Pesti Napló, 1936. szeptember (87. évfolyam, 199–223. szám)

1936-09-15 / 210. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1936 szeptember 13 14 (*) Sziklai Kornélné halála. Sziklai Kornélnak, az évekkel ezelőtt elhunyt nagy magyar színész­nek özvegye. Szilassy Rózsa hosszas betegség után 74 éves korában elhunyt. Szilassy Rózsa egész fia­tal korában lett színésznő, először Budán, Csóka Sándor társulatánál lépett fel és a Gyurkovics lányokban játszott. Első fellépése után mint az ország egyik első komikáját emlegették. Színészi pályáját 1913-ban fejezte be és nyugalomba vonult. 1919-ben meghalt férje. Sziklai K'ornél és azóta nem járt társaságba. Rövid idővel ezelőtt újabb osapás érte: Amerikában tartózkodó Béla fia is meghalt. Ez a csapás teljesen összetörte Sziklai Kornél özvegyét, aki most rövid szenvedés után követte férjét és fiát a halálba. (•) Philip Lesing — a Király-seínház új bérlője. Megírtuk, hogy Philip LeHng, a boroszlói Varieté Szín­ház volt igazgatója kívánja bérbevetnni a Király-színhá­zat. Hétfőn délelőtt a főváros vegyes vizsgálóbizottsá­got küldött ki, amely kisebb jelentőségű átalakítási munkálatokat követelt. Philip Lesing saját költségén végezteti el ezeket a munkálatokat, amely oknak befeje­zése után átveszi a színház bérletét. (*) Liszt első miséje. A budapesti tudományegyetem tanévnyitó istentiszteletén, szeptember 16-án, szerdán délelőtt 10 órakor az Egyetemi templomban Liszt ritkán hallott íérfikari (e-moll) miséje kerül előadásra. Ez Lisztnek első misealkotása, 1848-ban készült. A misét először 1852-ben adták elő Weimarban, Louis Napoleon francia köztársasági elnök születésnapján, — Magyar­országon pedig 1856 szeptember 8-án, a Hermina-kápolna felszentelésekor, amikor Liszt vezényelte müvét. A szerzemény ezután sokáig pihent. Húsz évvel ezelőtt egy fiatal kalocsai kispap, a mostani Liszt-propagátor, dr. Koudela Géza kérte, hogy első miséjén a kalocsai főszékesegybáz énekkara ezt adja elő, 1917 október 25-én. Hatvan év után ez volt a második teljes előadás. A mise harmadik előadását Egerben érte meg pár évvel ezelőtt az egri dalkör ötvenéves jubileumán. A Liszt­emlékévben az Egyetemi Énekkarok vették program­jukba a misét, a napokban énekelték a Hermina-kápolna 80 éves búcsúján és most az egyetemi tanévnyitón is ők éneklik Vaszy Viktor vezetésével. Az orgonaszólamo­kat Szakolczay-Riegler Ernő orgonaművész játssza. A mise előadásával a Liszt Emlékév Bizottságának kéré­sére az Egyetem teljessé tette Liszt nagy egyházzenei műveinek sorozatos előadását. A Veni Sanetét és az ünnepi mise változó részeit a Központi Papnevelő Inté­zet növendékei éneklik dr. Koudela Géza egyetemi egy­házzenei igazgató vezetésével. (*) Békássy Istvánt vasárnap megoperálták. Békássy István, a tehetséges fiatal színész szom­baton hirtelen rosszul lett és vasárnap a város­majoruccai kórházban megoperálta őt dr. Deutsch Aladár főorvos. Beszéltünk dr. Deutsch Aladárral, aki a következőket mondotta: — Békássy Istvánnak súlyos homloküreggyulladása volt, láza negyven fokra emelkedett, s vasárnap meg kellett operálnom. Az operáció jól sikerült, hétfőn reg­gel már úgyszólván teljesen megszűnt a láz, a beteg állapota szemlátomást nagyon megjavult úgy, hogy kilátás van arra, hogy a hét végén Békássy már részt vehet a Művész Színház próbáján. (—) Thomán Mária hegedű művésznő, oki. tanárnő kezdő és haladó növendékek oktatását, valamint hang­versenyműsorok betanítását vállalja. Ugyanott kamara­zenekurzus. Nádor ncca 2. IV. 3. (—) Rozgonyitól 3 menyasszonyi kép 8P. Kálvin tér 5. (—-) Kossak utóda Komárominál 6 művészlap 8 P. Kossuth h. u. 12. Telefón: 1—897—27. MkliÉliifieiiíii a Pesti NanH és előfizetői rászáre. ti alébbl aztohást előadásokra olvasrtlnk és elfiflfetSlnk ktH8n bözft rangú fegyet rendkívül leszállított é;on válthatnak A> E«l kiadóhivataléban VII. Er«»ébei kftrút 18—M lel i 1-438-88 reggel 9 órától á. a. 6 óráig, vasárnap d. a. »—1 éráig. (t kedvezményes árú előadások műso ra• Kedden, szeptember 15-én MAGYAR: HÖLGYEK ÉS URAK (8). — BELVÁROSI: SZENT JOHANNA (8). — TERÉZKÖRUTI: KACAGÓ ES­TÜK (9). _ ERZ8ÉBÉTVÁROSI: CSAVARGÓLANY (8%). — KOMÉDIA: MALACBANDA (8%). Szerdán, szeptember 16-án MAGYAR: HÖLGYEK ÉS URAK (8). — BELVÁROSI: SZENT JOHANNA (8). _ TERÉZKÖRUTI: KACAGÓ ES­TÉK (9). — ERZSÉBETVÁROSI: CSAVARGÓLANY 18%). — KOMÉDIA: MALACBANDA (8%). Csütörtökön, szeptember 17-én TERÉZKÖRUTI: KACAGÓ ESTÉK (9). — ERZSÉBET­VÁROSI: CSAVAHÓLANY (8%). — KOMÉDIA: MALAC­BANDA (814). Pénteken, szeptember 18-án BETHLENTÉRI: EMLÉKEZÉS (í). — ERZSÉBET­VÁROSI: PÁRMAI IBOLYA (894). — KOMÉDIA: MALAC­BANDA (8Vá). Szombaton, szeptember 19-én VÁROSI: CSARDAS (8). _ BETHLENTÉHI: EMLÉKE­ZÉS (8). — ERZSÉBETVÁROSI: PÁRMAI IBOLYA (8%). Vas 5 rnap, szeptember 20-án MAGYAR: HÁZASSÁG (3% d. u.). — VÁROSI: CSARDAS (I d. ii. és s este). — BETHLENTí'.RI: EMLÉXEZÉS (1 d. u. és 8 este). — ERZSÉBETVÁROSI: PARMAI IBOLYA (3!­d. u. és 894 este). — KOMÉDIA: MALACBANDA (8%). Minden legyvésérlé ingyen kapja a teljes azlnlapú Magyar Színpadot (*) Rökk Marlka a Városi Színházban. Tárgyalások indultaik meg Rökk Marika és a Városi Szinház között hosszabb vendégszerepléséről. Rökk Marika egy magyar operettben fog fellépni. (*) Ki lesz a Kamaraszínház bérlőjet Valószínűleg egy-két napon belül eldől a Kamaraszínház bérletének ügye. Az új bérlő előreláthatólag Szűcs László opera­énekes lesz, D Á n>l/% SZEPTEMBER 15. Budapest I. í.45: Torna. KAUlU Utána: Hanglemezek. 7.28: Étrend. 