Pesti Napló, 1936. március (87. évfolyam, 51–75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1936 március 1 2 Adria lengertiafózási Bt. hetenkénti járatai a legmodernebb motorhajókkal FIUMÉBŐL Velence, Anco na, Bari, C itanla, Malta, Massina, Palermo, Napolt, Génua, Mar­seille, Barcelona, Tarragona, Velencéig és vissza Egységes osztály * Elsőrangú ellátás Olci< részvételi díjak Prospektust küld: COSULICH LINE K^RS: IP OCO OC QO^©­S^ S-6©g©©© t> ©©© ©» Az olasz győzelem után Irtat ÚJHELYI PÉTER ny. vezérkari ezredes Az Amba Aradam hegyi győzelem az elmúlt hét végére tekintélyesen kibővült, a hónapokon át emlegetett Amba-Aladzsi, az északi abesszin had­erők legfőbb mentsvára, könnyűszerrel olasz kézre került. Az Amba-Aradam és Amba-Aladzsi közötti észak-déli irányú völgyhorpadás, amelyben Mulu­geta hadserege hónapokon át táborozott, mostan­tól kezdve Badoglio hadseregének céljait fogja szolgálni. A Makale körül három oldalról ková­esolt abesszin záróöv szét van robbantva, mind­jobban tágul és alkotórészeire bo«alik. Az északi abesszin haderők végérvényesen két távoli cso­portra vannak elválasztva. Egyik csoport, Mulugeta herceg vert hada Abesszínia legfőbb közlekedési vonala mentén, a AIWA Az abesszin északi harctér a nagy olasz győzelem után Makale—Desszie közti császár úton vonul hátra­felé, a másik csoport, a Szejtim—Kassza és Imru seregek, ami a hátsó összeköttetéseket illeti, már most is a Ras Dasan hegytömb túlsó, nyugati oldalán nagy kerülővel Gondar felé vezető egyet­len kocsizható útra vannak szorítva, nagyon le­hetséges, hogy nem sok idő múlva nemcsak had­tápvonaluk, hanem maguk a esapatok is a leg­magasabb és legjárhatatlanabb abesszin hegy­óriás túlsó oldalára lesznek kénytelenek elvo­nulni. Az ambaaladzsi győzelem és Mulugeta hadse­regének üldözése az öt olasz hadtest közül egyet­len egyet köt le. Az ambaaradmi csatában részt­vett III. hadtest a kivívott győzelem után azonnal arccal nyugatnak fordult, két nap múlva előesa­patával elérte Gdelát, legutóbbi jelentések szerint már az Avar Galle nevű vidékig tolta előre csáp­jait s így élcsapataival a szó szoros értelmében a Széjum—Kassza-féle hadseregek hátába jutott. Az újonnan alakított s Babbini Ezio tábornok pa­rancsnoksága alatt álló IV. hadtest tevékenységé­ről olasz hivatalos jelentés, eddig még nem emlé­kezett meg. Magáníháradások szerint a IL, az eritreai, a III. és a valószínűleg még második vonalban lévő IV. hadtestből álló olasz hadseregcsoport nagy­szabású hadműveletekbe kezdett abból a célból, hogy a Ras Imru-, Ras Kassza- és Ras Szejum-féle hadseregekkel leszámoljon és a Takazze—Geva— Gabat folyóvonaltól északra fekvő területet vég­érvényesen megtisztítsa az ellenségtől. Az akció­ban résztVevő négy olasz hadtest most már nem­csak technikai felkészültség dolgában, hanem számbelileg is fölényben van az említett abesszin haderőkkel szemben, hadászati helyzete pedig ki­fejezetten alkalmas arra, hogy az itteni abesszin arcvonal valamelyik részén, leginkább talán a Geva torkolatvidékén, kedvező döntést erőszakol­jon ki az eddig mindig csak visszavert, de soha­sem üldözött ellenséggel szemben. Annyit már most. is elértek az olaszok, hogy a Takazze észak-déli irányú szakasza és az Abesszin fensík keleti párkánya közti teriilet felett feltét­lenül uralkodnak, mert ezen a széles területen az első vonalban egyedül csak a megvert és visszás­vonulásban lévő Mulugeta-hadsereggel kell szá­molni. Igaz, hogy ez a hadsereg tartalékaira és készleteire vonul vissza s módjában lesz még ren­dezkedni, sorait kiegészíteni. Ehhez azonban igen tetemes időre van szükség«, annyival is inkább, mert, Badoglio kétszázon felüli repülőgépe hosszú időn és messze távolságon keresztül megaikadály02r hatja a Tendezétt visszavonulást, a szétszórt köte­lékek rendezését. A Mulugeta-liadséreg jó időra ki van kapcsolva a. hadiesemények irányításából. Badoglio hadseregének éle megtette a fele utat a határtól a dessziei abesszin főhadiszállás Jelé. Mz olasz haderők teljesen bekerítették Kassza és Széfum hercegek csapatait M második tembieni ütközet döntő szakaszába lépett Felmorzsolják az abesszineket M. EMBER ELETE. MA RENDES AZ EMÉSZTENE Róma, február 29. A sajtó- és propagandaügyi minisztérium ma délután a következő 141. számú jelentést adta ki: Badoglio tábornagy táviratozza: A második tembieni ütközet döntő szakaszába lépett. Kassza és Széjum hercegek csapatai, amelyeket sere­geink bekerítettek, óráról órára válsá­gosabb helyzetbe jutnak. Párizs, február 29. A Paris Soir jelenti a tigrei harctérről: Az olasz hadak bekerítő mozdulatában a második és harmadik olasz hadtest vesz részt. Egy olasz tiszt vezetése alatt álló asz kari had­oszlop az olasz hadak balszárnyán, a Danakil­inedence szélén titokban nyomul előre, hogy táma­dásba menjen át, mialatt a haderő zöme a középső vonalon nyomul előre. Badoglio tábornagy állítólag több mint 300.1X10 emberből álló egész északi haderőt mozgásba akarja hozni, hogy teljesen megsemmisítse Széjum és Kassza hercegek hadait és ilyenmódon az olasz haderő felügyelete alá helyezze a szudáni határtól a francia Szomáli-földig terjedő széles földövet. Mz abesszinek ellenállása alapjaiban rendül meg London, február 29. , Az angol sajtó nem titkolja Amba Alagi meg­hódításának óriási fontosságát. A Reuter-iroda szerint ez a hódítás Olasz­országra háromféle értékkel bírhat: 1. Történelmi értékkel, mert végleg lemosta az 1896-i olasz vereség szégyenét. 2. Politikai értékkel, mert megnyitja az utat del fele, ami óriási erkölcsi hatást gyakorol az abesszinekre, főként ott, ahol a négus iránti hű­ség ingatag. 3. Katonai értékkel, mert könnyű megvédeni, de nehéz elfoglalni s uralja a Tigre és Tembien felé vezető összes utakat Azt hiszik, hogy ez a diadal esetleg az egyéb hadszíntereken folyó előrenyomulással együtt az egész hadjáratot Olaszország javára döntheti el. Valószínűnek tartják, hogy az abesszinek ellenállása alapjaiban megrendült és számos törzsfő Olaszországhoz pártol majd át A néj-'us kénytelen lesz békéért könyörögni. Ilyeumódon a most folyó támadás a vég kezdetét jelentheti. Párizs, február 29. A Liberté jelenti a tigrei arcvonalról: Az olasz előnyomulásról érkező újabb jelenté­sek szerint az olasz csapatok az Asangi tó felé vezető út javarészét, hatalmukban tartják. Az olasz repülők átkutatták az Amba Alagitól délre elterülő vidéket és azt jelentik, hogy az abesszin erőket az Asangi tó környékén vonták össze. A főhadiszálláson csodálkoznak azon, hogy Abesz­színia nem erősítette meg Amba Alagit. amelyet pedig az északi hadszíntér legfontosabb harcán szati pontjának tekintenek. Felőrlődött Kassza és Széjum hercegek hadserege Róma. febi'uár 29. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) (United Press.) Párizsba érkezett jelentések szerint Ras Kassza és Ras Széjum haderői, ame­lyek már körül voltak zárva, vereséget szenvedtek és felőrlődtek. Hír szerint az olaszok 35000 abesz­Msint vertek meg; Különösen sokat szenvednek az abesszinek a lőszer és élelmiszer hiánya folytán. Rómában minden percben várnak jelentést az északi abesszin hadsereg teljes vereségéről. Köz­ben az a hír is elterjedt, hogy Ras Kassza elesett» Széjum pedig megadta magát. Genfben nem szigorítják meg a szankciókat? Róma. február 29. A Lavoro Fascista párizsi tudósítójának érte­sülése szerint a szankciókat nem fogják Genfben megszigorítani, de azért mégis érezhető némi igye­kezet az olaszellenes rendszabályok kiterjesztésére. Arról azonban, hogy ez a kiterjesztés ilyen körül« mények között miben állna, a lap tudósítója nem tudott bővebb értesülést szerezni. Párizsi körökben — írja a lap — remélik, hogy a béke mégis helyreáll és sikerül a stresai front egységét is újra összekovácsolni­Párizs, február 29. (A Pesti Napló külön tudósítójától.J Diplomáciai körökben híre jár. hogy a francia kormány teljesen szabad kezet adott Flandin küli ügyminiszternek a hétfőn Geníben meginduló tár* gyalásokra. Flandin környezetében úgy tudják, hogy a külügyminiszter annak elérésére fog töre­kedni, érjék be Genfben egyelőre a szakértői al­bizottság jelentésének megvizsgálásával, az »íj megtorló intézkedések életbeléptetéséről pedig hah lasszák el a döntést. Ugylátszik, hogy Anglia té* széről ugyanilyen törekvés fog érvényesülni. AZ ATU£NA£UM 1 PEN&OS DETEKTIVSOR.OZAJANAK ÚJ KÖTETE

Next

/
Thumbnails
Contents