Pesti Napló, 1933. február (84. évfolyam, 26–48. szám)

1933-02-01 / 26. szám

Szerda PESTI NAPLÓ 1933 febrnár 1 7 ' (A vezércikk folytatása az első oldalról.) adót vetettek ki s nem törődtek azzal, hogy miből fizessék ezt az adót, odajutottunk, hogy a kormány most a rádióesovekre vetette rá sze­ínét és a tisztviselő fizetését ismét kénytelen leszállítani. .' * Isten látja lelkünket, még ettől az áldozat­tól sem tudnánk visszariadni. De meg va­gyunk róla győződve, hogy ez az áldozat sem fogja százszázalékos biztossággal elérni a cél­ját, ezek az újabban kivetett adók és kikéuy­szerített csökkentések szintén nem fogják tudni betömni az összes réseket. Ezeket a rése­ket csak úgy lehet mind eltüntetni, ha lehe­tővé teszik a termelő munkát.­Akármilyen kopott is ez a mondás, meg­ismételjük— mpg kell élénkíteni a gazdasági életet. Lehetővé tenni, hogy a gazda megkapja termelésének az árát, hogy az ipar dolgozhas­sák, hogy a. kereskedő forgalmat érhessen el — ez kell. Erre van szükség. Ennek eléréséhez semmiféle áldozat nem lehet elég nagy és nem lehet elég sürgős. Ha bármit kér erre a kor­mány, meglássa, az ország közvéleménye öröm­mel fogja neki odanyujtani. De csak adózni és harmadszor is adózni? A kormány talán nem járt el elég óvatos­sággal, amikor ráadta fejét ezeknek a terhek­nek a kivetésére. Nézzen magakörül, a legki­sebb vállalat, mielőtt hozzáfogna valamihoz, megvizsgálja a teherviselő képességét. Ki­bírja-e az újabb kiadásokat? Milyen követ­kezményekkel fognak járni ezek az újabb ki­adások?... Ugyanígy cselekedett-e a magyar kormány is? Megvizsgálta-e, hogy elbírja ez. az ország ezeket az újabb terheket? Kiszámí­totta-e, milyen következményekkel -fognak járni, ha rárakják ezeket a terheket?Mit művel egy vállalat, ha erejével arányban nem álló terheket rónak rá? összehúzódik, még­egyszer összehúzódik s ha ez sem. használ,, be­csukja az ajtókat. El lehet-e gondolni, hogy ilyen vállalatból ]ó adóalany váljon? Ezt bajos elképzelni. Jó adóalany csak a jó gazdasági, helyzet talajá­ból nőhet ki. Azt ajánljuk tehát a kormánynak, ezt a talajt javítsa meg. Szántsa fel s tegye lehe­tővé, hogy olyan exisztenciák teremjenek meg benne, akik a rájuk kivetett adókat nemcsak hogy megfizethetik, de nőni, terjeszkedni és virágozni is tudnak. ket és a nyugdíjakat is ismét csökkenti, nemcsak nágy érdeklődést, ae ellenhatást is váltott ki. Ez az ellenhatás nemcsak a baloldalon jelent­kezett. Számos jobboldali képviselő, akik egyéb­ként a múltban teljes erővel támogatták a kor­mány kibontakozási programját, nyíltan hangoz­tatta azt a felfogását, hogy ez a tervbevett intéz­kedés ellentétben áll a kormány többisben han­goztatott kijelentéseivel és a minisztereknek liosz­szasan kellett a folyosón magyarázni, hogy csak végső szükségben s ak^or határozta, el magát a kormányzat ennek az eszköznek igénybevételére, amikor kiderült, hogy más módon nem lehet a deficitet eltüntetni és mint azt a pénzügyminisz­ter beszédében is többizben hangsúlyozta,' részben a fenyegető deficit aránylag nagy volta miatt, részben a kiküszöbölés műveletek szépiára ren­delkezésre álló idő rövidsége miatt úgy a külföldi kölcsön, mint a belföldi kölcsön s a bevételek emelése, valamint a kiadások csökkentésének ösz­szes fegyvereihez hozzá kellett nyúlni. , Imrédy pénzügyminiszter nagy beszédét a képviselőház izgatott figyelemmel hallgatta s ez az érdeklődés közbeszólások formájában sokszor úgy jelentkezett, hogy a viharcsengő perceken át sen) volt képes helyreállítani- az ülésterem csendjét. A jobbóldal alig reagált a közbeszóíá­sokra, de, némaságán kívül csak a komoly ese­ménynek kijáró komoly hallgatással támogatta a pértzügyrűínisztert, akinek politikai sikert jelentő tapsot csupán az a kijelentése hozott, amelyben a kamatcsökkent is technikai módját ismertette. Ezt a tapsot egyébként gróf Bethlen István kez­deményezte. Az ülésen megjelent Gömbös miniszterelnök Kcresates-Fischer, Fabinyi és Lázár miniszterek­kel. A padsorokon nem lehetett észrevenni, hogy influenzajárvány kellős közepén vagyunk: talán gróf Bethlen István hágai beszámolója óta