Pesti Napló, 1931. szeptember (82. évfolyam, 197–221. szám)

1931-09-01 / 197. szám

3 Kedd PESTI NAPLÓ 1931 szeptember I Merényletet tervezett Bécsben a magyar népszövetségi delegáció ellen dr, Budai Kálmán, aki kél év előtt rálőtt Ziegler bécsi magyar saftóattaséra A bécsi rendőrség letartóztatta dr. Budait, aki a merénylet tervéről levélben értesítette a budapesti ügyészséget — Töltött revolvert és sok töltényt találtak Budai lakásán Bécs, augusztus 31. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének _ telefónjelentése.) A budapesti főkapitányság értesítette a bécsi irendőrigazgatóságot, hogy budapesti megállapítás ezerint a Bécsen át Genfbe utazó magyar delegáció elleti — amelyet gróf Appovyi Albert vezet — a bécsi Ostbanhofon merényletet terveznek. A buda­pesti rendőrség közölte azt is, hogy a merényletet dr. Budai Kálmán tervezi, aki Budapestről meg­szökött, mert rágalmazásért és hatósági közeg megsértéséért jogerősen elitélték és aki 1929 szep­temberében a bécsi magyar követségen merényle­tet követett el Ziegler sajtófőnök ellen. Bár a 'bécsi rendőrség úgy tudta, hogy Budai Kálmán ki van utasítva Ausztria területéről a merénylet miatt, mégis mindent elkövetett, hogv az esetleg Bécsben tartózkodó Buídait felkutassa. Detektívek serege kutatott utána és a III. kerü­letben meg is találták. A detektívek akkor ismer­ték fel, amikor egy Ertzberger-strassei tejkereske­désben. va/soisjra valót vásárolt. Amikor a detektívek meglátták, nyomon követ­ték egészen addig, amíg el nem tűnt egy kapu alatt. Itt hamarosan megállapították, hogy a Mz­ban Bender Károly álnéven lakik és hétfőn akarja Beiratkozások nyuv.jogú Kereskedelmi Szaktanfolyamra megkezdődtek. Fenntarfé r Kercsk. Tisztv. Orsz. tgyesülete, V., Vilmoe c«i«ír út 20. Tagozatok: női kereskedelmi szaktanfolyam, gyor«-,jép-é« helyeeíró tanfolyamok, felnőttek eett kereskedelmi szaktanfolyama. egyáltalán nem ízlik. Nem gondolja, hogy oko eabb, ha leszokom róla? , Pohárnik felölelte magahoz es megcspkolta. Öt perccel utóbb bezárták a trafikot es útiban yoltak hazafelé. , . _ Oak beszólok a nagykocsmaba, szeretnem meghívni a két pajtásom is. Hadd lastanak orulm, hiszen nekik köszönhetem. — Igen, hívja őket, — mondta Malvin — de nem lenpe jobb. ha azt mondja, hogy ez közöt­tünk régen kicsinált dolog, tudja, nekem mégis olyan furcsa, így egyik percről a masikra. Pohárnik szívében sebet kapott a jókedv. — Nem tehetem, Malvinka, hiszen hazugsag lenne. Rögtön ott leszek: , Malvin elcsodálkozott, hogy Pohárnik ennyire szívére vesz ilyen kis hazugságot is, hiszen nem is hazugság, csak udvariassag, de talán durva ember, aki nem akar kedveskedni a menyasszo­nyi? Erzsikém, egy kicsit mégis félek! — mondta hu aanak^ bizony, mé gi s jobb lenne meggondolni, hiszen egy idegen. _ .. Csakhogy Malvinnak nem volt mit meggon­dolni. Szegény lány, árván áll a kishugaval, az a kis trafik alig jövedelmez és amint idaig sö volt. ezentúl se jön számbavehető kérő._ . Közelebb simult a húgához es amint ment előre, úgy érezte, egyre jobban belebonyolodik a sötetbe. Még ki se fújhatták magukat a kis lakásban, amikor Pohárnik bekopogtatott a két pajtásaval. Hónuk alatt palaekborok. _ . Pohárnik két karját pajtaeai nyakafoa öltötte, az arca ragyogott. . Malvinnak vedekezni se volt ideje es ott min­denki előtt magához ölelte Pohárnik és megcso­kolta. ^ , A méltatlankodástol vörösen ugrott volna el, ide Pohárnik nem engedte. — Jajj, hát miféle ez as ember, ho-gy semmi szemérem nincs benne! — gondolta. Pohárnik érezte benne az ellenkezest, de o vidám és boldog akart lenni. Énekelt. Orosz nótá­kat, egyik vidámabb a másiknál. Malvin hallgatta, tetszettek a szép melódiák, de még inkább, hogy ez a hatalmas