Százhalombattai Hírtükör, 2003 (16. évfolyam, 1-25. szám)

2003-01-15 / 1. szám

$,? cJi Cm b fr ir 0~ I 'VVÍ <1 2003. január 15. SZAZHALOMBATTAI wirtukor VAROSI KÖZÉLETI LAP XVI. évfolyam 1. szám Megjelenik minden második szerdán Ara: 19,- Ft (V íkj« tj V- f e HELYTŐRTŰMITj- . , . GYLUIEMÉNY A tartalomból Növekvő lakossági közműdíjak Adatok közmeghallgatáshoz Megkérdeztük dr. Jánosi Györgyöt Közlekedési díjszabások és menetrend Sportvezetők évértékelése Az elmúlt év krónikája Közéleti és politikai eseményekben gazdag év áll mögöttünk, hiszen országgyűlési és önkormányzati választások is voltak a 2002. eszten­dőben. Talán evvel is összefügg, hogy nem kevesebb, mint öt minisz­ter látogatott városunkba. Százhalombatta jövőjét is meghatározó be­ruházásokra került sor, és sikeresen védekeztünk az augusztusi dunai áradás ellen. Októberben -12 év után - üj polgármestert választott a vá­ros. Mielőtt felidéznénk az elmúlt év krónikáját - a teljesség igénye nél­kül - tekintsük át, hogy miről írtunk 2002-ben. Kettőszázhuszonkilenc közéleti tárgyú tudósítást, interjút és százöt­vennégy hírt közöltünk. Közülük né­gyet a MÓL Rt. Dunai Finomítójá­nak nagyberuházásáról, illetve a FÉR TV gyakorlatairól, kettőt a Dunamenti Erőmű Rt-ről, hármat a TEHAG halfeldolgozójáról, illetve a korszerű halkeltetetőről, valamint a Petrolszolg Kft. terveiről. Öt tudósí­tást közöltünk a Cívis Klub Egyesü­let rendezvényeiről. Tizennégy tu­dósításjelent meg az önkormányzat testületi üléseiről, és valamennyi önkormányzattal kapcsolatos érde­mi eseményről beszámoltunk. Talán a nyolcvanöt politikai tár­gyú írással kellett volna kezdeni be­számolónkat, hiszen már februártól október végéig közöltünk választá­sokkal kapcsolatos cikkeket. Teret adtunk a politikai pártok és civil szervezetek, valamint a képviselő- jelöltek programjainak, illetve bemu­tatkozásainak. Tudósítottunk a poli­tikai, illetve választási fórumokról, rendezvényről törekedve a kiegyen­súlyozottságra és a tárgyilagos­ságra. Százhuszonnégy írásunk jelent meg művelődési kérdésekről, közü­lük tizenöt a Summerfestről. Szá­mos tudósítást publikáltunk a Matri­ca Múzeumról, a Régészeti Parkról, és hét írást történelmi kérdésekről, köztük a Kossuth évfordulóról. Vá­rosunk közoktatásáról huszonhá­rom írást közöltünk. Egészségügyi, illetve szociális kérdésekről tizennégy írást publikál­tunk, hármat a környezetvédelem­ről, tizenegyet pedig közrendről, bűnügyekről. Vallásról, hitéletről huszonhárom írást közöltünk, kiemelten hatot a vallásos ünnepekről, húsvétról, pünkösdről, adventról, karácsony­ról, illetve a szerb búcsúról. Sportoldalunkon beszámoltunk - egyebek mellett - Bodrogi Viktor, Csömör Erika, Walkó Andrea és a battai csapatok sikereiről. Tizenhat alkalommal jelentünk meg hat, hétszer nyolc, kétszer tíz és egyszer tizennyolc oldalon (Összesen: 190 oldalon). *** Ez törtónt... A testület január 31 -i ülésén elfo­gadta a Viktória Tervet. Hetven mil­lió forintos keretösszegű pályázatot írtak ki családi házak energiatakaré­kossági célú felújítására; tovább­képzés támogatására vállalkozók számára; üzletek, lakossági szol­gáltatóhelyek bővítésére, fejleszté­sére; a turizmus fejlesztése terén emlék- és ajándéktárgy-üzlet létesí­tésére; kereskedelmi szálláshelyek bővítésére; a falusi turizmus támo­gatására; panzió létesítésére. Közel öt millió forintot nyert a Matrica Mú­zeum a Széchenyi-terv keretében a Régészeti Park komplex fejleszté­sére. Január 18-án kilépett az SZDSZ-ből Vezér Mihály korábbi polgármester. Januárban új iroda- helyiségbe költözött a Forrás