nem látott ilyén fokozott érdeklődést a Ház ülésterme. Az ülés megnyitása Az ülést öt óra után nyitotta meg Almásy László elnök. Meleg szavakkal búcsúztatta el Gálffy Dénest. Szavait a Ház tagjai állva hall­gatták vágig. Bejelentétte, hogy a tornai kerület gróf Hadik Jánost országgyűlési képviselőjének választotta meg, ezt a baloldal nagy éljepzéssel fogadta. Ekkor lépett a terembe Bethlen István. Az egységes párt erősen tapsolt és éljenzett. — É.jen Hadik! Éljen Hadik! — kiáltozták a baloldalon. ' '' Különböző bejelentések után így szólt az el­nök ; — A pénzügyminiszter úr kíván szólni. — Jön a feketeleves! — hangzottt az első közbe­szólás. — Kilencvennyolcadik nont: mindent meg kell adóztatni — kiáltotta Malasits Géza. Imrédy beszél — Kíméletlen őszinteséggel tárom fel a helyT zetet, —'kezdte beszédét a pétrzügymlnifctér — mert úgy erzem,. hogy egy nem-­zetjjek, Jámeljr sorsaiiak intézését kezében tártja, 'tudnia kell, hogy sorsa milyen elemekből tevődi/e össze. Azok a problémák, ame­lyek ma a nemzetre nehezednek, erkölcsi és gazdasági természe­tűek. lie kfitl SKJgeznem, hogy niri & gazdasági problémákon van a hangsúly. Hogy azonban a hely­zetet a maga komolyságában tár­jam fel. először a -pénaügyi hely­zettel kell foglalkozni' A folyó költségvetési év első hat hónap­jának a beyétels 364.6 kiadása pedig 352.2 millió pepgő. Látszólag,,tehát 12.4 millió pe^gő a bevé­teli többlet,'— hozzá ke^l azonban sáiimítani"azt, hogy 12 millió pengőt a transzferalapba, 5.7 millió pengőt á^rtép^/iSve+ségj pénztárba kell fizetni, — a ki ad.-is tollát valóban 377 millió pengő, a deficit 12.Í millió. Az előző költségvetési év első felében a bevétel 405.2, a kiadás 543.2 millió pengő volt- A kiadások redukálására irányuló törekvéseket mi sem jel­lemzi jobban, mint az hogy ebben az esztendőben 76.6 millió pengővel volt kevesebb a kiadás, mint Imrédy Béla Ködkép Irta: Szomory Dezső Történetesen ébren volt Kandurffy tanár úr, iáikor beléptem hozzá fiúi szeretetemmel. Ébren volt ós sugárzott a jóindulattól. Attól a tárgyta­lan jóindulattól, amit nem fűt át se gondolat, se érzés. Ami kapcsolat és harmónia nélkül a dolgok­kal és emberekkel, úgy virít az ember szívében, mint egy szál szomorú virág, amelynek nincs se illata, se színe. Ami csak él és virít semmiért, a semmibe. — Nagyon meg vagyok elégedve veled, — mondta, — azzal a különleges mozdulatával, hang­súlyozva szavait, amellyel féloldalt tudott for­dulni a karosszékében. Ez az egyetlen mozdulata, egész testi súlyát, főképpen altesti súlyát magával hömpölygötte. Általában megfigyelés és feljegyzés szempontjá­ból, olyan gazdag anyagot nyújtott, részleteknek és árnyalatoknak olyan pazar anyagát egész testi­sége komplexumában, hogy erről, nyugodt fejjel és egy boldogabb korban egész köteteket lehetne írni. Az átlagos emberiségnek, terhelten és jelleg­zetesen, azt a tökéletes és kétségbeejtő egységét nyújtotta a maga személyében, mely annál szür­kébb, annál szomorúbb s lesújtóbb, hogy sem ki­: tűnni, seim eltűnni nem tud, Csak élni tud az életi keserű törvénye szerint abban a változatlan nni­formitásban. mint ahogy évezredek éjjelében kö­vetik egymást, egy végtelen sorozatban, alig meg­világítva, reménytelen embertípusok. — Nagyon meg vagyak elégedve veled külö­nösképpen az utóbbi időben, — mondta. — Holott, azt kérdezhetném, a te fiatalos buzgalmad és tö rekvésed láttára, azt kérdezhetném a szentírás sza­vaival, vájjon mi gyümölcse van az embernek a maga munkájából Hogy az ember igazságos le­gyen, nem is volna szabad kritikát gyakorolnia. Ma már ott tartunk, hagy a történelmi fejlődést is megdönti az élet s már nemcsak a történelem immorális, de maga a mindennapi élet is kifordul erkölcsi alapjaiból^ Már csak a gyermekek vallá­sosak. Ezek is csak ösztönösen, mint az állatok. Mert asziszi szent Ferenc misztikus lelke, ami a legfinomabb hangszer volt idáig, amit ember hor-r dozott magában, kitűnően, meglátta és megérezte az állatok lelkében azt a szent rémületet, ami a gyermekek lelkében még megvan, de amit a fel­nőttek már nem ismernek többé, — fejezte be s hátradőlt