1I.M; Hí­rek. 10.21: »Muzsikus lelkek« (Schümann és Clara W ieck). Irta Zalai-Fodor Gyula (felolvasás). 10.45: Divattudósltás (felolvasás). 12.00: Harangszó, idöjárásjelentés. ÍJ.85: Bcndőr­zenekar. Vezényel Szöllőssy Ferenc. Ktízben kb. 12.30: Hírek. 13.20: Időjelzés, időjárásjclentés. 13.30: Kékes Irén énekel, zongorakísérettel. 14.00: Szentivanyiné Bárány Erzsi hegedül, zongorakísérettel. 14.40: Hírek, étrend, élelmiszerárak, lt.10: »Asszonyok tanácsadója.« Arányi Mária előadása. 18.45: Idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek. 17.00: »A Mecsek gyönyörűsé­gei.« Pécsi Horváth Rezső turisztikai előadása. 17.20: »Négy nagy név.« Dusolina Giannini, Gigli, de Luca és SaLiapin. Hanglemezek. 18.10: Munkásfélóra (felolvasás). 18.40: Horváth Rezső és cigányzenekara. Közben kb. 19,10: »Szabadalmaz­ható találmányok.« Dr. ifj. Ladoméri-Szmertnik István sza­badalmi bíró előadása., 19.59: Magyar történelmi hangképek. Rendező Csanády György. 1. »Magyar renaissance.« Idill Má­tyás király szobájában. Irta Bosin Em.-lre. 2. »Kuruc poha­rak.« Dalosjáték 1 felvonásban. Lőrinczy György elbeszélése nyomán írta Babay József. Zene Polgár Tibor. 3. »Pista bácsi« Színmű 1 felvonásban. Irta szendrői Kovách Aladár. 21.00: Hírek. 21.10: A Brandl-hármas műsora, a magyar­osztrák míívészcsere keretében. 22.05: Időjárásjclentés. 22.10: A rádió szalónaenekara. 22.20: Közvetítés a Debrecen-étterem­ből. Vidák József és cigánj zenekara. 24.05: Hírek. — Buda­pest II. 17.40— 18.10-Ig: »Baiily, a tudós polgármester.« Fécsí Albert előadása Bailly születésének 200 éves évfordulóján. 18.50— 19.10-lg: Francia nyelvoktatás (d.r. Garzó Miklós). 19.15 —lí.45-ig: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája, 19.50— 20. SO-lg: Losonczv György énekel, zongora­kísérettel. 20.35—20.j|-ig: Hírek, iigetőversenyeredményok. 21.00— 22.00-lg: Hangleir,e/<ek. — Telcfónhlrmondó. S.45—11.15-lg: Budapest I. műsora. 11.20—11.50-Ig: A Telefonhírmondó külön műsora (hanglemezek). J2.00—15.15-tg: Budapest I. műsora. 15.20—15.50-ig; A Telefonhírmondó külön műsora (hangleme­zek). Utána: Budapest I. műsora. — Közvetitőállomások. (.45—19.10-lg: Budapest I. műsora. 19.15—19.15-ig: Budapest II. műsora. 19.50-től: Budapest I. műsora. M O Z 0 K ADMIRAL (Margit körút 5. sz. Tel.: 1-537-07): Garcia futárja (Wallace Beery). Zenélő dámák. Orosz Jazzklrály (zenés fil­mek). Híradók. (Előadások kezdete: %4, %6, %8 és %10-kor; vasárnap: %2, %4, %fi, %3 és %10-kor.) ALKOTÁS (Alkotás ucca 11. sz. Tel.: 1 553-74): A kék dandár (Annabella). Magyar ünneplő falu. Hlra-dó. Cnkorkirály (színes film). Barney 1,'app és zenekara (varietéfilm). (Elő­adások kezdete: 4, %7 és %10; vasárnap: 2, 4, 6, 8 és 10.) ÁTRIUM (Margit körút 55. Tel.: 1-530-34 