Pesti Napló, 1934. június (85. évfolyam, 122–145. szám)

1934-06-02 / 122. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1934 június 2 2 nr" Császár-fürdő (g«z) P 1.20 helyett P —.90 Erzsébet-sósftlrdő: kád P 2.— helyett P 1.60 Szalónflirdő vagy pezsgflkád P 2.10 helyett . . . P 2.20 Hévízi Iszappakolíis fürdővel P 2.S0 helyett . . . P 2.20 Letnosánsal P 1.50 helyett . . . P 1.30 Hungária-fürdő (g»z) P 1.30 helyett P 1.20 Uzsonnával P 1.40 helyett P 1.30 Kádfürdfi P 1.20 helyett P 1.— Kálvintári Vízgyógyintézet Massage vagy bcgöngyölés P 1.20 helyett P —.90 Vízgyógykezelési jegy P 1.90 helyett P 1.40 Kflrúti-fürdo P 1.20 helyett Pl— Lukács-fürdő <i«zap) P 1.60 helyett P 1-28 Rudas-uszoda: Vetkőzőszekrény P —80 helyett . . . P —64 Kahio P 1.20 helyett P —08 Szent Imre gyógyfürdő (R4cMrd»>: GB« P 1.— hely»« P —M Széchenyi népfürdő P 1 helyett P —-80 2 db jegy P 1,4 5 Széchenyi- éa Gellért-fürdők: GözfllrcJGjegy P 2— h. P 1-80 2 db Jegy P 2.90 Strandjegyek, kädfDrdSjegyek stb. •lapok f8kladóhlvatal*ban, VII., Erzsébet kSrftt 18—2a fiAkkiadóhivatalfiban, V., Vilmos császár út 62, tásra adnak okot. A lengyel kormány nem yett részt ezekben az eszmecserékben és így elhárít magától minden felelősséget. Litvinov határozot­tan kijelentette ugyan, hogy^ radikális indítványai nem célozzák a Népszövetség reformját, mégis lelő, hogy előbb-utóbb erre kerül sor, ez azonban nem lehet a mostani értekezlet feladata. A lengyel küldöttség az értekezlet első pillanatától fojjva aZ értekezlet tulajdonképpeni célját, a leszerelest tar­totta szem előtt. Ezt a célt követve a lengyel kor­mány nem emelte hadügyi költségvetését. A len­gyel kormány meggyőződése szerint csakis vala­mennyi állam együttműködésével oldható meg a leszerelés problémája. A lengyel kormány nevé­ben kijelenti, hogy Lengyelország elfogad minden olyan megoldást a leszerelés kérdésében, amely egyetemes jellegű és amelynek hatálya minden államra kiterjed. 7t hat semleges állam javaslata Ezután Wellington Koo, Kína képviselője szólalt fel. Megérti, hogy egyes államok, különö­sen azok, amelyeknek földrajzi helyzete kedve­zőtlen, súlyt helyeznek a biztonság kérdésére. Csakis kollektív biztosítéki rendszer kiépítése ké­pes a békét megteremteni. Sandler svéd delegátus fejtette ki ezután Svédország álláspontját. Meg kell találni a lesze­relés és a biztonság tárgyában létesítendő egyez­mény végrehajtásának biztosítékait. Az államok­nak szervezkedniük kellene, közös harcban az olyan állam ellen, amely megszegné a leszerelési értekezlet megállapodásait, utalva a leszereles, a biztonság és az egyenjogúság tárgyában ez évi április 14-én benyújtott memorandumra, amelyet Dánia, Spanyolország, Hollandia, Norvégia és Svájc aláírt, kifejtette ennek a memorandumnak logfőbb irányelveit. Ezek a következők: 1- A légi bombázás eltiltása, 2. az angol javaslatban megállapított repülő­gépek számát meghaladó repülőgépek megsemmi­sítése, 3. ama rendszabályok tanulmányozása, ame­lyekkel megakadályozható, hogy a magánléghajó­iás katonai célokra használtassék fel, 4. oly hadianyagok gyártásának megtiltása, amelyek kaliberre és tonnatartalomra nézve meg­haladják az egyesség erre vonatkozó rendelkezé­seit, 5. a hadi tankok és a gyalogsági mozgó tüzér­ségi anyag megsemmisítése. 