Pesti Napló, 1911. december (62. évfolyam, 285–310. szám)

1911-12-10 / 293. szám

Bu3apesf, vasárnap PESTI NAPLÓ T91f december ТО. 293. szánt 15 Dr. Kerny Géza rendőrfogalmazó mesélte. Ami­kor a hollandi biztosító sikkasztója ügyében nyo­mozott, felkereste a társulat igazgatóját. — Szeretném, igazgató ur, annak a Braunnak a személyleirását. Az igazgató valahogy megpróbálta a leírást — És milyen a szeme? — kérdezte a fogalmazó. Az igazgató itt zavarba jött. Gondolkozott egy kissé, aztán mintegy megadva magát sorsának, szólt: — Ezt igazán nem tudom. Dr. Kerny nyomban feltalálta magát. ■— Kérem, hivassa be a hivatalnok-kisasszonyok valamelyikét. Csakhamar bejött egy fiatal leányka •— Mondja, kisasszony, milyen szeme volt a Braunnak? A hölgy lesütötte szemét és habozás nélkül suttogta: Világoskék'. * V N V VT \4 Steiner nr elpárolog. rr . m sziiíhaz.muveszei: A mai színházi est. rdont melvet e világ-cég kiváló gondossággal gvártl naDonta kétszer, reggel és este kell tisztítani. Ha tehát fontos az is. hogv lassan és keveset vegviink az ételből eevszerre szánkba, hogv az ennivaló és ital sem naevon meleg, sem nagvon hideg ne legven Igv lesz emésztésünk egészséges s igy leszünk e föl­dön Jtosszu életűek. — A legszebb karácsonyi, vagy újévi aiándék egv szén bakfis-, vagv női kalao. melv Haskó Mór bakfiskaiao-soecialistánál. IV.. Váci-utca 25.. féleme­let kapható. = Olcsó magvar regények címmel a Pesti Napló egvik elöbbeni számában Kun S. antiauárius és könyvkereskedő hirdetése ielent meg. amelynek ki­egészítéséül a mai számban nevezett cég számos más olv érdekes és olcsó reeénvt hirdet, melyek mind hi­bátlan. ui állanotban mélven leszállított áron kapha­tók. Ki a cégtől levelezö-Ianon árjegyzéket kér. an­nak _azt ingven. bérmentve küldi meg. — A leoalkafmasabh karácsonyi aiándék egv *z6d kén. Aki óriási kéoraktárban akar gyönyör­ködni. az nézze meg Winkle Nándor mükereskedé- sét A cég ezúton is felhívta a t. olvasók figyelmét a mai^ számban megielent hirdetésére. — Karácsonyi alándéknak legszebb egv ékszer, vagv aranv- és ezüst-óra. Legalkalmasabb beszer­zési forrás e célra Sárga János cég. Budapest. IV., Kievó-tér 5„ hol bárki szolid és pontos kiszolgálás­ban jrészesül. — Találtam alkalmas karácsonyi aiándékot fele­ségem részére. A ióhirfl R. Braun cégnél. Wien. I.. Winnlinger-strasse 18.. ahol felles konvhaberendezé- sek kaphatók norcellánból. üvegből, fából és fém­árukból. egv telies 25 darabból álló készlet tiszta alumínium főzőedényt vásárolok 40 koronáért. Ezzel nemcsak az asszonynak szerzek örömet, hanem egvuttal célszerű, tartós és egészséges edényt is szerzek be háztartásom részére. — A cipőszakmában ez a név: „Agulár11, való­ságos fogalommá vált. Évtizedek óta. ha valaki cipőt akart vásárolni, elsősorban mindig az Agulár név ju­tott eszébe. Most. hogv a három régi Aeulár-féle üzlet: az Agulár Dávid. Ede és Ignác cégek Agulár Ignác cég alatt egy óriási üzletté egyesült, ez egvike a leghatalmasabb vázlatoknak ebben a szakmában, melv kifogásta'an minőségű áruval és olcsó áraival fokozott figvelemme! szolgálja ki az Agulár cégek régi hü vevöközönségét s ennek aiánlása folytán napról-napra több ui vevőközönséget hódit. — Nagy karácsonyi occasió eladás kezdődik e héten Lukács M.. Kigvó-u. 5.. keztvü- és bőrdiszmü- árukereskedésében. A cég ez alkalomra összes rak­táron levő áruiát. úgymint: női kézitáskák, mufftás- kák. kötött cikkek, harisnyák, stb. mélven leszállított áron_bocsáitia a vevöközönség rendelkezésére. — Ruházatunk megreformálása, melyre a köz- érdeklődés mind jobban irányul. fökéPD egészségi te­kintetben egvik leghálásabb törekvése a jelenkornak. Csak az volna még kívánatos, hogv iobban. mint ahogv eddig történt, arra ügyelnének, hogy a nvakat egészen nvitva és szabadon hagviák. először is, hogy á ruha itt ártalmas nyomást ne gyakoroljon, másod­szor. hogv a nvak megerősödiőn. Énnen a nvak megerősödése egvike a legiobb óvó eszközöknek gége- és tüdőbaiok ellen. Aki nvakát mindig a friss szabad levegőnek kiteszi, egyhamar nem szerez hu­rutot. Ha dacára ennek valami hurutos bántalom megfeni, úgy ajánlatos, hogv nanonta néhány teás- kanálnyi Sirolln ..Roche“-t veeven. mely a légző­szervekre a legüdvösebb hatást kifejti és melynek kitűnő ize van. — Occasió cikkeink! 