Pesti Napló, 1930. január (81. évfolyam, 1–25. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Pé t ttek PESTI NAPLÓ 80 EVES A PESTI NAPLÓ rAs 19§Ö-a$ évvel jubileumi esztendejébe lép a Pesti Napló. 1850 március 9-én jelent meg Ssenvey József szerkesztésében első száma, hogy elin­dulva nagy útján sok küzdelmen, dicsőségen, megpróbáltatáson keresztül elérkezzen 80 éves fordulójához tiszta zászlóval, érintetlen be­csülettel. Nyolcvanadik születésnapja előtt a Pesti Napló ha végigtekint múltján, a magyar tör­ténelemnek egész korszakán néz végig. Életre liívta a nagy magyar tragédia, az 1849-es ka­tasztrófa után a nemzetnek törhetetlen ereje és reménye, hogy magyar szóval küzdjön a magyar gondolatért és jövőért, eleven része, irányítója lett az újjáépítés magyar politiká­jának és bár a hatalom többször el akarta némítani, dacolva az erőszakkal kitartott magyarsága és szabadelvűsége mellett és báró Kemény Zsigmond szerkesztése alatt minden teremtő magyar gondolatnak napi szószólója, terjesztője, harcosa volt és Deák Ferenc tör­ténelmi húsvéti cikke a Pesti Napló-ban dön­tötte el a nemzet sorsát. A Pesti Napló élete egybeforrott a ma­gyar nemzet életével, mindig forrása volt a hazaszeretetnek, a magyar művelődésnek és a nemzet nagy íróf, mint Jókai Mór is, halha­tatlan műveikkel a Pesti Napló hasábjain gazdagították és gazdagítják ma is a magyar és a világirodalmat. És ahogy nőtt a magyar művelődés, ahogy nőtt és gazdagodott a magyar nyelv, úgy fej­lődött, terebélyesedett a Pesti Napló előfize­tőinek és olvasginak tábora is. Március 9-ike lesz a Pesti Napló 80 éves fennállásának évforduló napja, de most, hogy a naptár az 19oü-as dátumhoz ér, meg kell ál­lamink egy pillanatra, hogy bejelentsük ol­vasóinknak, az egész orszagnak a korszakos jubileumot. Nyolcvan, év óriási idő egy ország törté­netében is',' hát még egy újság pályáján! Hanf vállalkozás, kezdés* nagyotakarás dőlt ki a Pesti. Naplómellől, míg o mágaTórétlen érő­vel, folyton meg-megújuló lendülettel haladt előre útján. A nyolcvan múló év nem hogy uiegöregí­tette volna, hanem megtelítette a modern kor elektromos áramával és együtt • él és a levegő villamosszikrájával, övé a hangja, a repülőgép gyorsasága és film minden színe, elevensége és változatos­sága. Együtt haladt mindig a korral és a világ egyik legjelentékenyebb sajtóorgánumává fejlődött. Mert mindig hű volt önmagához, a 1930 január 2 3 magyarsághoz, az ország létérdekeihez és a haladás világító szelleméhez. A Pesti Napló 80-ik esztendejét ünnepé-» lyessé és emlékezetessé fogja avatni. Most nem adunk programot, osak éppen jelentkezünk és büszkén hirdetjük a messzire hangzó tényt: 80 éves a Pesti Napló! Briand bizalmas tárgyalásokat kezdett Olaszországgal és Spanyolországgal Megvalósul a fötdköziiengeri Locarno Párizs, december 31. ; A Pesti Napló tudósilóiától•) Briaiid külügyminiszter hétfőn hosszas meg­beszélést tartott gróf Manzoni olasz és Qumones de Leon spanyol nagykö­vettel. Rendkívül fonton tanácskozást folytattak. Briand és a két diploma­ta a tengerészeti leszere­lés kérdéséről és a föld­közitengeri Locarno meg­valósításának lehetőségé­ről tárgyalt. Ha ezek a tárgyalások tovább fognak fejlődni, rendkívül nagy