Pesti Napló, 1935. október (86. évfolyam, 223–249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

3 Kedd PESTI NAPLÓ 1935 október f Novemberben tárgyaíja a marseiílei esküdtszék a király gyilkosság ügyét A jugoszláv királynét, mini magánvádlót, Paul-Boncour képviseli Párizs, szeptember 30. A Jour jelenti Aix-en-Provence-ből: A mar­seiílei merénylet ügyének főtárgyalása november­ben lesz. Az esküdtszék novemberi ülésszaka a hónap 15-e körül kezdődik. A tárgyaláson La Broise törvényszéki elnök fog elnökölni. Való­színű, hogy a tárgyalást nem a rendes esküdtszéki ülésteremben tartják meg, tekintettel arra, hogy csupán a tanuk, újságírók, esküdtek és az ügyvé­deik számia többszázra rúg. A Havas-iroda marseiílei jelentése szerint az ügyészség vádat emel elsősorban Kralj, Raics és Pospisl, továbbá Kvaternik és Pavelics ellen gonosztevők szövetkezése címén; másodsorban Kralj, Raics és Pospisl ellen, amiért segédkezet nyújtottak Velicskonak a gyilkosság végrehajtá­sában; harmadszor Kralj, Raics és Pospisl ellen hamis útlevél használata miatt, Kvaternik, Pa­velics és Percsevics ellen f elbúj tás miatt. A három usztasit Desbons ügyvéd fogja kép­I/ctít&zGtt a világ, ceudfa? Ősszel éeU&zetb a fecske.... szú/ackapapíc is Uüvelp 1. JUtyUiválóbk uyusauyag.! Z. EyUvsiQce. ádatiHüs auyag. uélUiil! 3. Tákéleiestu sxuca vatta.! htCQlqáeu Ucvís UOÍHU ! Csak IQty lásédetel / 5. Heu* sxaUadá Uüvdyek ! viselni. Pavelics, Kvaternik és Percsevics szintén Desbonst kérték fel védelmük ellátására, A jugo szláv % királynét, mint magánvádlót, Paul-Boncour képviseli Lamotte ügyvéd segédletével. A vádat Roll államügyész képviseli. A tárgyaláson mint­egy 160 tanú kihallgatására kerül sor. A tárgya­lás előreláthatólag két hétig fog tartani. A közigazgatási bíróság megsemmisítette a budapesti déli kerületi választást Verebély JenS elnök, Jeszenszky Jenő és Zsellér Imre válasz­tási bizottsági tagok választójogát egy évre felfüggesztették „Önkényesen és szabálytalanul jártak el" — Verebély elveszti felsőházi tagságát — Mit mond Verebély Jenő? (Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bíróság Balás-tanácsa hétfőn délben 12 órakor hirdetett ítéletet a budapesti déli kerület országgyűlési vá­lasztása ellen benyújtott petició ügyében. A bíró­ság helytadott a keresztény ellenzék-legitimista néppárt által benyújtott panasznak, megsemmi­sítette a választást, kötelezte a választást védők közül a Nep képviselőjét 6500, a kereszténypárt képviselőjét 3300 pengő eljárási költségek dr. Bieber József és Payr Hugó panaszosig képviselők kezéhez leendő megfizetésére. A megítélt költsé­gekben részesek a többi párt megválasztott képvi­selői, illetőleg pótképviselői is, de csak annak az összegnek az erejéig, amely egy tárgyalásra vo­natkozik. A bíróság kimondotta ítéleteben, hogy Verebély Jenőnek, a déli kerület választási bizott­ság elnökének, Jeszenszky Jenő és Zsellér Imre cér, aki felszolgál, mind egy-egy előkelő dip­lomata. A meghajlásuk, a bizalmaskodásuk. A lampionok sárgák, narancsvörös girlandok­kal. A falnál levő páholyszerű rekeszek még tele vannak családokkal s fiatal párokkal. A fák leomlanak az asztalok felett, nagy sötc* lombbal. A pálma az asztaluk mellett, nagy sárguló tenyerekkel sopánkodik, barna, sző­rös dereka, mint a gorilla ágaskodik. Űj em­berek jönnek, új vendégek, a pincérek feléled­nek s rájuközönlenek, mint a szúnyogok. — A vidék, — mondta Ella halk és tiszta hangján. — Ha bejönnek Budapestre, elmennk a cirkuszba és utána jönnek vacso­rázni. Démon helyre nem mennek. Az ám, vannak démonibb helyek is Pes­ten ... talán lesz idő, mikor oda is elmerész­kedik evvel a lánnyal... de már ez is va­lami ... Mit is spórol az ember? az élet oly rövid, az öröm oly ritka. Ránézett a lányra: ez már volt »démoni helyen?