110 cm. tiszta gyaplukelme 59 kr.. cretonok 19И. delainek 25 kr.. gyaniu-delain 33 kr.. azsur kávéskészlet 230. roitos damast-készlet 135. női batiszt zsebkendő tucatia 120. férfi batiszt zsebkendő tucatia 240 кг. E lapban lévő mai hirde­tésére b. figyelmét felhívja ..Gólya“-áruház. V.. Nagy- mező-u. 12. Carka krónika. (Á kamatláb. — Az emberismeret.) A' rendőrség lázasan nyomoz a bankcsalás ügyé­ben. Mint ilyenkor szokás, a névtelen és aláirt leve­lek egész tömege akarja informálni a buzgó de- tektiveket. Emberek jelentkeznek Sándor László kapitány hivatalában, akik erre, vagy amarra a momentumra emlékeznek. A nyomozó rendőrtisztnek órákig egyéb dolga sincs, mint ezeket a feleket kihallgat™. Ma délelőtt is jelentkezett egy ur. •— A bankcsalás ügyében jöttem. — Ki őn? — Bolgár Sándor börzeügynök vagyok. *— Mit tud? — Én nem tudok semmit, de a bűnösök és a pénz megtalálása ügyében kívánok valamit jelenteni. — Nos? — Az urak öt percentet ígértek a pénzből annak, aki mcgkeriti. — Úgy van. — Hát kapitány ur, én kutatnék, kutatnék,.., 'de nem tehetem olcsóbban, mint öt egész hét tized percentért * . Váltóleszámítolás. Kérek kétszáznyolcvanezer koronát! *- Hol a váltó? — Sőt, kezét csókolom. Vígszínház. (Nincs tovább. Irta: FSldes Imre.)' Földes Imrének eddig úgyszólván minden szín­müvével nagy sikere volt Ez a szerencsés sors vár a szerző legújabb darabiára is s már a mai bemu­tatón oly föltétien és őszinte elragadtatással tapsolt nyilt színen és felvonásközökben a közönség a da­rab Írójának, ahogyan ez csak a legnagyobb sike­reknél szokott lenni. Földes meg is érdemli a szín­házi publikum spontán megilletődését mert alig tudok magyar szerzőt, akinek ízlése oly közvet­lenül találkozik a közönségével, mint az övé. Ez a'd neki föltétien biztosságot a színpadon, amelynek technikai eszközeit bámulatos módon tudja leblrni á maga céljai számára. Bernstein a mestere, de a feladata nehezebb amazénál, mert nem dolgozhatik, mint a francia szerző, valószínűtlenségekkel. Olyan miliőben kénytelen játszatni alakjait, amelyek nagyon közel állanak hozzánk s ennélfogva nagyon is ellen­őrizhetők. A nehézséget úgy oldja meg Földes, hogy a legtöbbször fotografikus hűséget keres és talál; amivel ugyan kiereszti kezéből a poézis nehezen tartható szálait, azonban ntat nyit a legerősebb színpadi hatásoknak és ha meséjének vonala kezdet­ben fanyarnak tetszik is, a fejlemények során csak­hamar kiszélesednek és szélesebbé válnak az ese­mények, amelyek kiszámított pontossággal tömörül­nek a hatásos polnte felé. És ez igy megy felvonásről-felvonásra; mate­matikává!, vonalas mértékkel, Jelenetenként kiszabva, majdnem rideg egyszerűséggel a végcél felé. A vég­cél pedig az, hogy a közönségben egységessé olvad­janak a többféle hatások. Egy nagy összetett Izgalom felébresztésére törekszik a szerző és ezt a feladatát bravúrosan oldja meg. A „Nincs tovább11 történetében, úgy mint Bem- stein ismert müvében, a kártyaszenvedély dominál. A két szinmü közt az a különbség, hogy a „Nincs továbbinál a szerző egész a kártyaszobáig vezeti a nézőt és nem elégszik meg azzal, hogy a játék- szenvedélynek csupán a levegőjét csapja be a szín­padra. Ez nem érdem, de mindenesetre ügyesség, amelylyel Földes a hatást fokozni tudja. Az imént em­lített ízlés közvetlensége nyilatkozik meg ebben. Lel­kében érzi, hogy a kártyatermek levegője és hangu­lata legalább százezer ember számára érdekfeszltö misztérium, amelynek rejtelmeibe belátni izgalmas dolog. Arra a száz- vagy nem tudom hányezer em­berre gondolt, aki még nem volt a kaszinók sokat emlegetett bakkheiyiségében. Ez a miliő a Földes Imre színpadi készségében és színpadi kíméletlenségében a legizgalmasabb drámai momentumok területévé tömörül A Játékos dühe, öröme, elkeseredése, végső kétségbeesése, egész a bűntényig, csalásig és lopásig kiugró beszámithatat- lansága ágyazódik bele ebbe a területbe, még pedig egy kiválóan színházat gyártó szerző ügyes szét­osztásában. A Jellemrajzolás naturalizmusában nem olyan кб- vetkezetes a szerző, mint a meseszlnhely megtestesí­tésében. Itt már több valószínűséget enged meg ma­gának és sokszor a romantika színével retusirozza alakjait De ebben is neki van igaza: mert fokozza vele a hatást és ezt nála —- a magam szerénységét!

Next

/
Thumbnails
Contents