Százhalombattai Hírtükör, 2008 (21. évfolyam, 1-26. szám)

2008-01-10 / 1. szám

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.hintukor.hu XXI. évfolyam 1. szám Megjelenik minden második csütörtökön • INGYENES 2008. január 10. Premier plán: Csarnoki Antal A polgárok Háza csak az első lépés Ipari Park: csak bejutni nehéz Összefogás Ádámért Milyen Százhalombattán szeretnék élni? Hogy volt 2007? Kezdődik a HPV elleni oltássorozat Hamarosan elkezdődik a Humán Papillóma Vírus (HPV) elleni oltássorozat Százhalombattán. A tizenhárom és tizennyolc év közötti lányok az ingyenesen kaphatják meg a 82 ezer forint értékű vakcinát. A költségeket az önkormányzat biztosítja. A HPV az egyik közvetlen okozója a méhnyakráknak, annak a meg­előzhető daganatos betegségnek, amelynek következtében évente majdnem öt­száz nő hal meg Magyarországon. A Humán Papillóma Vírus (HPV) egy olyan kórokozó, amely az úgyneve­zett laphámszövetbe bejutva képes saját magát megsokszorozni, majd a sejt pusztulását követően kijutva további sejteket megbetegíteni. Amennyiben ez a laphám a méhnyakat borítja, a vírus rendellenes sejteket hoz létre, amelyek szaporodása hosszabb idő alatt rák­megelőző állapotot, majd megfelelő kezelés hiányában méhnyakrákot okozhat. A méhnyakrákon kívül a hü­vely-, szeméremtest-, szájüregi, gége-, garat-, nyelőcső- és hímvesszőrákok egy részét is ez a vírus okozza, sőt a leg­újabb kutatások azt derítették ki, hogy az emlődaganatok egy részében is jelen van a kórokozó. Bárki megkaphatja a HPV-t A HPV fertőzést a szexuális élet megkezdése után bárki megkaphatja, hiszen még az óvszer sem nyújt ellene 100 százalékos védelmet. Magyaror­szágon évente nagyjából 1 100 új méhnyakrákos esetet regisztrálnak, és 450-500 nő hal meg e betegség követ­keztében. A fertőzés jellemzően szexu­ális érintkezéssel terjed, de - például szülés közben - az anya is átadhatja az újszülöttnek. így fordulhat elő, hogy szűz lányoknál is diagnosztizáltak már HPV vírust. Nemcsak a nők betegsége De ne gondolja senki, hogy kizáró­lag a nők betegségéről beszélünk. Dr. Teremi Ferenc szülész-nőgyógyász szak­orvos úgy fogalmazott: “A férfiak néma hordozók. Ha beszerzik a vírust, nem tudnak róla, mert nem okoz náluk tü­netet.” Éppen ezért pontos adatok a férfiak körében nincsenek, becslések szerint nagyjából 25 százalékuk fertő­ződhet meg élete során. Ok viszont ne­hezebben betegszenek meg, mert a nők nyálkahártyájába könnyebben behatol a vírus, és veszélyesebb is rájuk nézve. A daganatos betegség kialakulására az életmód is hatással van. A rendszeres dohányzás például növeli a rák előfor­dulásának gyakoriságát, mintegy sti­mulálja a HPV kórokozóit. Nem létezik direkt gyógymód Közhelyként hangozhat, hogy minél gyakrabban változtat valaki partnert, annál nagyobb az esélye a fertőződésre. De az már talán sokkoló lehet, amikor a beteg meghallja, hogy a HPV fertő­zésre direkt gyógymód nem létezik. Ha valaki már megkapta, csak az immun- rendszerének megerősítésével győzheti le. Éppen ezért fontos a megelőzés. A védőoltás jelenleg az egyetlen, ami va­lódi védettséget nyújt. Az eddigi több mint 30 ezer oltott nő eredményeinek Jégen járó január Míg országosan rengeteg kisebb-na- gyobb baleset történt, Százhalombattán és környékén sem az ügyeleti szolgálat forgalma, sem a közúti balesetek száma nem emelkedett meg január első hétvé­géjén, amely extrém időjárást hozott. Kevesebben és óvatosabban vezettek az ónos esőben, így egyetlen könnyű sé­rüléssel járó baleset történt január 6-án az M6-oson, de ebben is inkább az al­kohol, mint a csapadék és a fagy ját­szott szerepet - tájékoztatott Andrásik Vilma, az érdi rendőrkapitányság közle­kedésrendészeti osztályának vezetője. Kilenc géppel és tizennyolc fő kézi munkaerejével végezte a síkosságmen­tesítést a SZÁKOM Kft 5-én délutántól szinte folyamatosan. A legnehezebb dolguk 6-án vasárnap volt - mondta Kissné Tölgyesi Zsuzsa, a köztisztasági részleg vezetője -, mivel reggel héttől délután fél ötig folyamatosan esett az ónos eső, így a megtakarított, felszórt utak rövid időn belül újra lefagytak. Csak ezen a napon 25 tonna só- és ho­mokkeveréket használtak fel. A munkát a következő napon is hajnali háromtól este fél tízig folytatták. A hétfői munka­napra a fő- és mellékutakat sikerült megfelelő állapotba hozniuk, de a jár­dákat kevésbé, mivel azokon a hétvé­gén szinte egyáltalán nem volt forga­lom, így akadálytalanul fagytak újra. Érdemi reklamáció nem érkezett hozzá­juk, olyan telefonáló azonban akadt, aki hiányolta a lépcsőház síkosság­mentesítő anyaggal történő ellátását. Fontos tudni, hogy ez nem a SZAKOM, hanem a közös képviselő feladata. O, il­letve a megbízottja egyébként ingyene­sen vehet át lépcsőházanként egy zsák keveréket a hulladékgyűjtő telepen. A magánházaknak maguknak kell gon­doskodniuk síkosságmentesítő anyag­ról. Jó tudni, hogy erre a hamu a leg­ideálisabb. Kissné arra is felhívta a fi­gyelmet, hogy nagyon sok gondot oko­zott azoknak a járdáknak, illetve parko­lóknak a tisztítása, szórása, ahol a mun­kagépekkel nem fértek el a várakozó autók miatt. A SZAKOM arra kéri a gépkocsi-tulajdonosokat, hogy parko­láskor legyenek tekintettel erre. Aki jár­hatatlan utat észlel, éjjel-nappal beje­lentést tehet a diszpécserszolgálat 359- 169-es telefonszámán. A családi házas övezetekben inkább, a lakótelepen kevésbé rendszeresen tisztították és szórták a gyalogjárókat a tulajdonosok. A lépcsőháztól a járdáig vezető szakasz rendben tartása a társas­ház feladata - hangsúlyozta Majerszki János, a közterület-felügyelők vezetője. CK kiértékelése során közel 100 százalékos védettséget tapasztaltak a HPV-fertő- zés megelőzésében. A preventív oltás jelenti a védelmet Az oltás elsősorban a szexuális életet még nem élő serdülőknek javasolt, mi­vel ilyenkor érhető el a legjobb ered­mény immunológiailag és a költségha­tékonyságot tekintve is. Ezért válasz­tották Százhalombattán is a 13-18 év közötti korosztályt, akik most ingyen juthatnak hozzá a vakcinához, miután regisztráltak a háziorvosuknál. Az ol­tássorozat három részből, három oltás­ból áll. Az első oltás választott időpont­ban történik, a második két hónap múlva, az utolsó pedig a második oltás­tól számított négy hónap múlva. Az ol­tásnak nincs semmilyen komoly ismert mellékhatása. A szúrás helyén fájda­lom, duzzanat, bőrpír, viszketés alakul­hat ki, ezen kívül láz és hányinger is je­lentkezhet, ez azonban nagyon ritka és csak érzékenység esetén fordulhat elő. A leírtakból kiderül, hogy miért fon­tos a megelőzés. És hogy miért is egye­dülálló ez az oltási program? Mert a méhnyakrák ezen megelőzési módját, a prevenciós oltás jelentőségét felismerve vállalta Százhalombatta önkormányza­ta, hogy költségvetéséből beoltatja a négykoirponensű HPV vakcináial a településen élő 13-18 éves lányokat. A programra 60 millió forintot különítet­tek el. Ezáltal a városban 674 lány vál­hat védetté a HPV leggyakoribb vírus­törzseivel szemben. A lehetőségről va­lamennyien tájékoztató levelet kapnak az önkormányzattól. Szűcs Zsuzsanna Ami rajtunk múlik, abban tökéletesen optimista vagyok A 2007-es év rendkívül sok feladatot hozott, a 2008-as pedig történelmi esélyt kínál Százhalombattának. Az előző év sikereiről és kudarcairól, a jövő kihívása­iról beszélgettünk Vezér Mihály polgármesterrel, aki szerint az önkormányzat egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy eldöntse: meddig kell és meddig sza­bad beleavatkoznia az egyén életébe.