és 1-540-24): Havi 200 fix (Uray, Jávor, Págcr). Az inkák földjén (útirajz). (Elfi: adások kezdete: 5, %3 és %10-kor; szombat és vasárnap: %4, %fi, %3 és %10-kor.) BELVÁROSI (Irányi ncca 21. sz. Tel.: 1-84.VG3): Savoy Hotel 217 (Hans Albort). Vidám emlékek. Spanyol rapszódia. , Világhíradók. (Előadások kezdete: %5, 7, %10; vasárnap: johbterem: %2, %i, 6, %9; bálterem: %3, 5, %S, %10.) BODOGRAF (József körút 63. szám. Tel.: 1-339-0« és 1-3Ű7-10): Garcia futárja (Wallace Beery). Álomkirálynő (színes film). Amerikai varieté (artistafilm). Világhíradó. (Előadások kezdete: %5, 7 és %10; vasárnap: %2, %4, %6, %8 és %10.) BUDAI APOLLÓ (Csalogány uoca 40. Tel.: 1-515-00): Savoy Hotel 217 (Hans Albers). Lengyel népünnepek. Csere-here Afrikában. Kutyaszínház és miegymás. Tojásszíiret (szines film). Híradó. (Előadások kezdete: %5, 947 és %10-kor; va­sárnap: %3, %3. 947 és %10-kor.) CAPITOL (Baross tér 32. sz. Tel.: 1-343-37): Elfelejtett arcok (Herbert Marchall). .Tazzkirály. Rádiórevü. Táncra szület­tem. Híradó. (Előadások kezdete: %4, %6, %S és %10-kor; vasárnap: %2, %4, %fi, %8 és %10-kor.) CASINO (Eskii út 1. sz. Tel.: 1-831-02): Prolongálva! A sárga csikó (Ceorfos, Kiss, Rózsahegyi). (Előadások kezdete: %6, %8 és %10: szombat és vasárnap: %4, %6, %S és %10.) CITY (Vilmos császár út 36. sz. Tel.: 1-184-24): Megnyitó mű sor: Pasteur (raul Muni>. Fekete szimfónia. Híradók. (Elő­adások kezdete: 9,6. és '/«lO-kor; szombat és vasárnap: 944, 946, 948 és 9410-kor.) CORVIN (József körút és íJIlöi fit sarok. Telefón: 1 393 84): A sárga csikó (Cscrtris, Kiss F., Rózsahegyi). Miki mint kenguru. Híradók. (Előadások kezdete: %4, %6, %8 és %10: vasárnap: %2. %J, %C, %8 és %10-kor.) DAMJANICH (Damjanich "cea 1. sz. Tel.: 1 348-03): A gólem (Harry Baur). Hogy született a rapszódia. Híradó. (Folyt, előadások: %5. 947 és 9-kor: vasárnap: 2, 4, 6. 8 és 10-kor.) DÉCSI (Teréz körút 28. sz Tel.: 1 159-52 és 1-213-43): Havi 200 fix (t'ray. Jávor, Páger). Az inkák földjén (útirajz). (Elfi adások kezdete: 5, %8 és %10 kor; szombat ós vasárnap: 4. 6, 8 és 10-kor.) ELIT (Lipót körút 16. sz. Tel.: 1-161 51): Az első bál (Olffa Csehova). Repülőgépen Spanyolországba (kultúrfilm). Hír­adók (Mindennap: 4, 6, 8 és 10 kor.) FORUM (Kossuth Laios ucca 18. sz. Tel.: 1-897-07 és 1-895-43): 3-ik hétre prolongálva! Féltékenység (Clark Gable). Jótoit helyébe jót várj. Rugby (sportfilm). Híradók. (Előadások kezdete: 5, %8 és %10; szombat és vasárnap: %3, 5, V48, %10.) JÓZSEFVÁROSI (Kálvária tér 7. sz. Tel.: 1-346-44): Garcia futárja (Wallace Beery). Nyúlvitézek (csodafilm). Aladin és a csodalámpa. Híradók. (Előadások kezdete:' %5, 947 éa és %10-kor; vasárnap. 