Pesti Napló, 1929. március (80. évfolyam, 50–73. szám)

1929-03-07 / 55. szám

12 Csütörtök PESTI NAPLÓ 1929 március 7 A „Pál uccai flúk"-ból készül Lehár Ferenc egyik új zenés­játéka Mo'nár Ferenc librettója, Heltai Jenő verse Lehár Ferenc interjút adott Bécsben. Beszá­mol arról, hogy két új művén dolgozik- Mindket­tőt Ischlben fogja befejezni. Az egyik: operett, amelynek szövegét Victor Léon irtó,. Ez a librettó a Sárga kabát szövege nyomán készült ugyan, de azért teljesen új a mese. Osak a kínai miliőt taitotta meg Léon. Lehár tel­jesen új zenét készít az operetthez, csupán három számot tart meg a Sárga kabát muzsikájából. Tizenhat zeneszám lesz ebben az operettben, amelynek első bemutatása Berlinben a Metropol­thraterben lesz a jövő szezón elején. A két fősze­repet Käthe Dorsch és Richard Tauber játssza. Lehár másik készülő munkája egy daljáték, amelynek librettója M Inár Ferenc Pál uccai fiúk című regénve rvomán készül. Német címe a dal­játékrak: Die Kinder des Herrn Paul. A daljáték verseit — hír szerint — Heltai Jenő írná. Turandot az Operaházban Jan Kiepura második fellépése Szerdán este Jan Kiepura a fiatal lengyel tenorista másodszor lépett fel a szezonban Opera­házunk színpadán. »Turandot« Kalaf szerepét énekelte ós megerősített minket a mult esti fel­lépése alkalmából irott véleményünkben. Kiepura sokat tanult azon rövid idő alatt, amíg távol volt. ;Érezni ezt gzövogkiejtésében, hallani hang­jának tónusán és színezetén, tapasztalni a hangok könnyed és fölényes biztonságú elhelyezésénél. Kivételes tehetségre, kitiinö ösztönre vall, hogy aránylag rövid idő alatt sajátította el a hangnak könnyebb, puhább és lágyabb kezelését. Ha Kiepura ezen a megkezdett úton halad tovább, idővel bizonyára, az eadrginél sokkal nagyobb és szebb eredményeket fog felmutatni. A jó szándék eredményezte kezdet és ennek a kezdetnek érezhető technikai és kulturális finomságai már is .várakozáson felül hatnak. Kiepura játékának sikerét ezentúl külön kell elkönyvelnünk. Ezt az elevenséget, az átélésnek ezt a forró és íirtal izgalmát legritkább esetben élvezhetjük az Opera színpadán. Milyen élet­szaga van ennek a Kicpurának. Amíg ebből az impulzív szerencsétlenségből hiányzott a lélek, addig az egész felelőtlen ifjúság lietykeségének hatott. Most, hogy Kiepura éneke a lélekből indul és áhítattal helyezi el a hangot, ez a forró kedély, ez a lázadó temperamentum magasabb értel­met kap. Az ifjúság- dallal ostromol. A közönség lelkesen tapsolt a fiatal énekesnek cs az Operaház Turandot együttesének. K—cs (*) A legfrissebb szinészgeneráeió bemutatkozása. A Színművészeti Akadémia idei vizsgaelőadásainak soro­zatában szerdán esto színrehozták Baumarchais Figaro házassága cimü vígjátékát. (Teljesen értelmetlen, hogy a mai színjátszástól távol eső színdarabokban léptetik i'el a fiatalokat!) Ennek a vizsgaelőadásnak volt néhány igen kellemes meglepetése. Figaro szerepút Bognár Elek játszotta, Ügyesen mozgott, a fordulatos helyzetekben finoman, artisztikusan játszott. Tehetséges ember, akinek van önálló mondanivalója. Még hallani fogunk róla. Nagy sikere volt. Meg kell jegyeznünk egy nevet: Cse­répy Lászlót. Nagy jövőt jósolhatunk humorának, ötle­tességének és alakítómüvészetének. Erös kezű vezetőre van szüksége ennek a fiatal színésznek, aki Basiliot ját­szotta. Figyelmet keltett Egri István is Antonio kerté,z szerepében. Zsuzsi, Figaro jegyese Eöry E. Kató volt. Feltűnően szép, érdekes jelenség. Filmen is érvényesülne. Barsi Ödön Almavivája, Kállai Edith Rosinája. is szim­patikus színészek játékát jelentette. Faragó Erzsi mint. Fanehotte bizonyította be színésznői rátermettségét. Nagyon szépen leszel. Bognár Elek, a kedves Sulyok Mária, a kitűnő Tardai Magda (Ma reel inát játszotta), Gáí István (nagyon mulatságos alakítása volt: Bartolo orvos), Juhász és Apáti voltak még tagjai az együt­tesnek. (Kf.f (*) A Különös közjáték főpróbája és bemuta­tója. Pénteken este lesz nyilvános főpróbája a Vígszínházban O'Neill nagy érdeklődéssel várt színmüvének, a Különös közjátéknak. A nyilvá­nos főpróba kivételesen este s/«7 órakor kezdődik. A szombatesti bemutató kezdete azonban már VsS. A Különös közjáték előadása, a főpróba kivételé­vel, minden este- V48 órakor fog kezdődni. (*) Hatrany Lili darabja Berlinben. A berlini Tri­büne április 5-re tűzte ki Hatvan;/ Lili »Duell der Liebe« című komédiájának bemutatóját. A darab női l'őszorepát, in int Bécsben, itt is Lóopó'dine Konstantin fogja játszani, a férfifőszerepro Andersen Jánost, a Burgszinház volt hősszerelmesét szerződtették- aki majd t;gy évo játszik berlini színpadokon» Reinhardt hollywoodi kudarca „Dermesztő elképedés fogadta a nagy német rendezd filmscer.