6. a hadi költségvetések nyilvánosságrahoza­tala és ellenőrzése; végül arra való tekintettel, hogy Németország nem tagja a leszerelési érte­kezletnek, az elnökséget fel kell ruházni azzal, hogy a reiulelkezésro álló utakon kiegészítse a Németország hadi felszerelésére vonatkozó infor­mációit. Sandler ezután arra kérte a nagyhatalmakat, álljanak el makacs álláspontjuktól, mert ameny­nyiben egyik állam sem tágít álláspontjából, sem­miféle egyesség nem jöhet létre. Végül a hat sem­leges állam ama meggyőződésének ad kifejezést, hogy csakis valamennyi nemzet szolidaritása ré­vén létesülhet leszerelési egyezmény és biztosít­ható a világbéke. ,, Békeértekezlet*' Litvinov szólalt fel ezután, hogy jobban pre­eizirozza keddi beszédét. Szerinte a leszerelési ér­tekezlet érdekében a szovjetdelegáció tett a leg­többet. A most előterjesztett javaslatokat, sajnos, nem tartja alkalmasnak a kívánt cél elérésére. Ezután Sandler javaslatát bírálta. A vegyi hábo­rúra vonatkozóan megjegyezte, hogy tíz állani már aláírta az errevonatkozó egyezményt, amely •írott malaszt marad. Kérdi, vájjon Németország, amely távoltartja magát a Népszövetségtől, haj­landó lesz-e alávetri magát a katonai költségve­tések nyilvánosságrahozatalára vonatkozó intéz­kedésnek. Litvinov állandó bizottság létesítését indítványozta, amelynek állandósága azonban az ákcióban kell, hogy megryilatkozzék. Szerinte egyedül a leszerelési értekezlet kebelén belül magántanul&s útján való -IsaiTtitására alkalmas nyelvtanok *naol nyelvtan... 0P Francia nyelvtan OP Német nyelvtan... 6P Olasz nyelvtan ... 8P ívüitö dobozban ősszegyüiive Spanyol nyelvian 8P Kapható A z Est könyvkereskedésében. Vil., Erzsébtt körút 18—20 VilSgnyeltrek litt JIM" atere valósítható meg a biztonság, a leszerelés és álta­lában a béke intézményes biztosítására vonatkozó megállapodás. Felveti a kérdést, miért ne lehetne Locarno mintájára megnemtámadási szerződések egész hálózatának kiépítésével a békét biztosítani. Beszédét azzal fejezte be, hogy egyezmény hiá­nyában feltétlenül a fegyverkezés következnék, aminek elkerülhetetlen következménye a háború. Hívják össze haladéktalanul a leszerelési értekez­let politikai bizottságát a biztonság kérdésének tárgyalására. Egyszersmind javasolja, hogy az értekezlet nevét változtassák meg »békeértekez• leti-re. Törökország határozati javaslata Litvinov után a Balkán-blokk mutatkozott be. Tevfik Rüstü bej török külügyminiszter kije­lentette, hogy az előző felszólalások nagy mérték­ben tisztázták a helyzetet. Olyan határozati javas­latot kíván előterjeszteni, amely Törökországnak legújabban létesített paktumaiban, továbbá a tö­rök kormánynak békeakaratában gyökerezik. Ha­tározati javaslatának főbb pontjai a következők: 1. Magáévá teszi Sir John Simonnak a vegyi háború eltiltására, a hadi költségvetések nyilvá­nosságra hozatalára és az általános bizottság léte­sítésére irányuló indítványát. 2. Kívánja a locarnói és a Bálkán-paktum ki-* 6 G/észitését» 3. Súlyt helyez külön biztonsági bizottság tesítésére, amelynek feladatkörébe tartozik a biz­torigág problémájának megoldása. Miután Tituleseu román külügyminiszter a kisantant nevében, Mamosz görög külügyminszter Görögország nevében kijelentette a Rüstü bej ha­tározati javaslatához való csatlakozást, az elnök köszönetet mondva a szónokoknak, azt indítvá­nyozta, hogy a legközelebbi főbizottsági ülést keddről szerdára tegyék át, tekintettel arra, hogy a szónokok közül már sokan beszéltek. A leszerelési értekezlet főbizottságának eddigi ülései alapján mindjobban kibontoakoznak két blokk körvonalai. Az egyiket