Néptáncegyüttes, és hat millió forin­tos támogatást nyert a Gazdasági Minisztériumtól a Folklórfesztivál fejlesztésére. A két éve lezárt Olajmunkás úti vasúti felüljáró munkaterületét adta át február 13-án a PEMÁK a kivite­lező Strabag Rt-nek. Az érdemi építkezés február utolsó hetében kezdődött, a régi szerkezetet márci­us 2-ről 3-ra virradó éjjel bontotta le a kivitelező. Városunkba látogatott március 11-én Mikola István egészségügyi miniszter, aki - egyebek mellett - megtekintette a rendelőintézetet. Az épülő 112 bérlakás bokrétaavatójá- ra került sor március 18-án, az ün­nepségen Varga Mihály pénzügymi­niszter is részt vett. Innovációs díjat nyert a MÓL Rt. Dunai Finomítója a 2001. novemberében átadott késlel­tetett kokszolóért. A díjat Mosonyi György vezérigazgató vette át Ke­mény Attila közigazgatási államtit­kártól a Palament Kongresszusi Termében. Márciusban rendezték meg a hagyományos borversenyt az óvárosi Közösségi Házban. Har­madik alkalommal kínálta városunk kulturális értékeit, rendezvényeit és turisztikai látnivalóit márciusban az Utazás 2002. kiállításon a Buda­pesti Nemzetközi Vásárközpont­ban. A Lakásszövetkezet küldött- gyűlésén felfüggesztették állásából Papp Zsolt elnököt. Újabb, mintegy 100 millió forin­tos pályázatot nyert az önkormány­zat a Széchenyi-terv keretében a 45 Fogoly utcai telek közművesíté­sére. Az április országgyűlési választá­sok mindkét fordulója dr. Jánosi György győzelmével zárult a 8. sz. Pest megyei választókerületben. Integrált rendszerrel működik áp­rilistól városunk 1. sz. Postahivata­la. A Budapest Vidéki Postaigazga­tóság PR szolgálatától megtudtuk, hogy a 602 postahivatal közül a battai a kilencedik, amely az új rend­szerrel működik. Több mint egyéves előkészítés után ISO 2001 minősítést nyert má­jus 9-én a Polgármesteri Hivatal. Ünnepség keretében adták át az Ipari Parkban a japán Toyo Seat au- tóülés-alkatrészeket gyártó, 6,2 hek­tárnyi területét. A tervek szerint már­ciusban már termelni fog az új ipari egység. Száznégy pályázat érkezett be május 22-én a Viktória Terv gazda­ságfejlesztő pályázatra. Legtöbben, 75-en a családi házak energia-meg­takarítását eredményező felújításá­ra pályáztak. Városunk pedagógusait köszön­tötte május 31-én az önkormányzat a BMK színháztermében, Pedagó­giai Díjat nyert Csécsey Károlyné, az Arany János iskola tanára és a SZISZKI nevelőtestülete. Több mint 18 millió forintot fordí­tott az önkormányzat a 2400 négy­zetméteres, Gesztenyés úti park fel­újítására, amelyet június 17-én adott át a kivitelező Lián Kht. A fel­újított park Szabó Lőrincről kapta a nevét. A Köztisztviselők napját ünnepel­ték június 28-án a Városházán, amelyen Gulyás Ibolya és Garda Jánosné részesült elismerésben. Június 13-án bírálták el azt a négy pályázatot, amelyeket közbe­szerzési eljárás keretében nyújtot­tak be az önkormányzathoz a 45 Fogoly utcai telek közművesítésére. A pályázatot a legkedvezőbb ajánla­tot tevő PUHI-TÁRNOK Kft. nyerte el. A városvezetők a MÓL Rt., a PEMÁK és a Strabag Rt. képviselői jelenlétében adták át rendeltetésé­nek a két és fél éve lezárt Olajmun­kás úti hidat július 4-én. Az évszázad áradása vonult le augusztusban a Dunán. Budapes­ten 849 centiméteres vízállással te­tőzött az ár augusztus 18-án. Battán 19-re virradó éjjel tetőzött, a főváro­sinál alacsonyabb, 841 centiméte­res vízállással. Az önkormányzat már korábban nyúlgátat épített a Kossuth Lajos és Kárász utca ve­szélyeztetett szakaszainál. Augusztus 14-én adták át az Eöt­vös és Bolyai utca közötti, 11.500 négyzetméternyi felújított parkot. A