda­pest V„ József nádor tér 1.) közvetlenül vagy csekkbefize­tési lapon (csekkszámlaszóm, egyéni: Ó1.253 közületi: őt .060), valamint átutalásai a Központi Hírlap Iroda MNB. 8. sz. egy­számlájára. Eléflzetésl díj: egy hónapra 6,- Ft. negyedévre 18,- Ft, félévre 30,- Ft, évre 72,- Ft 70.4506 Egy«1«ml Nyomda mély­nyomása Budapest. Felelőt vezető: JANKA GYULA igazgató INDEX: 25.695 3

Next

/
Thumbnails
Contents