Pesti Napló, 1935. január (86. évfolyam, 1–26. szám)

1935-01-01 / 1. szám

(CHART 2 Kedd PESTI NAPLÓ 1 933 január 1 2 BOLDOG UJ EVET! Legslözékenyebben bemutatja és kiszolgálja Hangszergyár, Rákóczi űt 60. hogy meg tudja védeni a foglyokat és fel tudja világosítani a közvéleményt arról, hogy a kor­mány szervei kötelességszerűen gyakorolják a valódi igazságszolgáltatást. A kormány számára a maga jogi hatalma kötelességgé teszi, hogy fel­világosult és aktív igazságszolgáltatóé segítségé­vel biztosítsa az egyén és a közösség védelmét. El kell ismerni, hogy gyakran maglehetSscn mélyre süllyedt ennek a kormányzati tevékenységnek az erkölcsi színvonala. A színvonal emelése az Egye­sült Államok mai kormányának programjába tar­tozik. Egész lelkemmel hiszem, hogy hazám olyan korszakba lép, mely számára virágzást fog hozni. Ez a virágzás nemcsak egy kis elitet fog a jólét elemeihez juttatni, hanem az Egye;ült Államok egész 120 milliós lakosságát. A nrosterltás szerintem olyan állapot, melyet szociális szempontból kell irányítani a közjó érde­kében. Szociális és spirituális értékekre kell alapí­tani ezt a prosperitást, nem pedig egyes kiváltsá­gosok előjogaira és hatalmára. Ennek az ú.iszerkezetű prosperitásnak az eléré­séért vállvetve — bár te'jesen külön uírkon — kell küzdenie a vallásnak és a kormánynak. Az Eeye­sült Államok kormánya azt kéri a vallástól, hogy tanítsa a szociális igazság eszméit. Ugyanakkor a kormány biztosítja a keresztény és a zsidó va'lás­nak egyaránt azt a jogot, hogy kiki a maga mód­ján imádhassa Istent. Az egyházak, melyek minden kormánybeavat­kozástól teljesen füsrgetlenek maradnak, tanítsák sokmilliónyi hívüket arra, hogy a masrukválasz­totta kormánytól ioguk van megkövetelni a »jobb élet« fentartásához szükséges elemek megteremté­sét és megőrzését. A Kormányzó, a miniszterelnök és a főváros újéve (Saját tudósítónktól.) Üjév délelőttjén Göm­bös Gyula miniszterelnök megjelenik Horthy Miklós kormányzónál, hogy az újév alkalmából kifejezze előtte a kormány jókívánságait. JJclben a diplomáciai testület jelentkezik a kormányzó­nál a szokásos újévi tisztelgésre. A testület neve­ben Angelo Rotla^pixpai nuncius üdvözli a kor­mányzót. w Á nemzeti egység pártja taviratban üdvözli Gömbös miniszterelnököt. A személyes üdvözlés a miniszterelnök kívánságára elmarad. A főváros nevében Sipőez Jenő főpolgármes­ter és Szendy Károly polgármester vezetésével a törvényhatósági bizottság küldöttsége tiszteleg Horthy Miklós kormányzó előtt. A polgármeste­rek és a küldöttség ezután József főhercegnél, Gömbös miniszterelnöknél és Keresztes-Fischer belügyminiszternél tesznek tisztelgő látogatást, majd Sipőez és Szendy a városházán fogadják a tisztviselői kar tisztelgő küldöttségeit. A Fővá­rosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének kül­döttsége már hétfőn délelőtt üdvözölte a polgár­mestert Bednárz Róbert apátplébános vezetékével. A független kisgazdapárt szerdán fogja Eck­hardt Tibort üdvözölni. Tildy Zoltán alelnök be­szédére Eckhardt Tibor hosszabb politikai be­szédben válaszol. A kereszténypártban hivatalos újévi üdvözlés nem lesz. 6fCL"LttbdiJí mjAMoÉmindjal AKÁR PERFI, AKAR Nő EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN CSAK FÁTYOL FÜSTSZŰRÖS CIGARETTAHÜVELYT SZÍV. Súlyos válságba jutóit a francia-olasz közeledés a középeurópai kérdés miatt Bizonytalanná vált Lavai római útia London feszültnek lát fa a helyzetet Párizs, december 31. (Magyar Tavirata Iroda.) »Mikor utazik Laval Rómába!