Pesti Napló, 1932. február (83. évfolyam, 26–48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

Péntek PESTI NAPLÓ 1932 február 5 3 M japán flotta bombázza Dlankingot és csapatokat szállít partra Sanghaiban lázas gyorsasággal erősítik meg a nemzet­közi koncessziós terület katonaságát — M francia csa­patok parancsot kaptak, hogy minden behatoló idegen katonára tüzeljenek — Erélyes angol és amerikai til­takozás Tokióban — 71 Népszövetség mandsüriai vizs­gálóbizottsága vagy repülőgépen vagy - óriást kerülő úton indul Kínába — Sanghaiban ellanyhult a harci tevékenység (Saját tudósítónktól) Egyre válságosabbá vá­lik a keletáasiai helyzet, Sanghaiban nem szűn­nek a harcok, egyre több és több »eltévedt« bomba és ágyúlövedék éri a külföldi koncessziós terülfr teket. Egyelőre még teljesen beláthatatlan, hogy milyen eredménnyel fog végződni a világ vezető imperialista csoportjainak ázsiai mérkőzése. Ja­pán most már egész nyiltan és nyersen mutatja, hogy Kína partvidékét és Mandsúriát a maga gyarmatává akarja tenni. Japán mandzsúriai előnyomulása Szovjetoroszorezág érdekeit sérti, a sanghai akció pedig Amerikáét, valamint Angliáét is. A mandzsúriai ügyből nem vált ko molyabb nemzetközi konfliktus, mert a szovjet­nek itt inkább csak presztizsérdekei vannak. Mát azonban már a helyzet Sanghainál, ahol az Egye­sült Államok érdekszférájáról van szó. Az USA a világ legnagyobb kapitalista állama, az 6 szá­mára tehát sokkal fontosabb a japán-kínai kon­fliktus, mint Oroszország számára. Ugyanez a helyzet Angliával Is, amely a legutóbbi napok eseményeinek hatása alatt egyre erősebben ka­nyarodik Amerika felé, feladva eddigi hagyomá­nyos japán-barátságát. Csak a legkonzervatívabb angol sajtó helyesli Japán eljárását, hivatkozva arra, hogy a sanghai-i kínai bojkottmozgalom erő­sen ártott a japán tőke érdekeinek. Sanghai volt ugyanis a központja azoknak a japánellenee kí­nai szervezeteknek, amelyek egyre erősebb és szé­lesebb körre terjedő japánellenes gazdasági boj­kottot építettek ki és már eddig is komoly vesz­teségeket okoztak a japán Iparnak és kereskede­lemnek. Azok az angol sajtóorgánumok, amelyek ilyen indokolással helyeslik japán fegyveres ak­cióját, nyilván elvi álláspontjukat szegezik le minden ipari bojkottmozgalom, elsősorban az in­diai angolellenes bojkottmózgalom ellen. Miköz­ben pedig mindez történik, egyre több ember pusztul el, egyre több épület omlik össze és a leg­nagyobb nyomor és szenvedés fenyegeti a világ legnagyobb létszámú nemzetét, a kínait. Nanking ágyúzása megkezdődött Sanghai, február L (A Pesti Napló tudósítójától.) Nanking lövetése 23 óra 15 perckor megkez­dődött Ugyanakkor, amikor Sanghaiban az enrópai és amerikai katonaság erélyes fellépése folytán szemmelláthatóan ellanyhuit a harci tevékenység, a japán hadiflotta meg­jelent Nanking előtt és bombázni kezdte a várost. A Sanghaiban horgonyzó japán csatahajók egyrésze a hétfőre virradó éj­szaka a Jangce folyón felfelé haladva Nanking elé érkezett s hétfőn reggel anélkül, hogy figyel­meztető lövéseket adtak volna le, vagy pedig ér­tesítették volna a polgári lakosságot, a japán hajóágyúk megnyitották a tüzelést. A gráná­tok nemcsak a nanklngi erődítmé­nyeket érték, hanem a város belső ré­szében is nagy kárt okoztak. A Simpson amerikai torpedóromboló, amely Nanking előtt horgonyzott a Jangce folyamon, alig tudott ki­menekülni a japán csatahajók ágyútüzéből. Ez az amerikai csatahajó hozta az első hírt San­ghaiba Nanking lövetésérőL A városban kihir­dették az ostromállapotot Sanghaiban magában hétfőn egész nap folyt a harc a kínaiak és a japánok között most már azonban csak kisebb csatározások voltak s komo­lyabb ütközetre nem került sor. A japánok most azt a taktikát követik, hogy mindenért kínai frank­tirőrök állítólagos lövöldözését teszik felelőssé. Ez* zel az indokolással szállták meg a főpostahivatalt és ugyanezt mondották az amerikaiaknak is, ami­kor felelősségre vonták a japán parancsnokot, mert a japán gránátok súlyosan megrongáltak egy amerikai gyárat Jl francia csapatok harcra készülnek A nemzetközi- koncessziós terület körül most már végig kiépült a véde­ni i vonal Különösen a franciák dolgoznak láza­san a francia negyed védelmén. A francia város­rész körül lövészárkokat ástak és drótakadályokat állítottak föl. A japánok hétfőn délelőtt