Pesti Napló, 1935. április (86. évfolyam, 75–97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

Kedd PESTI NAPLÓ 1935 április 2 új többség munkáját, az új többségét, amely­nek győzelme nem annyira meglepő, mint győzelmének roppant arányai. Ha ez egy re­formpolitika győzelme, akkor mindenki öröm­mel üdvözli; végül talán az ellenzék is, amely nem legyőzve, — csak vesztesen került ki ed­dig a küzdelemből. A tények hatalmáról szóltunk az előbb. De tényt a politikában nemcsak a szám nyers ereje jelent; a politikában egészen sajátságos mértékek és mérlegek vannak, a politikában egy ember — egy egész pártot jelenthet, és a politikában nemcsak a mandátumok száma fejezi ki a közvélemény elosztódását. Végre megtörténhetik, hogy minden kerületben egy szavazattöbbséggel győz egy párt — hát ak­kor 245 főnyi szavazatkülönbség által a köz­vélemény egyik része korlátlanul érvényesül a parlament összetételében, a másik pedig egy enyhe fénysugárban sem tükröződik visz­sza benne? Ez persze abszurd feltevés — de abszurditásával kell mérni minden helyzetet. Most is előfordul, hogy már az ajánlásoknál elbuktak jelöltek, akik ezer és ezer szavaza­tot kaptak, — persze kisebbségbe kerültek, tehát elbuktak. Mondani sem kell, hogy ezek túlnyomórészt ellenzéki jelöltek. És itt térünk vissza arra, hogy a kormányt ez a valóban impozáns és hatalmas győzelem nemcsak jo­gosítja, hanem kötelezi is. Kötelezi mindenek­előtt: méltánylásra a közvéleménnyel szem­ben, amelynek számottevő része az ellenzék mellett vonult fel, kötelezi lojalitásra — az ellenzékkel szemben. Vétrre az ellenzékkel szemben három olyan erő lépett harcba, amely döntő még akkor is. ha a kormány a válasz­tások tisztaságára törekszik, mint ahogy most Gömbös Gyula miniszterelnök nemcsak töre­kedett. de valóban és elismerten biztosította is azt. Az a három tényező: a nyílt választójog, amely a legeszményibb választás mellett sem az ellenzék malmára hajtja a vizet; az eay­séges párt nagyobb felkészültsége, amely ál­talában mégsem az ellenzék versenypozíció­ját javítja; és végül az, hogy az ellenzék — kis pártokra széthullva harcol a kormány­párt egységes tömegével és vezetésével. Gömbös Gyula kormánya óriási győzel­met aratott a választásokon. Ha most még nagyon vitás lehet, hogy milyen arányban osztozik ezen a győzelmen a nyiltválasztas — és a reformpolitika progrmaja, a kormány hamar eldöntheti ezt a kérdést azzal, hogy megvalósítja — a titkos választójogot, meg­valósítja a többi reformokat. Minél gyorsab­ban valósítja meg a titkos választójogot, an­nál gyorsabban feledteti el az új többség, hogy a régi választójogból született. A győ­zelem nagy volt, — a győzelem jövője attól függ, miként és mire használják fel: milyen reformok, milyen szellemben és milyen tem­póban követik egymást. Az kétségtelen, hogy a reformpolitikának, ha az valóban olyan nagyszabású lesz és valóban annak a halha­tatlan reformkorszaknak örök reformideál­jaiból merít: nem lesz ellenfele a Házban, a közvéleményben. A régi Ház idejében hiány­érzet volt a közvéleményben egy nagyobb el­lenzék iránt, most ez a hiányérzet még na­gyobb lesz, miután még kisebb lesz az ellen­zék, bár — ismételjük — ép az ellenzéken nem a szám törvényei döntenek. A magyar parla­menti élet irányításában például három nem­zedéken át vitt döntő szerepet gróf Apponyi Albert, aki mögött néha nagyobb párt állt, néha kisebb, a nemzeti párt vagy a függet­lenségi párt élén, de egyedül és egymagában sem jelentett sohasem kevesebbet, mint akár száz emberrel a háta mögött. Gróf Tisza Ist­ván a koalíciós képviselőháznak egyáltalában nem volt tagja, pártjából hírmondó sem jött be, egyéniségének szuggesztiója azonban oly nagy volt, hogy a következő választásból óriási többséggel tért vissza a Házba. Gróf Andrássy Gyulának mint a »disszidens cso­port« fejének húsz embere sem volt — az al­kotmánypártnak hatalmi párt korában sem volt félszáznál több tagja. A munkapárti par­lamentbe egyedül tért vissza, csak később szervezte meg újra pártját, amely megint csak egy maroknyi csapat volt a munkapárti tengerrel szemben: az események alakításába azonban mégis döntő súllyal folyt be min­denha. Hivatkozzunk