Pesti Napló, 1936. december (87. évfolyam, 275–298. szám)

1936-12-01 / 275. szám

Kedrl PESTI NAPLÖ 1936 december 1 2 Hatalmas békebeszédet mondott kormányzó Béesben Rendkívüli ünnepségek kétnapos sorozatával fogzrdta Ausztria a kormányzói párU és a magyar államférfiakat Politikai tárgyalások Darányi miniszterelnök, Kánya külügyminiszter, Schuschnigg kancellár és Schmidt külügyi államtitkár között Ma érkezik Budapestre a kormányzó Diarlalút volt Horthy Miklósnak, Magyaror­szág kormányzójának rójüái útja, athinthogy diadalát volt az a páratlanul meleg fogadtatás, amelyben az osztrák kormány és áz osztrák nép részesítette — és végül diadalúi lesz hazaérke­zése is annak az országnak fővárosába, amely­nek népe egyre forróbb szívdobbanással ünnepli és szereti egyetlen hivatott vezérét. A római és bécsi látogatás igazi jelentőségé és érték« csak most kezd kibontakozni előttünk, bár . bizonyára lesz még néhány napra szükségünk, amíg a ma­gyar államfő kettős útja beállítható lesz a gyor­san robogó események történetpölitikái perspek­tívájába. Annyit azonban máris megállapítha­tunk: olyan triumfus volt a. magyar kormányzó üt ja, amelyet nem a fegyverek fenyegető csörge­.tése. hanem a béke, az alkotó erők összefogása, az építő akarat olajága koszorúz. A kormányzó az ;európai szolidaritást hirdette Rómában, a béke megőrzését Bécsben, s a kormányzói szavak mögött hatalmas és kimeríthetetlen aranyfede­zetként ott áll a magyar nép és a magyar ál­lamfő együttes békeakarata. Köszönjük Magyar­ország kormányzójának azokat a klasszikus ve­retű mondatokat, amelyekben félreérthetetlenül leszögezte a magyarság történelmi útjának esz­mei alapjait s amelyekhez nem lehet hozzátenni­valója senkinek. Ez a kemény katona, aki száz­szor látta a halált, olyan hitet tett a béke és az élet mellett, amely örök útmutatója lesz népé­nek. A kormányzó bécsi látogatásáról alábbi jelen­téseink számolnak be: Megérkezés Ausztriába Bécs, november 30. Horthy Miklós kormányzó különvonata szom­batról vasárnapra virradó ejjel lépte át az osztrák határt. Félkét órakor haladt át a vonat Villaehon, félhárom órakor ért el Klagenfurtba és hat óra után a muramenti Bruekba. A nagyobb állomáso­kat mindenült feUobogózták rgageii. szür.'.ü* létben magyar és osztrák zászlókat_• lengetett a szél. A kormányzó már a kora reggeli órákban fel* kelt és fogadta a vonatba beszállott ilrak üdvöz­lését, akik Bécsből elébe utaztak. A bécsi keleti pályaudvar már szombat^ óta teljes díszben várja a kormányzónak és kíséreté­nek megérkezését. Lassan gyülekeznek az előkelőségek. Itt van Mikim elnök és felesége, Schuschnigg kancellár, Hiilgerth altábornagy, alkancellár, a kormány tagjai teljes számban, Schmidt Uuidó külügyi államtitkár feleségével. Zehner gyaloksági tábor­nok, honvédelmi államtitkár, valamint ^ t<5bbi államtitkárok, a katonaság képviselői, továbbá az elnöki hivatal, a kancellári hivatal és. a külügy­minisztérium magasrangú tisztviselői. .Magyar •részről Bobrik Arno követségi tanácsos vezetese­-vel megjelentek a magyar követség tagjai. _ Itt van Darányi miniszterelnök felesége,. Szentwanyi Domonkos'konzul kíséretében, továbbá Papén ne­met nagykövet, Sa!ata olasz követ, a diplomáciai kar sok tagja és még igen sokan az osztrák köz­élet és politikai élet előkelőségei közül. Keszben az állomás épületében, részben az épület előtti téren, valamint a pályaudvartól a szállodáig ter­jedő útvonalon gyülekezett össze a bécsi magyar­ság többezerfonyi tömege. Bécs ünnepli a kormányzót Amikor a vonat befutott a pályaudvarra, megszólaltak a kürtök, a díszszázad vigyázzba állt, a zászlótartó meghajtotta a zászlót es a zenekar a magyar Himnuszt játszotta. Eloszor Miklas elnök és felesége üdvözölte a kormanyzot és feleségét, majd a kölcsönös üdvözlesek es be­mutatkozások következtek. A kormányzó ellepett a díszszázad előtt s ezután megkezdődött a bevo­nulás a városba. A pályaudvar epületet es kor­nyékét megtöltő hatalmas tömeg lelkes ellen­zésben részesítette a kormányzót. Rendkívüli me­legséggel, szüntelen