Pesti Napló, 1931. február (82. évfolyam, 26–48. szám)

1931-02-01 / 26. szám

r Vasárnap PESTI NAPLÓ 1931 február i 21 Románia negyvenmillió dollár kölcsönt kap Bukarest, január á 1 Popovici pénzügyminiszter szombaton dél­titán Párizsba utazott, hogy aláírja a Banquc de Paris et des Pays-lias megbizottaival az új köl­csönszerződést, amelynek értelmében Románia negyvenmillió dollár kölcsönt kap. A kölcsön fel­tételeit meg nem tették közzé, mert hivatalos körökben remélik, hogy Popovieinek sikerülni fog enyhíteni Párizsban a feltételeken. A negy­venmillió dollárt részben mezőgazdasági »beruhá­zásokra, részben pedig a Nemzeti Bank deviza­tvvizletének gyarapítására használják fel. A köl­csönt kibocsátó konzorciumban Amerika is érde­kel ee van. Az órásmester fojtogatását vérfagyasztó élethűséggel játszották el a gyilkosok a bírák előtt Berlin, január 31. Szombaton zárt tárgyaláson folytatták az Vlbrich órásmester meggyilkolásával vádolt fitolpe, Benzinger és Neumann Lujza bűnperét. Smettens bűnügyi titkár tanukénti kihallgatása után a bíróság áttért a tett végrehajtásának re­konstruálására. Ennél a jelenetnél a meggyilkolt szerepét dr. 'Abraham. a szexnál tudományos inté­zet szakértőként megidézett vezetője játszotta. JBenzinger. vádlott, aráikor meghallotta, hogy el kell játszania a gyilkosságot, könyörögni kezdett, iioua engedjék ki a teremből, mert nem bírja ki, ha mégegyszer végig kell néznie, hogy hogyan történt a gyilkosság. Abraham professzor, ak^a meggyilkolt szerepét játszotta, ekkor már ott. fe­küdt a padon; amely Ulbrich ágyát helyettesített«. Benzingert természetesen nem engedték ki. mire sírógörcsöt kapott. Stolpe vádlott sem volt; haj­landó odalépni a meggyilkolt ágyát helyettesítő padhoz. Később Stolpenak megjött a bátorsága és poutosau bemutatta, hogyan fojtotta meg az órás­mestert és hogyan nyomta szájára a vánkost. Ekkor már olyan híven végeztéik. Stolpe a fojto­gatást és Benzinger, szerepéhez híven, a rágást, hogy a bírák megijedtek, hogy Abraham tanárnak valami komoly baja történik. 'Stolpe azonban, aki egyetlen fogással fogta át a professzor gégéjét, a következő pillanatban elengedte a professzor nya­kát és visszament a helyére. Bírákon és közönség gen a megkönnyebbülés moraja futott végig. Ulbrich szerelmi életéről számoltak be ezután & tanuk, egy fiatal munkásleány, aki az .akianya-, fi'-ot, szállította UlbricliDTik. sfJát bevallása szerint Ictjalább 12 fiaiul leányt vitt fel gz órásmesterhez. gőzöltük Xenmanfi Lujzát is... ^z OTI szenfesi kirendeltségének éltenőrző főorvosát felfüggesztették Szentes, január jil. (A Pesti yo>)1ó tudósítójának jelentése.) Annakidején megírta a Pesti Napló, , hogy a Karácsony atáui napokban vizsgálat indult meg n Társadalombiztosító szentesi kirendeltségének jigykezelése és pénzkezelése körül. A Vizsgálatnak jaz lett az eredménye, hogy Kelemen Jakab he­lyettesigaziratót, a kirendeltségnek éveken át volt vezetőjét, állásától felfüggesztették és dr. Székely (Alfréd ellenőrző főorvos ellen fegyelmi eljárást indítottak. A fegyelmi vizsgálatot dr. Kubim/i László hetek óta folytatja. Szombaton újabb hatá­rozat érkezett :> Társadalombiztosítótól, amelynek alapján dr. Székely Alfrédot, az ellenőrzőorvost is felfüggesztették állásától. A vizsgálat még körül­belül két hétig tart ^•iPrM-­szorosan összefügg a nemzet jövőjével. Ezt minden ön* tudatos és gondolkodó polgárnak tudnia kell. A fejlődő gyermeknek fokozott mértékben van szük­sége vitamii okra és magas tápértékekre. Az Ovomaltine természetes erősítő tápszer koncentráltan tartalmazza a szervezet számára feltétlenül szükséges vitaminokat és tápanyagokat. ,/t táizű Ovomaltine könnyen emészthető. Na* ponta 