Franciaország, a kisantant és a Balkán-paktum aláíró hatalmai képviselik, a másik pedig azokból az államokból á'4, amelyek a MacDonald-féle egyezményjavaslat és a hat semleges állam memoranduma mint ket­tős tengely körű! csoportosulnak. JVémet-francia megegyezés Genf, június 1. Genfben ma délelőtt ismét az a hír terjedt el, hogy Franciaország és Németország között meg­egyezés jött létre a Saar-kérdésben. A tárgyalá­sok, amelyeket különben szakadatlanul folytattak, tegnap este kedvező fordulatot vettek. Egyre erő­södik az a remény, hogy a végleges megegyezés rövidesen létrejön. A népszavazás időpontját való­színűleg majd csak akkor tűzik ki, ha a tárgyaló felek az összes többi tárgyalás alatt lévő kérdésben megegyeztek. Népszavazás a Saar'Vidéken: 1935 január 13 Genf, június 1. A Saar-vidók ügyében folytatott tárgyalások megegyezéssel végződtek. A népszavazást 1035 ja­nuár 13-ikán tartják. Hétfőre maradt a magyar-jugoszláv határincidsns tárgyalása Genf, június 1. A ma délelőttre kitűzött tanácsülés Vascon­celloz elnöklete alatt zárt ajtók mögött folyt le. Féltizenegy órakor kezdédott és egy óra hosszat tartott. A napirenden három pont szerepelt. Mivel az első pont tárgyalása még nem fojeződött be, a magyar-jugoszláv határsértés tárgyalására még nem kerülhetett sor. Az ügyek jelenlegi állása mellett a magyar panasz tárgyalása hétfőn vár­ható. n magvar delegátusok megbeszélései Genf, június 1. Tánczos Gábor nyugalmazott lovassági tábor­nok, a magyar leszerelési küldöttség vezetője, tegnap hosszabb megbeszélést folytatott Tevfik Rüstü bej török külügyminiszterrel. Barcza György vatikáni követ, másoddelegá­tue ma hosszabb eszmecserét folytatott di Soraona márkival, Milcov bolgár kiküldöttel ós báró Plügl osztrák delegátussal. Eckhardt Tibor interjúja a belgrádi Politikával Belgrád, június í. 1 A Politika genfi munkatársa beszélgetést foly­tatott Eckhardt Tiborral, aki tudvalevően a Nép­szövetségi Tanács gyűlésén Magyarországot kép­viseli a jugoszláv határon történt incidensek ügyében benyújtott panasz tárgyalásán. Eckhardt Tibor többek között sajnálkozásának adott kifeje­zést, hogy a helyzet ennyire fejlődött, mert Göm­bös miniszterelnök éppen mostanában lépést akart tenni a magyar-jugoszláv közeledés érdekében, most azonban Magyarország nem várhatott to­vább. Nem áll szándékában a Népszövetségi Ta­nácshoz benyújtott panaszt átvinni politikai térre, hanem kizárólag a határ incidensek ügyét kívánja valamiképpen rendezni. E célból szívesen folytat közvetlen tárgyalást Jeftics jugoszláv külügymi­niszterrel és amennyiben elvi megállapodást tud létrehozni, haladéktalanul visszatér Budapestre, hogy megbeszélje a magífnr kormánnyal a további lépéseket. Ha azonbaii*Äem sikétül közvetlen megegyezést létesíteni Magyarország és Jugoszlá­via között, úgy kérni fogja a Népszövetség intéz­kedését. Jlz angol külügyminiszter elutazott Genfből London, június 1. Mint a Reuter Iroda Genfből jelenti, Sir John Simon angol külügyminiszter pénteken elutazott enGfből és szombaton megérkezik Londonba. A kormányzó fogadta a tornászvezéreket A kormányzó csütörtökön délben fogadta a Nemzetközi Torna Szövetség küldöttségét. A kormányzót gróf Zamoyski Adám. a Nemzet­közi Torna Szövetség elnöke és gróf Teleki Sán­dor, a Magyar Torna Szövetség elnöke üdvözölte. A kormányzó az üdvözlő beszédekre előbb francia nyelven a következőkben válaszolt: — Köszönöm önnek Elnök Ur, szíves üdvözlő