942, %5, 947 és %10-kor.) KAMARA (Dohány ucca és Nyár ncca sarok. Tel.: 1-440-27): Havi 200 fix (Jávor, Dray). Hiradók. (Előadások kezdete: %ö, %8 ós %10-kor; szombat ős vasárnap: 4, 6, 8, és 10-kor ) KULTUR KERTMOZGÓ (Kinizsi ucca 16. szám. Tel.: 1-801-93): A hercegnő csókja (Han9 Járay, Agay Irón) és a fényes kísérő műsor. (Teremben: 5; kertben: %8, %10; vasárnap: tértemben: %3, 5; kertben: %8, %10.) METRÓ (Teréz körút 60. Tel.: 1-132-30): Prolongálva! Guillo­tine (Dickens: Két város c. regénye; Metró gálaprodnkció; Ronald Colman). Híradó. (Előadások kezdete: %5, 7 és %10-kor; szombat és vasárnap: 2, %5, 7 és %10-kor.) Vasár­nap d. e. 11-kor: Gyermekmatiné. OLYMPIA (Erzsébet körút 26. »z. Tel.: 1-429-47): Sayoy Hotel 217 (Hans Albers). Nász és aratás Longyelországban (kultfir­film). Kolostorkertben (zenésfllm). Híradó. (Előadások kez­dete: 4, 6, 8 és 10-kor; vasárnap: 2, 4, 6, 8 és 10-kor.) OMNIA (József körút és Kölcsey ncca sarok. Jel.: 1-301-25): Pasteur (A láthatatlan ellenség: Paul Muni). Fekete szim­fónia. Zenés dámák. Híradó. (Előadások kezdete: S, %S és %10-kor; szombat és vasárnap: 4, 6, 8 és 10-kor.) OTTHON (Benlozky n. 3. és Baross u. 87. sarok. Tel.: 1-367-9«): Éva (Magda Schneider). Kis vörös tyúk (színes film). Hol a múmiái (burleszk). Híradók. (Előadások kezdetei 4, %7 és 9-kor: vasárnap: %2. 4, %T és 9-kor.) PALACK (Erzsébet körút 8. sz. Tel.: 1 .165-23): Áruló hane (Lncien Mnratre). Híradók. (Előadások kezdetei %6, %8 és %10-kor; szombat és vasárnap: %4, %6, %8 és %10-kor.) PÁTRIA (Népszínház ucca 13. sz. Tel.: 1-456-73)i Carcia fu­tárja (Wallace Beery). Hangos újság (aktualitások). Brémai mesterdalnokok. (Előadások kezdete: %5, 7 és %10-kor; va­sárnap: 2, 4, 6, 8 és 10-kor.) Vasárnap d. e. 10 és %12-kor: Matiné. PHÖNIX (Rákóazi út 68. 1 379-10): Garcia. futárja (Wallace Beery). Ballada az erdőben (színes film). Híradók. (Előadá­' sok kezdete: %4, %6, %8 és %10-kor: vasárnap: %2, %4, %«, %« és %10-kor.) RADIUS (Nagymező uoca 22—24. sz. Tel.: 1-122-98 és 1-292-50): A Sátánsziget foglya (Warner Baxter, Glória Stuart). Téli világ az USA-ban (riportfilm). Bűvös lámpa (Pimpi-trükk­film). Híradók. (Előadások kezdete: 5, %8 ós %10-kor; szom­bat és vasárnap: 8, 5, %8 és %10-kor.) REX (István út 3<). sz. Tel : 1-394-16): Szenvedély (az eis« szabadtéri színes filmesoda; Sylvia Sidney). Dalol a Volga (zenés film). A mocsár dalcsal (knltúrfilm). Híradó. OSM­adósok kezdete: %5, és 9; vasárna.p: %«, %5. 