jelentősé­gű világpolitikai átorien­tációról van szó. Közép­Európában általában ke­vés figyelmet szentelnek a. tengerészeti leszerelés kérdésének, pedig ez a •probléma a háború befe­jezése óta a l-ehetö legélénkebben foglalkoztatja a tengeri, nagyhatalmakat, elsősorban Angliát, Ame­rikát és .Japánt, de rajtuk kívül még Spanyolor­szágot éz Olaszországot is. Eddig csupán a tenge­Qtiinónes de Leon arányban csökkenti tengerészeti haderejét, mint Anglia, _ Anglia garanciákat követelt Németor­szágtól és Franciaországtól, Franciaország Anglia magatartásához kötötte a maga álláspontját: így azután a különböző megbeszélések lényegileg eredménytelenül» végződtek. Franciaország két évvel ezelőtt még tárgyalt Angliával a flottale­szerelésröl, most azonban úgy látszik a francia kormány elhatározta, hogy más irányban orien­tálódik és ezért fordult Róma és Madrid felé. Há­rom évvel ezelőtt kötötte meg a három latin hata­lom a tangeri szerződést és ez a megállapodás már akkor is alkalmasnak látszott arra, hogy tovább fejlesszék és csetteg kiépítsék belőle Franciaország, Spanyolország és Olaszország Lo­carnóját. Ügy látszik, most aktuálissá, vált ez a megoldás és a három latin állam talán meg tud egyezni a flottaleszerelés kérdésében. így azután majd, fait accompli előtt fog állni az egybehívandó tengerészeti leszerelési konferencia és Anglia, Amerika és Japán kénytelen lesz a földköziten­geri Locarno szerint folytatni a további flotta­leszerelési politikáját. Manzoni aróf -•'iüi konferenciát előkészítő tárgya­sak Umótelten: ós ezeken a tárgya­gbukott a leszerelés ügye. t ahoz, hogy csak olyan a hosszú asz ember tuu-ká nyomtatott v dombján. — Jóe^t. — Stét ­segédszerkesztő úr leült ekes ronasa­Láthatta— neki, hógy os, bár... ... most ipja, hogy kombi né ja ... mit körmön­a Koro­öt perc­avalyás hanem a Jóska mert az at, el is a pesti "n Nagy A lánc A bekeaéég feli délután óta a megb földre, amelyen c szürkéllő foltna alföldi teil"-" b -firk clom. meg­Szo­Gróf Andrási)/ tíéza szolgálatotikivüli lovassági ezred«* és Zsíros István tüzér ezredes, akikel a Maria Terézia­rend káptalanja a tiszti vitézségi aranyéremmel tünte­tett ki nyőjét felakasztotta egy fal közepén céltalan kod ó szögre s belépett a »nagyszoháe-ba. A nagyszoba közepén mint három egyensúly gyakorlatát végző óriási világító pók lógott mélyre szutykos zsinórján három villanylámpa ely mellett három fiatal­-zint tiszte, részint tele­zizegő szemet* z asztal végére, ingyárt megkez­nyómban elordí­ahol tenyérnyi helyet söpört dődö fontos niunkálkodásácal totta magát: — Hányszor mondjam nektek, hogy játok cigarettacsutkát a tintatartóba! Mi kesztőség. vagy disznóól? Sóltés-z, hol marhapiac? — Már lent vau a uyomdábau. szerkesztő úr! ne rak­sz, szer van ' a — Szerkesztő úr kérem, Közép-Okluhomábau nekiment egy autóbusz egy villamosnak, megcsi­náljam: — buzgólkodott Nagy. — Vau halott* — Vftc. Hány? Kettő. — Eldobui. Karácsony vau. Sietünk. Tíz ha­lottól felfelé lehet egy újdonság, az is petit kom­prosz. Kell a bely. Hirdetés mennyi 1 — Rengeteg, szerkesztő úr, őt hasáb — ha­a Körömi. Pesti telefón? Eddig semmi, szerkesztő úr. Hamar hazamegyünk. — jelentette ki vészt­Theophanidegz,

Next

/
Thumbnails
Contents