éljenzéssel és "kéridolobogta­tással fogadta a bécsi magyarság Horthy kor­mányzót és feleségét. Amint a kormányzo es kí­sérete tovább haladt, újból és újból,felharsant a magyarok ajkán az élien. A lelkesedes miongassa fokozódott. Az Ausztriában élő magyarság lelké­ből viharos erővel tört ki a szeretet és ragaszko­dás megnyilvánulása. Az osztrák közönség is mindvégig lelkes fogadtatásban részesítette a mapryar vendégeket. Horthy Miklós kormányzó Miklas elnökkel szállott gépkocsiba, a kövétkező gépkocsiban a kormányzó feleséire és Miklas elnök felesete fog­lalt helyet. Ezután Darányi miniszterelnök es ( Schuschnigg kancellár kocsija következett. A me­net az úgynevezett Gürtelen, a Prinz Eugen úton, a Schwarzenberg téren és Eingstra^sén keresztül vonult az Imperial szállóig. Az útvonalat szegé­lyező házakat magyar cs osztrák nemzetiszínű zászlók díszítik. Az útvonal mentén a bécsi hely­őrség legénysége álR sorfalat díszruhában, acél­sisakkal. Ahol a kormányzó elhaladt, a díszőrség fegyverrel tisztelgett Látogatás Miklas elnöknél Szüntelen ünneplés közben érkezett meg a kor­mányzó az Imperial szállóba, A szálló épülete előtt dísziuhás rendőrség állott fel és az úttesten lovanrendőr őrszemek ügyeltek a rendre. Miklas elnök és felesége a szálló íögadótermében elbú­csúzott a kormányzói pártól. A kormányzót és felesegét Schuschnigg kancellár és Schmidt kül­ügyi államtitkár kisréte fel a lakosztályba - és ebből az alkalomból egyszersmind tisztelgő láto­gatást is tett a kormányzó párnát. A kormányzó lakosztálya előtt a testőrség díszőrsége áffótf' fel ezüstzsinárós egyenruhában, acélsisakkal. ­'/«ll órakor a kormányzói pár Huber Ottó kabinetirodai főnök kíséretében elhagyta a szál­lót, hogy látogatást tegyen Miklas szövetségi elnöknél és feleségének a Ballhaus téren. Rövid udvariassági látogatás után Horthy kormányzó Schuschnigg kancellár látogatását adta vissza a kancellári hivatalban. 11 óra 45 perckor a kor­mányzó a hősök emlékművéhez érkezett, hogy koszorút helyezzen el annak talpkövén. A hősök emlékművénél Haselmayr vezérőrnagy, Bécs városparancs­noka tisztelgett elsőnek a kormányzónál, majd a kivonult díszzászlóalj parancsnoka jelentkezett nála. A kormányzó ellépett a díszzászlóalj arc­vonala előtt, ezután felment a lépcsőkön a hősi emlékműhöz. Az emlékmű körül a tengerészszö­veteég tiszti tagjai állottak díszőrséget régi for­maruhájukban. A hősi emlékmű előtt két hatal­mas kandelláberben magas lánggal lobogott a kegyelet tüze. A kormányzó ezután hatalmas ba­bérkoszorút helyezett el az emlékművön. A ko­szorú nemzetiszínű szalagján ez a felírás állott: D Mit unwandelbarer Pietät der Reichsverweser vön UngarnU (Változhatatlan kegyelettel Ma; gyárország kormányzója.) Amíg a kormányzó néma hallgatásba merülve állott az emlékmű előtt, a zenekar az »Ich hatt' einen Kameraden« című, .ka-tonadalt, majd az osztrák himnuszt ját­szotta. A kormányzó távozásakor a zenekar a magyar Himnuszt játszotta. '• • Ferenc József koporsóba előtt Horthy kormányzó innen a hősök emlókterén ós a Hofburgon keresztül a Michaeler-templomba ment kíséretével éé ott megkoszorúzta a tenge­rész-emlékművet, Az emlékművön még látható az a koszorú, amelyet.Horthy Miklós nevében az el­múlt évben odahelyezték, valamint a magyar folyamőrség koszorúja. A "kormányzó mostani babérkoszorúján a következő feírás állott: »Mit .•treuem.'.Gellenken Vizeadmiral von Horthy (Hű­-eégets megemlékezéssel Horthy ellentengernagy.) A kormányzó ezután a közelben levő kapuci­nusok templomához hajtatott és az ottani sírbolt­ban Ferenc 'Józsefnek a középen álló koporsójára pompás babérkoszorút helyezett el, szalagján a kö­vetkező felírással: » Mit ehrfurchtsvollem und dank­baren Gedenken Horthy« (Hódolatteljes és hálás megeml/kezéssel Horthy). A koszorú elhelyezése után a kormányzó Visszatért az Imperial-szállóba, ahová időközben a mise végeztével megérkezett a kormányzó felesége is. 13 óra J?0 perckor Miklas szövetségi elnök és felesége a szövetségi kancellári hivatal délszaki növényekkel