947 éa 9.) ROYAL APOLLO (Erzsébet körút 45. Tel.: 1-41') 02 és 1 4'?9-4G): A kis lord (Freddie Barlholomcw, Dolorts Costello). Hfv a harang (kullúrfilm). (Előa 'ások kezdete: %G, %8 ós V.lO-kor; vasárnap: 3, %6, %8 é« 9410-kor.) SAVOY (Kálvin tér sarok. {Tilői út 2. szám. Telefón 1 460 40): Garcia fntár'a (Wallec Beery) Hangos ajsáar (aktnalltásokl. Brémai Mesterdalnokok. (Előadások kezdete: 4, %7 és í-kor; vasárnap: %2. %4, %6, %8 és %10-kor.) Vasárnap d. e. 10 és %12-kor: Matiné. S1MPI/1N (Horthy Miklós fit 74. sz. Tel.: 1-691-»)-. A JcU lázadó (Shirley Tomple). Rövidfilmcsokor. Híradók. (Elő­adások kezdete: %4, %6, %8 és %10-kor; vasárnap %2, %4, %6. %8 és %10-kor.) STUDTÓ (Akácfa ncca 4. «z Tel.: 1-408 40): 9-ik het«! Botrány az Oncrában (Chico, Gaucho. Harpo). Bókaszimfénla (színee rajzfilm). Híradók. (Előadások kezdete: 4, «, 8 ég llt-ker; v*«érnar>: 2. 4. 6. 8 és 10 kor.) TIVOT.I (Nagymező ncca 8. sz. Te'.: 1-230 49): Garcia futárja (Wfl'aeo Beery'). Brémai mes'ierdalno!.-ok (színes film). Az erdők királya (knltúrfilm). Híradó. í^olyt. előadások kei­deto: »45, és %10; va-iírnap: %2. %4. %6, %8 és Hl«.) TÚRÁN (Nagyme-ő u. és Mozsár u. sarok. Telefón: 1-264-20): Éva (Magda Schneider). Zenélő dámák (zenés film). Világ­szenzációk (riportfilm). Hol a tigris! (zenés lilm). Hiradók. (Előadások kezdete: %5, %8, V.lft; vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10.) URÁNIA (Rákóczi út 21. S 7. Telit 1-4(50 46): Prolongálva! A koldnsdták (Rökk Marlka). Krakkó királyok városa (knltúrfilm). Világbíradók. (Előadások kezdfts: 5, %8 é* %10-kor: vasárnap: 943. 5. %8 és %10-kor.) VESTA (Erzsébet körút 3!) sz. Tel.: 1-326-89): Garcia futárja (Wallace Beery). Triikklllmek. Sportfilm. Híradó. (Előadá­sok kezdete: 944, %7 és %10; vnsárnap: 2, %5, 7 ét HÍD.) SZÍNHÁZAK Operahái (3. "=8) Kcmzetl 4M. l - 8) VIg [ Magyar (M, 8) | (%4. 8) Belvárosi (4. 8) Városi (4. 8) Andrássy­úti «•"esti Szfn. (4. 8) Kedd " 1 április Fiam, a minisz­ter úr (8-0 Hölnyek és urak (III. sorozat) Szent lohanns ­­­Sserda ... ­Roninok kincse Fiam. a minisz­ter úr (C-l Hölgyek és urak ­­­­CsöltSrt. • Harangvlrij Fiam, a minisz­ter úr (D-l) Hölgyek és urak (V. sorozat) Udvari páholy (Főpróba) _ ­­­Péntek . ­Sátoros király (A-I) Fiam, a minisz­ter úr (E -1) .tülgyek és urak (XII. sorozat) Udvari páholy % ... ­­Szombat ­Sátoros király Fiam, a minisz­ter úr Hölgyek és urak Udvari páholy Csárdás ­A virágzó asszony Vasára, d.u ­Roniflox kincse _ Az Úr katonái Szent Johanna Csárdás ­­Vasárit. este .. . Harangvira^ Fiam, a minisz­ter úr (tf-l) Hölgyek és urak (VII. sorozat) Udvari páholy Csárdás ­A vlrigzó asszony BudaiSilnii. regrézkörűti (S5. 9) Bethlentéri 8, 4) Kamara Erzsébet». (6, 01 JAzsefv. (6. .9) Komédia (5. Kisfaludy '6, /,?> • ilndcn este — Kacagó esték péntektol Fehér sa fekete CsütörtöktSI Emlékezés ­Csavargólány Jó házból valO úrilány Malacban da Pármai Ibolya tfasárn. dé'jtán — Kacagó esték péntektol Fehér sa fekete CsütörtöktSI Emlékezés ­Csavargólány Jó házból valO úrilány Malacban da Pármai Ibolya

Next

/
Thumbnails
Contents