a karosszékben. Már én is szerettem volna mondani valamit, de olyan ködös atmoszférákban voltam, hogy nem tudtam mit szólani. Amellett Kandurffy súlyos testi formája, nagy kopasz feje és kilátástalan két szeme valami valószínűtlenség tekintetével, úgy ráborult minden szavára s minden szavának min­den szótagjára, hogy ez is elkábított. Soha mélyeb­ben és maróbban nem éreztem a dolgok hívságát és semmiségét és azokat az értelmi és érzelmi lát­szatokat, melyekkel az ember a szó és beszéd te­kintetében csalja magát egy életen át. Azt is érez­tem, hogy hiába volt, hogy hajdan, olyan szenve­délyesen szerettem egy szőke színésznőt, aki el­ment. Sőt azt is, hogy ma ás hiába szeretek egy másik ilyen szőkét. — Én megelégszem azzal a tudattal, — hebeg­tem, — hogy nagy tévedései s nagy illúziói csak költőknek lehetnek. Mint egy Don Quichottenak olyan tévedései és illúziói. Azért boldogok az osto­bák, mert ezek soha bele nem esnek az ilyen téve­désekbe. Azonfelül', hogy sokat dolgoztam, ezzel csak a végzetemét ismertem fel. Végül csak azt kellene kérdeznem, vájjon a munka befejezésének öröme fölér-e a kínnal, amit okozott. Azt kellene kérdeznem, vájjon volt-e ember valaha meg­elégedve! De már nem felelt, nem is hallotta amit mondok. • Már mélyen aludt a karosszékben. az előző évben. A bevétel 40.5 millióval, tehát 10 százalékkal csökkent. Az üzemek adatai — Az üzemeknél a bevétel 178.2, a kiadás pe­dig 193.5 millió pengő volt. Ha ezt a helyzetet az elóző költségvetési év megfelelő időszakával ha­sonlítjuk össze, akkor tekintetbe kell venni azt is, hogy időközben a MÁV átvette a Délivasutat. Az előző költségvetési évben 222.8 millió pengő ki­adással szemben 201.7 millió pengő bevétel volt. A csökkenés a kiadásoknál ebben az évben 28, a bevételeknél 23.3 millió vengö. 66-2 millió pénztárjegy, 86-2 millió pénztárkészlet — Meg kell említeni a pénztári helyzet szem­pontjából azt is, Hogy az állami közigazgatásnak az üzemek deficitjének a fedezésére 14.5 millió pengőt kellett rendelkezésre bocsátani. Az előbb említett bevételekhez hozzá kell számítani 24.5 millió pengő kölcsönbevételt is, amelyet pénztár­jegyek útján szereztünk. A pénztárjegyek összege 66.2 millió pengő, az illetékhátralék összege 98.6 millió pengő. — Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor megállapítható, hogy az állam készpénzkészlete 59.6 millió pengőről 86.2 millió pengőre emelke­dett. Ez az eredmény látszólag kedvező, de figye­lembe kell venni azt is, hogy Magyarországon mindig a tavaszi hónapok a gyengébbek. A deficit 150 millió — Ami a deficitet illeti: itt két alapból indnl­hatunk ki; az egyik Tyler, a másik a pénzügy­minisztérium megállapítása. Tyler szerint leg­alább 140 millió pengő deficit várható. Ugyan­ilyen deficitet állapított meg körülbelül a pénz­ügyminisztérium is. Itt azonban bizonyos latitüd­del is kell számolni. Terveinket körülbelül 150 millió pengő deficitre építettük fel. Kérdés, hogy az államháztartást miképpen kell egyensúlyba hozni. -r Mielőtt erről szólnék, néhány szóval a gaz­dasági helyzetre térek ki. Ha egy nemzet jólétét és megélhetési lehetőségeit statisztikai adatokkal akarják kifejezni, akkor a nemzeti jövedelem nagyságát kell figyelembe venni. A nemzeti jöve­delem a háborút követő legjobb években, 1928-ban. 1929-ben 5 milliárd pengő volt. Ma 3 milliárdra esett vissza. -— Heller professzor mást mond, — kiáltja Peyer Károly. — Ez annyit jelent, — folytatta zavartalanul a miniszter — hogy nemzeti jövedelmünk, fejen­ként 300—350 pengő, olyan alacsony, amelyet fel­tétlenül fokozni kell. Ezt a fokozást pedisr csak a termelés fejlesztésével lehet megtenni. De nem lehet akármilyen módon fokozni a termelést sem: csak igazi értékeket kell termelni, amit el is tu­Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes »Ferenc József« keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek fo­lyamán bebizonyult, hogy a Ferenc József víz szellemi munkásoknál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltisztító szer. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

Next

/
Thumbnails
Contents