díszített, úgynevezett »kongresszusi« termében villásreggelit adott, amelyen résztvett a kormányzó és felesége, kíséretének _ tagjai, a magyar államférfiak, nz osztrák kormány tagjai és a legfőbb állami. méltóságok. A régi bajtársak között Vasárnap 16 óra 30 perckor a kormányzó fe­leségével látogatást tett a Schwarzenberg téren levő tisztikaszinóban, ahol a fengerészszövetség tagjai fogadták a kormányzói párt. Dittrich Brúnó nyug. sorhajóhadnagy üdvözlő beszédében a többi közt ezt mondta: — Szeretett flottaparancsnokunk» a mi »ten« geri Elöre-marsáliunk« újra közöttünk van. Fő­méltóságod a haditengerészet tiszteletreméltó tör­ténetét tettekkel gazdagította, amelyekre mi vala* mennyien joggal vagyunk büszkék. A Mária Te­rézia-rend káptalanja előtt aligha volt ennél tisz­tább .es^t. De hogy Főméltóságod felé a csodála­ton és bizalmon felül még mindnyájunk szíve is repesett, az az ön legsajátabb lovagiasságának következménye, amely mindenkit, a tengernagytól le a tengerészig, lebilincselt. Főméltóságod nagy feladatokra elhivatva, ugyanilyen erős és erélyes kézzel szűkebb hazáját a legnagyobb nyomorúság­ból'előrevezette a fénybe és a felvirágzásba. A ha­tal-ekon is túlterjedő sorsközösség érzésével mi a iiii tengem ágyunknak ebben a küldetésében is együttereztünk. Dittrich szövetségi elnök így fejezte be sza­vait: , — Főméltóságtok, Magyarország kormány­zója, a mi szeretett flottaparancsnokunk és fele­sége, hip, hip hurrá! A háromszoros hurrá visszhangzott a terem­ben és. az-egybegyűltek lelkes ovációt rendeztek Horthy kormányzó tiszteletére. Ä kormányzó meleghangú válasza Horthy Miklós kormányzó meghatottan vála­szolt: — Köszönöm, kedves Dittrieh, szép és ßzives üdvözlő szavaidat. Megnehezítetted számomra, hogy megfelelő szavakat találják. Köszönöm min­denekelőtt a Tengerész-Szövetségnek, hogy medot adott nekem arra, hogy itt együtt lássam sok régi bajtársamat, akik annakidején becsülettel viselték a kék kabátot. A mi haditengerészetünk, az én meggyőződésem szerint, a régi monarchia leg­egészségesebb intézménye volt; egészséges lélek lakozott benne és mindannyiunkat hív kötelesség­teljesítésre nevelt. Mindnyájan éreztük a háború előtt, hogy Európa lassan katasztrófa felé köze­ledik. De ma tudjuk, hogy az összeomlás rem volt elháríthatatlan sors. Éz az összeomlás talán leg­jobban minket sújtott, tengerésztiszteket. Emberi lélek, mennyire hasonlítasz a vízhez! Ep-ibe"i sors, mennyire hasonlítasz a Szélhez! — mondta Goe +ie. Ami elkövetkezik, Isten kezében vau. A mi dicső­séges piros-fehér-piros lobogónkhoz, a mi közns eszményeinkhez örökké hű maradok és egykori haditengerészetbeli öreg bajtársaimhoz is! Viharos tetszés és ujjongó jEíocA/-kiáltások követték a kormányzó szavait. Nagy estély a sehönbrunni kastélyban Este 8 órakor Miklas szövetségi elnök a sehönbrunni kastélyban, a »Grosse Gallerie«-ben díszebédet adott a magyar kormányzói pár tisz­teletére. Hivatalosak voltak a magyar és az osztrák államférfiak, a kormányzó kíséretének tagjai, a külföldi képviseletek vezetői, magas ál­lami méltóságok és az osztrák közélet kiváló alakjai. A díszebéd után fényes amelyen megjelent a teljes osztrálk politikai, művészeti kiválóságai. fogadó-estéli diplomáciai kar, az es % tára a da Imi volt, •, az élet Miklas elnök pohárköszöntőbe KALYHÄT ta*>e!yet HÉBEftnéi Vilmos császár út 39 Az ünnepélyes díszvacsorán Miklas osztrák köztársasági elnök a köve+kező beszédet mondta: — Főméltóságú Uram! Hála a íégi 6zép szo­kásnak, örvendetes alkalmam nyílik ma arra, hogy ebben a ragyogó körben az ünnepi asztalnál ki­váló és különösen kedves vendégeket üdvözölhes­sek pohárköszöntőmben. Főméltóságod és fenkölt felesége megtiszteltek azzal, hogy látogatást tet­tek Ausztriában. Mind a magam, mind az osztrák nép nevében kijelenthetem, hogy Főméltóságod ezzel bennünket a legnagyobb köszönetre kötele­zett. Egészen kivételes tisztesség számomra és leg­őszintébb örömömre szolgál, hogy Főméltósásrodat és fenkölt hitvesét ma Bécsben, az osztrák szövet-

Next

/
Thumbnails
Contents