« — ez a kér­dés áll az esti lapok érdeklődésének középpontjá­ban. A multheti túlságos bizakodó hangulatot Párizsban most túlságosan sötét hangulat vál­totta fel. A lapok egyrészt a francia olasz tárgya­lások csődjéről beszél, amit főleg annak tud be, hogy Mussolini erélyősen kitartott a, kqsépeuxó­pai kérdésben elfoglalt álláspontja mellett. Emel­lett súlyos szemrehányások éíik AÚsztriát, amiért most váratlan módon a maga részéről Í6 akadá­lyokat gördít a megegyezés elé. Mivel Mussolini válasza a legutóbbi francia javaslatokra még nem ismeretes, Párizsban egyes lapok nem adták fel teljesen azt a reményt, hogy Laval a hét közepén mégis Kómába indulhat. Ál­talában azonban a római látogatás elhalasztásá­val, mint igen valószínű ténnyel számolnak. Ha Mussolini válaszát a francia kormány nem ta­lálja kielégítőnek, akkor a tárgyalások egyelőre Genfben folynának tovább a népszövetségi ta­nácsülés alkalmával összegyűlt érdekelt felek között. Ebben az esetben Laval római útja csak jamiár végén válnék esedékessé. A Paris Soir ré­széről nem tartják teljesen kielégítőnek azt oz olasz javaslatot, amely szerint Mussolini január 3-án I m inbmt e,gy beszéd keretei közt szolgál* tatna elégtételt Jugoszláviának, Olaszország egyébként — írja a tudósító —• egy általános ba­rátsági szerződes megkötését helyezi kilátásba, amely valamennyi dunai állam határait bizto­síthatná. Felajánlotta továbbá azt is, hogy a lengyel kormánynál és a német kormánynál közbelép a keleti Locarno megkötése érdekében. Rendkívül pesszimista az angol sajtó London, december 31. Az angol sajtó már kezdi megkondítani a lélekharangot Laval legújabb középeurópai ter­ve felett. A Star ezeket írja: Az a gondolat, hogy Franciaország, Olaszország és a kisantant elöbD egymásközött állapodjanak meg és azután pusz­tán aláírás véget közöljék az egyezményt Német­országgal és Magyarországgal, túlságosan a ver­saillesi diktá)á8ra emlékeztet és ezért alig járhat sikerrel. Az Evening News szerint Ausztria független­sége már biztosítva van, a francia-olasz szövetség csak megerősítené azt. Olaszország és Jugoszlá­via továbbra is egymás ellenségei maradiak, de a közvetlen összeütközés veszélye nem fenyeget és a két ország kormánya kölcsönösen fenn akarja tartani a jó viszonyt­A délkeleteurópai béke és joviszoey -akadálya aronban a magyar-kérdés, — folytatja a lap. Amíg Magyarország területének és lako:ságának jelentékeny része ideren és egyáltalában npm ro­konszenves uralom alatt marad, addig Euróva lelkiismerete r.em lehet nyugodt és a kard nem maradhat hüvelyében. A Reuter-iroda így jellemzi a megegyezés esélyeinek drámai változásait: Szombaton a való­színűség még ICO: 1 volt arra, hogy Laval szerdán Rómába utazok, ma azonban az esély 1:100 Laval utazása elleti. Ügy éltesülünk, hogy a tárgyalások kedvező szellemben folynak ugyan, de eredményeket csak a saarvidéki népszavazás után lehet várni, — je­lenti Reuter. A British United Press úgy tudja, hogy a francia-olasz megegyezés három akadályba üt­közik: 1. Olaszország kifogásolja az egyezményterve­zetnek azt a részét, amely szeiint az összes alá­író hatalmak kölcsönösen szavatolják egymás határait. 2. Olaszország olyan engedményeket követel a tuniszi olaszok jogállása tekintetében, amelyeket Franciaország nem adhat meg. 3. Jugoszláviának szerződése van Törökország­gal, amelynek értelmiében Törökország csatlakoz­hatik bármely egyezményhez, amelyben Jugo­szlávia érdekelve van, viszont Olaszország a leg­határozottabban ellenzi, hogy Törökország vagy Görögország aláírja a középeurópai egyezmé­nyeket. B A C C A RA KurCasino Kltzbuhel Újonnan nyüt meg KurCasino Baden b.Wíen Egész éven á: nyjtv a

Next

/
Thumbnails
Contents