«... Egy fiatal pár ült három asztal­lal odább, borotvált arcú fiatalúr és egy ki­mondhatatlanul édes kis nő. Lány. Oly piros, mint egy mezei virág. Kékben, fekete kalap­pal. Ügy figyelt a fiúra, mintha az az Isten lenne, aki most a legnagyobb kijelentésekkel foglalkozik. Milyen j<5! mulatnak ezek. Be kellett látnia, hogy nem versenyezhet velük: Ella korántsem tanúsított vele szem­ben ekkora odaadást. — Kik lehetnek?... Vőlegény, menyasz­szonyl... Finom úrilány... De akkor hogy lehetnek ilyen későn még együtt, szülők nél­kül? Ella nevetett. Yágrándy most legelt. Ügy nézte, faldosta a nevetését... akkor a fiúra nézett odaát. Nézte az arcát: mintha saját magát látta volna megfiatalodva... milyen éhes ... nagyon ... éhes a lányra (Folytatása köv«tkMi|4 bizottsági tagoknak a választói és választhatósági jogát egy esztendő tartamára felfüggeszti. Az indokolásban megállapította a bíróság, hogy az ajánlások felülbírálásánál a választási bíróság nem komoly és alapos vizsgálat után dön­tött azok elfogadásáról. Ez megállapítható dr. Leitner Emil táblai tanácselnök, választási főbiz­tos különvéleményéből is. A bizottság — mondja az ítélet — önkényesen hozott határozatot, amit bizonyít az is, hogy a visszautasításnál a külön­böző pártokkal szemben mindig kerek számokat állapított meg. Nem jelölték meg azt sem, hogy miért tekintik érvényteleneknek az egyes ajánlá­sokat és melyek azok, amelyek érvénytelenek. A választást meg kellett semmisíteni, mert a keresz­tény ellenzék által benyújtott pótajánlások közül a választási bizottság mellé rendelt tisztviselők 2199 olyan ajánlást találtak, amelyek más pártok ívein nem szerepeltek és amidőn a bíróság ezeket végigvizsgálta, mindössze 169-et talált meg nem felelőnek, ha tehát a 2000-nél több jó pótajánlást hozzáadják, az eredetileg elfogadott 3500 alap­ajánláshoz, a törvényben előírt 5000 ajánlásnál nagyobb szám jön ki. A választási bizottság tehát szabálytalanul hozott határozatot, a választást vé­dők viszont elmulasztották annak igazolását, hogy a bizottság által jónak minősített 3500 alapaján­lásból melyik volt rossz és mennyi volt ilyen. Ezért a választási törvény 124. $-a alapján teljes egészében meg kellett semmisíteni a választást. A bíróság Verebély Jenő, Jeszenszky Jenő és Zsellér Imre választói és választhatói jogosultságát azért függesztette fel, mert a választási bizottságban való szereplésük szabálytalannak és önkényesnek bizonyult. Tíz képvisel» elvesztette mandátumát A közigazgatási bíróság határozata következ­teben a budapesti déli kerület 10 képviselője elvesz­tette mandátumát. Ezek a képviselők a következők: A nemzeti egység pártjából: Usetty Béla, Pözel István, vitéz Tóth András. A kereszténypártból: Petrovácz Gyula, Müller Antal, Szabó József. A szociáldemokrata pártból: Farkas István, Buchinger Manó. A Rassay-pártból: Bródy Ernő és Magyar Pál. A választás megsemmisítéséről a közigazgatási bíróság értesíti a képviselőház elnökét, a döntésről a Ház elnökén keresztül értesül a belügyminiszter, akinek intézkednie kell a központi választmány összehívása iránt, amely kiírja az új választásokat. Miután_a bíróság a teljes választási eljárást meg­semmisítette, az új választási menetben nemcsak a legutóbb mandátumot nyert és a petícionáló pár­tok vehetnek részt, hanem bármilyen más párt is indulhat­A déli kerületben elölről kezdődik az agitáció, ismét üzembe kell helyezni a költséges választási gépezetet, elölről kezdik az ajánlások gyűjtését. Kié az anyagi ffelelSsség? A városházán már hétfőn délben felmerült az a gondolat: a közigazgatási bíróság ítéletére tá­maszkodva. nem kelle felvetni az anyagi felelős" ség kérdését Verebély Jenővel és azokkal a bizott­sági tagokkal szemben, akiknek i>szabálytalan és önkényes« eljárását a bíróság megállapította, akik tehát okozói a kettős választási költségnek. Verebély Jenőt súlyosan érinti választói jogá­nak felfüggesztése. Verebély Budapest székesfő­város választott felsőházi tagja. Valószínű, hogy felsőházi tagságát meg kell semmisíteni. A köz­ec ^&»»^^^w6^w&t >o ooooo go cooo»o oo »oo<coooooooooo&occ60ooooooc.oosoc& oa C 0 90OC 01 10,15,25 DEKALUMENES

Next

/
Thumbnails
Contents