külföldi példákra? Mae­Donaldra, akinek most is csak néhány párt­híve van — de a kormány élén áll mégis a legalkotmányosabb Angliában, mindenesetre: a többség élén. De mindez az erő, amelyet az ellenzék a maga kevés emberében is képvi­selt, nem gátja — de lendítő ereje _ lesz egy messzetekintő magyar reformpolitikának, ami különben a muít képviselőházban is kiderült volna, ha a politikai helyzet nem lett volna oly bizonytalan s alkalom adódhatott volna a reformokhoz való állásfoglalásra. A számok beszéltek. A számok mondani­valóját a további választási eredmények ki­egészíthetik, de lényegileg már nem változ­tatják meg. A Gömbös-kormány döntő győ­zelmet aratott. Meghalt Schmidt Mlk^a, a dúsgazdag bútorgyáros és műgyűjtő (Saját tudósítónktól.) Hétfő délután hosszú be­tegság után meghalt Budapest egyik crdekes alakja: Schmidt Miksa, a neves műgyűjtő és biitor­gyáros. Délelőttönként az Ernst Múzeum kiállítási termében gyönyörködik a közönsás: Sehmidt Miksa kiscelliúti kastélyának bútoraiban és műtárgyai­ban, amelyeket április 8-ig állított ki most már másodízben, hogy azután az eladható tárgyak leg­nagyobb részét aukcióra bocsássa. Néhány hónappal ez-ilőtt került Sehmidt Miksa az amerikaiúti Izraelita Szeretet Kórházba. Háziorvosa, dr. Farkas, a kórház főorvosa volt és a dúsgazdag bútorgyáros azért feküdt ebbe a kór­házba, hogy háziorvosa állandóan mellette legyen. Betegsége egyre jobban elhatalmasodott és az utóbbi napokban az orvosok már tudták, hogy nincs segítség. A halil uremia következtében állott be hétfőn délután. Sehmidt Miksa 1861-ben született. Édesapja, Sehmidt Frigyes Ottó Bécsben élt. lakberendező volt, korának egyik legnevesebb inűasztalosa, aki az osztrák főváros legelőkelőbb családjainak laká­sait rendezte be. Az öreg Sehmidt két legjobb barátja Hans Makart, a híres bécsi festőművész és Billroth, a világhírű sebészprofesszor volt. Makart művészi elgondolásai hatottak Sehmidt Ottóra és az akkor má^ fiatal Sehmidt Miksára is, akit édesapja botanikusnak akart nevelni. Gimnáziumi tanulmányainak befejez'rse után a sovrmi erdészeti főiskolába Íratta be. Schmidt Miksa sikerrel végezte el a főiskolát, de közölte édesapjával, hogy ambícióiát nem elérti a bota­nika, mire az édesapja Párizsba küldte, ahol Prignet híres műtermében volt tanuló. Négy évig tanult itt Sehmidt Miksa. Főnöke felszólította, hogy lápjen be tgxs'ként üzletébe, az ajánlatot azöfibán SehmiJt Miksa nem fogadta él. hanem házautazott és édesapja műhelyében dolgozott. JMegérkezése után véletlenül hatalmas meg­bízást kapott. Babich Zsigmond püspök, aki az Esterházy hercegi család vagyonkezelője volt, az ausztriai Kehlburg vár rekonstruálását bíz a Sehmidt Miksára. A munka kitűnően sikerült. Ettől kezdve Sehmidt Miksa úgy Ausztriában, mint Magyarországon egymásután kapta a meg­bízásokat. Rábízták a többi Esterházy-kastély restaurálását is. Ö restaurálta Pottendorfot és Euter házát, majd e munkálatok befejezése után Budapesten alapított céget. Ugyanekkor Bécsben már hatalmas gyára volt. ahol 2—300 munkással dolgozott. Budapesti műhelyében 3—400 munkást foglalkoztatott. Ö maga állandóan úton volt Bécs és Budapest között. A magva)' mágnásvilág és pénzarisztokrácia valósággal elhalmozta megren­delésekkel. „ „„ , , . , Volt idő, amikor egyszerre 15—20 helyen dol­gozott munkásaival a fővárosban és ugyanekkor Magyarországon ós Ausztriában több helyen is végzett hatalmas munkálatokat. Az Esterházy kas­télyok restaurálásán kívül herceg Fesleticsék, a Pálffyak, a Károlyiak, a Oerliczyek, csepeli Weis'sék, Hatvany-Deutschék és Uerzogék bízták meg kisebb-nagyobb muakákkal. Sehmidt Miksa hatalmas vagyonra tett szert. Megvásárolta Bécs­ben a Chotek grófok palotáját, amelyet műkincsek­kel töltött meg. Azután Budapesten megszerezte a Kiscelli úti kastélyt, majd a Mányoki utou a hat­holdas Batthyány ősparkot és a park közepén lévő kastélyt. Ebben a kastélyban lakott Schmidt Miksa az utolsó években. 