férfi az ő kedvéért erőlködik, hanem mégis, az nem lehet, hogy egészen a maga birto­kának nézi. akár egy rabszolgát. — Erzsik^, hoz« cigarettát! — szólt á húgára és ugyanekkor Pőháfnikím fordult: — Nagyon megkívántam, tudja. Pohárnik gyufát gyújtott és nézfé, aüftTöt Malvin szájából bodorodik a füst. egyszerre éne­kelni támadt kedve, szájasarkába ti még ült a mosoly és kibuggyant a melódia: [Vecsruyi osta. a lakost elhagyni. Berontottak a lakására, letar­tóztatták, majd házkutatást tartottak nála és -töl­tött revolvert, mellette 15 töltényt találtak. Nem tagadta, (hogy régebben készül a merényletre, de kijelentette, hogy egyáltalában most nem volt szándékában, Utígy a kedd délben Bécsbe érkező magyar, delegáció ellen merényletet köpessen cl. A bécsi rendőrség munkája A bécsi rendőrség megállapítása szerint a mernéyletterv leleplezése ée egyben a merénylő elfogatása a következőképpen történt: Dr. Budai Kálmán, aki Magyarországról meg­szökött, Bázelből levelet wt a budapesti királyi ügyészségnek. A levelek alá saját nevét írta. Ebben a levélben közölte az ügyészséggel, hogy amennyiben nem teszik, neki lehetővé, hogy Ma­gyarországra visszautazhasson, úgy kutyakor­báccsal fog rátámadni a magyar delegációra, vagy pedig merényletet követ el a delegáció valamelyik tagja ellen. Minthogy a budapesti ügyészségen tudtak arról, hogy a büntető ítélet végrehajtása elől megszökött Budai már egyízben Béösben a ma­gyar követségen tényleg megkísérelt merényletet a követség sajtófőnöke ellen, nem vették tréfának a levelét, hanem áttették a főkapitányságra a nyomozás megindítása és a tervezett merénylet megakadályozása céljából. A budapesti rendőrség rövidesen kinyomozta, liogy bár a levél tényleg Bázelben íródott és Budai oft .is adta postára, a levélíró már nincs Bázelben, hanem Ausztria területén tartózlcOdik. Ékért kereste meg a bécsi .rendőrfőnökséget Budai fel­kutatására. A kiküldött detektívek délután 5 órakor az Ertzfberger-Strassen meg is találták Budai Kál­mánt. Amint kilépett a tejcsarnokból követték. Néhány házzal odébb eltűnt egy kapu alatt. A detektívek hamarosan megállapították, hogy abban a házban lakik Bender Károlv álnéven és hogy éppen most készül a lakást elhagyni. Beron­tottak a lakásába, lefogták, házkutatást tartottak nála és ez alkalommal különféle iratokat, egy 1 öl­tött revolvert és 15 töltényt foglaltak le. Budai vallomása A detektívek Budait előállították a rendőr­igazgatóságra, ahol kijelentette, hogy ez év júliu­sában tényleg merényletet akart elkövetni a ma­gyar delegáció ellen, hogy ezzel felhívja, magára a figyelmet, mert mindenáron haza akar kerülni Magyarországra, most azonban nem volt szándé­kában merényletet elkövetni. Beismerte, hogy a budapesti királyi ügyészséghez fenyegető levelet írt. amelyben a Ziegler elleni merényletet is fel­hozta, hogy fenyegetését komolyan vegyék, terve júliusban komoly is volt, de most már lemondott a merénylet tervéről. Ugy gondolkodott, hogy nem erőszakos úton igyekszik visszajutni hazájába, ha­nem kegyelmet kér, hogy így juthasson haza. A rendőri nyomozás nem tudta megállapítani, hogy mi igaz Budai vallomásából. Az tény, hogy a késő este csak felületesen megtartott házkutatás adatai terhelök ránézve. A házkutatást holnap dél­előtt folytatják. Teljesen érthetetlen a. rendőrség előtt, b">gy Budai, akit bécsi elítélése után kiutasítottak Ausztria területéről, hogyan került vissza. Sem valódi, sem hamis útlevelet a házkutatás alkalmá­val nem találtak nála. Kikérdezték Ausztriába való visszatérésének körülményeiről, de erre nézve nem adott elhihető vallomást. Bizonyos csak az, hogy nem volt szabad Ausztriába visszatérnie, mert a Ziegler merényletért kitöltött büntetés ntán kiutasították aís ország térülőéről és a határrá to­loneoltáfc. A bécsi rendőrség holnap délelőtt nagy apa­rátussal folytatja a nyomozást, úgy a ínerénylet­terv, mint Budai bécsi tartózkodása részleteinek Jkifiipmozása céljából, Holowko meggyilkolását az ukránok merényleísorozata követte Varsó, augusztus 31. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) Holowko kormánypárti alelnök meggyilkolása az egész országban határtalan izgalmat keltett. A nyomozás lázas eréllyel folyik, nagymértékben megnehezíti azonban az a körülmény, hogy Trus­kawiecz környéke csupa erdő és a vidék a cseh határral szomszédos. Miután minden jel arra mű-! tat, hogy a gyilkos ukrajnai terrorista volt, Kelet­Galicia lengyel lakossága nagy izgalomban van. A hatóságok attól tartanak, hogy véres ukrán­ellenes kilengésekre kerül a sor. Különböző óvin­tézkedéseket tettek és kiáltványt is bocsátottak ki, amelyben megnyugtatják a lakosságot. A kiált­ványnak azonban aligha lesz hatása, mert az uk­rán nacionalisták terrorja a hétfői nap folyamán további bűncselekményekre vezetett. A persenirzyni postahivatalt ukrán banda tá­madta meg és megölte a pcstán szolgálatot telje­sítő rendőrt. Boryszlaw mellett vasúti merényletet kíséreltek meg, amelyet csak az utolsó pillanatban hiusítottak meg. Lemberg közelében többszáz mé­ter hosszúságban a vasúti sínekre döntötték a táv­iróoszlopokat. Egy személyvonat mozdonyvezetője itt csak az utolsó pillanatban tudta lefékezni a vonatot. Tízévi fegyházra ítélték a tanút Mitrovica, augusztus 31. (A Pesti Napló tudósítójától.) A szerémségi Nestin község két legtekin­télyesebb földbirtokos családja, a Jovanovi­c s°k és Vlahovicsok között évtizedeken keresztül elkeseredett ellenségeskedés dult, amely néhány esztendővel ezelőtt gyilkosságban robbant ki. V la növi es Jovan agyonlőtte Jovanovics Szavot és annak testvérét Gavrot súlyosan megsebesí­tette. A két család között a gyűlölködés ez időtől kezdve még elkeseredettebb lett. A mult év őszén Szladics vendéglős házában ismeretlen tettes az ablakon keresztül agyonlőtte a gyilkos Vlahovics Jovan öccsét, Vlahovics Urost. A gyanú Jovano­vics Gavrora irányult, aki azonban alibit bizonyí­tott, kiderült azonban, hogy Jovanovics Gavro felbérelte' ás felbujtotta Dragoszavlyjevics Lázár kovácsmestert, hogy lőjje agyon Vlalhovics Urost. Dragoszay^fcY^9.yi^2X?ut.Ma:rics Pét^r földműves­nek háromezer dinárt ígért, na a meggyilkolandó Vlahovicsot a vendéglőbe csalja. Maries a reábí­zott feladatot elvégezte, úgyhogy a gyilkosnak sikerült is az odacsalt Vlahovics Urost megölnie. Maries a főtárgyaláson előadta az esrész gyilkos­sági tervet és vallomásában Jovanovics és Drago­szavíyjevics ellen súlyosan kompromittáló adato­kat közölt a bírósággal. Jovanovics állítólag azt mondta Drago­szavlyjevicsnek: — Öld meg te Vlahovicsot, én már öreg és beteg vagyok, nem tudom a büntetést elviselni, de a legjobb ügyvédet fogadom meg számodra és biztosan megúszod egy évvel. Maries vallomása alapján a bíróság Jovano­vicsot és Dragoszavlyjevicset 15 évi fegyházra ítélte, viszont az ügyészség az elhangzott vallomás alapján Maries Péter ellen útólag vádat emelt bünsegédi bünrészesség miatt. A bíró sás: bűnse­gédnek minősítette a gyilkossági ügyben Maries Pétert, akit ezért iiz évi fegyházra ítélt. G I ondok között jót­tevő narkotikum a do­hányzás. Megnyugtat, vigasztal a szivar és cigaretta könnyű, kék füstje, de észrevétlenül túlzásba is vihetik zak­latott idegei és amit a dohány segít, azt le­ronthatja a nikotin. Szerencsére a dohány­jövedék gyártmányai nikotinmentesített mi­nőségben is kaphatók a trafikokban. Óvja tehát szívét és idegeit azzal, hogy Nibotex dohány­gyártmányokat szív.

Next

/
Thumbnails
Contents