szavait. Remélem, hogy mindannyian jól érzik magukat nálunk, mert mi mindig belső szimpátiá­val és őszinte szívélyességael fogadjuk azokat, akifc baráti érzéssel közelednek hozzánk. Az Önök nemzetközi kongresszusai, valamint világbajnoki versenyei, élénk bizonyítéka annak az örvendetes jelenségnek, hogy a modern korszellem egyre va­guobb jelentőséget tulajdonít a sport széleskörű általánosításának, a nép ós különösen az ifjúság sportra nevelésének, hogy úgymondjam a sport demokratizálódásának. Mutatja ez annak felisme­rését, hogy a sportban már nemcsak az egyéni szórakozás, a felüdülés egy nemét és a jellemkép­zés egyik lényeges elemét látják, hanem a nép­egészség és ezzel a népjólét egyik legfontosabb té­nyezőjét, is. A népek ogymásközötli vonatkozásá­ban azonban az Önök munkája és világbajnoki versenyei még egy magrasahb célt is szolgálnak: közelebb hozzák egymáshoz a különböző nemzete­ket a közös érdekű kérdések együttes megvitatá­sán kívül, egymás teljesítményeinek értékelése és megbecsülése által. Már pedig a nemzetek között is egymás megismerése az útja egymás megérté­sének és a jogos érdekek kölcsönös összeegyezteté­sének, ami az igazságra épített tartós békének a legmegbízhatóbb biztosítéka. Örülök, hogy főváro­sunkban tartják a népek egymáshoz való közele­dése szempontjából oly jelentős kongresszusukat, Fz'oéM a Ráfcőczi Kollé^fninb* i Középiskolások részére a főváros leq^zebb he'yén a Rozsadomben, a modern hjgiéna srerint berendezed fnine elóintézeth; 3 te:vé elek nur megkfiörttek Kérien prospektust n t«4>ó<izl Kollégium­tól, Budapest» II, Keleti Károly ucca 37. valamint az 1934- évi világtornaversenyt és még­egyszer szívből kívánom, hogy érezzék jól magu­kat körünkben. A kormányzó ezután magyar nyelven még a következőket mondotta: — A Magyar Országos Torna Szövetségnek ünnepnapjai vannak most, amidőn az egész világ tornászképviselőit látja vendégül fővárosunkban. Fogadják őket azzal a bajtársias szellemmel, amely a sport jellemfejlesztő erejének oly vonzó jelensége és kövessenek el mindent, hogy vendé­geinkben felébresszék és megerősítsék, a rokon­szenvet a magyar jellem tulajdonságaival és a megbecsülést az itt tapasztalt eredményekkel szemben. Kis nemzetek loginkább nagy egyéni teljesítményekkel és intézményeik kiválóságával vonhatják magukra a többi kultúrnépek érdeklő­dését. E tekintetben a magyar torna és általában a magyar sport képviselőinek annyiban könnyű a helyzetük, hogy a sport minden ágában közismer­tek bajnokaink kitűnő teljesítményei. — Szívből^ kívánok minél nagyobb sikert köz­érdekű munkájukhoz, amellyel Magyarország ál­talános érdekű ügyét is méltóan szolgálják. Kö­szönöm szíves üdvözletüket. A Torna Szövetség küldöttségének fogadása után a kormányzó a világbajnoki mérkőzésre Bevillaque tábornok vezetése alatt Budanestre ér­kezett 14 olasz tornászt fogadta, akik a kormány­zónak Romulus és Remust ábrázoló márványszob­rot nyújtottak át. Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványo­dás, sápadtság, mirigybetegségek, ekcémák, furunku­lusok eseteiben a természetes „Ferenc József" keserűvíz gyorsan szabályozza a belek annyira fontos működését és a vért biztosan felfrissiti. Az orvosi tudomány számos vezérfértia meggyőződött arról, hogy a valódi Ferenc József viz mint alapos és kellemes hashajtó mindig kitűnően bevr'lik, miért is szoptató nóknél elválasztáskor kiterjedten alkalmazzák.

Next

/
Thumbnails
Contents