árlumát" Két hónappal ezelőtt Reinhardt hajóra szállt és Newyorkon keresztül Hollywoodba utazott, hogy filmet rendezzen a.z United Artists telepén. Ez az előkelő filmvállalat egy Lilian GisÄ-film rendezésére szerződtette Reinhardtot. aki rendezői díj fejében, amerikai fogalmak szerint is, tekiuie­lyes összeget kötött ki magának és azt kívánta, hogy mindenkitől függetlenül — sajátválasztású film témát vihessen a közönség elé. Az United Artists minden feltételt teljesített s Reinhardt a film kéziratával együtt csakugyan megérkezett Hollywoodba. A kéziratot Reinhardt régi kedven­cével, Hugo von Hoffmannsthal-\n\ iratta meg. Négyhetes hollywoodi tartózkodás után azon­ban Reinhardt felbontotta szerződését, lemondott arról, hogy Amerikában filmet rendezzen és elin­dult vissza Európába. Henry O'Hara most rövid ciket írt Newyork­ban Reinhardt visszajöveteléllek okáról. TöbLek között a következőket mondja O'Hara: — Az elsnobosodott európai mü vészét rajongók most újra szidhatják Amerikát, a tudatlanság és hipokrízia országát. íme, Bernhardt, a világ legnagyobb rende­zője is kénytelen volt .dolgavégezetlcn visszatérni Európába! Hiába, az európai művészet és — Amerika: két teljesen különböző dolog. Nos hát, akik ilyeneket mondogatnak, azoknak nincs igazuk. — Mi történt? Hoffmanns thai írt egy filmszcenú­riumot, amelynek címe: A konnersrcuthi csoda, és ez a filmszconárium hasznavehetetlen. Hoffmannsthal le­het jó költő, de fllmszcenárium írásához nem ért A konnersreuthi ,csoda már egyáltalán nem aktuális és a mód, ahogyan ezt a divatjamúlt témát Hoffmanns­thal feldolgozta, sablonosabb és naivabb, mint bárki is elképzelhetné. Csupa divatjamúlt filmközhely és pattogó frázis, ami a film szempontjából semmit sem jelent. — Az United Artists a legnívósbb filmvállalata Amerikának. (Tagjai között ilyen nevek: Chaplin, Fairbanks, Buster Keaton, Norma Talmadge és John Barrymore.) Ez a vállalat nemcsak megtűri, de meg is követeli a nívót a filmeken és egyáltalán nem irtó­zik az irodalomtól sem. No de a Hoffmannsthal kéz­iratának semmi, de semmi közo nincB mindezekhez és legkevésbé van közo a — filmhez. — Öriáei reklám előzte mog Reinhardt érkezését s így o-sak természetes, hogy az United Artist mindent elkövetett, hogy a hasznavehetetlen űlmkéziratot hasz­navehetővé gyúrják át. Ez azonban nrm sikerült, mert Reinhardt semmiféle lényeges változtatásba nem ment bele. — És Beinhardt rendezése? Dermesztő elképedés fogadta Beinhardlnak a filmrendezésre vonatkozólag tett egészen eredeti kijelentéseit "is. Ezek a kijelenté­sek nem azt bizonyítják, hogy az ilyen nagy költséggel előállítandó film — jól is sikerülhet. Reinhardt igen nagy színpadi rendező, de teljességgel hiányzik belőle az á technikai tudás, amely nélkül nincs filmrendezés. Hosszú-hosszú évek tapasztalata kell oda, hogy valaki filmet tudjon rendezni. Ez a tapasztalat hiányzik Rein­iiardtbói. — Heinhardt látta, hogy számára idegen területen próbálkozott s ezért ö maga kérte szerződésének felbon­tását. Ez meg is történt. Reinhardt nagy összegű vég­kielégítést kapott és — otthagyta Hollywoodot, i Okosan tette, hogy lemondott az általa inportált filmnek általa hangoztatott rendezői elvek mellett való rendezéséről. Súlyos fiaskótól szabadult meg ezáltal az United Artists és — ő m:«ga is.