-Hogyan töltötte az ünnepeket? Sike- rült-e kipihennie 2007-et?- Családi körben, otthon ünnepel­tünk. Sikerült erőt gyűjteni, pótolni azokat a beszélgetéseket, amelyek év közben, a nagy rohanás miatt elmarad­tak. Annak ellenére, hogy nem most kezdtem az önkormányzati munkát, próbára tett a tavalyi év. Sok új, koráb­ban nem jellemző feladat elé állított en­gem is, a képviselő-testületet is. Az elő­ző ciklusokhoz képest jóval több időt fordítottunk az álláspontok kölcsönös megismerésére, tisztázására is. Ehhez Elkészült az új ügyfélszglgálat Határidőre elkészült a Polgármesteri Hivatal új ügyfélszolgálati és okmány­iroda részlege január elejére. A két hó­napja megkezdett átalakításnak kö­szönhetően modernebb, komforto­sabb, jobb helykihasználtsággal rendel­kező irodában intézkedhetünk. sabb környezetben végezhetik munká­jukat. Mivel az átalakítás nem befolyá­solta az ügyfélfogadást, a jövőben is az eddig megszokott rend szerint várják ügyfeleiket. A beruházás uniós támoga­tással valósult meg. Az önkormányzat a Közép-magyarországi Regionális Fej­A telefonos és a számítógépes háló­zat kiépülése után birtokba vehetik az irodarészleget a köztisztviselők, akik a korábbinál jóval kellemesebb, alkalma­lesztési Tanács által kiírt CÉDE pályá­zaton 13 millió forintot nyert a kivite­lezésre, aminek összköltsége 22,77 mil­lió forint volt. (Batta Online) természetesen minden oldalon szükség volt fogadókészségre, ami korábban nem, vagy nem egyszerre volt meg. Ezért is jellemezte sok feszültség az ön- kormányzat elmúlt tizenhat-tizenhét évét. Konfliktusok természetesen most is vannak, de alapvetően nem ez határoz­za meg a testület munkáját. Nem véd-, és dacszövetségek küzdenek egymás el­len, hanem igyekszünk kölcsönösen meggyőzni egymást, és közösen megta­lálni a legjobb megoldást.- Az elmúlt esztendő egyik legna­gyobb közéleti meglepetése volt, hogy a korábbi riválisokból szövetségesek let­tek. Legalábbis úgy tűnik, a legfonto­sabb döntéseket a szocialista frakcióval egyeztetve, egyetértésben hozza. Hosz- szú távon is fenntarthatónak tartja a ki­alakult egyensúlytf- Valóban megtört a jég: együttmű­ködünk az acsarkodás helyett. Sok jó kezdeményezés indul a szocialista frak­cióból, sok esetben hasonlóan látjuk egy-egy probléma megoldását, de hogy mennyire találkoznak a törekvéseink, az mindig a konkrét ügyektől függ. Szerencsésnek tartom a testület ösz- szetételét, mivel minden csoportról el­mondható, hogy a várost jól ismerő, a közéletben régóta részt vevő képvise­lőkből áll. A nagy pártokat persze ko­moly kihívás elé állítja a kettős elvárás. Hitelesen kell megjeleníteniük a nagy- politikai alternatívát, de ez nem lehet gátja a helyi ügyekben történő együtt­működésnek. Nem jellemző, hogy átjön a nagypolitikai szembeszegülés, és ez ál­dásos a testületi munkára.- Sok mindenben sikerült kiegyezni az előző városvezetéssel. Ezek közül ta­lán a nagyberuházások folytatása a leg­fontosabb. Ön szerint mi az, ami ezek közül már az idén megvalósulhat?- Biztosan elkészül az új uszoda, illet­ve a két új uszoda, hiszen a felújítás mű­szaki tartalma jelentősen megváltozik, ha a testület elfogadja a terveket a janu­ári vagy februári ülésén. Folytatás a 2. oldalon www.fordtalansag.hu Autoland Kft. • 2030 Érd, Iparos út 40. (M7 autópálya lejaratanal) Tel: 20/204-6500, 20/204-6503, 20/204-6505

Next

/
Thumbnails
Contents