megkísé­relték, hogy csapatokat küldjenek a francia ne­gyedbe azzal az indokolással, hogy a francia város­részben igen sok japán is él, akiknek élet- és va­gyonbiztonságáról japán csapatoknak kell gondos­kodni ok. A francia főkonzul erélyesen tiltakozott a japánok szándéka ellen és kijelentette, hogy minden körülmények között megaka­dályozza a japánok bevonulását Az erélyes fellépésre a japánok eláll­tak szándékuktóL A francia főkonzul, hogy a japánoknak ne lehessen semmiféle ürügyük a francia városrész megszállására, a délután folya­mán a francia negyedben lakó japán alattvalókat kiutasította a Táros­részből. Az eltávolított japánok a hong-klu-i városrészben kaptak ideiglenes szállást A francia csapatok parancsot kaptak, hogy minden ide­gen csapatra lőjenek, amely behatol a kon­cessziós területre. A sanghai nemzetközi katonaság létszáma napról napra növekszik. Hét­főn ismét partraszállítottak egy angol tenegerész­osztagot, szerdán pedig nyolcszáz skót katona érke­zik Sanghaiba. A hong-kongi kikötőben horgonyzó angol flotta is készenlétben áll, hogy szükség ese­tén azonnal Sanghaiba jöjjön. A francia helyőrség megerősítésére egy francia zászlóalj útban van Tiencinből Sanghai felé. Az amerikai hely­őrséget is megerősítik. A külföldi konzu­lok számításai szerint szerdán este már tizenkét­ezer főnyi angol, francia, olasz és amerikai sorka­tonaság lesz Sanghaiban, nem számítva a nemzet­IDEA'LI/ OROm Standard /uperrex CS£ R £ A KCIÓ közi rendőrséget és a csatahajók tengerészkatona­ságát A tizenkétezer főnyi hadsereg minden kö­rülmények között elegendő lesz a nemzetközi kon­cessziós terület védelmére. A kínai hatóságok re­mélik, hogy a nemzetközi megerősítések megérke­zése után a japán csapatok visszavonulnak a nem­zetközi negyed határáról s éppen ezért a kinai csapatparancsnokok utasítást kaptak, hogy egye­lőre ne intézzenek támadást a koncessziós terület határán álló japán csapatok ellen. Az angol és az amerikai követ még mindig azon fáradoznak, hogy fegyverszünetet hoz­zanak létre a harcoló felek között erre azonban alig van remény, mert úgy a kínaiak, mint a ja­pánok azzal vádolják egymást hogy megszegték a pénteken létrejött fegyverszüneti egyezményt 71 Japánok partraszálltak / Newyork, február L Az Associated Press Sanghaiból jelenti, hogy kínai hírek szerint a Jang-Cse folyón álló egyik japán torpedóromboló tüzelésének védelme alatt japán tengerészek szálltak partra Nankingban. Mnglia és Hmerl&a erélyes tiltakozása Japánnál London, február L Vihar előtti nyomasztó csend borul Sanghaira, ahol egyidőre elhallgatott a ma reggel kitört ágyútűz. A nemzetközi telep nyüzsgő, fegyveres tábor, amelynek nemzetközi helyőrsége eléri a 12.000 fót nem számítva bele a nemzetközi rend­őrséget és tengerészeket. A telep egyes kerületeit lázas sietséggel drót3Övényekkel veszik körül. A főposta hivatalát a nemzetközi telep orosz csapatai megszállták, mert állítólag onnan franktirőrök lövöldöznek. Attól tartanak, hogy a rosta for­galma teljesen megbénul. A japán konzul bizalma­san a 18-000 főre becsült japán nők és gyermekek Japánba küldését tanácsolta- A két ellenséges front torlaszok és homoksáncok mögül néz egy mással farkasszemet. Ezalatt a japán diplomácia is erélyes ellentá­madásba megy át. A nankingi japán főkonzul 8 kínai külügyminiszternél formaszerűen tiltakozott a sanghaii események miatt és arra hivatkozott, hogy a kínaiak kezdték a harcot. A külügyminisz­ter kénytelen vo!t bevallani a konzul előtt, hogy a harcok Sapejben törtek ki, mire megállapitotia, ho'gy a háború kitöréséért Japán viseli a felelős­séget, miután a japán csapatok hatoltak be kinn ; területre. A főkonzul erre a status quo fenntartá sát javasolta, de a külügyminiszter ragaszkodott a rendes viszonyok helyreállításához. A tanácskozás eredményte'enül végződött. A tokiói angol nagykövet tiltakozott a japán kormánynál a japán haderők sangliaii elhamarko­dott akciója ellen, amely lényegeseii túlment a Élettartam és táplálkozás között a lndomány megállapította a szoros vagy rövid élet kérdése. Tegyen a reggeli és összefüggést. A helyes táplálkozástól függ uzsonnatejbe 2—3 kávéskanál Ovomaltine-t az egészség és erőbeíi állapot fentartása. de és «zzel igen nagy szolgálatot tesz egészsé­ezzel szoros összefüggésben van a hosszú genek.

Next

/
Thumbnails
Contents