« * Ennyit mond O'Hara. Lehet, hogy sokban igaza is van. Azt azonban az amerikaiak jól tudták már régebben is. hogy Hott'mannsthal költő és nem filmíró. De azt is tudták, hogy Reinhardtnak nin­csenek filmtechnikái, tapasztalatai. Miért volt akkot arra szükség, hogy Rein­hardtot — Hoffmannsthal kéziratával együtt — mégis szerződtessék! Erre talán majd — Reinhardt ad itthon fele­letet... Paul Bender Budapesten Az egyre-másra Budapestre tóduló rekláménekesek között végre ismét, egy igazi érték. Paul Bender, a müncheni Staatsoper világhírű baritonistája. Nem ide­gen nálunk. Fellépett inár évekkel ezelőtt az Opera­házban, több hangversenyt, is adott már Budapesten, Komoly, békebeli érték. Öt éven át minden évben a newyorki Metropolitan operaházban vendégszerepelt. Bejárta egész Amerikát. Mindenütt óriási sikerrel hangversenyezett. Ismerik és nagyon megbecsülik egész Európában. Neve van. Hitele van. Lám, itt is, ebben a rszörnyű« budapesti hangver­seny konjunktúrában előre elkapkodták a hangverse­nyére szóló jegyeket. Ilyen valaki ez a Paul Bender. Germán óriás. Valóban az. Magassága: százkilencvennégy centiméter. Nyakbősége: 48 centiméter, ha — nem énekel. Ha énekel, 49 centiméteres gallért visel. Kedves, udvarias, komoly ember. Nincsenek nagy szavai, — semmi szertelenség. Nyugodt és masszív, mint egy ércbeöntött szobor. Hatalmas koponya. Magas, domború homlok. Mintha kissé kopaszodna. Alig egy-két ősz hajszál a szőke hajbozótban. Hány éves? Nem lehet pontosan tudni. Azt mondja: — Ezt az egyet nem árulom el. Ha öregebbnek látszanék, mint ahány éves vagyok, bevallanám a koromat. He így3 Minek? A Metropolitanról beszél: — Sokszor énekeltem együtt Jeritzával. Briliáns asszony, nagyszerű énekesnő... Egyszer Pesten is fel­léptem velo együtt az Operaházban. — Visszamegy az idén is Ncwyorkbal — Nem. Mert egyelőre csak Európában fogok éne; kélni. Itt is elég sok a dolgom. Az elmúlt szezonban Münchenben 72-szer énekeltem és 51 hangversenyt adtam Európa nagyobb városaiban. London, Párizs, Becs, Ber\ lin... Innen Bécsbe megyek. Két hangversenyt kell ott. adnom. És azután München. Ott kell lennem Pfitzn^r jubiláris ünnepen. Hűt igen, ezért nem juthatok tfissza az idén Newyorkba. — Kedv one szerepei' — Jaj, erre nem tudok válaszolni. Minden szerepemi kedvenc szerepem. És — sok szerepem van. — Meddig marad Budapesten? —• A csütörtöki hangverseny után azonnal utazó®. Ha egy mód van rá, nappal. — Éjszaka nem szeret utazni? — Nem nagyon. As európai, hálókocsi ágya nem elég nagy, hogy kényelmesen kinyújtózkodhassak benne. Színházak, hangversenyek és kabarék hirel Különös közjáték Eugene O'Neill remekműve a Vígszínházban Bemutató szombaton félnyolckor. Főpróba pénteken íélliétkor. A modern színpadi irodalom egyik legeredetibb ég legszebb alkotása, Eugene O'Neill három felvonásra (ki­lenc képre) oszló színmüve szombaton pontosan félnyoló órai kezdettel kerül bemutatóra a Vígszínházban. A nagy érdeklődéssel várt újdonság főszerepeit Gombaszögi Frida, Varsányi Irén. Zombory Merco des, Törzs, Rajnai, Vértcss, Gellért és Mészöly alakítják. A Vígszínház előadásai a premieren és a következő estéken pontban félnyolc órakor kezdődnek. A péntek esti főpróbát félhétkor kezdik. Az előadások megkez­dése utáű a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. (—) Miss Európa genfi programja. Simon Böske emlékkönyve. Újabb képek a rivifral virágkorzóról a Színházi Élet új számában. Darabmelléklet: Ida ip« génye. Jushny Kék Madár kabaréja a Fővárosi Operettszínházban Jushny világhírű orosz müvéezkabaréja a Kék Madár Budapest régi kedvence, most újra olyan sikert aratott, hogy hat előadásra szerződtette a Fővárosi Operettszínház is, ahol * tavalyi szezonban oly szép és nagyszerű előadásokat produkáltak. . Jushny -Kék Madár kabaréja. uiost. péntok estétől jövő kedd estig bezáróan játszik a Fővárosiban és azon­kívül ' vasárnap délután fs. Minden előadáson föllép a, zseniális konferanszié-igazgjtó: Jushny. A Kék Madár a Fővárosiban egészen új műsort ad, de közkívánatra a műsorba beékeli régi felejthetetlen sikereit, köztük az Ej uchnem-et és a világhírű kintornás képet. Rendes hely árak. Vasárnap délután a szokásos dél­utáni helyárak. A pont-eb. szombat, vasárnapra előre váltott jegyek érvényesek a Kék Madár előadásaira, de kívánatra' a génstár visszaváltja azokat»

Next

/
Thumbnails
Contents