1912-ben a nyilvánosság sokat foglalkozott Sehmidt Miksa személyével. Kóberi Rózsi ós Nick Gusztáv akkor ölték meg Martinovics téren levő lakásán Turesányi Elzát, akit Mágnás Elza néven ismertek. Amikor Mágnás Elza temetésére került a sor, Sehmidt Miksa jelentkezett, mint vőlegény, pompás temetést rendezett számára, hatalmas em­léket állíttatott a sir fölé és ettől az időtől kezdve ő látta el Mágnás Elza szüleit és hozzátartozóit. Három évvel később megnősült. Felesége, egy li­pótvárosi család leánya 1919-ben Velencében ön­gyilkos lett. A háború után Sehmidt Miksa folytatta mun­káját, Bécsben ő rendezte be Castiglioni palotáját, niajd Stájerországban a Fanti-kastéb't restaurálta. Bécsben megépíttette a potsleindorffi Geymüller­parkot. Ezután visszavonult és állandóan Budapesten lakott. Kiscelli úti kastélyát, amint emlékezetes, néhány évvel ezelőtt a fővárosnak akarta ajá. dé­kosni, azzal a kikötéssel, hogy a kastély körül lévő földeket szerezze meg a város és ott »Attila­park« néven hatalmas sétateret létesítsen, hogy a Bécstől érkező autósok számára ez a park le­gyén az első megkapó látványosság. A főváros az aiánlatot kényteleu volt visszautasítani. Egyesek szerint Sehmidt Miksának körülbelül tízmillió pengő vagyona volt, Magyarországon ál­lítólag négymillió, Ausztriában hatmillió. Vég­rendeletet is készített Sehmidt Miksa. Hétfő este Bécsből Budapestre érkezett egyetlen rokona, het­venéves öccse. Az ő és a bútorgyáros jogtaná­csosa, dr. Buchmüller Dezső ügyvéd jelenlétében bontják fel kedden délelőtt a végrendeletet. Kiszi­várgott hírek szerint Sehmidt a kiscelliúti kas­télyt végrendeletében a fővárosra, a Batthyányi­parkot pedig a pálosok rendiére hagyományozta. Sehmidt Miksa temetéséről még nem történt intézkedés. Megérkezett az első róma-budapesti repülőgép, a lonáon-budapesti gép jég vihar miatt Prágában lemaradt (Saját tudósítónktól.) Április elsején lépett életbe egész Európában a légi közlekedés nyári menetrendje. Magyar szempontból két fontos újítása van a nyári 'nuinelrendmk. Az -«gyík az angol Imperial Airways london—budapesti " járata* a másik pedig az olasz Ala Littoria róma—budapesti vonala. A két új repülőjárat­nak hétfőn volt a premierje, illetve csak az olasz gépé, mert a london—budapesti járat első gépe, a »Delta« jégvihar miatt csak későn érkezett Prágába és onnan nem folytatta útját Budapest felé. A mátyásföldi repülőtéren ünnepélyes fogadtatásra készültek. Megjelent a repülőtéren Torma» Géza állam­titkár, Kovácsházy tanácsnok, Senn Ottó MÁV-elnök, báró Szalay postavezérigazgató, Szvlezsényi Zoltán, a gyógyhely-bizottság elnöke, a légügyi hivatal képvise­letében Rákosi György, a Malert részéről herceg Ho­henlohe Ferenc elnök, lovag Wahl Henrik ós Apáthy igazgatók. Pár perccel a róma—budapesti gép érkezése előtt feltűnt a várakozók között Colonna herceg, buda­pesti olasz követ is. A hárommotoros hatalmas olasz repülőgép két köl't írva le, leszállt a repülőtérre és kilépett belőle Bruno Vclaai, az olasz repülőtársaság igazgatója, akit a jelen­lévők üdvözöltek. A közönség sokáig gyönyörködött a nagy olasz személyszállító repülőgépben és titokban mindenki reménykedett, liátha mégis megérkezik a lon­doni gép, do csakhamar megérkezett a rádlójolantés, hogy a >Delia«, amely reggel startolt a croydoni re­pülőtérről, Prágából csak kedden reggel repül Buda­pestre. Az olasz gép hetenként háromszor, az angol naponta közlekedik. Budapestről délelőtt negyedtízkor indul az angol gép ós este negyodnyolckor érkezik Londonba, ahol minden délelőtt 11 órakor startol az ellengép és délután 6 órakor száll le Mátyásföldön. Az angol gép Köln, Lipcse, Prága és Bécs repülőterein száll le út­közben. Colonna kerceg nyilatkozata Colonna herceg a római gép megérkezése után a következő nyilatkozatot tette: — A Róma—Budapest—Kóma naponkénti légiszol­gálat megnyitása annyira önmagáért beszélő esemény, hogy nincs szükség bővebb megjegyzésekre. A ma dél­után érkezett repülőgépnek Kóma a neve. Én ebben je képet látok: a háromszínű szárny eszményien egye­síti az örök várost Magyarország fenséges fővárosával ós a két főváros kö/ö ti légi kapcsolat megteremtésével gyakorlatilag is közelebb hozza egymáshoz a két baráti népet. A rendkívül bankházban Kossuth Lajos u. 1, (Ferenciek temploma mellett). Telefon 85-2-42 vegyen »agy rendeljen osifályiorslegyei i

Next

/
Thumbnails
Contents