2—3 kávéskanálnyi a reggeli és uzsonna* tejbe vagy kávéba elegendő ahhoz, hogy a. gyermek napról napra szemmelláthatólag erősödjék. A melegben hidegen A hidegben melegei:. Ovomahine legjobb tápszet Tudják ezt már elegen. A Heimwehrt kettészakadás fenyegeti A politizálás válságba sodorta a szervezetet — Stesdle és Starhemberg herceg egymást okolják a Heímwek tekintélyének csökkenéséért Bécs, január 31. A Heimwehr bomlási folyamata most már napról napra erősödik. Valószínű, hogy ez a nem­rég még olyan hatalmás nacionalista szervezet legrövidebb időn belül ketté fog szakadni. E pilla­natban a 1 egs zen vedéi ye s e b b en állnak egymással szemben a Heimwehr vezérei, elsősorban Steidle és Starhemberg herceg. Mind a kettőnek elég erős tábora van és mind a két tábor a másikat .teszi felelőssé azért, hogy a Heim wehr rohamosan ve­szít tekintélyéből és befolyásából. A fiatal herceg rövidéletű minisztersége óta, úgy látszik, kiábrán­dult az egész Heimwehr-ügyből. Az ellenfelek abban megegyeznek, hogy a Heimwehr alapvető szerencsétlen lépését akkor követte el. am ikor elh atározta, h ogy részt vesz a. napi politikában. A felelősséget ezért a lépésért dühösen ..próbálják egymásra hárítani a naciona­lista vezérek. Steidle energikusan hangoztatja, hogy ő mindig ellenezte a napi politikába való bfekaj>csol<Másí.í 4 <Eí3eí szemben' Stnrhemberg azt .állítja, hogy csak ő ellenezte komolyan a Heim­wehrnek e?t a lépését. Az $ elve mindig a« volt hogy a Heimweíir maradjon meg a napi politikán kívülálló társadalmi szervezetnek. Csak Steidlo és társai rábeszélésére egyezett bele .nagynehezeu a politizálásba. Mikor először felajánlották neki a .belügyminiszteri tárcát, hallani sem akart róla. Tiltakozott az ellen, hogy a Heimwehr (belépjen a Vaugo*in-kabinetbe. Erre is csak Steidleék nagy rábeszélése ntán vállalkozott. Hasonlóképpen nagy ellentétek vannak Steidlo és Starhemberg között a diktatúra kéwlésében. Starhemberg elkeseredetten panaszkodik a párt szélsőjobb árnyalatú vezérei eilen, akiknek puccs­terveik vannak és akii: így következetes destruk­tív iáim kával lejáratják a Heimwehr tekintélyét. Mikor miniszter volt, a párt szélsőjobboldali ve­zérei állandóan azt követelték, hogy hajtsanak végre államcsínyt, ő azonban nem vette komolyan ezeket az embereket és épúgy. mint akkor, most is azt tartja, hog.v egy ilyen .államcsíny és a Helm­wehr diktatúra kikiáltása Ausztria pusztulására vezetne, :• ..-n.. ., . • •»•«••. •«> • • : . • E-píllaiiatban tehát az a helyzet, hogy a Heim» wehr két' :tábora ádáz harcban áll egymással és a Mffcßi. kelt&zq'liqdás csak, a legrövidebb idő kér­dése. '' Hitelnyújtást követel a keleteiirópai a^rár­nemzetek számára egy francia, szocialista képviselő Poitiers, január 31. Chabrun szocialista képviselő egy politikai gyűlésen felszólalva a legutóbbi genfi tanácsko­zások jelentőségét rejtegette. Chabrun az euró­pai gazdasági válság enyhítése céljából a leg­sürgősebb. feladatnak mondotta, hogy hitelt biz­tositsavak a. közép- és keleteurópai agrárnemze­tak számára, amelyek tökeszükségben szenvednek. Ütött Európában • úgymond —a szocializmus órája. IIa elmulasztják teendőiket, akkor a bolse­vizmus veszélyének teszik ki Európát. Mindert erővel el kell hárítani azt a megrázkódtatást, amely rombadöntené a civilizációt. — A francia szocialista párt kizárta két tagját. Párizsból jelentik: A francia szocialista párt ki­zárta tagjai köziil Mario Romtan szenátort és Pmnaret képviselőt, akik a párt engedélye nélkül beléptek az új kormányba. ii siker ie mmaradékvásár melynek ok^ a hihetetlen olcsó árak » a legjobb minősé IV., Bécsi ucca 5, a Deák Ferenc sicca

Next

/
Thumbnails
Contents