beruházás a villanyhálózat felújí­tásával együtt 79,2 millió forintba került. A park neve: Százszorszép. Az Egészségügyi Intézmény „A” Folytatás a 2. oldalon ( ' ~ A Újévi üzenet Aki siet, az nem veszi észre a madarak röptét, és azt sem tudja, gó­lyák vagy vadludak szállnak-e felette. Aki rohan, az nem veszteget­heti idejét „hiábavalóságokra”. Ketyeg a taxióra, a biológiai óra, a vízóra, a gázóra. Az idő forintokban mérhető, és soha nem elég. Minél gyorsabban haladunk, annál több célt érhetünk el. Olyan ez, mint a társasjáték, amiről tudjuk, mindegyikünk bábuja ugyan­oda ér, csak nem mindegy, hogy mikor. Cél számtalan adódik, és mindig születnek új célok. Napjainkban nincs felülmúlhatatlan telje­sítmény, fokozhatatlan kényelem, túlszárnyalhatatlan siker. Vilá­gunk folyton változik, minden nap új csodák születnek, és csillogó tükrükben újból és újból megmérettetünk. Annyit érünk, amennyit megszerzünk belőlük. Azután jön egy pillanat, amikor megáll az idő. Egy émelyítő sza­gú kórház koszlott dohányzójában találjuk magunkat. A kezünkben műanyagpoharat tartunk automatából vásárolt itallal. Az ital gőzö­lög, a cigaretta füstöl, és számunkra most ennyi jelenti a biztonsá­got és a békét. Ekkor értelmetlenné válnak a megvívott csaták, és az a kérdés is, hogy mi lett volna, ha van elég idő végigmondani a párhuzamos monológokat. Esetleg felnézünk, és gyámoltalanul megkérdezzük: miért. Pergő vakolatot és rozsdás csöveket látunk. Állj meg néha rohanás közben, és nézz fel az égre! Csodáld meg a vadludak ék alakú vonulását, a gólyák hangtalan suhanását, vagy a hidegen szikrázó csillagokat! Ne hidd el, hogy az a jó, ha mindent megkaparintasz, és mondj egy fohászt: mindennapi örömünket add nekünk ma. C.K. Ajándéktáborozás Zánkai üdüléssel kezdte az új évet harmincöt battai gyerek. Az öt napos ajándéktáborozás egy kormányprogram része­ként valósult meg - tájékozta­tott Szabó Attila képviselő, a helyi MSZP szervezet elnöke. A kormány tervei között szere­pelt, hogy azoknak a diákoknak, akiknek ezt családi helyzete nem teszi lehetővé, ingyenes üdülést biztosítanak. Ennek a programnak a megvalósítása kezdődött el a téli szünetben. Ötnapos turnusokban fogadták a szociálisan hátrányos helyzetű felső tagozatos gyereke­ket Zánkán. A táborozáson battai és érdi diákok is részt vettek, az in­gyenes üdültetés várhatóan folyta­tódik a nyári vakáció idején. Nemcsak teljes ellátást, hanem tartalmas időtöltést is kínáltak a battai gyerekeknek január 1 -je és 5-e között. Kirándultak a Balaton- felvidéki Nemzeti Parkban, megis­merték Veszprémet, számítógé­pes, internetes foglalkozásokat, kulturális és sportvetélkedőket, tinidiszkót tartottak számukra. Mozielőadást láttak, és népszerű zenészek adtak koncerteket ne­kik. Szabó Attila elmondta, hogy a gyerekek kiválasztásában az álta­lános iskolák nyújtottak segítsé­get. A táborozok és szüleik nagy örömmel fogadták a lehetőséget, de az is kiderült, hogy sokkal több rászoruló diák van annál, mint amennyi most az ajándéküdülés­ben részesülhetett. A jövőben re­mélhetőleg ők is sorra kerülnek.-CK­MEGHÍVÓ Tisztelt Városlakók! Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 27-én (hétfőn) 17 órától a 2003. évi költségvetés témakörében KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton meghívom. Közmeghallgatás helye: Városháza „B” épületi díszterme (Szent István tér 3.) Ezúton kérem a város lakosságát, hogy a fenti témával kapcsolatos közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját. Tisztelettel: Dr. Benedek László polgármester

Next

/
Thumbnails
Contents